Seznam členů Akademické rady AV ČR

Seznam členů Akademické rady AV ČR

Předseda:

prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c.
celkové řízení a kontrola činnosti Akademie ve smyslu § 10 zákona o AV ČR, metodický dohled nad spoluprací AV ČR s veřejnými vysokými školami

Místopředsedové:

PhDr. Pavel Baran, CSc.
pověřený komplexní koordinací koncepcí III. vědní oblasti a řešením vědecko-organizačních otázek pracovišť 7. – 9. sekce

prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc.
pověřený komplexní koordinací koncepcí II. vědní oblasti a řešením vědecko-organizačních otázek pracovišť 4. – 6. sekce, včetně sledování a koordinace prací na projektu BIOCEV týkajících se AV ČR

RNDr. Jan Šafanda, CSc.
pověřený komplexní koordinací koncepcí I. vědní oblasti a řešením vědecko-organizačních otázek pracovišť 1. – 3. sekce, včetně sledování a koordinace prací na projektu ELI týkajících se AV ČR
 

Další členové předsednictva:

Ing. Karel Aim, CSc.
pověřený komplexní koordinací koncepce zahraniční spolupráce AV ČR včetně evropské integrace a součinnosti se státními orgány v této oblasti (RVVI, MŠMT)

Ing. Petr Bobák, CSc.
pověřený řešením koncepčních ekonomických a finančních záležitostí a jejich implementací

prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc.
předseda Vědecké rady AV ČR
 

Členové:

prof. Ing. Michal Haindl, DrSc.
zastupující místopředsedu I. vědní oblasti při řešení vědecko-organizačních otázek pracovišť 1. – 3. sekce, včetně zajištění metodického dohledu nad akademickými počítačovými sítěmi a databázemi a správou licencí v této oblasti

prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.
zastupující místopředsedu III. vědní oblasti při řešení vědecko-organizačních otázek pracovišť 7. – 9. sekce, pověřený koncepčními otázkami spolupráce AV ČR s médii, komunikací s veřejností, ediční činností a agendou Rady vědeckých společností

prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.
zastupující místopředsedu II. vědní oblasti při řešení vědecko-organizačních otázek pracovišť 4. – 6. sekce. Odpovědná za přípravu hodnocení pracovišť AV ČR v roce 2015 a zastupující při řešení koncepčních otázek podpory vědy z veřejných prostředků (institucionální podpora, metodika hodnocení, správa databází, interní programy) a při zpracování Strategie dalšího rozvoje AV ČR

prof. Jiří Chýla, CSc.
pověřený řešením koncepčních otázek podpory vědy z veřejných prostředků (institucionální podpora, metodika hodnocení, správa databází, interní programy) a koordinací prací při zpracování Strategie dalšího rozvoje AV ČR

prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.
pověřený zastupováním při komplexní koordinaci rozvoje inovací a transferu technologií do aplikační a podnikatelské sféry (včetně související legislativy) na resortní i regionální úrovni, zastupováním při řešení koncepčních otázek programové a projektové spolupráce s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, vysokými školami, Grantovou agenturou ČR, Technologickou agenturou ČR a dalšími poskytovateli (včetně operačních programů strukturálních fondů) a kontakty s mimopražskými pracovišti AV ČR

prof. Ing. Josef Lazar, Dr.
pověřený komplexní koordinací rozvoje inovací a transferu technologií do aplikační a podnikatelské sféry (včetně související legislativy) na resortní i regionální úrovni

PhDr. Taťána Petrasová, CSc.
odpovědná za koordinaci spolupráce s institucemi kulturní sféry, Ministerstvem kultury, Odborovým svazem pracovníků vědy a výzkumu, regionální spolupráci a kontakty s mimopražskými pracovišti AV ČR

RNDr. Hana Sychrová, DrSc.
pověřená koncepčními otázkami programové a projektové spolupráce s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, vysokými školami, Grantovou agenturou ČR, Technologickou agenturou ČR a dalšími poskytovateli (včetně operačních programů strukturálních fondů) a zastupováním při komplexní koordinaci koncepce zahraniční spolupráce AV ČR

JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D.
pověřená komplexní koordinací činností v oblasti legislativy, vnitřního právního systému AV ČR (dozorčí rady, zřizovací listiny pracovišť apod.), zajišťováním správy majetku a činnostmi týkajícími se archeologie

prof. RNDr. Jan Zima, DrSc.
pověřený řešením koncepčních otázek vědecké přípravy a odpovědný za spolupráci AV ČR s vysokými školami a resortními pracovišti včetně společných pracovišť