Zahlavi

Nejpřesnější test základního zákona mikrosvěta – symetrie CPT

20. 08. 2015

Vědci z Fyzikálního ústavu AV ČR, Ústavu jaderné fyziky AV ČR a ČVUT v Praze společně se zahraničními kolegy z experimentu ALICE provedli doposud nejpřesnější test základního zákona mikrosvěta – symetrie CPT. „Pozorování jeho byť jen velmi slabého narušení by mohlo mít dalekosáhlé důsledky – mimo jiné i pro platnost Einsteinovy speciální teorie relativity. Ve srážkách dvou jader olova na urychlovači LHC v Evropském středisku jaderného výzkumu CERN vzniká srovnatelné množství hmoty i antihmoty.

Test CPT symetrie založený na měření rozdílu hmotností jader a antijader byl proveden pomocí deuteronů a antideuteronů a jader helia-3 a antihelia-3. Měření, která jsou oproti doposud existujícím zhruba desetkrát až stokrát přesnější, potvrdila platnost CPT symetrie s doposud bezprecedentní přesností,“ vysvětluje jeden z autorů doc. Michal Šumbera, CSc., DSc., z Ústavu jaderné fyziky AVČR. Práci publikoval prestižní časopis Nature Physics.

 

Tisková zpráva:

Experiment ALICE provedl přesné srovnání vlastností jader s  jádry antihmoty.
 
Srážky dvou atomových jader pohybujících se téměř rychlostí světla umožňují vytvořit podmínky, které panovaly ve vesmíru kráce po jeho vzniku. V obou případech totiž vzniká srovnatelné množství hmoty i antihmoty. Vysoká rychlost rozpínání horké a husté jaderné hmoty vzniklé z malého velkého třesku v laboratoři způsobuje, že se antihmota velmi rychle oddělí od hmoty aniž došlo k její anihilaci. Proto jsou vysokoenergetické urychlovače těžkých jader jako jsou Large Hadron Collider v Evropském středisky jaderného výzkumu (CERN) v Ženevě a Relativistic Heavy Ion Collider v Brookhavenské Národní Laboratoři (BNL) v New Yorku efektivními nástroji produkce antihmoty. Při těchto energiích je produkováno velké množství nových protonů a neutronů (společně nazývaných nukleony) a i jejich antičástic – antiprotonů a antineutronů (zvaných antinukleony). Vznik atomového jádra či antijádra je mnohem vzácnější. Podmínkou je, že se několik nukleonů nebo antinukleonů nachází vzájemně velmi blízko a pohybují se s velmi blízkými rychlostmi stejným směrem. Jinak je jaderné síly nemohou navzájem svázat. Taková situace v horké, husté a rychle se rozpínající hmotě nastává s velmi malou pravděpodobností. Produkce každého dalšího jádra obsahujícího oproti předešlému jeden nukleon navíc je tisíckrát méně pravděpodobná.
Nejtěžším doposud pozorovaným jádrem antihmoty je antihelium-4, známé též jako anti α-částice, skládající se dvou antiprotonů a dvou antineutronů. K jeho objevu došlo v roce 2011, sto let poté co Rutherford objevil α-částici. Anti α-částice byla poprvé pozorována experimentem STAR [1] ve srážkách jader zlata na urychlovači RHIC (Nature 473:353, 2011, Erratum-ibid.475:412, 2011). Týž vědecký tým již o rok dříve ohlásil objev jiného exotického objektu tvořeného antihmotou - antihyperjádra tritia skládající se z antiprotonu, antineutronu a antilambda hyperonu (Science 328 (2010) 58).
Dalším logickým krokem výzkumu antihmoty je studium odlišností jader a antijader. Základní, doposud nevyvrácený zákon fyziky mikrosvěta, tzv. CPT symetrie, praví, že žádný rozdíl mezi chováním hmoty a antihmoty neexistuje. “Zrcadlový obraz” našeho vesmíru v němž je hmota nahrazena antihmotou (C), poloha všech objektů je zrcadlovým odrazem objektů našeho vesmíru (P) a tyto objekty se zde pohybují přesně opačným směrem než v našem vesmíru tj. jakoby pozpátku v čase (T), musí být CPT symetrickou kopií našeho vesmíru a tudíž v něm musí platit i stejné fyzikální zákony. V posledním čísle časopisu Nature Physics(doi:10.1038/nphys3432) zveřejnil experiment ALICE [2] výsledky testování CPT symetrie pomocí lehkých jader. Experiment ALICE studuje srážky těžkých jader na urychlovači LHC v CERN při o řád vyšších energiích nežli experiment STAR na urychlovači RHIC. Přesné měření rozdílu hmotností jader a anitijader dělené velikostí jejich elektrického náboje potvrdilo platnost CPT symetrie s doposud bezprecendentní přesností. Měření provedena pomocí deuteronů a antideuteronů a jader helia 3, skládajících se ze dvou protonů a jednoho neutronu, a jader antihelia-3 jsou oproti doposud existujícím měření zhruba deset až sto krát přesnější. Stojí za zmínku, že tento výsledek byl zveřejněn přesně padesát let po objevu antideuteronu na urychlovačích PS v  CERN a AGS v BNL.
 
 
________________________________ 
1     Experimentu STAR (www.star.bnl.gov) na urychovači RHIC v Brookhavenské Národní Laboratoři v USA se účastní vědci a studenti z ÚJF AV ČR v.v.i. a z FJFI ČVUT.
2    Experimentu ALICE (aliceinfo.cern.ch) na urychlovači LHC v CERN se účastní vědci as studenti z FzÚ a ÚJF AVČR a z FJFI ČVUT.
 
  
Doc. Michal Šumbera, CSc., DSc.
vedoucí týmu ALICE ČR
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.
 
Na Truhlářce 39/64, 180 86 Praha 8
tel. +420-266177205  nebo +420-234697772
fax +420-266177207 nebo +420-220940220
mobil +420776034317(CR) +41764871826(CERN)

 

The Czech Academy of Sciences (the CAS)

The mission of the CAS

The primary mission of the CAS is to conduct research in a broad spectrum of natural, technical and social sciences as well as humanities. This research aims to advance progress of scientific knowledge at the international level, considering, however, the specific needs of the Czech society and the national culture.

President of the CAS

Prof. Eva Zažímalová has started her second term of office in May 2021. She is a respected scientist, and a Professor of Plant Anatomy and Physiology.

She is also a part of GCSA of the EU.