Seznam expertů

Seznam expertů

 


 

   • FYZIKA A APLIKOVANÁ FYZIKA
     • Fyzika pevných látek - věda o materiálech
      • prof. Alexander V. Andreev, DrSc. (FZÚ)
       Magnetismus intermetalických sloučenin, magnetoelastické a magnetoakustické jevy, fyzika ve vysokých magnetických polích
       tel.: +420 221 912 735, e-mail: andreev@fzu.cz
      • Ing. Karel Balík, CSc. (ÚSMH)
       Kompozity jako biomateriály
       tel.: +420 266009201, e-mail: balik@irsm.cas.cz
      • RNDr. Jiří Čermák, CSc., DSc. (ÚFM)
       difúze a termodynamika kovů a slitin, materiály pro energetiku a chemický průmysl
       tel.: +420 532 290 422, e-mail: cermak@ipm.cz
      • Ing. Martin Černý, Ph.D. (ÚSMH)
       mechanické vlastnosti kompozitních materiálů, mechanické vlastnosti materiálů při vysokých teplotách
       tel.: +420 266009257, e-mail: cerny@irsm.cas.cz
      • prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. (ÚFM)
       mechanické vlastnosti a porušování materiálů
       tel.: +420 532 290 342, e-mail: idlouhy@ipm.cz
      • Ing. Jan Drahokoupil, Ph.D. (FZÚ)
       fázová a mikrostrukturní analýza polykrystaických látek metodou práškové rtg. difrakce
       tel.: +420 266 052 898, e-mail: draho@fzu.cz
      • RNDr. Michal Dušek, CSc. (FZÚ)
       řešení struktur z RTG difrakce na monokrystalech
       tel.: +420 220 318 594, e-mail: rohlicek@fzu.cz
      • RNDr. Luděk Frank, DrSc. (ÚPT)
       fyzika povrchů, elektronová mikroskopie a mikroanalýza
       tel.: +420 541 514 299, e-mail: ludek@isibrno.cz
      • Ing. Jan Grym, Ph.D. (ÚFE)
       polovodičové materiály a struktury 
       tel.: +420 266 773 428, e-mail: grym@ufe.cz
      • prom. fyz. RNDr. Milada Glogarová, CSc. (FZÚ)
       Fyzika a využití kapalných krystalů
       tel.: (+420) 266 052 708, e-mail: glogar@fzu.cz
      • Ing. Ivan Gregora, CSc. (FZÚ)
       Ramanova spectroskopie pevných látek
       tel.: (+420) 266 052 951, e-mail: gregora@fzu.cz
      • Oleg Heczko, Dr. (FZÚ)
       Fyzika pevné fáze a materiálové inženýrství, magnetické vlastnosti pevných látek, magnetostriktivní materiály, magnetické nanočástice a tenké vrstvy, slitiny s magnetickou tvarovou pamětí, magnetická a magnetoelastická měření
       tel.: (+420) 266 052 714, e-mail: heczko@fzu.cz
      • Ing. Jiří Hejtmánek, CSc. (FZÚ)
       tepelný, elektrický transport a magnetismus objemových materiálů
       tel.: +420 220 318 419, e-mail: hejtman@fzu.cz
      • Ing. Luděk Heller, Ph.D. (FZÚ)
       Funkční technické materiály, slitiny s tvarovou pamětí, martenzitické fázové transformace, funkční textilie na bázi vláken ze slitin s tvarovou pamětí, IPMC – elektrickým napětím buzené aktivní kompozity na bázi ionomerních membrán, modelování pomocí metody konečných prvků
       tel.: (+420) 266 052 428, e-mail: heller@fzu.cz
      • Ing. Jiří Hlinka, Ph.D. (FZÚ)
       Fyzika feroelektrik
       tel.: (+420) 266 052 154, e-mail: hlinka@fzu.cz
      • doc. Ing. Petr Hora, CSc. (ÚT)
       defektoskopie, nedestruktivní metody
       tel.: +420 377 279 652, e-mail: hora@cdm.it.cas.cz
      • Ing. Alice Hospodková, CSc. (FZÚ)
       příprava polovodičových nano-heterogenních struktur metodou MOVPE
       tel.: +420 220 318 401, e-mail: hospodko@fzu.cz
      • RNDr. Pavel Hubík, CSc. (FZÚ)
       elektronický transport v polovodičových strukturách
       tel.: +420 220 318 573, e-mail: hubik@fzu.cz
      • prof. Ing. Dr. Pavel Chráska, DrSc. (ÚFP)
       materiály pro strojírenství, ochranné povlaky a vrstvy
       tel.: +420 266 052 097, e-mail: pchraska@ipp.cas.cz
      • Ing. Tomáš Chráska, Ph.D. (ÚFP)
       Interakce materiálů s plazmatem
       tel.: +420 266 053 517, e-mail: chraskat@ipp.cas.cz
      • doc. Ing. Ivan Janeček, CSc. (ÚGN)
       fyzika klastrů, fyzika pevné fáze, fyzika nízkých teplot
       tel.: + 420 596 979 209, e-mail: ivan.janecek@ugn.cas.cz
      • prof. RNDr. Václav Janiš, DrSc. (FZÚ)
       Kvantová teorie silně korelovaných a neuspořádaných elektronových systémů v pevných látkách, kvantové fázové přechody a kritické chování, teorie nábojové difuse v kovech, spinový magnetismus, teorie supravodivosti
       tel.: (+420) 266 052 153, e-mail: janis@fzu.cz
      • Ing. Petr Jiříček, CSc. (FZÚ)
       studium povrchových vlastností pevných látek metodami elektronových spektroskopií (XPS, LEED)
       tel.: +420 220 318 438, e-mail: jiricek@fzu.cz
      • doc. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D. (FZÚ)
       Magnetismus molekul, nanočástic a 2D materiálů, struktura a syntéza nanomateriálů, spektroskopie a mikroskopie v magnetických polích
       tel.: +420 221 912 735-6, +420 266 052 325, e-mail: vejpravo@fzu.cz
      • RNDr. Anděla Kalvová, CSc. (FZÚ)
       Rychlé přechodové jevy v mezoskopických systémech, časová dynamika mnohoelektronových systémů 
       tel.: +420 266 052 927, e-mail: kalvova@fzu.cz
      • Ing. Mgr. Ondřej Kaman, Ph.D. (FZÚ)
       příprava, struktura a magnetické vlastnosti magnetických nanočástic
       tel.: +420 220 318 418, e-mail: kaman@fzu.cz
      • Ing. Jiří Kamarád, CSc. (FZÚ)
       fyzika a technika velmi vysokých tlaků
       tel.: +420 220 318 521, e-mail: kamarad@fzu.cz
      • RNDr. Stanislav Kamba, CSc. (FZÚ)
       Spektroskopie magnetoelektrických látek
       tel.: (+420) 266 052 957, e-mail: kamba@fzu.cz
      • Dr. Ing. Ivan Kašík (ÚFE)
       materiály pro optická vlákna
       tel.: +420 220 922 391, e-mail: kasik@ufe.cz
      • Dr. RNDr. Karel Knížek (FZÚ)
       rentgenová a neutronová prášková difrakce pevných látek
       tel.: +420 220 318 562, e-mail: knizek@fzu.cz
      • RNDr. Jan Kočka DrSc. (FZÚ)
       tvorba a charakterizace nanostruktur a materiálů pro nanoelektroniku
       tel.: (+420) 220318449, (+420) 602381549, mail: kocka@fzu.cz
      • Mgr. Jindřich Kolorenč, Ph.D. (FZÚ)
       Modelové výpočty a numerické simulace korelovaných a neuspořádaných elektronových systémů v pevných látkách
       tel.: (+420) 266 052 914, e-mail: kolorenc@fzu.cz
      • Ing. Pavel Konečný, Dr. (ÚGN)
       pevnostní, přetvárné a filtrační vlastnosti hornin
       tel.: + 420 596 979 336, e-mail: pavel.konecny@ugn.cas.cz
      • RNDr. Jaromír Kopeček, Ph.D. (FZÚ)
       Mikroskopie (elektronová, optická, skenující sondou), příprava materiálů a monokrystalů, mikrostruktura, intermetalika
       tel.: (+420) 266 052 899, e-mail: kopeček@fzu.cz
      • RNDr. Miroslav Kotrla, CSc. (FZÚ)
       Evoluce tenkých vrstev a rozhraní, vlastnosti a dynamika povrchových nanostruktur, atomistické modelování molekulární epitaxe
       tel.: (+420) 266 052 904, e-mail: kotrla@fzu.cz
      • Zdeněk Kožíšek, CSc. (FZÚ)
       modelování kinetiky vzniku nové fáze
       tel.: +420 220 318 574, e-mail: kozisek@fzu.cz
      • doc. Ing. Irena Kratochvílová, Ph.D. (FZÚ)
       Fyzikální vlastnosti molekulárních a buněčných materiálů
       tel.: (+420) 266 052 524, e-mail: krat@fzu.cz
      • Ing. Alexander Kromka, Ph.D. (FZÚ)
       velkoplošná příprava alotropních uhlíkových vrstev a struktur v mikrovlnné CVD plazmě, - plazmatické reaktivní iontové leptání a povrchová funkcionalizace vrstev a nanočástic, - realizace elektronických, optických, senzorových a MEMS prvků
       tel.: +420 220 318 437, e-mail: kromka@fzu.cz
      • RNDr. Aleš Kroupa, CSc. (ÚFM)
       termodynamika kovů a slitin, modelování termodynamických funkcí, fázové transformace
       tel.: +420 532 290 467, e-mail: kroupa@ipm.cz
      • Prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc. (ÚFM)
       plastická deformace, elektronová mikroskopie
       tel.: +420 532 290 379, e-mail: kruml@ipm.cz
      • RNDr. Jiří Kub (FZÚ)
       Experimentální techniky vysokorozlišovací rtg. difrakce
       tel.: +420 266 052 892, e-mail: kub@fzu.cz
      • prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c. (ÚFM)
       mechanické vlastnosti materiálů, únava materiálů
       tel.: +420 541 212 286, e-mail: kunz@ipm.cz
      • RNDr. Kateřina Kůsová, Ph.D. (FZÚ)
       Luminiscence polovodičových nanokrystalů
       tel.: (+420) 220 318 414, e-mail: kusova@fzu.cz
      • doc. RNDr. Petr Kužel, Dr. (FZÚ)
       Terahertzová a ultrarychlá spektroskopie
       tel.: (+420) 266 052 951, e-mail: kuzelp@fzu.cz
      • Ing. Adriana Lančok, Ph.D. (FZÚ)
       studium povrchových vlastností pevných látek metodami elektronových mikroskopií (SEM, EDS), Mossbauerova spektrskopie a magnetické vlastnosti materiálů obsahujících železo
       tel.: +420 221 912 770, e-mail: alancok@fzu.cz
      • Ing. Michal Landa, CSc. (ÚT)
       fyzikální akustika, vyšetřování mechanických vlastností ultrazvukem, diagnostika materiálu
       tel.: +420 266 773 428, e-mail: ml@it.cas.cz
      • RNDr. Martin Ledinský, Ph.D. (FZÚ)
       Optické, strukturní a fotoelektrické vlastnosti pevných látek, fotovoltaika
       tel.: +420 220 318 467, e-mail: ledinsky@fzu.cz
      • prof. Ing. Pavel Lejček, DrSc. (FZÚ)
       Strukturní poruchy, hranice zrn, segregace příměsí, (re)krystalizace
       tel.: +420 266 052 167, e-mail: lejcekp@fzu.cz
      • RNDr. Petr Lukáš, CSc. (ÚJF)
       neutronová fyzika v materiálovém výzkumu
       tel.: +420 266 173 637, e-mail: lukas@ujf.cas.cz
      • RNDr. František Máca, CSc. (FZÚ)
       Fyzika povrchů a počítačové metody v materiálovém výzkumu
