Zahlavi

Středoškoláci představili výsledky svých stáží na konferenci Otevřené vědy

24. 11. 2023

Nevěra vlaštovky obecné, singularita pod mikroskopem, experimentální středověk nebo kvantově chemické výpočty molekul. Tato témata a desítky dalších podobně zajímavých si zvolili studenti a studentky středních škol pro své stáže na pracovištích Akademie věd ČR. Tento týden se letošní stážisti sešli na konferenci programu Otevřená věda, aby na ní prezentovali výsledky svého bádání. Autoři nejlépe pojatých prezentací si odnesli ocenění.

Vyzkoušet si, jak se dělá věda, chce rok od roku více stále více středoškoláků. Nadaní mladí lidé, kteří chtějí věnovat svůj čas nejen školním aktivitám, navštěvují stáže v Akademii věd ČR, kde se jim věnují vědkyně a vědci. Studentské stáže jim umožňuje program Otevřená věda. Letošní absolventi představili výsledky svého bádání na stážích na závěrečné studentské konferenci, jež proběhla ve dnech 22. až 24. listopadu 2023 v budově Fyzikálního ústavu AV ČR v Praze. 

Ve středu 22. listopadu prezentovali své výsledky studenti z oblasti chemie, biologie, ekologie a medicíny, ve čtvrtek stážisti z humanitních a sociálněvědních oborů, v pátek pak ti, kteří se věnovali tématům fyzikálním, matematickým a dalším oblastem takzvané neživé vědy.   

I/ Biologie, ekologie, chemie a materiálové cykly
V první konferenční den zazněly čtyři desítky příspěvků od 65 studentek a studentů. Jejich prezentace hodnotila porota složená z Tomáše Krause z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, Petra Zouhara z Fyziologického ústavu AV ČR, Petra Nováka z Mikrobiologického ústavu AV ČR, Jana Fíly z Ústavu experimentální botaniky AV ČR a Miroslavy Litecké z Ústavu anorganické chemie AV ČR. Porota ocenila velmi vysokou kvalitu všech prezentací. Rozhodnout o třech nejlepších pro ně bylo velmi těžké.

1/ Biologie a ekologie
V oblasti Biologie a ekologie zvítězily studentky Kateřina Švejdová a Amélie Hrbková za stáž nazvanou How cancer cells communicate with the body? Stáž absolvovaly v Biotechnologickém ústavu AV ČR pod vedením lektorky Petry Hyroššové.

„Náš pokus se zaměřoval na myší rakovinotvorné buňky, konkrétně se jednalo o plíce.  Zkoumaly jsme, jak je možné, že i když používáme medikace, tak se rakovinné buňky stále replikují,“ vysvětluje oceněná studentka Kateřina Švejdová.

1.místo_Kateřina Švejdová_Amélie Hrbková
Studentky Kateřina Švejdová a Amélie Hrbková vyhrály první místo v oblasti Biologie a ekologie.

Druhým místem ocenila porota bádání Jáchyma Vodenky, který se zabýval tématem Interakce rostlin a půdy a její důsledky pro koexistenci druhů v Botanickém ústavu AV ČR. „Nejzásadnějším přínosem stáže bylo, že jsem si vyzkoušel, jak vypadá reálná věda, že to nejsou jenom takové hezké příběhy o tom, jak co funguje, ale že za tím je tvrdá a často i složitá a monotónní práce,“ podotýká Jáchym Vodenka.

Jáchym Vodenka
Student Jáchym Vodenka absolvoval stáž v Botanickém ústavu AV ČR.

Pomyslnou bronzovou příčku obsadily studentky Melánie Maliňáková a Karolína Palivcová za stáž Mimopárové paternity aneb nevěra u vlaštovky obecné, kterou absolvovaly v Ústavu biologie obratlovců AV ČR.

„Vlaštovka tvoří v době hnízdění monogamní páry, ale stává se, že je samička svému partnerovi nevěrná s jiným samcem, a tak jsou případy, kdy se její partner stará na hnízdě o cizí mláďata. Snažily jsme se zjistit, podle jakých kritérií si samička partnery vybírá a také kolik mláďat je takto mimopárových,“ prozrazuje Melánie Maliňáková.

Melánie Maliňáková_3.místo
Melánie Maliňáková zkoumala partnerské soužití vlaštovek.

