Seznam členů Akademické rady AV ČR

Seznam členů Akademické rady AV ČR

Předsedkyně:

prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.

(nar.1955 v Praze)

zazimalova

V r. 1979 vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor chemie se specializací biochemie. V roce 1983 získala v Československé akademii věd (Ústav experimentální botaniky) vědeckou hodnost CSc. v oboru biologie (fyziologie rostlin). Od roku 1983 pracuje v Ústavu experimentální botaniky (dříve ČSAV, nyní AV ČR, v. v. i.) jako vědecká pracovnice a od roku 2012 na částečný pracovní úvazek také v Biologickém centru AV ČR, v. v. i. Od roku 2004 vede v Ústavu experimentální botaniky AV ČR Laboratoř hormonálních regulací u rostlin. V letech 2003-2007 byla zástupkyní ředitele Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v letech 2007-2012 byla ředitelkou tohoto ústavu.

V roce 2004 byla jmenována docentkou a v roce 2013 profesorkou pro obor anatomie a fyziologie rostlin na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vede studenty magisterského a doktorského studia a přednáší pokročilé semestrální kurzy v magisterském i doktorském studijním programu na Přírodovědeckých fakultách Univerzity Karlovy v Praze a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Je členkou oborových rad doktorských studijních programů „Anatomie a fyziologie rostlin“ a „Biochemie“ na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a členkou Oborové rady pro studijní obor „Anatomie a fyziologie rostlin“ studijního programu „Botanika“ na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Je též členkou Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Podstatnou měrou se podílela na organizaci několika mezinárodních vědeckých symposií.

Eva Zažímalová se zabývá výzkumem fytohormonu auxinu – jeho metabolismem a molekulárními mechanismy jeho působení a transportu v rostlinných buňkách. Byla a je řešitelkou mnoha projektů tuzemských i zahraničních, je autorkou nebo spoluautorkou původních vědeckých prací publikovaných převážně v renomovaných mezinárodních odborných časopisech i kapitol v odborných monografiích. Její práce byly bez autocitací citovány více než 1400 x.

 

Členové Akademické rady AV ČR:

PhDr. Pavel Baran, CSc. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.)
RNDr. Martin Bilej, DrSc. (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.)
Ing. Jana Bludská, CSc. (Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.)
prof. Ing. Michal Haindl, DrSc. (Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.)
RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.)
prof. RNDr. Ladislav Kavan, DSc. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.)
doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc. (Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)
RNDr. Pavel Krejčí, CSc. (Matematický ústav AV ČR, v. v. i.)
prof. Ing. Josef Lazar, Dr. (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.)
doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.)
PhDr. Taťána Petrasová, CSc. (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.)
PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.)
prof. Jan Řídký, DrSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)
RNDr. Hana Sychrová, DrSc. (Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.)
JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D. (Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.)