       tel.: (+420) 266 052 914, e-mail: maca@fzu.cz
      • Ing. Vlastimil Matějec, CSc. (ÚFE)
       materiálový výzkum optických vláken pro senzory
       tel.: (+420) 266 773 511, e-mail: matejec@ufe.cz
      • RNDr. Pavol Mikula, DrSc. (ÚJF)
       neutronová fyzika v materiálovém výzkumu
       tel.: (+420) 266 173 553, e-mail: mikula@ujf.cas.cz
      • Vincent Mortet, Ph.D. (FZÚ)
       Tenkovrstvé depozice a charakterizace, CVD diamant, polovodiče charakterizace, mikro-zhotovení, MEMS (SAW, mikro-konzoly) a vakuové technologie
       tel.: (+420) 266 052 544, e-mail: mortetv@fzu.cz
      • Ing. Ilona Müllerová, DrSc. (ÚPT)
       elektronová mikroskopie pomalými elektrony
       tel.: 541 514 204, e-mail: ilona.mullerova@isibrno.cz
      • RNDr. Karel Netočný, Ph.D. (FZÚ)
       Nerovnovážná statistická mechanika (teoretické základy a matematické modelování), stochastická termodynamika, teorie nerovnovážných fluktuací termodynamických veličin
       tel.: (+420) 266 052 029, e-mail: netocny@fzu.cz
      • Ing. Martin Nikl, CSc. (FZÚ)
       časově-rozlišená luminiscence a scintilace v pevných látkách se širokým zakázaným pásem, VUV-UV-viditelná spektrální oblast, excitony dopovaná centra, defekty.
       tel.: +420 220 318 445, e-mail: nikl@fzu.cz
      • Ing. Karel Nitsch, CSc. (FZÚ)
       příprava krystalů z taveniny Bridgmanovou metodou, příprava fosfátových skel
       tel.: +420 220 318 557, e-mail: nitsch@fzu.cz
      • Ing. Pavel Novák, CSc. (FZÚ)
       prvoprincipiální výpočty elektronové struktury
       tel.: +420 220 318 543, e-mail: novakp@fzu.cz
      • Ing. Vít Novák, CSc. (FZÚ)
       příprava izolačních, polovodičových a kovových vrstev po atomových rovinách
       tel.: +420 220 318 471, e-mail: novakvit@fzu.cz
      • Doc. RNDr. Karel Obrtlík, CSc. (ÚFM)
       únava materiálů za vysokých teplot
       tel.: +420 532 292 415, e-mail: obrtlik@ipm.cz
      • Kamil Olejník, Ph.D. (FZÚ)
       přípravy nanostruktur a elektronických nanosoučástek
       tel.: +420 220 318 589, e-mail: olejnik@fzu.cz
      • Ing. Jiří Oswald, CSc. (FZÚ)
       fotoluminiscence polovodičových systémů a vzácných zemin
       tel.: +420 220 318 583, e-mail: oswald@fzu.cz
      • doc. Ing. Oliva Pacherová, CSc. (FZÚ)
       Charakterizace epitaxních vrstevnatých struktur pomocí rtg. difrakce a reflektivity
       tel.: +420 266 052 191, e-mail: pacher@fzu.cz
      • Dr.rer.nat. Lukáš Palatinus (FZÚ)
       řešení struktur z elektronové difrakční tomografie, dynamické upřesňování
       tel.: +420 220 318 462, e-mail: palatinus@fzu.cz
      • Ing. Jan Pejchal, Ph.D. (FZÚ)
       růst optických krystalů metodou micro-pulling-down a studium jejich luminiscenčních a scintilačních vlastností
       tel.: +420 220 318 557, e-mail: pejchal@fzu.cz
      • prof. RNDr. Ivan Pelant, DrSc. (FZÚ)
       polovodičové nanostruktury a jejich optické vlastnosti, nanofotonika
       tel.: (+420) 220 318 502, (+420) 773 573744, e-mail: pelant@fzu.cz
      • Oleksiy Perevertov, Ph.D. (FZÚ)
       Přesné měření magnetických vlastností feromagnetických vzorků na magneticky ověřených a zavřených vzorcích – hysterezní smyčky, Bakrhausenův šum, magnetoakustická emise, inkrementální permeabilita, vířivé proudy. Měření dilatace, resistivity, AV susceptibility. Elektromagnetické nedestruktivní testování, vztah mezi mechanickým a teplotním spravovaným, mikrostrukturou a magnetickými vlastnostmi. 
       tel.: (+420) 266 052 131, e-mail: perever@fzu.cz
      • RNDr. Václav Petříček, CSc. (FZÚ)
       strukturní analýza modulovaných a magnetických sloučenin
       tel.: +420 220 318 598, e-mail: petricek@fzu.cz
      • RNDr. Jan Petzelt, DrSc. (FZÚ)
       Širokopásmová dielektrická spektroskopie
       tel.: (+420) 266 052 166, e-mail: petzelt@fzu.cz
      • Mgr. Jakub Plášil, Ph.D. (FZÚ)
       studium a strukturní analýza minerálů uranu
       tel.: +420 220 318 404, e-mail: plasil@fzu.cz
      • Ing. Zdeněk Převorovský, CSc. (ÚT)
       materiálové inženýrství, nedestruktivní diagnostika materiálů a konstrukcí
       tel.: +420 266 053 144, e-mail: zp@it.cas.cz
      • Ing. Oldřich Přibyl, Ph.D. (ÚSMH)
       vysokotlaká sorpce CO2 a CH4
       tel.: +420 266009276, e-mail: pribyl@irsm.cas.cz
      • Ing. Jan Racek, Ph.D. (FZÚ)
       Elektrochemická koroze slitin s tvarovou pamětí, fotoelektronová spektroskopie, elektronová mikroskopie
       tel.: (+420) 266 052 361, e-mail: racek@fzu.cz
      • Mgr. Zdeněk Remeš, Ph.D. (FZÚ)
       optické, elektrické a magnetických vlastnosti povrchově modifikovaných tenkých vrstev a nanostruktur metodami optické absorpční spektroskopie, infračervená spektroskopie a fotoluminiscence
       tel.: +420 220 318 540, e-mail: remes@fzu.cz
      • Ing. Jan Rohlíček, Ph.D. (FZÚ)
       řešení struktur z RTG difrakce na prášcích, Rietveldovo upřesňování
       tel.: +420 220 318 484, e-mail: rohlicek@fzu.cz
      • Ing. Šárka Rýglová, Ph.D. (ÚSMH)
       nanokompozity jako biomateriály, infračervená spektroskopie
       e-mail: ryglova@irsm.cas.cz
      • doc. Ing. Hanuš Seiner, Ph.D. (ÚT)
       elasticita pokročilých materiálů, rezonanční ultrazvuková spektroskopie, matematická teorie martenzitických mikrostruktur
       tel.: +420 266 053 712, e-mail: hseiner@it.cas.cz
      • RNDr. Petr Schauer, CSc. (ÚPT)
       katodoluminiscenční vlastnosti pevných látek, scintilační detektory
       tel.: 541 514 313, e-mail: petr@isibrno.cz
      • Ing. Alexander Shick, CSc. (FZÚ)
       Elektronová struktura kovů a polovodičů, prvoprincipilení výpočetní metody v pevných látkách, mikroskopická teorie magnetismu a supravodivosti
       tel.: (+420) 266 052 912, e-mail: shick@fzu.cz
      • Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc. (ÚFM)
       magnetické a elektrické vlastnosti pevných látek, Mössbauerova spektroskopie
       tel.: +420 532 290 434, e-mail: schneew@ipm.cz
      • prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc. (ÚFM)
       mechanické vlastnosti žárupevných kovových materiálů
       tel.: +420 532 290 454, e-mail: sklen@ipm.cz
      • doc. RNDr. František Slanina, CSc. (FZÚ)
       Statistická fyzika systémů s mnoha vzájemně interagujícími činiteli a aplikace v interdisciplinárních oborech (biologie, ekonomie, sociologie) fázové přechody a kritické chování, molekulární motory
       tel.: (+420) 266 052 671, e-mail: slanina@fzu.cz
      • Ing. Ladislav Straka, D.Sc.(Tech) (FZÚ)
       Magnetické vlastnosti pevných látek, magnetické paměťové slitiny
       tel.: +420 266 052 361, e-mail: strakal@fzu.cz
      • RNDr. Jiří Svoboda, DrSc. (ÚFM)
       creepově odolné materiály, termodynamické modelování
       tel.: +420 532 290 407, e-mail: svobj@ipm.cz
      • RNDr. Milan Svoboda, CSc. (ÚFM)
       elektronová mikroskopie a strukturní analýza kovových materiálů
       tel.: +420 532 290 474, e-mail: svobm@ipm.cz
      • Mgr. Daniel Šimek, Ph.D. (FZÚ)
       Experimentální metody mikrostrukturní analýzy polykrystalů
       tel.: +420 266 052 621, e-mail: simek@fzu.cz
      • RNDr. Ondřej Šipr, CSc. (FZÚ)
       elektronové vlastnosti pevných látek, magnetismus a RTG spektroskopie
       tel.: +420 220 318 463, e-mail: sipr@fzu.cz
      • RNDr. Petr Šittner, CSc. (FZÚ)
       Funkční technické materiály, slitiny s tvarovou pamětí, martenzitické fázové transformace, deformační procesy v kovech a slitinách, difrakce rtg. a neutronového záření
       tel.: (+420) 266 052 657, e-mail: sittner@fzu.cz
      • prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc. (ÚFM)
       elektronová struktura kondenzovaného stavu, počítačový materiálový výzkum
       tel.: +420 532 290 455, e-mail: mojmir@ipm.cz
      • doc. RNDr. Ilja Turek, DrSc. (ÚFM)
       elektronová struktura kondenzovaného stavu, magnetické a transportní vlastnosti kovových systémů
       tel.: +420 532 290 437, e-mail: turek@ipm.cz
      • RNDr. Jiří Vackář, CSc. (FZÚ)
       Výpočetní metody elektronové struktury – pseudopotenciálová technika, ab-initio metody v přímém prostoru a v neperiodických strukturách, metoda konečných elementů a isogeometrická analýza
       tel.: +420 26605 2916, e-mail: vackar@fzu.cz
      • Ing. Daniel Vavřík, Ph.D. (ÚTAM)
       experimentální mechanika, RTG a neutronové zobrazování
       tel.: +420.286 582 602, e-mail: vavrik@itam.cas.cz
      • RNDr. Milan Vaněček, CSc. (FZÚ)
       fotovoltaické sluneční články
       tel.: +420 220 318 540, e-mail: vanecek@fzu.cz
      • Ing. David Vokoun, Ph.D. (FZÚ)
       Materiály s tvarovou pamětí, Magnetostatické interakce
       tel.: (+420) 266 052 427, e-mail: vokoun@fzu.cz
      • Ing. Zuzana Weishauptová, DrSc. (ÚSMH)
       porézní systémy v přírodních a technických procesech
       tel.: +420 266009305 (274), e-mail: weishauptova@irsm.cas.cz
      • Joerg Wunderlich, Ph.D. (FZÚ)
       magneto-transportní měření v polovodičích a kovech
       tel.: +420 220 318 589, e-mail: wunder@fzu.cz
      • RNDr. Karel Závěta, CSc. (FZÚ)
       magnetické vlastnosti a Mössbauerova spektroskopie oxidových nanomateriálů se železem
       tel.: +420 220 318 534, e-mail: zaveta@fzu.cz
      • Ing. Margit Žaloudková, Ph.D. (ÚSMH)
       elektronová mikroskopie
       tel.: +420 266009313, e-mail: zaloudkova@irsm.cas.cz

