Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 12. 12. 2018
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici vědecký pracovník - postdoktorand
Požadavky: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR, pro účely zahajovaných projektů GA ČR „Heterojunkce grafen/polovodič pro účinnou fotokatalytickou degradaci odolných polutantů vody“ a „Fotokatalytická technologie pro čištění vzduchu v interiérech a exteriérech budov: celkový environmentální dopad „ nabízí 2 pracovní místa pro postdoktorandy, kteří splňují následující požadavky:
- mají zkušenosti s psaním vědeckých prací a projektů
- dosahují pokročilé úrovně psané a mluvené angličtiny
- mají doktorský titul ve fyzikální, analytické nebo materiálové chemii, v chemickém inženýrství nebo ve fyzice pevné fáze
- mají praktické zkušenosti se spektroskopickými metodami

Specifické požadavky na odborné znalosti:
- spektroskopické techniky (XRD, UV/VIS, FTIR, Raman)
- analytické techniky (GC, HPLC)

Popis práce:
Hlavním úkolem úspěšného uchazeče bude preparace a fyzikálně-chemická charakterizace kompozitních fotokatalyzátorů pro degradaci polutantů v plynné a kapalné fázi a studium mechanismů jejich degradace.

Více informací o pracovní pozici získáte od Dr. Jiřího Rathouského (e-mail: jiri.rathousky@jh-inst.cas.cz, tel.: +266053945

Začátek pozice: 1. února 2019
Doba trvání práce: 12 měsíců (možné prodloužení)
Typ smlouvy: plný nebo částečný úvazek
Místo práce: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Dolejškova 2155/3, 182 23, Praha 8

Požadované doklady od uchazeče:
Motivační dopis, Životopis se seznamem publikací, stručné shrnutí předchozího výzkumu, kopie diplomu.
Žádosti s požadovanými dokumenty je třeba zaslat e-mailem na adresu jiri.rathousky@jh-inst.cas.cz

Souhlasíte, aby Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR, v.v.i., použil Vaše osobní údaje v zaslaném životopise výhradně pro účely interní potřeby. Zároveň potvrzujete, že osobní údaje uvedené v životopisu, který jste nám zaslali, jsou pravdivé a přesné.

Uzávěrka přihlášek: 15. 01. 2019Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.