Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 27. 02. 2020
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vedoucí Oddělení atmosférických toků a dálkového transportu látek (OATaDTL)
Požadavky:

Činnost OATaDTL je soustředěna na zajištění provozu a aktivit meteorologické monitorovací věže Křešín, jenž je součástí Národní atmosférické observatoře Košetice (NAOK). Tato unikátní výzkumná infrastruktura představovaná 250 m vysokou monitorovací věží zaměřenou na dlouhodobý monitoring skleníkových plynů, atmosférických aerosolů a látek znečišťujících ovzduší, nabízí jedinečné možnosti, pokud o dlouhodobý monitoring a výzkum zaměřený na atmosférické procesy a problematiky chemických látek v atmosféře. Tato infrastruktura je součástí řady mezinárodních i národních monitorovacích a výzkumných projektů týkajících se uvedených atmosférických problémů. Součástí aktivit je i hodnocení vlivů a dopadů znečištění prostředí na lidské zdraví a další složky prostředí. Důraz je kladen na zajištění odpovídající kvality dat.

Požadavky na vzdělání a schopnosti:

- vzdělání zaměřené na chemii atmosféry, vědecký stupeň Ph.D. v dané oblasti,
- dlouholetá praxe v oboru
- realizovat výzkum a odpovídající odbornou a vědeckou práci,
- zkušenost se zapojením do mezinárodních a národních výzkumných projektů
- působit v mezinárodních týmech a konsorciích projektů,
- realizovat se v týmu,
- manažerské schopnosti,
- práce v terénu na speciální výzkumné infrastruktuře,
- zkušenosti s prací ve výškách
- zkušenosti se zpracováním a analýzou environmentálních vzorků
- zpracování, analýza a syntéza dat precizního měření.
- řidičský průkaz skupiny B

Nabízíme:

- plný pracovní úvazek,
- prostředí pro kreativní vědeckou práci s možností osobního růstu,
- možnost vést a budovat vědecký tým,
- začlenění do mezinárodních a národních významných projektů,
- pozici v silné a moderní výzkumné instituci,
- podmínky pro rovné příležitosti a pracovní pohodu,
- mladý pracovní kolektiv ústavu.

Žádost o zaměstnání musí zahrnovat:

- strukturované CV,
- motivační dopis,
- doklady o dosažené kvalifikaci,
- případné reference.

Žádost posílejte elektronicky na adresu: jobs@czechglobe.cz nebo poštou na adresu: ÚVGZ AV ČR, v.v.i. - personální oddělení, Bělidla 4a, 603 00 Brno.


Uzávěrka přihlášek: 27. 03. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.