     • Atomová a jaderná fyzika
      • Ing. Marie Davídková, CSc. (ÚJF)
       radiační biofyzika, mikrodozimetrie
       tel.: +420 266 177 234, e-mail: davidkova@ujf.cas.cz
      • RNDr. Jaroslav Dittrich, CSc. (ÚJF)
       matematická fyzika
       tel.: +420 266 173 637, e-mail: dittrich@ujf.cas.cz
      • Ing. Jan Dobeš, CSc. (ÚJF)
       teoretická jaderná fyzika
       tel.: +420 266 173 637, e-mail: dobes@ujf.cas.cz
      • doc. Ing. Vladimír Hnatowicz, DrSc. (ÚJF)
       jaderné analytické metody; zbraně hromadného ničení - jaderné zbraně
       tel.: +420 266 173 129, e-mail: hnatowicz@ujf.cas.cz
      • Ing. Jiří Hošek, CSc. (ÚJF)
       teoretická fyzika elementárních částic
       tel.: +420 266 173 273, e-mail: hosek@ujf.cas.cz
      • prof. Ing. Jan Kučera, CSc. (ÚJF)
       radioanalytické metody
       tel.: +420 212 241 671, e-mail: kucera@ujf.cas.cz
      • RNDr. Andrej Kugler, CSc. (ÚJF)
       fyzika těžkých iontů, experimentální jaderná fyzika
       tel.: +420 212 241 685, e-mail: kugler@ujf.cas.cz
      • doc. Ing. Ondřej Lebeda, Ph.D. (ÚJF)
       jaderná chemie, příprava radionuklidů, radiofarmaka
       tel.: +420 266 172 136, e-mail: lebeda@ujf.cas.cz
      • RNDr. Petr Lukáš, CSc. (ÚJF)
       neutronová fyzika, materiálový výzkum
       tel.: +420 266 173 637, e-mail: lukas@ujf.cas.cz
      • RNDr. Anna Macková, Ph.D. (ÚJF)
       jaderné analytické metody
       tel.: +420 266 172 102, e-mail: mackova@ujf.cas.cz
      • doc. Ing. František Melichar, DrSc. (ÚJF)
       radiochemie, radiofarmacie
       tel.: +420 266 172 565, e-mail: melichar@ujf.cas.cz
      • RNDr. Pavol Mikula, DrSc. (ÚJF)
       neutronová fyzika, materiálový výzkum
       tel.: +420 266 173 553, e-mail: mikula@ujf.cas.cz
      • Ing. Zenon Starčuk, CSc. (ÚPT)
       nukleární magnetická rezonance
       tel.: +420 541 514 247, e-mail: starcuk@isibrno.cz
      • Ing. Jan Štursa (ÚJF)
       urychlovače - cyklotrony
       tel.: +420 266 173 613, e-mail: stursa@ujf.cas.cz
      • prom. fyz. Michal Šumbera, DSc. (ÚJF)
       jaderná fyzika vysokých energií
       tel.: +420 234 697 772, e-mail: sumbera@ujf.cas.cz
      • RNDr. Pavel Tlustý, CSc. (ÚJF)
       experimentální jaderná fyzika, fyzika těžkých iontů
       tel.: +420 212 241 684, e-mail: tlusty@ujf.cas.cz
      • RNDr. Vladimír Wagner, CSc. (ÚJF)
       jaderná fyzika, jaderná energetika
       tel.: +420 212 241 682, e-mail: wagner@ujf.cas.cz

