Zahlavi

Česká republika požádala o členství v konsorciu DARIAH ERIC

10. 07. 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oficiálně požádalo o vstup ČR do konsorcia evropské výzkumné infrastruktury DARIAH ERIC (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities). Českým národním koordinátorem výzkumných aktivit rozvíjených v rámci DARIAH ERIC se stane velká výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ, jejíž hostitelskou institucí je Univerzita Karlova. Za Akademii věd se budou podílet Knihovna, Historický ústav, Filosofický ústav a Ústav pro jazyk český.

Hlavním posláním DARIAH ERIC je podpora a rozvoj digitálního výzkumu v oblasti umění a humanitních věd a rozvoj vzdělávacích činností v daných vědních oborech. Tato výzkumná infrastruktura poskytuje digitální nástroje pro výzkum a sdílí výzkumná data v režimu politiky otevřeného přístupu. Tím zvyšuje jejich dostupnost a využitelnost a vytváří podmínky pro mezinárodní srovnávací výzkum.

„Zapojením do DARIAH ERIC se českým vědeckým pracovníkům otevřou možnosti využití rozsáhlé sítě digitálních sbírek, nástrojů a výukových programů z oblasti humanitních věd. Česká republika se zároveň dostane do nejužšího kontaktu s hlavním proudem vývoje v této oblasti,“ říká Martin Lhoták, český zástupce v komisi národních koordinátorů při DARIAH ERIC.

V současnosti sdružuje konsorcium DARIAH ERIC 17 evropských států. Schvalování žádostí o členství probíhá dvakrát ročně na valných hromadách. O přijetí České republiky do evropského konsorcia bude rozhodnuto na valné hromadě v Záhřebu v listopadu 2019.

ČR se bude na výzkumných aktivitách rozvíjených v rámci DARIAH ERIC podílet prostřednictvím projektu velké výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ. Tato národní infrastruktura sdružuje celkem 11 výzkumných institucí ČR působících v humanitních a uměleckých oborech, jakými jsou jazykověda, historie, historická bibliografie, kultura, věda o kultuře, historie umění, filozofie, filmová kultura, vizuální umění, muzikologie, historie hudby, etnologie, folklór, archeologie a další interdisciplinární vědní obory.

Nad rámec toho je LINDAT/CLARIAH-CZ také společným distribuovaným národním uzlem ČR v konsorciu evropské výzkumné infrastruktury CLARIN ERIC (Common Language Resources and Technology Infrastructure).

V Evropě bylo ustaveno již 20 konsorcií evropských výzkumných infrastruktur s právním rámcem ERIC. Česká republika je v současnosti členským státem dvanácti z nich.

Připravila: Marina Krahulcová, Knihovna AV ČR, ve spolupráci s Markétou Růžičkovou, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR

Ilustrační foto: TPEN Transcription

Sociálně-ekonomické vědy

Vědecká pracoviště

Česká společnost prochází od r. 1989 hlubokou a mnohostrannou transformací. Její analýza je – vedle rozvíjení základního teoretického výzkumu - aktuálním úkolem ústavů této sekce. Zhodnocení výsledků ekonomické proměny, výzkum otevřených problémů dalšího ekonomického vývoje, studium transformace sociální struktury, teoretické základy nového právního systému, aktuální otázky psychologie osobnosti a sociální psychologie, to vše jsou témata, jimiž sociální vědy vstupují do živé diskuse s celou společností. Mnohé z těchto výzkumů využívají komparace s obdobně se měnícími zeměmi Střední Evropy. Rovněž se zkoumají nutné předpoklady a možné důsledky vstupu naší země do Evropské unie. Sekce zahrnuje 5 ústavů s přibližně 260 zaměstnanci, z nichž je asi 150 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce