Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 06. 05. 2020
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Výzkumný pracovník - postdoktorand v Centru výzkumu kosmického záření a radiačních jevů v atmosféře (CRREAT)
Požadavky: Tým CRREAT provádí měření atmosférického záření a ionizujících jevů na satelitech, v letadlech, pomocí bezpilotních vzdušných dopravních prostředků, v monitorovacích vozidlech a na pozemních stanicích. Projekt CRREAT (www.crreat.eu) přispěje ke zlepšení modelů kosmického počasí, bezpečnosti letecké dopravy a spolehlivosti globálních navigačních systémů. Cíle projektu CRREAT jsou prohloubení znalostí o vztahu mezi atmosférickými jevy a ionizujícím zářením a objasnění jevů způsobujících variace sekundárních kosmických částic (SCP) v atmosféře. Popis práce: Hlavní část práce uchazeče spočívá ve vyhodnocení údajů, získaných z našich měřících zařízení používaných při studiích atmosféry, a vytvoření databáze, která nám usnadní zkoumání vztahů mezi různými datovými soubory a umožní snadný přístup dalším vědcům a veřejnosti. Úkoly zahrnují: • Analýzu základních požadavků na zpracování velkých a komplexních datových souborů • Vývoj softwaru pro správu dat a jeho technické aplikace • Účast na měřicích kampaních • Příspěvek k optimalizaci stávajících systémů měření záření a návrhu nových systémů • Přípravu vědeckých článků a prezentací na mezinárodních konferencích • Přípravu grantových žádostí • Dohled nad pracemi vysokoškolských a postgraduálních studentů • Úzkou spolupráci s výzkumnými ústavy z Francie, Německa, Slovenska, Arménie, Ruska, USA a Japonska Požadavky: • Ph.D. titul z fyziky nebo aplikované matematiky či souvisejících oborů • Zkušenosti s analýzou dat • Samostatná orientace v dané vědecké oblasti, schopnost osvojit si nové technologie • Schopnost práce v týmu • Velmi dobrá znalost anglického jazyka (slovem i písmem) • Schopnost prezentovat výsledky na vědeckých a technických akcích Nabízíme: • Možnost účasti na mezinárodním vědeckém projektu • Konkurenceschopný a motivující plat • Kariérní růst • 5 týdnů dovolené, poukázky na oběd, podporu volnočasových aktivit, zkrácenou, flexibilní pracovní dobu Zašlete prosím svůj životopis, doporučení a motivační dopis dr. Güntheru Reitzovi (Guenther.Reitz@dlr.de), kopii Ondrejovi Plocovi (ploc@ujf.cas.cz) a Josefu Šalamonovi (salamon@ujf.cas.cz). Pracoviště se nachází v Praze 8, Česká republika, na oddělení dozimetrie záření Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. Předpokládané datum nástupu podle dohody. Pracovní pozice je na dobu určitou, do konce října 2022.
Uzávěrka přihlášek: 01. 06. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.