     • Fyzika mikrosvěta a makrosvěta
      • RNDr. Michal Dovčiak, Ph.D. (ASÚ)
       rentgenová astrofyzika kompaktních objektů, horký a energetický vesmír
       tel.: 226 258 425, e-mail: michal.dovciak@ asu.cas.cz
      • RNDr. Jiří Grygar, CSc. (FZÚ)
       Astronomie a astrofyzika
       tel.: (+420) 266 052 660, e-mail: grygar@fzu.cz
      • Doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc. (ASÚ)
       relativistická astrofyzika, historie astronomie
       tel.: 226 258 421, e-mail: petr.hadrava@sunstel.asu.cas.cz
      • Prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc. (ASÚ)
       sluneční fyzika, spolupráce s Evropskou kosmickou agenturou
       tel.: 423 620 233, e-mail: petr.heinzel@asu.cas.cz
      • prof. Jiří Chýla, CSc. (FZÚ)
       Teoretická fyzika elementárních částic
       tel.: (+420) 266 05 2673, (+420) 266 052 666, e-mail: chyla@fzu.cz
      • RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D. (ASÚ)
       dynamika a vývoj galaxií, N-částicové simulace
       tel.: 226 258 460, e-mail: bruno.jungwiert@ig.cas.cz
      • Dipl. Phys. Petr Kabáth, Dr. rer. nat. (ASÚ)
       extrasolární planety, spolupráce s Evropskou jižní observatoří
       tel.: 323 620 143, e-mail: petr.kabath@asu.cas.cz
      • prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc. (ASÚ)
       aktivní galaxie a kvasary
       tel.: 323 620 113, 226 258 420, e-mail: vladimir.karas@asu.cas.cz
      • Doc. RNDr. Marian Karlický, DrSc. (ASÚ)
       fyzika plazmatu, radioastronomie
       tel.: 323 620 356, e-mail: marian.karlicky@asu.cas.cz
      • RNDr. Pavel Koubský, CSc. (ASÚ)
       optické astronomické přístroje, dalekohledy a spektrografy
       tel.: 323 620 127, e-mail: pavel.koubsky@sunstel.asu.cas.cz
      • Doc. RNDr. Jiří Kubát, CSc. (ASÚ)
       spektroskopie hvězd, hvězdné atmosféry, dynamika hvězdného větru
       tel.: 323 620 328, e-mail: kubat@sunstel.asu.cas.cz
      • Mgr. Alexander Kupčo, Ph.D. (FZÚ)
       Experimentální fyzika elementárních částic
       tel.: (+420) 266 052 707, e-mail: kupco@fzu.cz
      • prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc. (ASÚ)
       galaktická a extragalaktická astronomie, spolupráce s Evropskou jižní observatoří
       tel.: 226 258 440, e-mail: palous@ig.cas.cz
      • RNDr. Cyril Ron, CSc. (ASÚ)
       Geodynamika, kosmická geodézie, orientace Země v prostoru
       tel.: 226 258 450, e-mail: ron@ig.cas.cz
      • Mgr. Martin Schnabl, Ph.D. (FZÚ)
       Teoretická fyzika elementárních částic
       tel.: (+420) 266 052 650, e-mail: schnabl@fzu.cz
      • RNDr. Pavel Spurný, CSc. (ASÚ)
       interakce meziplanetárních těles s naší planetou
       tel.: 323 620 153, e-mail: pavel.spurny@asu.cas.cz
      • Mgr. Jiří Svoboda, Ph.D. (ASÚ)
       aktivní galaxie a kvasary, spolupráce s Evropskou kosmickou agenturou
       tel.: 226 258 428, e-mail: jiri.svoboda@asu.cas.cz
      • RNDr. Petr Škoda, CSc. (ASÚ)
       astroinformatika, virtuální observatoř, astronomické datové archivy
       tel.: 323 620 361, e-mail: petr.skoda@sunstel.asu.cas.cz
      • RNDr. Miroslav Šlechta, Ph.D. (ASÚ)
       největší teleskop v ČR, provoz a rozvoj 2m Perkova dalekohledu na ondřejovské observatoři
       tel.: 323 620 255, e-mail: slechta@sunstel.asu.cas.cz
      • RNDr. Petr Trávníček, Ph.D. (FZÚ)
       Astročásticová fyzika
       tel.: (+420) 266 052 690, e-mail: travnick@fzu.cz
      • Ing. Jan Vondrák, DrSc. (ASÚ)
       klasická astronomie a astrometrie, rotace Země
       tel.: 226 258 451, e-mail: jan.vondrak@ig.cas.cz
      • Václav Vrba, CSc. (FZÚ)
       Detektory elementárních částic
       tel.: (+420) 266 052 158, e-mail: vrba@fzu.cz
      • prof. Jan Řídký, DrSc. (FZÚ)
       Experimentální fyzika elementárních částic
       tel.: (+420) 266 052 121, e-mail: ridky@fzu.cz

