Zahlavi

Když se řekne „Filosofický ústav“ I.

Odpovědi na níže uvedené otázky Vám přiblíží témata, která jsou řešena vědeckými pracovníky Filosofického ústavu AV ČR, a objevíte tak možná překvapivou šíři jejich výzkumu.

Pozornost badatelů ve FLÚ je totiž upřena nejen ke studiu různých filosofických směrů, k objasnění podstaty lidského myšlení a konání, ale i k medievistice či odkazu myslitelů jako J. A. Komenský a J. Patočka. Ve FLÚ působí filosofové různého zaměření – od skvělých znalců antického, raně křesťanského, středověkého i novověkého myšlení přes odborníky na současnou analytickou a kontinentální filosofii až po mezinárodně známé logiky, experty na politickou teorii, globální studia či etiku. Pracuje zde řada vynikajících filologů či historiků, kteří se věnují vydávání, překládání a interpretacím známých i dosud nevydaných textů. Část badatelů se orientuje na využití nových technologií pro výzkum v humanitních vědách.

Připravili: dr. Juraj Hvorecký, dr. Karolína Chundelová (za přispění dr. Julie Černé, dr. Tomáše Havelky, dr. Radima Hladíka, prof. Petra Koťátka, Mgr. Jana Kremera, dr. Oty Pavlíčka, dr. Víta Punčocháře, dr. Martina Rittera), Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.