Zahlavi

Výběrová řízení

Výběrová řízení AV ČR 30. 09. 2019
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník/vědecká pracovnice a postdoktorand/ka v oblasti nanokatalýzy
Požadavky: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského nabízí pozici ve vědeckém týmu nově založeného Oddělení nanokatalýzy v rámci projektu J. Heyrovský Chair, se zaměřením na výzkum katalyzátorů založených na atomárních klastrech. Úspěšní kandidáti/kandidátky se budou podílet na všech vědeckých aktivitách, od experimentální práce přes vyhodnocení a interpretaci dat až po publikování a prezentaci výsledků. Předmětem výzkumu bude studium katalytických vlastností nanoklastrů skládajících se z přesného počtu atomů a s přesným atomárním složením a charakterizace těchto katalyzátorů pokročilými metodami, jako například in situ / operando charakterizace klastrů. Uvítáme kandidáty/kandidátky se zkušenostmi s testováním anebo charakterizací modelových nebo průmyslových katalyzátorů.

Obecné požadavky:
• PhD nebo ekvivalent v oboru chemie, chemického inženýrství nebo podobném (postačí očekávaná obhajoba v roce 2019); • dobré komunikační schopnosti jak v psané tak v mluvené angličtině.

Specifické požadavky:
• zkušenosti s testováním katalyzátorů; • zkušenosti s analýzou reakčních produktů pomocí hmotnostní spektrometrie plus; • zkušenosti s charakterizací katalyzátorů plus; • zkušenosti s návrhem a využíváním specializovaných přístrojů pro testování pevných katalyzátorů v reakcích v plynné fázi plus;

Předpokládány nástup: 1. 1. 2020 nebo dle vzájemné dohody
Trvání pozice: až 42 měsíců

Přihláška musí obsahovat: Motivační dopis, životopis, kopie diplomů (případně očekávaný datum obhajoby doktorandské práce), stručný souhrn předešlých výzkumných aktivit, úplný seznam publikací, a minimálně dva referenční dopisy, které posuzovatelé odešlou e-mailem přímo na níže uvedený kontakt.
Přihlášku v anglickém jazyce s požadovanými přílohami zašlete e-mailem na: nanocat-applications@jh-inst.cas.cz

Pozice je financovaná z rámcového programu pro výzkum a inovace EU
(Výzva: ERA H2020-WIDESPREAD-03-2017-ERAChairs)

Projekt podporuje rovné pracovní příležitosti, u výběrového řízení uvítáme jak ženy, tak muže.


Uzávěrka přihlášek: 30. 10. 2019Dovolujeme si Vás informovat, že zasláním odpovědi na inzerát poskytujete příslušnému správci své osobní údaje, a to za účelem realizace výběrového řízení a uzavření pracovní smlouvy nebo dohody (DPP, DPČ) ohledně Vámi vybrané pozice. Toto zpracování Vašich osobních údajů bude prováděno na právním základě splnění smlouvy dle 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu trvání výběrového řízení na danou pozici. Zpracování Vašich osobních údajů bude dostatečně zabezpečeno, Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předávány třetím osobám. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás informujeme, že máte právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku proti zpracování a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.