     • Fyzika plazmatu a optika
      • prof. RNDr. Svatopluk Civiš, CSc. (ÚFCH JH)
       laserové plazma, výkonové lasery; laserová spektroskopie; molekulární spektroskopie; astrochemie
       Tel.: 266053275; e-mail: svatopluk.civis@jh-inst.cas.cz
      • Mgr. Antonín Černoch, Ph.D. (FZÚ)
       kvantová optika, kvantová informatika
       tel.: 585 631 549, e-mail: acernoch@fzu.cz
      • Ing. Ondřej Číp, Ph.D. (ÚPT)
       femtosekundové lasery, optická frekvenční syntéza
       tel.: 541 514 254, e-mail: ocip@isibrno.cz
      • prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc. (ÚFE)
       integrovaná optika
       tel.: (+420) 266 773 409, e-mail: ctyroky@ufe.cz
      • Alexandr Dejneka, Ph.D. (FZÚ)
       Aplikovaná optika a biofyzika
       tel.: +420 266 052 141, e-mail: dejneka@fzu.cz
      • Mgr. Michal Fárník, Ph.D. DSc. (ÚFCH JH)
       atmosférická a radiační chemie; klastry a nanočástice; molekulové paprsky
       Tel.: 266053206; e-mail: michal.farnik@jh-inst.cas.cz
      • Ing. Jan Gruber, Ph.D. (ÚT)
       metody pro analýzu nestacionární dynamiky plazmatu
       tel.: +420 266 053 572, e-mail: gruber@it.cas.cz
      • doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D. (FZÚ)
       kvantová optika a nelineární optika
       tel.: +420 585 631 511, e-mail: haderka@fzu.cz
      • RNDr. Jan Hlína, CSc. (ÚT)
       optická diagnostika nestacionárního plazmatu
       tel.: +420 266 053 512, e-mail: hlina@it.cas.cz
      • prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc. (ÚFE)
       optická měření a senzory
       tel.: +420 266 773 404, e-mail: homola@ufe.cz
      • Dr. Ing. Pavel Honzátko (ÚFE)
       výkonové vláknové lasery, optické sdělovací systémy
       tel.: +420 266 773 431, e-mail: honzatko@ufe.cz
      • prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc. (FZÚ)
       Fyzikální a vlnová optika, optické měřicí metody
       tel.: +420 585 631 501, e-mail: hrabov@fzu.cz
      • doc. RNDr. Milan Hrabovský, CSc. (ÚFP)
       plazmochemie
       tel.: +420 266 053 538, e-mail: hrabov@ipp.cas.cz
      • Mgr. Zdeněk Hubička, Ph.D. (FZÚ)
       Aplikace nízkoteplotního plazmatu
       tel.: +420 266 052 995, e-mail: hubicka@fzu.cz
      • doc. RNDr. René Hudec, CSc. (ASÚ)
       rentgenová optika, uchování astronomických fotografických archivů
       tel.: 323 620 128, e-mail: rene.hudec@asu.cas.cz
      • Ing. Libor Juha, CSc. (FZÚ)
       Fyzika vysokých hustot energie, interakce záření s hmotou, chemie vysokých Energií
       tel.: (+420) 266 052 741, e-mail: juha@fzu.cz
      • Ing. Karel Jungwirth, DrSc. (FZÚ)
       Laserové plazma
       tel.: (+420) 266 052 656, e-mail: jungwirth@fzu.cz
      • prof. Ing. Josef Lazar, Dr. (ÚPT)
       vysoce koherentní lasery, interferometrie, spektroskopie
       tel.: 541 514 253, e-mail: joe@isibrno.cz
      • Ing. Vít Lédl, Ph.D. (ÚFP)
       Asférická a adaptivní optika, krystalová a rentgenová optika, tenké vrstvy, optické systémy pro detektory částic
       tel.: +420 487 953 905, e-mail: ledl@ipp.cas.cz
      • Antonio Lucianetti, Ph.D. (FZÚ)
       Pevnolátkové lasery, laserové diody
       tel.: (+420) 266 052 559, e-mail: lucianetti@fzu.cz
      • Ing. Petr Lukeš, Ph.D. (ÚFP)
       využití plazmatu v ekologii, plazmochemie
       tel.: +420 266 053 233, e-mail: lukes@ipp.cas.cz
      • Mgr. Dušan Mandát, Ph.D. (FZÚ)
       přístrojová optika
       tel.: 585 631 542, e-mail: mandat@fzu.cz
      • RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (ÚPT)
       výkonové lasery a jejich technologické aplikace
       tel.: 541 514 369, e-mail: mrna@isibrno.cz
      • Mgr. Libor Nožka, Ph.D. (FZÚ)
       optické modelování, stavba přístrojů a zařízení na bázi optiky
       tel.: 585 631 533, e-mail: nozka@fzu.cz
      • RNDr. Radomír Pánek, Ph.D. (ÚFP)
       jaderná fúze, tokamaky
       tel.: +420 266 053 370, e-mail: panek@ipp.cas.cz
      • Mgr. Miroslav Pech, Ph.D. (FZÚ)
       fyzikální a vlnová optika
       tel.: 585 631 686, e-mail: pech@fzu.cz
      • doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D. (FZÚ)
       kvantová optika a nelineární optika
       tel.: 585 631 509, e-mail: perina@fzu.cz
      • Dr. Ing. Pavel Peterka (ÚFE)
       optická vlákna, vláknové zesilovače a lasery
       tel.: 266 773 527, e-mail: peterka@ufe.cz
      • Mgr. Marek Piliarik, Ph.D. (ÚFE)
       mikroskopie, optické zobrazování, nano-optika
       tel.: 266 773 417, e-mail: piliarik@ufe.cz
      • Mgr. Tomáš Radlička, Ph.D. (ÚPT)
       teorie elektronové a částicové optiky
       tel.: 541 514 294, e-mail: radlicka@isibrno.cz
      • RNDr. Karel Rohlena, CSc. (FZÚ)
       Plynové lasery
       tel.: (+420) 266 052 792, e-mail: rohlena@fzu.cz
      • Ing. Bedřich Rus, Ph.D. (FZÚ)
       Fyzika plazmatu a optika - ultraintenzivní lasery
       tel.: 420 266 05 1251, e-mail: Bedrich.Rus@eli-beams.eu, rus@fzu.cz
      • Mgr. Ota Samek, Dr. (ÚPT)
       Ramanova spektroskopie
       tel.: 541 514 284, e-mail: osamek@isibrno.cz
      • RNDr. Petr Schovánek (FZÚ)
       optické technologie, optické měřicí metody
       tel.: 585 631 503, e-mail: schovane@fzu.cz
      • doc. Mgr. Jan Soubusta, Ph.D. (FZÚ)
       optické vlastnosti pevných látek, kvantová informatika
       tel.: 585 631 577, e-mail: soubusta@fzu.cz
      • RNDr. Jan Stöckel, CSc. (ÚFP)
       jaderná fúze
       tel.: +420 266 053 237, e-mail: stockel@ipp.cas.cz
      • Ing. Jiří Šonský, Ph.D. (ÚT)
       generátory termálního plazmatu, optická diagnostika plazmatu
       tel.: +420 266 052 002, e-mail: soda@it.cas.cz
      • RNDr. Marek Vandas, DrSc. (ASÚ)
       kosmické počasí, vliv sluneční aktivity na Zemi
       tel.: 226 258 471, e-mail: vandas@asu.cas.cz

