Zahlavi

Cena předsedy AV ČR za propagaci / popularizaci VaVaI

Cena předsedy AV ČR za propagaci / popularizaci VaVaI

 

Akademie věd ČR uděluje ceny AV ČR za dosažené výsledky, které přispívají k prestiži české vědy v mezinárodním srovnání a od jejichž prvého zveřejnění nebo realizování neuplynulo více než pět let. Udělují se za ukončené vědecké výsledky excelentního a kvalitního výzkumu strategicky orientovaného na společenské priority.

 

Ceny AV ČR se udělují v kategoriích:
a)    Cena AV ČR za vynikající výsledky velkého vědeckého významu dosažené při řešení vědeckých úkolů, grantových, interních programových a meziná-rodních projektů financovaných AV ČR.
b) Cena AV ČR pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky vědecké práce, dosažené za finanční podpory AV ČR nejdéle do dovršení věku 35 let.
c) Cena předsedy AV ČR za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací udělovaná výzkumným pracovníkům za životní dílo v oblasti rozvoje výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, včetně jeho propagace či popularizace.
 

V kalendářním roce lze udělit nejvýše tři ceny společně v kategorii a) a b) a tři ceny v kategorii c) s tím, že souhrn finančních prostředků vyplacených v kalendářním roce nepřesáhne v kategorii a) a b) společně celkem 500 000 Kč a v kategorii c) rovněž 500 000 Kč. Náklady spojené s udělením cen AV ČR hradí AV ČR ze své rozpočtové kapitoly, a to z institucionálních výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace. O počtu udělených cen AV ČR a jejich výši rozhoduje předseda AV ČR na návrh odborných komisí a po projednání v Akademické radě AV ČR.

 • Návrhy na udělení cen AV ČR v kategoriích a) a b) jsou oprávněni předkládat ředitelé pracovišť AV ČR po projednání v radách pracovišť a předseda Grantové agentury AV ČR a předsedové rad interních programů do 31. března kalendářního roku.
 • Návrhy na udělení cen AV ČR za popularizaci či propagaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (v kategorii c) jsou oprávněni předkládat ředitelé pracovišť AV ČR po projednání v radách pracovišť, Vědecká rada AV ČR a Rada pro popularizaci vědy AV ČR do 31. května kalendářního roku.

Ceny AV ČR v kategorii a) a b) předává předseda AV ČR oceněným zpravidla v měsíci září. Ceny předsedy AV ČR v kategorii c) předává předseda AV ČR oceněným zpravidla při příležitosti Světového dne rozvoje informací (24. října).

 

Udělené ceny předsedkyně AV ČR
Předsedkyně Akademie věd ČR udělila
 
Cenu předsedkyně AV ČR za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

v roce 2017:

 • prof. RNDr. Václavu Hořejšímu, CSc., z Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
 • prof. RNDr. Jaroslavu Peregrinovi, CSc., DSc., z Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i.
 

Předseda Akademie věd ČR udělil 
 
Cenu předsedy AV ČR za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
 
v roce 2015:
 • prof. RNDr. Heleně Illnerové, DrSc., z Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i.
 
v roce 2014:
 • RNDr. Aleši Špičákovi, CSc., z Geofyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i
 • Dr. Michaelu Londesboroughovi, PhD., z Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i
 • PhDr. Jiřímu Proseckému, CSc., z Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i.
 
v roce 2013:
 • prof. RNDr. Michalu Křížkovi, DrSc., z Matematického ústavu AV ČR, v. v. i
 • prof. RNDr. Miroslavu Raabovi, CSc., z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i
 • prof. Erazimu Kohákovi, Ph.D., z Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i.
 
v roce 2012:
 • RNDr. Jiřímu Grygarovi, CSc., z Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i
 • doc. RNDr. Karlu Hudcovi, DrSc., z Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i
 • doc. Mgr. Jaroslavu Šebkovi, Ph.D., z Historického ústavu AV ČR, v. v. i.