Zahlavi

Rozdíly v přísnosti známkování žáků a dopady na vzdělanostní aspirace

30. 06. 2022

Nová studie think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR s názvem „Rozdíly v přísnosti známkování žáků a dopady na vzdělanostní aspirace“ odhaluje odlišnosti českých základních škol v přísnosti klasifikace žáků a ukazuje, že známky mají nezanedbatelný vliv i na vzdělanostní aspirace žáků.

Mezi základními školami v České republice panují v přísnosti známkování poměrně velké rozdíly. Klasifikace žáků se stejnými akademickými výsledky v jednotných testech se mezi školami liší v průměru o celý klasifikační stupeň. Nabízí se tak otázka, do jaké míry vypovídají známky žáků na vysvědčení o jejich vzdělání. Pro žáky a jejich rodiče přitom známky ve škole představují důležitý zdroj informací, který spoluurčuje i vzdělanostní a kariérní ambice.  

Uvážíme-li sníženou vypovídací schopnost známek danou rozdíly v přísnosti známkování, až 87 % žáků devátých ročníků s jedničkou z matematiky chce vystudovat vysokou školu, zatímco mezi žáky s trojkou jen 39 %. Známky na vysvědčení navíc často představují jedno z přijímacích kritérií na středních školách a víceletých gymnáziích.

Při stejných dovednostech mají žáci z přísně známkujících škol nižší studijní ambice oproti žákům z mírně známkujících škol. Rozdíly v přísnosti známkování a zásadní role známek při plánování budoucí vzdělávací dráhy mohou tedy vést k neadekvátním rozhodnutím žáků a rodičů, neefektivitám ve vzdělávacím systému a k méně optimální alokaci talentů,“ upřesňuje možné důsledky nejednotného známkování spoluautor studie Tomáš Protivínský.

Prestiž známek 

Podobným způsobem přísnost známkování ve školách ovlivňuje i kariérní aspirace žáků. Z naší studie poměrně jednoznačně vyplývá, že se představy žáků o prestiži jejich budoucího povolání výrazně odvíjí od známek.

Studie dále ukazuje na rozdíly v přísnosti klasifikace chlapců, dívek a žáků s různým socioekonomickým statusem. Při stejné úrovni matematické gramotnosti měřené testy dostávají dívky známku v průměru o třetinu lepší. U žáků s vyšším socioekonomickým statusem tento rozdíl představuje zhruba čtvrtinu klasifikačního stupně. Učitelé při známkování totiž do známek vedle vzdělávacích výsledků promítají i sociálně-emoční charakteristiky žáků a přístup ke studiu.

Socioekonomický status zásadně ovlivňuje také aspirace žáků ke studiu na vysoké škole. Dívky a žáci ze zvýhodněného prostředí mají výrazně vyšší zájem o vystudování vysoké školy v porovnání s chlapci a se žáky ze znevýhodněného prostředí s jinak stejnou úrovní matematické gramotnosti.

„Cílem školního hodnocení by měla být především podpora procesu učení a formování vzdělanostních ambicí. Rozdíly v přísnosti známkování tento proces narušují. Známky by proto měly více vycházet z objektivnějších kritériích a je velmi vhodné je doplňovat detailnějším písemným hodnocením,“ vysvětluje spoluautor studie Daniel Münich.

Vzhledem ke stěžejní roli známek v českém vzdělávacím systému a s přihlédnutím k tomu, že ministerská vyhláška o klasifikaci v základním vzdělávání ponechává školám a pedagogům velkou autonomii při hodnocení, je vhodné věnovat problematice hodnocení žáků, a tedy i známkování, mnohem větší pozornost v inspekční práci, vzdělávacích politikách, ve sběru dat a navazujících výzkumech.

Studie vznikla s podporou Akademie věd ČR v rámci programu Strategie AV21. 

Kontakty: 

Daniel Münich
daniel.munich@cerge-ei.cz

Tomáš Protivínský
tomas.protivinsky@cerge-ei.cz

Eva Peňázová
eva.penazova@cerge-ei.cz

TZ ke stažení zde

Podíl žáků, kteří chtějí vystudovat VŠ

Podíl žáků, kteří chtějí vystudovat VŠ

Očekávaný socioekonomický status ve 30 letech

Očekávaný socioekonomický status ve 30 letech

Kontakty pro média

Markéta Růžičková
vedoucí Tiskového oddělení
+420 777 970 812

Eliška Zvolánková
+420 739 535 007

Martina Spěváčková
+420 733 697 112

press@avcr.cz

Tiskové zprávy