     • Elektronika
      • Ing. Michal Cifra, Ph.D. (ÚFE)
       elektromagnetické procesy biologických systémů
       tel.: +420 266 773 454, e-mail: cifra@ufe.cz
      • Ing. Ondřej Číp, Ph.D. (ÚPT)
       číslicové zpracování signálu
       tel.: 541 514 254, e-mail: ocip@isibrno.cz
      • Ing. Alexander Kuna, Ph.D. (ÚFE)
       generátory signálů s vysokou frekvenční stabilitou
       tel.: +420 266 773 426, e-mail: kuna@ufe.cz
      • Ing. Vilém Neděla, Ph.D. (ÚPT)
       environmentální rastrovací elektronová mikroskopie a detekce signalu
       Tel.: 541 514 333, e-mail: vilem@isibrno.cz

     • Elektrotechnika
      • Ing. Jiří Bendl, DrSc. (ÚT)
       točivé elektrické stroje
       tel.: +420 266 052 006, e-mail: bendl@it.cas.cz
      • doc. Ing. Miroslav Chomát, CSc. (ÚT)
       elektrické pohony a točivé elektrické stroje
       tel.: +420 266 053 146, e-mail: chomat@it.cas.cz
      • Ing. Luděk Schreier, CSc. (ÚT)
       točivé elektrické stroje
       tel.: +420 266 052 394, e-mail: schreier@it.cas.cz
      • prof. Ing. Viktor Valouch, CSc. (ÚT)
       elektrické pohony a výkonové elektronické systémy
       tel.: +420 266 052 001, e-mail: valouch@it.cas.cz

     • Mechanika kontinua
      • Ing. Rudolf Dvořák, DrSc. (ÚT)
       aerodynamika proudových strojů
       tel.: +420 266 053 132, e-mail: dvorak@it.cas.cz
      • Petr Filip, CSc. (ÚH)
       reologie
       Tel.: + 420 233109228, e-mail: filip@ih.cas.cz
      • Ing. Jan Hrubý, CSc. (ÚT)
       termodynamika, fázové přechody a termofyzikální vlastnosti
       tel.: +420 266 053 762, e-mail: hruby@it.cas.cz
      • doc. Ing. Zdeněk Chára, CSc. (ÚH)
       Měřící metody v mechanice tekutin, drag reduction (snižování třecích odporů při proudění kapalin), proudění v otevřených korytech, proudění suspenzí
       Tel.: + 420 233323748, e-mail: chara@ih.cas.cz
      • RNDr. Pavel Jonáš, DrSc. (ÚT)
       experimentální dynamika tekutin, měřicí technika
       tel.: +420 266 052 025, e-mail: jonas@it.cas.cz
      • Ing. Václav Kolář, CSc. (ÚH)
       Smykové toky, vírové struktury
       Tel.: + 420 233109295, e-mail: kolar@ih.cas.cz
      • Ing. Martin Luxa, CSc. (ÚT)
       vysokorychlostní aerodynamika
       tel.: +420 266 053 352, e-mail: luxa@it.cas.cz
      • prof. Ing. František Maršík, DrSc. (ÚT)
       termodynamika, biomechanika
       tel.: +420 266 053 322, e-mail: marsik@it.cas.cz
      • Ing. Jiří Plešek, CSc. (ÚT)
       výpočetní mechanika, mechanika kontinua
       tel.: +420 266 053 213, e-mail: plesek@it.cas.cz
      • prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc. (ÚT)
       výpočetní dynamika tekutin, modelování turbulence
       tel.: +420 266 053 824, e-mail: prihoda@it.cas.cz
      • Ing. Pavel Říha, CSc. (ÚH)
       Reologie suspenzí, polymerních tavenin a roztoků, stárnutí polymerů, mechanika toku krve, buněčné a tkáňové inženýrství
       Tel.: + 420 233109293, e-mail: riha@ih.cas.cz
      • prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc. (ÚT)
       mechanika tekutin, vysokorychlostní aerodynamika
       tel.: +420 224 352 577, e-mail: Pavel.safarik@fs.cvut.cz
      • prof. Ing. Václav Tesař, CSc. (ÚT)
       mechanika tekutin, fluidika a mikrofluidika
       tel.: +420 266 052 070, e-mail: tesar@it.cas.cz
      • Ing. Zdeněk Trávníček, CSc. (ÚT)
       experimentální mechanika tekutin, sdílení tepla a hmoty
       tel.: +420 266 053 302, e-mail: tr@it.cas.cz
      • prof. Ing. Václav Uruba, CSc. (ÚT)
       turbulence, experimentální dynamika tekutin, analýza dat
       tel.: +420 266 053 414, e-mail: uruba@it.cas.cz
      • prof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc. (ÚH)
       mechanika kapalin a disperzních soustav, reologie suspenzí, sedimentace, potrubní doprava a manipulace s odpady, vodní hospodářství
       tel.: +420 233 109 219, e-mail: vlasak@ih.cas.cz

     • Mechanika těles a soustav
      • doc. Ing. Jan Červ, CSc. (ÚT)
       vlnové jevy v pevných látkách
       tel.: +420 266 052 033, e-mail: cerv@it.cas.cz
      • Ing. Jaromír Horáček, DrSc. (ÚT)
       aeroelasticita a vibroakustika, biomechanika hlasu
       tel.: +420 266 053 125, e-mail: jaromirh@it.cas.cz
      • Ing. Jan Kozánek, CSc. (ÚT)
       dynamika strojů, modelování a identifikace dynamických systémů
       tel.: +420 266 052 032, e-mail: kozanek@it.cas.cz
      • Ing. Jiří Náprstek, DrSc. (ÚTAM)
       lineární a nelineární dynamika těles a deformovatelných soustav, aeroelasticita, interakce systémů, stochastická dynamika, výpočtová mechanika
       tel.: +420.286 892 515; e-mail: naprstek@itam.cas.cz
      • prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc. (ÚT)
       výpočetní mechanika, šíření napěťových vln
       tel.: +420 266 053 158, e-mail: ok@it.cas.cz
      • Ing. Luděk Pešek, CSc. (ÚT)
       vibrodiagnostika, vibroakustika strojů
       tel.: +420 266 053 083, e-mail: pesek@it.cas.cz
      • Ing. Pavel Procházka, CSc. (ÚT)
       měření fyzikálních veličin, systémy pro provozní monitorování vibrací strojů
       tel.: +420 266 053 171, e-mail: proch@it.cas.cz
      • Ing. Ladislav Půst, DrSc. (ÚT)
       dynamika strojů, nelineární kmitání
       tel.: +420 266 053 212, e-mail: pust@it.cas.cz

