Zahlavi

K aktuálním trendům ve výzkumu jazyka a komunikace

14. 03. 2015

160314-petr-kaderka Mgr. Petr Kaderka, Ph.D.
(Oddělení stylistiky a lingvistiky textu, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.)

Přednáška představí dva trendy v jazykovědném bádání, které významně určují badatelskou práci v oddělení stylistiky a lingvistiky textu ÚJČ AV ČR. První trend se vyznačuje odklonem od popisování a vysvětlování uniformního abstraktního jazykového systému a příklonem k popisování a vysvětlování autentické situované jazykové praxe. Pro druhý trend je charakteristický zájem o sémiotickou komplexnost lidské komunikace, tj. odklon od logocentrismu a příklon k sémiotické multimodalitě. Přednáška pojedná v tomto rámci o souvislostech mezi mikroanalýzami konkrétních komunikačních situací a makroanalýzami české jazykové situace. Připomene rovněž spojitost s humanistickým přístupem k jazyku v Pražské lingvistické škole.

Informace o přednášejícím: Mgr. Petr Kaderka, Ph.D., je vedoucí oddělení stylistiky a lingvistiky textu Ústavu pro jazyk český AV ČR. Zabývá se verbální a neverbální komunikací. Je spolueditorem knižní řady Prague Papers on Language, Society and Interaction / Prager Arbeiten zur Sprache, Gesellschaft und Interaktion (Peter Lang Edition) a vedoucím redaktorem časopisu Slovo a slovesnost (ÚJČ AV ČR). Publikuje v jazykovědných a sociologických periodikách.