Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 27. 02. 2020
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici ŘEDITEL / ŘEDITELKA Fyziologického ústavu AV ČR, v.v.i.
Požadavky:

ŘEDITELE/ŘEDITELKY Fyziologického ústavu AV ČR, v.v.i., Praha 4

Předpoklad pro výkon funkce:
splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17 odst. 4 až 6 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění

Požadované vzdělání a praxe:
vysokoškolské vzdělání v oblasti biomedicíny nebo přírodních věd a vědecká kvalifikace v téže oblasti (minimálně požadován titul Ph.D.),
praxe a významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti.

Požadované znalosti a dovednosti:
organizační schopnosti,
komunikační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu, zkušenosti s vedením a řízením týmů,
jazykové znalosti (aktivní znalost anglického jazyka),
vize směřování a rozvoje ústavu v rámci národního a mezinárodního výzkumného prostředí.

Uchazeč/uchazečka podává přihlášku k výběrovému řízení, kterou se rozumí samostatný doklad, jehož náležitosti jsou:
jméno, příjmení, titul,
datum a místo narození,
státní příslušnost,
místo trvalého pobytu,
číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana).
datum a podpis

Formulář přihlášky naleznete zde: https://www.fgu.cas.cz/jobs/reditel-reditelka-fyziologickeho-ustavu-av-cr-v-v-i

K přihlášce je nutno připojit:
strukturovaný životopis,
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřená kopie), u cizích státních občanů čestné prohlášení,
přehled o dosavadní profesní, publikační, pedagogické, přednáškové či jiné relevantní činnosti uchazeče,
doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (ověřená kopie),
stručný popis hlavních záměrů a cílů při řízení Fyziologického ústavu AV ČR v.v.i.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby je vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 27. 3. 2020 v zalepené obálce označené nápisem „Výběrové řízení“ na adrese:
Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
Rada Fyziologického ústavu AV ČR, v.v.i.
Prof. RNDr. František Kolář, CSc.
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4
Kontaktní e-mail: frantisek.kolar@fgu.cas.cz

Uzávěrka přihlášek: 27. 03. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.