Zahlavi

Vznikla nová platforma k řešení problémů spojených s invazními druhy v ČR

18. 09. 2023

Nutrie říční, jelen sika, pajasan žláznatý, bolševník velkolepý, rak mramorovaný či sršeň asijská – to je jen několik z mnoha druhů, které dělají starosti odborníkům na biologické invaze i ochráncům přírody. Ti všichni se sešli na půdě Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích, aby prodiskutovali, jak omezit negativní dopady invazních druhů na přírodu i lidskou společnost a zabránit jejich dalšímu šíření v České republice.

Setkání proběhlo 12.–13. září a zúčastnili se ho zástupci organizací, které mají co do činění s biologickými invazemi v České republice – ústavů Akademie věd, univerzit, resortních výzkumných organizací ministerstev (MŽP a MZe), povodí Vltavy a Labe – ale také zástupci krajských úřadů i nevládních organizací. Cílem setkání bylo navzájem se informovat o invazních druzích živočichů, rostlin a patogenů v různých typech prostředí, probíhajících výzkumných a regulačních projektech, způsobech managementu invazních druhů, či zmírňování jejich negativních dopadů na přírodu a lidskou společnost. Důraz byl kladen také na spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a státní správou. Účastníci se dohodli na založení společné platformy, která bude sloužit k užší spolupráci, vzájemné informovanosti a pravidelnému setkávání.

Setkání bylo významné tím, že přivedlo na jedno místo lidi ze všech dotčených oblastí, od výzkumu přes státní správu po zástupce organizací, které invazní druhy využívají. Invaze jsou problémem, jenž se dotýká mnoha sektorů, proto jeho řešení vyžaduje úzkou spolupráci všech zúčastněných. Taková platforma u nás dosud chyběla, proto jsme rádi, že se nám ji podařilo vytvořit a dohodnout se na konkrétních krocích budoucí spolupráce,“ uvedl Petr Pyšek z Botanického ústavu Akademie věd ČR, jeden z organizátorů setkání.

Biologické invaze jsou palčivým problémem ochrany přírody, protože ohrožují biodiverzitu. Šíření některých invazních druhů má ovšem také významné hospodářské a socio-ekonomické důsledky. Před současnou situací varuje i nedávno vydaná zpráva Mezivládního panelu pro biodiverzitu a ekosystémové služby. Mezi invazní druhy v ČR patří nejen notoricky známé druhy živočichů a rostlin, jako jsou bolševník velkolepý či nutrie říční, ale i nenápadné druhy bezobratlých, kteří jsou často přenašeči patogenů působících na hospodářské plodiny či způsobujících alergické reakce u lidí.

Vedle úbytku biodiverzity původních společenstev patří k významným důsledkům invazních druhů v ČR také ztráta genetické variability původních druhů (křížení jelena siky a jelena evropského, pěstování zahradních forem původních druhů rostlin), šíření patogenů rostlin a živočichů, snižování kvality vodního prostředí či přímé ohrožení lidí a ekonomiky (šíření sršně asijské, napadající včelstva a vykazující zvýšenou agresivitu i vůči lidem).

Člověk však invazní druhy také využívá ku svému prospěchu, například v zahradnictví, krajinářství, chovu zvířat či pěstování energetických plodin, a tady je nutno minimalizovat rizika a nastavit limity pěstování či chovu. To vše bylo předmětem přednášek a diskusí. K dispozici je sborník, který shrnuje působení a cíle jednotlivých organizací a skupin, jež se problematikou zabývají.

Pro Českou republiku bylo významným milníkem v řešení biologických invazí přijetí zákona č. 364/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů, a následné přijetí Akčního plánu pro řešení problematiky prioritních způsobů šíření invazních nepůvodních druhů v České republice. Tento plán mimo jiné počítá s lepší informovaností veřejnosti a jejím zapojením prostřednictvím tzv. občanské vědy nebo se zavedením účinnější kontroly na hranicích. Dalšími metodickými dokumenty, které pomohou v omezování široce rozšířených invazních druhů, jsou v letošním roce vydané zásady regulace pro pajasan žláznatý a bolševník velkolepý. Postupně budou vznikat zásady regulace pro další invazní druhy.

Zaměříme se zejména na zvýšení informovanosti veřejnosti o tom, které druhy jsou u nás nepůvodní, co způsobují a jaké jsou možnosti sledování jejich výskytu, omezování a likvidace. Důležitým tématem diskusí byla i občanská věda, tedy jak zapojit do spolupráce zájemce z řad veřejnosti, a vzdělávání dětí; panovala všeobecná shoda, že zaměřit se na předávání informací nejmladším generacím je klíčovým předpokladem řešení problémů, které u nás invazní druhy působí,“ dodává Kateřina Berchová Bímová z Fakulty životního prostředí ČZU.