2/ Chemie a materiálové cykly
 V kategorii Chemie a materiálové cykly získala prvenství studentka Barbora Švomová za stáž Výpočetní návrhy léků, kterou absolvovala v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR pod vedením lektora Martina Lepšíka.

Druhé místo obdrželi studenti Ludmila Šírová, Václav Zajac a Šimon Škultéty za stáž Singularita pod spektroskopem, kterou pod vedením lektora Martin Jindry absolvovali v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR.

Třetí místo si vysloužili studenti Nela Vaculíková, Tereza Dočekalová a Ondřej Bursík, kteří se v Ústavu makromolekulární chemie AV ČR zabývali tématem Sterolitografický 3D tisk hydrogelů pro biomedicinální aplikace.

II/ Humanitní a společenské vědy
Ve čtvrtek 23. listopadu 2023 se v prostorách konferenčního centra Fyzikálního ústavu AV ČR sešli absolventi stáží vědní oblasti humanitních a společenských věd. Celkem zaznělo 24 příspěvků od 44 středoškoláků. Jejich prezentaci a výsledky hodnotili porotci Eva Doležalová z Historického ústavu AV ČR, Markéta Pravdová z Ústavu pro jazyk český AV ČR a Jan Mařík z pražského Archeologického ústavu AV ČR.

„Při výběru výherců je pro nás nejdůležitější orientace v daném tématu a schopnost o něm promluvit. Rádi vidíme, že studenti dobře rozumí zadání a zároveň jsou schopni reprodukovat informace, které získali,“ říká předsedkyně poroty Markéta Pravdová.

První místo získaly studentky Anna Balcarová a Anna Domkařová za stáž, kterou se zabývaly na Filosofickém ústavu AV ČR. Jmenovala se Inteligence jako filozofický problém a vedli ji lektoři Jan Frei a Pavel Sladký.

Při stáži se měly studentky prostřednictvím četby a interpretace několika studií Jana Patočky seznámit se základními rysy jeho filozofie. Vedle toho se mohly zapojit do různých fází ediční přípravy jeho dosud nevydaných textů. „Původně byla stáž zaměřená na interpretaci filozofických textů, ale postupně z toho vykrystalizovalo to, že jsme se rozhodly prozkoumat z filozofického pohledu pojem inteligence,“ hodnotí Anna Balcarová.

1.místo_humanitní oblast
Studentky Anna Balcarová a Anna Domkařová se zabývaly filozofickým tématem.

Druhé místo vybojovaly studentky Marie Křivánková a Valentýna Mikutová, které zpracovávaly téma Osvojování emočních slov u dětí. Lektorkou byla Nikola Paillereau v Psychologickém ústavu AV ČR.

„Zkoumaly jsme emoční slovník dětí, konkrétně u dětí mezi jedním a půl až čtyřmi lety věku. Překvapilo mě v hodně pozitivním smyslu, že stáž nebyla jednolitá, velkou část naší stáže tvořila komunikace, například s rodiči dětí, věnovaly jsme se i popularizaci,“ vzpomíná Valentýna Mikutová.

2 místo humanitní
Studentky Marie Křivánková a Valentýna Mikutová zpracovávaly téma Osvojování emočních slov u dětí.

Třetí místo získali Barbora Šídová, Jiří Mareth a Jakub Szkandera za stáž s názvem Experimentální archeologie – testování nástrojů k drcení a mletí, jíž se věnovali pod vedením lektora Jaroslava Řídkého z pražského Archeologického ústavu AV ČR.

3.misto_experimentlani archeologie
Tak nějak vypadala stáž nazvaná Experimentální archeologie – testování nástrojů k drcení a mletí.

Cena poroty v oblasti humanitní a společenské vědy
Porota nad rámec prvních tří cen vyhlásila ještě dvě speciální „Ceny poroty“. První z nich si vysloužila dvojice Magdaléna Musilová s Tomášem Klímou, kteří se v brněnském Ústavu geoniky AV ČR zabývali stáží na téma Citizen science a její role v českém a zahraničním výzkumu. Lektorem byl Jakub Trojan.