     • Nanostruktury a nanotechnologie
      • Mgr. Oto Brzobohatý, Ph.D. (ÚPT)
       nanofotonika, silové účinky záření světla
       tel.: 541 514 283, e-mail: otobrzo@isibrno.cz
      • Ing. Ondřej Číp, Ph.D. (ÚPT)
       optické měřicí metody
       tel.: 541 514 254, e-mail: ocip@isibrno.cz
      • Ing. Pavel Janda, CSc. (ÚFCH JH)
       studium nanomateriálů mikroskopiemi s atomárním rozlišením (AFM, STM)
       Tel.: 266053966; pavel.janda@jh-inst.cas.cz
      • Ing. Pavel Jelínek, Ph.D. (FZÚ)
       charakterizace nanostruktur a povrchů skanovací mikroskopií s atomárním rozlišením
       tel.: +420 220 318 430, e-mail: jelinek@fzu.cz
      • doc. Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D. (ÚPT)
       elektronová litografie
       tel.: 541 514 336, e-mail: kolariq@isibrno.cz
      • prof. Ing. Josef Lazar, Dr. (ÚPT)
       nanometrologie, dimenzionální metrologie velkého rozlišení
       tel.: 541 514 253, e-mail: joe@isibrno.cz
      • Ing. Břetislav Mikel, Ph.D. (ÚPT)
       optovláknová technika, optovláknové sensory
       tel.: 541 514 252, e-mail: mikel@isibrno.cz
      • doc. RNDr. Bohuslav Rezek, Ph.D. (FZÚ)
       biologická a další funkční rozhraní polovodičových nanomateriálů; korelace mikroskopických strukturních, chemických a elektronických vlastností
       tel.: +420 220 318 525, e-mail: rezek@fzu.cz
      • Ing. Jaroslav Sobota, CSc.. (ÚPT)
       nanokompozitní povlaky
       tel.: +420 541 514 256, e-mail: sobota@isibrno.cz
      • Ing. Tomáš Suchý, Ph.D. (ÚSMH)
       nanokompozity jako biomateriály, elektrostatické zvlákňování přírodních a syntetických polymerů
       tel.: +420 266009287, e-mail: suchyt@irsm.cas.cz
      • Ing. Monika Šupová, Ph.D. (ÚSMH)
       nanokompozity jako biomateriály, příprava a izolace kalcium fosfátových nanočástic
       tel.: +420 266009221, e-mail: supova@irsm.cas.cz
      • RNDr. Jana Vejpravová, Ph.D. (FZÚ)
       Magnetismus, struktura a syntéza nanomateriálů, biomedicínské aplikace nanomateriálů
       tel.: +420 221 912 736, +420 266 052 325, e-mail: vejpravo@fzu.cz
      • prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (ÚPT)
       nanofotonika, silové účinky záření světla
       tel.: +420 541 514 202, e-mail: zemanek@isibrno.cz

     • Molekulární a buněčná biofyzika
      • prof. Govindan Dayanithi (ÚEM)
       Spontánní elektrická aktivita neuronů hypothalamu, biofyzikální analýza iontových kanálů a receptorů
       tel.: 241 062 725, e-mail: gdaya@biomed.cas.cz
      • prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc. (BFÚ)
       elektrochemická reaktivita nukleových kyselin, interakce DNA s bílkovinami, elektrochemické senzory poškození DNA
       tel.: 541 517 177, e-mail: palecek@ibp.cz
      • doc. RNDr. Jiří Šponer, DrSc. (BFÚ)
       struktura, dynamika a molekulové interakce RNA a DNA
       541 517 133, e-mail: sponer@ncbr.chemi.muni.cz

     • Speciální technologie
      • Ing. Josef Foldyna, CSc. (ÚGN)
       Technologie vysokotlakého vodního paprsku
       tel.: +420 596 979 328, e-mail: foldyna@ugn.cas.cz
      • Ing. Jan Ježek, Ph.D. (ÚPT)
       měkká litografie, mikrofluidní čipy
       tel.: 541 514 524, e-mail: jezek@isibrno.cz
      • Ing. Aleš Srnka, CSc. (ÚPT)
       kryogenika, aplikace supravodivosti
       tel.: 541 514 264, e-mail: ales@isibrno.cz
      • Ing. Ivan Vlček, Ph.D. (ÚPT)
       spojování materiálů
       tel.: 541 514 297, e-mail: iv@isibrno.cz
      • Ing. Martin Zobač, Ph.D. (ÚPT)
       spojování materiálů
       tel.: 541 514 315, e-mail: zobac@isibrno.cz

     • Stavby a konstrukce
      • Ing. Ľubomír Gajdoš, CSc. (ÚTAM)
       energetické konstrukce a zařízení, jejich životnost a bezpečnost
       tel.:+420.222 363 095, e-mail: gajdos@itam.cas.cz
      • Ing. Jindřich Kratěna, CSc. (ÚTAM)
       analýzy poruch, soudní inženýrství, technické znalectví
       tel.: +420.286 886973, e-mail: kratena@itam.cas.cz
      • Ing. Jiří Náprstek, DrSc. (ÚTAM)
       Odolnost konstrukcí a staveb proti účinkům větru a přirozené i technologické seizmicitě, dynamické účinky dopravy.
       tel.: +420.286 892 515; e-mail: naprstek@itam.cas.cz
      • prof. Ing. Miroš Pirner, DrSc. (ÚTAM)
       odolnost konstrukcí a staveb proti účinkům větru a přirozené i technologické seizmicitě
       tel.: +420.283 882 457, e-mail: pirner@itam.cas.cz
      • prof. Ing. Miroslav Škaloud, DrSc. (ÚTAM)
       vysokorychlostní dopravní systémy, prodloužení životnosti železničních mostů
       tel.: +420.286 892 527, e-mail: skaloud@itam.cas.cz
   • VĚDY O ZEMI
     • Geofyzika
      • Ing. Josef Bochníček, CSc. (GFÚ)
       kosmické počasí, předpověď geomagnetické activity
       tel.: +420 267103067, e-mail: jboch@ig.cas.cz
      • RNDr. Jan Burjánek, Ph.D. (GFÚ)
       modelování silnýchzemětřesných pohybů půdy, odhad zemetřesného ohroženi
       tel.: +420 267 103 061, e-mail: burjanek@ig.cas.cz
      • RNDr. Vladimír Čermák, DrSc. (GFÚ)
       teplotní a tepelné poměry v Zemi, vliv klimatických změn na podpovrchové teplotní pole
       tel.: +420 267103385, e-mail: cermak@ig.cas.cz
      • Mgr. Leo Eisner, Ph.D. (ÚSMH)
       indukovaná a prospekční seismika
       tel.: +420 266009271, e-mail: leo@irsm.cas.cz
      • RNDr. Pavel Hejda, CSc. (GFÚ)
       magnetické pole Země
       tel.: +420 267103339, e-mail: ph@ig.cas.cz
      • Ing. Josef Horálek, CSc. (GFÚ)
       zemětřesné roje, seismometrie
       tel.: +420 267103076, e-mail: jhr@ig.cas.cz
      • RNDr. Pavla Hrubcová, Ph.D. (GFÚ)
       profilová seismická měření, stavba kůry
       tel.: +420 267103070, e-mail: pavla@ig.cas.cz
      • Mgr. Martin Chadima, Ph.D. (GLÚ)
       paleomagnetismus
       tel.: 272 690 115, e-mail: chadima@gli.cas.cz
      • doc. RNDr. Jaroslav Kadlec, Ph.D. (GFÚ)
       čtvrtohorní geologie a klimatické změny
       tel.: +420 267 103 334, e-mail: kadlec@ig.cas.cz
      • RNDr. Pavel Kalenda, CSc. (ÚSMH)
       Užitá geofyzika
       tel.: +420 266 009 451, e-mail: kalenda@irsm.cas.cz
      • RNDr. Aleš Kapička, CSc. (GFÚ)
       magnetické vlastnosti hornin
       tel.: +420 267103341, e-mail: kapicka@ig.cas.cz
      • RNDr. Gunther Kletetschka, Ph.D. (GLÚ)
       magnetické vlastnosti hornin, geofyzika
       tel.: 245 008 115, e-mail: kletetschka@gli.cas.cz
      • RNDr. Tomáš Kohout, Ph.D. (GLÚ)
       magnetické vlastnosti hornin a mimozemských materiálů
       tel.: 776 646 609, e-mail: kohout@gli.cas.cz
      • RNDr. Jan Kozák, CSc. (GFÚ)
       seismicita a historická zemětřesení
       tel.: +420 267103018, e-mail: kozak@ig.cas.cz
      • RNDr. Jiří Málek, Dr. (ÚSMH)
       seismologie
       tel.: +420 266009314, e-mail: malek@irsm.cas.cz
      • RNDr. Jan Mrlina, Ph.D. (GFÚ)
       gravimetrie, geodynamika
       tel.: +420 267103314, e-mail: jan@ig.cas.cz
      • RNDr. Josef Pek, CSc. (GFÚ)
       geoelektrika, magnetotelurika
       tel.: +420 267103320, e-mail: jpk@ig.cas.cz
      • RNDr. Eduard Petrovský, CSc. (GFÚ)
       environmentální magnetismus
       tel.: +420 267103333, e-mail: edp@ig.cas.cz
      • RNDr. Jaroslava Plomerová, DrSc. (GFÚ)
       seismologie, anizotropie litosféry
       tel.: +420 267103391, e-mail: jpl@ig.cas.cz
      • Ing. Petr Pruner, DrSc. (GLÚ)
       magnetické pole Země, paleomagnetismus
       tel.: 272 690 115, e-mail: pruner@gli.cas.cz
      • RNDr. Ivan Pšenčík, CSc. (GFÚ)
       seismický průzkum zemské kůry
       tel.: +420 267103383, e-mail: ip@ig.cas.cz
      • RNDr. Jan Šafanda, CSc. (GFÚ)
       teplota a termofyzikální parametry půdy a horninového prostředí, využívání geotermální energie
       tel.: +420 267103384, e-mail: jsa@ig.cas.cz
      • RNDr. Jan Šílený, CSc. (GFÚ)
       zemětřesné zdroje, indukovaná seismicita
       tel.: +420 267103016, e-mail: jsi@ig.cas.cz
      • RNDr. Jan Šimkanin, Ph.D. (GFÚ)
       magnetohydrodynamika v jádře Země, numerické modelování
       tel.: +420 267103342, jano@ig.cas.cz
      • RNDr. Aleš Špičák, CSc. (GFÚ)
       seismotektonika, vztahy zemětřesení a vulkanismu
       tel.: +420 267103345, e-mail: als@ig.cas.cz
      • Ing. Miroslav Tesař, CSc. (ÚH)
       hydrologie
       Tel.: + 420 388426801, e-mail: tesarihas@iol.cz
      • RNDr. Václav Vavryčuk, DrSc. (GFÚ)
       zemětřesné zdroje, anizotropie zemské kůry
       tel.: +267103020, e-mail: vv@ig.cas.cz
      • RNDr. Jan Zedník (GFÚ)
       seismická služba ČR, sběr a mezinárodní výměna seismických dat
       tel.: +267103015, e-mail: jzd@ig.cas.cz

