Přehled smluv o spolupráci mezi AV ČR a vysokými školami (celkem 41 smluv)
Přehled společných pracovišť AV ČR a vysokých škol (celkem 50 pracovišť )

Přehled společných pracovišť AV ČR a vysokých škol

 • Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl – společné pracoviště Ústavu anorganické chemie AV ČR a Akademie výtvarných umění v Praze

 • Biofyzikální centrum Masarykovy univerzity v Brně a Biofyzikálního ústavu AV ČR – společné pracoviště Biofyzikálního ústavu AV ČR a Masarykovy univerzity

 • Centrum aplikované ekologie rostlin – společné pracoviště Botanického ústavu AV ČR a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně

 • Centrum biblických studií – společné pracoviště Ústavu pro klasická studia AV ČR (dnes Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.) a Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 • Centrum diskrétní matematiky, teoretické informatiky a aplikací (DIMATIA) – společné pracoviště Matematického ústavu AV ČR, Fakulty chemicko-inženýrské VŠCHT Praha a Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze

 • Centrum inteligentních systémů a struktur – společné pracoviště Ústavu termomechaniky AV ČR a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

 • Centrum medievistických studií – společné pracoviště Filosofického ústavu AV ČR a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 • Centrum molekulárních interakcí a biotransformací léčiv – společné pracoviště Mikrobiologického ústavu AV ČR a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 • Centrum právněhistorických studií – společné pracoviště Historického ústavu AV ČR a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 • Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium (CERGE-EI) – společné pracoviště Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i., a Univerzity Karlovy v Praze

 • Centrum pro studium metabolismu a rozvoj klinické výživy – společné pracoviště Fyziologického ústavu AV ČR; Univerzitou Karlovou v Praze, Lékařskou fakultou v Hradci Králové; Univerzitou Karlovou v Praze, Farmaceutickou fakultou v Hradci Králové; Vysokou školou pedagogickou v Hradci Králové, Pedagogickou fakultou

 • Centrum pro teoretická studia – společné pracoviště Filosofického ústavu AV ČR a Univerzity Karlovy v Praze

 • Centrum raně novověkých studií – společné pracoviště Historického ústavu AV ČR a Historického ústavu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 • Collegium Europaeum – výzkumná skupina pro dějiny evropského myšlení (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., a Filosofická fakulta UK)

 • Český historický ústav v Římě – společné pracoviště Historického ústavu AV ČR a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 • Evropské centrum pro medicínskou informatiku, statistiku a epidemiologii – společné pracoviště Ústavu informatiky a výpočetní techniky AV ČR (dnes Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.) a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 • Institut mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK a Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR – společné pracoviště Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

 • Laboratoř anorganických materiálů – společné pracoviště Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

 • Laboratoř biologie nádorové buňky – společné pracoviště Fyziologického ústavu AV ČR a 1. LF UK v Praze

 • Laboratoř buněčné biologie – společné pracoviště Fyziologického ústavu AV ČR a 1. LF UK v Praze

 • Laboratoř evoluční genetiky živočichů – společné pracoviště Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, Ústavu biologie obratlovců AV ČR a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 • Laboratoř optických měřicích metod – společné pracoviště Ústavu termomechaniky AV ČR a Technické univerzity v Liberci

 • Laboratoř pro slizniční imunologii a vakcíny – společné pracoviště Mikrobiologického ústavu AV ČR a 1. LF UK v Praze

 • Laboratoř růstových regulátorů – společné pracoviště mezi Ústavem experimentální botaniky a Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci

 • Laboratoř sorpční a porozimetrické analýzy – společné pracoviště Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 • Laboratoř tkáňové biomechaniky – společné pracoviště Ústavu termomechaniky AV ČR a Technické univerzity v Liberci

 • Odbor energetických strojů – společné pracoviště Ústavu termomechaniky AV ČR a Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze

 • Odbor mechatroniky – společné pracoviště Ústavu termomechaniky AV ČR a Vysokého učení technického v Brně

 • Oddělení neurověd – společné pracoviště Ústavu experimentální medicíny AV ČR a 2. LF UK v Praze