Cílem bylo identifikovat roli občanské vědy (citizen science) ve výzkumu a podílet se na přípravách institucionalizace občanské vědy v České republice. Součástí stáže je i popularizace vybraných projektů občanské vědy, analýza stakeholderů občanské vědy v České republice a studium mezinárodního kontextu občanskovědních aktivit v rámci Evropské unie.

Magdaléna Musilová a Tomáš Klíma získali cenu poroty za stáž Citizen science a její role v českém a zahraničním výzkumu.
Magdaléna Musilová s Tomášem Klímou se v brněnském Ústavu geoniky AV ČR zabývali stáží Citizen science a její role v českém a zahraničním výzkumu.

Druhou cenu poroty si odnesla trojice Ivana Kleinerová, Daniela Nosková a Marie Glasová, která se celý letošní rok zabývala stáží s názvem Experimentální středověk. Pod vedením Dany Dvořáčkové z Historického ústavu AV ČR získávaly dovedností, techniky a znalosti, které znali naši předci ve středověku (například textilní techniky karetkování, tkaní či předení, pěstování rostlin středověkým způsobem nebo dobové technologie zpracování potravin).

CENA POROTY Experimentalni stredověk
Studentky Ivana Kleinerová, Daniela Nosková a Marie Glasová, které se zabývaly výzkumem středověku, porotu okouzlily dobovým oblečením.

III/ Vědy o neživé přírodě
V pátek 24. listopadu 2023 se v prostorách konferenčního centra sešli absolventi stáží vědní oblasti věd o neživé přírodě. Jejich prezentaci a výsledky hodnotila porota ve složení: Hanuš Seiner z Ústavu termomechaniky AV ČR, Antonín Fejfar z Fyzikálního ústavu AV ČR, Anna Lynnyk z Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR a Jana Kašparová z Astronomického ústavu AV ČR.

První místo získal Vít Sýkora za stáž Počítačové vnímání vzhledu materiálů, kterou absolvoval v Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR pod vedením lektora Jiřího Filipa. „Stáž byla o tom, že máme nějaký materiál v realitě a my se ho snažíme co nejvěrněji převést do digitálního světa,“ přibližuje Vít Sýkora.

Stříbrnou příčku obsadili Adam Denko, Jan Sova a Veronika Modrá za práci na tématu Návrh a realizace malého zobrazujícího spektrografu, kterou prováděli v Astronomickém ústavu AV ČR pod vedením Martina Jelínka.

„Předmětem stáže bylo sestavení malého zobrazujícího spektrografu. Naučil jsem se mnoho informací jak z oblasti vědy, tak jsem také získal zkušenosti, které využiji i jinde. Určitě mohu doporučit dalším stážistům,“ říká Adam Denko.

Adam Denko
„Předmětem mé stáže bylo sestavení malého zobrazujícího spektrografu,“ říká Adam Denko.

Na třetím místě skončila Alexandra Rizzo se stáží Structure analysis of materials using crystallography. Její lektorkou byla Cinthia Antunes Correa z Fyzikálního ústavu AV ČR.

Cena poroty v oblasti fyziky
Porota udělila ještě navíc jednu cenu, Cenu poroty. Vysloužila si ji Julie Matulová, která se věnovala tématu Studium fázových přechodů nových kapalně krystalických materiálů pod vedením Alexeje Bubnova z Fyzikálního ústavu AV ČR.

Otevřená věda je projekt, díky kterému se mohou mladí lidé zapojit do vědeckého výzkumu už na střední škole. Stáže se nabízejí i pro příští rok. Studenti a studentky se mohou na příští ročník hlásit do konce listopadu 2023.

Stáž trvá celý kalendářní rok včetně prázdnin a je zdarma. Student ji může absolvovat sám nebo spolu s dalšími dvěma kolegy v malém vědeckém týmu. Minimálně by měl „stážovat“ osm hodin v měsíci.

Příběhy mladých absolventů Otevřené vědy si můžete přečíst v různých číslech akademického časopisu A/ Easy (dříve AΩ / Věda pro každého), třeba zde nebo zde.

Všechny potřebné informace i přihlašování lze snadno najít na webu www.otevrenaveda.cz.

Připravily: Markéta Kinská a Leona Matušková, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR, s využitím tiskové zprávy
Foto: Radek Lavička, Otevřená věda - více fotografíí z konference naleznete ve fotobance Zonerama.

Přečtěte si také