Zahlavi

Chladné počasí výrazně zpozdilo termíny rašení a kvetení

15. 06. 2021

Letošní dlouhodobě chladné počasí posunulo nástupy tzv. fenologických fází (zkráceně fenofází) ve volné přírodě i na polích. Termíny fenofází monitoruje společný portál Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe
a Českého hydrometeorologického ústavu  www.fenofaze.cz.  V letošním roce zaznamenal zpoždění u bylin, keřů, stromů i ptačích populací a to až o 12 dní oproti dlouhodobému průměru.

Již od počátku roku sumy aktivních teplot (tedy sumy průměrných denních teplot nad teplotní hranicí 5°C) naznačovaly spíše chladnější počasí a pozvolný nástup fenologických fází v předjaří a v časném jaru. Významně podprůměrné teploty naměřené v březnu, dubnu a květnu následně zpomalily termíny většiny sledovaných fenologických fází a to tak výrazně, že na řadě sledovaných lokalit probíhaly fenofáze později až o 12 dní oproti dlouhodobému průměru v letech 1951 – 2021.

Zpoždění v termínech fenofází je patrné ve volné přírodě, kde bylo pozorováno zpoždění u většiny běžně se vyskytujících dřevin (jasany, lípy, břízy, javory, jilmy). Opoždění oproti dlouhodobému průměru se pohybovalo v rozmezí 2 – 12 dní. Stejné termíny fenofází dřevin  byly zaznamenány naposledy v 80. letech minulého století. Rovněž keře a byliny (trnky, hlohy, sasanky, plicníky) zahájily kvetení se zpožděním a to o 2 – 9 dní oproti průměru. U keřů a bylin se o tak výjimečné zpoždění nejedná. Fenofáze kvetení keřů nebo bylin se v tuto dobu běžně vyskytovaly i po roce 2000 nebo v 90. letech minulého století. V letošním roce však se zpožděním začalo nejen kvetení ale i olisťování dřevin a přiblížilo se hodnotám v 70. a 80. letech minulého století. U olisťování je ale v letošním roce zpoždění největší od roku 1989 (v tomto období převládaly záporné odchylky).

Také ptačí populace pozorované v lužních lesích jižní Moravy od roku 1951 zareagovaly na chladnější počasí pozdějším kladením vajíček. Konkrétně sýkora koňadra začala klást vajíčka v druhé polovině dubna, při tom v posledních letech s vysokými teplotami bylo kladení zahájeno během první poloviny dubna. V tomto roce bylo také zaznamenáno výjimečné konkurenční chování mezi sýkorou koňadrou a lejskem bělokrkým, kdy opožděné hnízdění sýkory začalo zasahovat do doby, kdy hnízdění probíhá u lejska bělokrkého. Jelikož hnízdění probíhá v budkách, docházelo ke konkurenčnímu boji o hnízdní dutinu.

Na polích je patrný rozdíl oproti loňskému roku zejména u pšenice ozimé, kdy v loňském roce  touto dobou probíhala na většině lokalit fáze tzv. metání, která je  letos zaznamenávána ve stejný čas zatím jen sporadicky.

Kontakt:

Lenka Bartošová
CzechGlobe
bartolen@gmail.com

Lenka Hájková
Český hydrometeorologický ústav
lenka.hajkova@chmi.cz

 

 

TK ke stažení zde

Foto břízy bělokoré

Foto břízy bělokoré

Graf znázorňující termíny fenologických fází pro bylinu plicník lékařský na lokalitě Vranovice od roku 2015 a dlouhodobý průměr pro období 1951-2021.

Graf znázorňující termíny fenologických fází pro bylinu plicník lékařský na lokalitě Vranovice od roku 2015 a dlouhodobý průměr pro období 1951-2021.

Graf znázorňující termíny fenologických fází pro keř trnka obecná na lokalitě Vra-novice od roku 2015 a dlouhodobý průměr pro období 1951-2021.

Graf znázorňující termíny fenologických fází pro keř trnka obecná na lokalitě Vra-novice od roku 2015 a dlouhodobý průměr pro období 1951-2021.

Graf znázorňující termíny fenologických fází pro dřevinu jasan ztepilý na lokalitě Vranovice od roku 2015 a dlouhodobý průměr pro období 1951-2021.

Graf znázorňující termíny fenologických fází pro dřevinu jasan ztepilý na lokalitě Vranovice od roku 2015 a dlouhodobý průměr pro období 1951-2021.

Graf znázorňující termíny fenologických fází pro ptačí druh sýkora koňadra na lokalitě Vranovice od roku 2015 a dlouhodobý průměr pro období 1951-2021.

Graf znázorňující termíny fenologických fází pro ptačí druh sýkora koňadra na lokalitě Vranovice od roku 2015 a dlouhodobý průměr pro období 1951-2021.

Počátek olisťování břízy bělokoré – odchylky od průměru 1957 - 2021.

Počátek olisťování břízy bělokoré – odchylky od průměru 1957 - 2021.

Foto mláděte sýkory koňadry

Foto mláděte sýkory koňadry

Kontakty pro média

Markéta Růžičková
vedoucí Tiskového oddělení
+420 777 970 812

Eliška Zvolánková
+420 739 535 007

Martina Spěváčková
+420 733 697 112

press@avcr.cz

Tiskové zprávy