Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 03. 01. 2020
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici doktorand v oboru hudební kultura 15. století v Čechách nebo její recepce v moderní české hudební kultuře (0,5 pracovního úvazku na 1–3 roky)
Požadavky: Uchazeč musí být v době předpokládaného nástupu (1. 4. 2020 či 1. 10. 2020) přijat do doktorského studia na některé z českých či zahraničních univerzit. Předpokladem je aktivní znalost angličtiny nebo němčiny, pasivní znalost latiny a přinejmenším základní znalosti v oblasti středověké hudební paleografie.

Podmínky a upřesnění:
Pozice doktoranda/ doktorandky je financovaná projektem GAČR – EXPRO 19-28306X Staré mýty, nová fakta: české země v centru hudebního dění 15. století, předpokládá se tedy plné zapojení do programu projektu (bližší informace o pětiletém programu jsou dostupné na webových stránkách projektu smnf.cz). Student/ka bude pracovat na samostatné disertační práci v úzkém kontaktu s vedením projektu, bude se účastnit pravidelných pracovních setkání týmu a zapojí se aktivně do vědeckých aktivit, pořádaných projektem, tj. přednášek, workshopů a kolokvií / konferencí, apod.

Vítány jsou disertační projekty především v tomto okruhu témat:
– latinská jednohlasá hudba pozdního středověku ve střední Evropě,
– česká liturgie 15. století,
– hudba a liturgie v klášterním prostředí v pozdním středověku,
– česká duchovní píseň,
– vícehlasá hudba v pramenech českého a středoevropského původu 15.–16. století,
– husitské motivy ve skladbách 20. století a jejich kulturně-politický kontext.

Masarykův ústav a Archiv AV ČR je středně velkým pracovištěm Akademie věd ČR. Zabývá se výzkumem na poli moderních dějin, dějin vědy, politologie, literární a hudební vědy, součástí ústavu je rovněž Oddělení pro studium a soupis rukopisů.
Masarykův ústav a Archiv AV ČR nabízí potřebné zázemí pro vědeckou činnost. Předpokládá se, že vybraní uchazeči budou bydlet v Praze. V případě zájmu poskytne ústav pomoc při zajištění ubytování pro zahraniční nebo mimopražské uchazeče.

Přihláška musí obsahovat:
1. Návrh disertačního projektu v rozsahu cca 5 stran včetně literatury.
2. Strukturovaný životopis se soupisem publikací.
3. Motivační dopis.

Nabídky s přiloženým strukturovaným profesním životopisem a soupisem osobní odborné bibliografie, motivačním dopisem a projektem disertace zasílejte v uzavřené obálce nadepsané Výběrové řízení – hudební věda do 29. února 2020 (rozhoduje datum poštovního razítka) na adresu:

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
Gabčíkova 10
182 00 Praha 8

Kontakt pro další dotazy a upřesnění:
Hana Vlhová-Wörner, vlhova@mua.cas.cz (vedoucí projektu)
Uzávěrka přihlášek: 29. 02. 2020Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.