Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 15. 11. 2018
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici PhD student
Požadavky:

The Laboratory of Molecular Therapy of the Institute of Biotechnology of the Czech Academy of Sciences seeks PhD students

We are looking for talented PhD students to be involved in the following projects
1. Horizontal intercellular transfer of mitochondria in teh context of neoplastic pathologies
2. Role of the mitochondrial respiratory complex II in cance cell biology

For more information, see our recent publications: Tan et al. Cell Metab 2015, 21, 81-94.; Bezawork-Geleta et al. Trends Biochem Sci 2017, 42, 312-325; Dong et al. eLife 2017, e22187; Bezawork-Geleta et al. Nat Commun 2018, 9, 2221; Bajzikova et al. Cell Metab (in press)

Requirements:
• Completed university education in the field og molecular biology, cell biology or biochemistry (Master degree or equivalent)
• The candidate has to be eligible for full-time PhD study
• Ability to communicate in English both in written and oral form
• Basic knowledge of methodology of cell and molecular biology
• Abitilty to contribute to the growth of our Team
• Interest in the establishment and use of modern methods of molecular and cellular biology

We offer:
• The position of PhD student will include a 0.8 FTE research assistant position covered by Czech funding sources; the possibility to obtain his/her own funding (e.g. the Grant Foundation of the Charles University)
• Participation in international conferences and career in research
• Will be a member of a young, dynamic Team investigating challangeing and innovative projects
• Involvement in research on novel anti-cancer agents with translational aspects
• Use of high-end methodology of molecular and cellular biology, work with transgenic mice and experimental mouse cancer models
• Work in a modern, excellently equipped laboratory and core facilities within the BIOCEV Resarch Centre

In case of interest, send your motivation lett and CV to the following e-mail address: jiri.neuzil@ibt.cas.cz

We hereby inform you that the Institute of Biotechnology CAS, v. i. i. shall process your personal data only to the extent for the purposes of selection of a suitable employee and closure of a contract of employment in accordance with the General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR).

More details on the processing of personal data of an applicant for open position are available at: http://www.ibt.cas.cz/o-ustavu/GDPR.html.

Laboratoř molekulární terapie Biotechnologického ústavu AV ČR, v.v.i. hledá PhD studenty

Hledáme talentované PhD studenty pro práci na projektech:
1. Horizontální mezibuněčný přenos mitochondrií v kontextu nádorových onemocnění;
2. Role mitochondriálního respiračního komplexu II v biologii nádorové buňky

Více informací viz. naše nedávné publikace: Tan et al. Cell Metab 2015, 21, 81-94.; Bezawork-Geleta et al. Trends Biochem Sci 2017, 42, 312-325; Dong et al. eLife 2017, e22187; Bezawork-Geleta et al. Nat Commun 2018, 9, 2221; Bajzikova et al. Cell Metab (in press)

Požadujeme:
• Ukončené vzdělání v oboru molekulární biologie, buněčná biologie nebo biochemie (Mgr)
• Pracovník na této pozici musí splňovat podmínku prezenčního PhD studia
• Schopnost komunikovat v jazyce anglickém slovem i písmem
• Základní znalosti metod buněčné a molekulární biologie
• Chuť zapojit se aktivně do rozvoje pracoviště a zapojit se do týmové práce
• Zájem o zavádění a využití moderních metod molekulární a buněčné biologie

Nabízíme:
• Pracovní pozici PhD studenta s úvazkem 0,8; grantová podpora GA ČR či AZV; možnost získat vlastní grantovou podporu (GA UK)
• Účast na národních i mezinárodních konferencích, karierní růst
• Práce v mladém, dynamickém kolektivu na významných projektech
• Zapojení do výzkumu nových protirakovinných látek s přesahem do translačního výzkumu
• Využití špičkových metod molekulární a buněčné biologie, využití transgenních myších modelů a experimentálních myších modelů nádorových chor
• Pracoviště ve špičkově vybavených laboratořích nového centra excelence BIOCEV

V případě zájmu zašlete svoji přihlášku a životopis na e-mailovou adresu jiri.neuzil@ibt.cas.cz

Informujeme Vás, že Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. bude zpracovávat Vaše osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 (GDPR).

Bližší informace ohledně zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání naleznete na: http://www.ibt.cas.cz/o-ustavu/GDPR.html.


Uzávěrka přihlášek: 21. 12. 2018Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.