Organizátoři setkání:

Kateřina Berchová Bímová, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, berchova@fzp.czu.cz Jana Pěknicová, Ministerstvo životního prostředí, jana.peknicova@mzp.cz Jan Pergl, Botanický ústav AV ČR, pergl@ibot.cas.cz Pavel Pipek, Botanický ústav AV ČR, ppipek@gmail.com Petr Pyšek, Botanický ústav AV ČR, pysek@ibot.cas.cz Jiří Skuhrovec, Výzkumný ústav rostlinné výroby, jiri.skuhrovec@vurv.cz.

Kontakt:

prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.
Oddělení ekologie invazí
petr.pysek@ibot.cas.cz

Mgr. Mirka Dvořáková
PR & Marketing Manager
miroslava.dvorakova@ibot.cas.cz

Ing. Jan Pergl, Ph.D.
Oddělení ekologie invazí
jan.pergl@ibot.cas.cz

 

TZ ke stažení zde.

Vznikla nová platforma k řešení problémů spojených s invazními druhy v ČR

Vznikla nová platforma k řešení problémů spojených s invazními druhy v ČR

Vznikla nová platforma k řešení problémů spojených s invazními druhy v ČR

Vznikla nová platforma k řešení problémů spojených s invazními druhy v ČR

Jelen sika (Cervus nippon), původem z východní Asie, se kříží s naším původním jelenem evropským (Cervus elaphus).

Jelen sika (Cervus nippon), původem z východní Asie, se kříží s naším původním jelenem evropským (Cervus elaphus).

Foto: Lilly M, CC BY-SA 3.0
Nutrie říční (Myocastor coypu), původem z Jižní Ameriky, u nás byla chována na kožešiny a maso. Jedinci uprchlí z farem založili divoké populace, jejichž velikost v posledních letech prudce roste.

Nutrie říční (Myocastor coypu), původem z Jižní Ameriky, u nás byla chována na kožešiny a maso. Jedinci uprchlí z farem založili divoké populace, jejichž velikost v posledních letech prudce roste.

Foto: Pavel Pipek, Botanický ústav AV ČR.
Sršeň asijská (Vespa velutina) se šíří Evropou ze západní Francie, kam byla zavlečena z východní Asie. Napadá včelstva a ve srovnání s původní sršní obecnou je agresivnější i vůči lidem. Nejbližší pozorování je z hranic Maďarska, Slovenska a Rakouska.

Sršeň asijská (Vespa velutina) se šíří Evropou ze západní Francie, kam byla zavlečena z východní Asie. Napadá včelstva a ve srovnání s původní sršní obecnou je agresivnější i vůči lidem. Nejbližší pozorování je z hranic Maďarska, Slovenska a Rakouska.

Foto: Gilles San Martin, CC BY-SA 2.0
Pajasan žláznatý (Ailanthus altissima) je problematický strom, který se v současnosti šíří teplými oblastmi Česka, zejména podél silnic a železnic. Je to druh, u kterého je důležité nastavit správné metody likvidace, jinak dojde ke zhoršení stavu.

Pajasan žláznatý (Ailanthus altissima) je problematický strom, který se v současnosti šíří teplými oblastmi Česka, zejména podél silnic a železnic. Je to druh, u kterého je důležité nastavit správné metody likvidace, jinak dojde ke zhoršení stavu.

Foto: Jan Pergl, Botanický ústav AV ČR
Rak mramorovaný (Procambarus virginalis) je nebezpečný hlavně tím, že se rozmnožuje nepohlavně, takže k založení populace stačí jeden vypuštěný jedinec. Stejně jako ostatní severoameričtí raci přenáší račí mor, který hubí naše raky.

Rak mramorovaný (Procambarus virginalis) je nebezpečný hlavně tím, že se rozmnožuje nepohlavně, takže k založení populace stačí jeden vypuštěný jedinec. Stejně jako ostatní severoameričtí raci přenáší račí mor, který hubí naše raky.

Foto: Frank Lyko, CC-BY-3.0.
Bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum) původem z Kavkazu může dosahovat až pěti metrů. Jeho šťávy jsou fototoxické, tj. v kombinaci se slunečním svitem způsobují na kůži poleptání a puchýře.

Bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum) původem z Kavkazu může dosahovat až pěti metrů. Jeho šťávy jsou fototoxické, tj. v kombinaci se slunečním svitem způsobují na kůži poleptání a puchýře.

Foto: Kateřina Štajerová, Botanický ústav AV ČR

Kontakty pro média

Markéta Růžičková
vedoucí Tiskového oddělení
+420 777 970 812

Eliška Zvolánková
+420 739 535 007

Martina Spěváčková
+420 733 697 112

press@avcr.cz

Tiskové zprávy