 • PASNET – sdružení mezi Knihovnou AV ČR a Akademií múzických umění v Praze

 • Polymerní materiály – společné pracoviště Ústavu makromolekulární chemie AV ČR a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

 • Pracoviště pro výzkum buněčného stresu a adaptace – společné pracoviště Mikrobiologického ústavu AV ČR, Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze a Přírodovědecké fakulty UK v Praze

 • Pracoviště pro zefektivnění výzkumu seismického zatížení objektů a jejich odezvy na technickou seismicitu, zvláště v průmyslových a poddolovaných oblastech s významnými zdroji seismických podnětů – Ústav geoniky AV ČR a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

 • Sdružení uživatelů produktů IoPP – sdružení Univerzity Karlovy v Praze, Masarykovy univerzity v Brně, Vysokého učení technického v Brně, Státní technické knihovny, Slezské univerzity v Opavě, Fyzikálního ústavu AV ČR, Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, Ústavu jaderné fyziky AV ČR, Ústavu radiotechniky a elektroniky AV ČR (dnes Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.), Ústavu přístrojové techniky AV ČR a Ústavu termomechaniky AV ČR

 • Společná laboratoř analýzy přírodních látek – společné pracoviště Mikrobiologického ústavu AV ČR a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 • Společná laboratoř fyziky nízkých teplot – společné pracoviště Fyzikálního ústavu AV ČR, Ústavu anorganické chemie AV ČR, Matematicko.fyzikální fakulty UK v Praze a Přírodovědecké fakulty UK v Praze

 • Společná laboratoř chemie pevných látek – společné pracoviště Ústavu makromolekulární chemie AV ČR a Univerzity Pardubice

 • Společná laboratoř optiky – společné pracoviště Fyzikálního ústavu AV ČR a Univerzity Palackého v Olomouci

 • Společná laboratoř pro magnetická studia – společné pracoviště Fyzikálního ústavu AV ČR a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 • Společná laboratoř spolehlivosti systémů – společné pracoviště Ústavu informatiky AV ČR a Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického v Praze

 • Společné pracoviště genetiky, fyziologie a reprodukce ryb – společné pracoviště Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR a Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického ve Vodňanech, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 • Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny – společné pracoviště Botanického ústavu AV ČR a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně

 • Společné pracoviště fylogenetiky, fylogeografie a populační genetiky volně žijících a modelových organismů – společné pracoviště Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i., a Ostravské univerzity v Ostravě

 • Společné pracoviště k zajištění vysoké úrovně výuky imunologie v magisterském a postgraduálním studiu – společné pracoviště Mikrobiologického ústavu AV ČR, Ústavu molekulární genetiky AV ČR a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 • Společné pracoviště morfologie obratlovců – společné pracoviště Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR a Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

 • Společné pracoviště populační biologie rostlin – společné pracoviště Botanického ústavu AV ČR a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 • Společné pracoviště pro řešení vědeckovýzkumných projektů a vysokoškolského vzdělávání v oborech botanika, ekologie, fyziologie, vývojová biologie a biologie ekosystémů – společné pracoviště Botanického ústavu AV ČR a PřF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 • Společné pracoviště pro zajištění vysoké úrovně výuky v oblasti obecné a buněčné fyziologie živočichů a člověka v magisterském a postgraduálním studiu a k řešení výzkumných projektů – společné pracoviště Fyziologického ústavu AV ČR a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

 • Společné pracoviště o zřízení laboratoře Salome II – společné pracoviště Ústav teorie informace a automatizace AV ČR a Vysoká škola ekonomická v Praze

 • Centrum orofaciálního vývoje a regenerace – společné pracoviště Ústavu experimentální medicíny AV ČR, IKEM a Centra buněčné terapie a tkáňových náhrad Univerzity Karlovy v Praze

  pozn.: Názvy akademických pracovišť korespondují s názvy pracovišť uvedených v platných smlouvách.

Výzkumná centra, jejichž nositeli nebo spolunositeli jsou pracoviště AV ČR