Zahlavi

ÚČL vydává definitivní edici Máchova Máje

21. 06. 2019

Báseň Máj Karla Hynka Máchy patří k nejznámějším dílům české moderní poezie. Dočkala se mnoha desítek knižních vydání a téměř každoročně přibývají další. Nejnovější edice, připravená péčí literárních historiků a editorů z Ústavu pro českou literaturu (ÚČL) AV ČR ve spolupráci s nakladatelstvím Akropolis, je ovšem výjimečná. Kromě zasvěcených edičních komentářů obsahuje také DVD s bohatými obrazovými a textovými materiály včetně kompletního autorského rukopisu či databáze všech českých i překladových vydání.

Novou edici Máje předznamenala již v loňském roce odborná knižní monografie Michala Charypara Prameny Máchova Máje. Fakta a hypotézy, vydaná rovněž Ústavem pro českou literaturu a nakladatelstvím Akropolis. Ta na základě nových poznatků rekonstruuje vznik Máje, tiskový proces včetně cenzury prvního vydání z roku 1936 i pozdější historii vydávání Máchovy básně.

Rozsáhlý výzkum dochovaných pramenů

Na počátku nové vydavatelské iniciativy byla možnost po mnoha desetiletích prozkoumat a reprodukovat rukopis Máje. Ten je trvale v soukromém majetku, předchozí generace máchovských badatelů ho neměly k dispozici, a proto nemohly důkladně ověřit jeho autorství. Odborníci nyní k jeho prověření použili písmoznalecký a chemický výzkum, na nějž navázal detailní průzkum znění zapsaného textu (včetně škrtů) a revize historie tohoto významného literárního díla.

maj-rukopis_a_prepis

Rukopis Máchovy básně a jeho přepis

Výsledkem těchto a dalších výzkumů podpořených také Grantovou agenturou ČR je vydání Máje v Kritické hybridní edici (KHE) nakladatelství Akropolis. Obsahem knižního vydání je pravopisně modernizovaný text, který doprovází aparát zaměřený na dnešního čtenáře. V digitální vědecké edici přináší nový svazek KHE nejen kvalitní faksimile rukopisu, který byl poprvé a naposledy z originálu reprodukován v roce 1916, a digitální kopie dalších důležitých pramenů, ale také nově pořízené přepisy těchto pramenů, aparát a nakonec také vědeckou edici Máje. Součástí digitální aplikace je též aktualizovaná databáze dosavadních tištěných vydání Máje, zahrnující nyní takřka 400 položek včetně překladů Máje do více než dvaceti cizích jazyků. Další dokumentace k historii vzniku Máje, osudům básníka a údaje o další vydavatelské historii jsou přehledně soustředěny na časové ose.

Kritická hybridní edice nakladatelství Akropolis se zaměřuje na vydávání novočeské literatury v kriticky ověřené verzi doplněné o vědeckou elektronickou edici na přiloženém DVD. Kromě Máje v ní vyšly Slezské písně Petra Bezruče či kompletní dílo Františka Gellnera a Karla Hlaváčka. Milovníci klasické české literatury se do budoucna mohou těšit na podobně definitivní vydání Erbenovy Kytice. Více o edici a jednotlivých titulech se dočtete na webu nakladatelství, konkrétně zde.

Mácha_Máj_obálka

Obálka nového kritického vydání doplněného o DVD

Připravili: Milan Pohl, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR, a Olga Sedílková, Ústav pro českou literaturu AV ČR
Úvodní foto: archiv
Foto v článku: Ústav pro českou literaturu AV ČR

Humanitní a filologické vědy

Vědecká pracoviště

Výzkumné projekty ústavů této sekce mají rovněž význam pro celonárodní kulturu a vzdělanost. V literární vědě je třeba nově zpracovat poválečné období české literatury, včetně literatury nezávislé. Naproti tomu klasická studia se soustřeďují na latinské písemnictví v našich zemích a na soupis našich literárních památek do r. 1800. Jazykověda se orientuje na výzkum národního jazyka a jeho historického vývoje v jeho spisovné i nespisovné podobě. Pozornost filozofie je upřena ke studiu filozofických směrů 20. století - k fenomenologii, filozofii existence, ale i k analytické filozofii a teorii vědy - stejně jako k odkazu myslitelů jako J. A. Komenský či J. Patočka. Literatura a jazyky slovanských zemí jsou předmětem naší slavistiky. Orientalistika, která má u nás dlouhou tradici, se věnuje studiu orientálních jazyků, dějinám a kultuře Předního východu, Indie, Číny a arabského světa. Etnografie a folkloristika se vedle tradičních témat hmotné a duchovní lidové kultury zabývá i aktuálními problémy etnických studií emigrace a reemigrace i adaptací jiných etnik v českém prostředí. Rovněž výzkum české hudební kultury je příspěvkem této sekce k poznání a ochraně našeho kulturního dědictví. Sekce zahrnuje 6 ústavů s přibližně 360 zaměstnanci, z nichž je asi 250 vědeckých pracovníků s vysokoškolským vzděláním.

Všechny výzkumné sekce