     • Geologie a geografie
      • Mgr. Lukáš Ackerman, Ph.D. (GLÚ)
       geochemie, petrologie, datovaní hornin
       tel.: 233 087 240, e-mail: ackerman@gli.cas.cz
      • RNDr. Vladislav Babuška, DrSc. (GFÚ)
       stavba kůry a pláště
       tel.: +420 267103049, e-mail: babuska@ig.cas.cz
      • RNDr. Jiří Bek, CSc. (GLÚ)
       paleobotanika
       tel.: 233 087 264, e-mail: bek@ gli.cas.cz
      • Mgr. Jan Blahůt, Ph.D. (ÚSMH)
       geomorfologická ohrožení a rizika, sesuvy, skalní řícení
       tel.: +420 603808648, e-mail: blahut@irsm.cas.cz
      • Ing. Jaroslav Blažek, Ph.D. et Ph.D. (ÚSMH)
       organická petrologie
       tel.: +420 266009277, e-mail: blazek@irsm.cas.cz
      • prof. RNDr. Pavel Bosák, DrSc. (GLÚ)
       geologie, geomorfologie, přírodní zdroje, se zaměřením na kras a paleokras
       tel.: 233 087 206, e-mail: bosak@gli.cas.cz
      • RNDr. Karel Breiter, Ph.D. (GLÚ)
       petrologie, nerostné suroviny a úložiště radioaktivního odpadu
       tel.: 233 087 210, e-mail: breiter@gli.cas.cz
      • RNDr. Miloš Briestenský, Ph.D. (ÚSMH)
       geodynamika, monitoring geodynamických procesů
       tel.: +420 608 045 748, e-mail: briestensky@irsm.cas.cz
      • Mgr. Petr Brož, Ph.D. (GFÚ)
       planetologie, mimozemský vulkanismus
       tel.: +420 267 103 381, e-mail: petr.broz@ig.cas.cz
      • RNDr. Vladimír Cajz, CSc. (GFÚ)
       vulkanologie, vývoj Českého masívu
       tel.: 420 267103106, email: v.cajz@ig.cas.cz
      • Mgr. Barbora Duží, Ph.D. (ÚGN)
       Environmetální geografie, problematika adaptace společnosti na klimatické změny
       tel.: +420 545 422 720, e-mail: duzi@geonika.cz
      • Mgr. Petr Dvořák, Ph.D. (ÚGN)
       environmetální geografie, problematika obnovitelných zdrojů energie
       tel.: +420 596979327, e-mail: dvorak@geonika.cz
      • Mgr. Jiří Filip, CSc. (GLÚ)
       datování hornin a procesů
       tel.: 233 087 216, e-mail: filip@gli.cas.cz
      • RNDr. Bohumil Frantál (ÚGN)
       Environmetální a humánní geografie, problematika obnovitelných zdrojů energie
       tel.: +420 545 422 720, e-mail: frantal@geonika.cz
      • RNDr. Filip Hartvich, Ph.D. (ÚSMH)
       geomorfologická ohrožení a rizika, monitoring geodynamických procesů, GIS
       tel.: +420 606585464, e-mail: hartvich@irsm.cas.cz
      • doc. RNDr. Jindřich Hladil, DrSc. (GLÚ)
       sedimentologie
       tel.: 233 087 238, e-mail: hladil@gli.cas.cz
      • RNDr. Leona Chadimová, Ph.D. (GLÚ)
       sedimentologie a stratigrafie karbonátových hornin
       tel.: 233 087 252, e-mail: chadimova@gli.cas.cz
      • Ing. Šárka Jonášová (GLÚ)
       analýza geologických a historických materiálů elektronovým paprskem
       tel.: 233 087 214, e-mail: jonasova@gli.cas.cz
      • Mgr. Eva Kallabová, Ph.D. (ÚGN)
       Environmetální a humánní geografie, sídelní geografie
       tel.: +420 545422732, e-mail: kallabova@geonika.cz
      • Doc. RNDr. Karel Kirchner, CSc. (ÚGN)
       Fyzická geografie, geomorfologie
       tel.: +420 545422730, e-mail: kirchner@geonika.cz
      • RNDr. Jan Klimeš, Ph.D. (ÚSMH)
       geomorfologie, sesuvy
       tel.: +420 731134931, e-mail: jklimes@centrum.cz
      • Mgr. Petr Klusáček, Ph.D. (ÚGN)
       evironmetální a humánní geografie
       tel.: +420 545422729, e-mail: klusacek@geonika.cz
      • Doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (ÚGN)
       Obecná geografie, krajinná ekologie, geoekologie
       tel.: +420 545422735, e-mail: kolejka@geonika.cz
      • Ing. Alena Kožušníková, CSc. (ÚGN)
       uhelná petrologie, fyzikální vlastnosti uhlí a hornin
       tel.: + 420 596 979 337, e-mail: alena.kozusnikova@ugn.cas.cz
      • Doc. Ing. Jan Lacina, CSc. (ÚGN)
       Biogeografie, geoekologie, geobiocenologie
       tel.: +420 543211657, e-mail: lacina@geonika.cz
      • Mgr. Jiří Laurin, Ph.D.(GFÚ)
       sedimentologie, paleoklimatologie
       tel.: 420 267103071, e-mail: laurin@ig.cas.cz
      • Mgr. Matěj Machek, Ph.D. (GFÚ)
       reologie, fyzikální vlastnosti hornin
       tel.: 420 267103074, email: mates@ig.cas.cz
      • Mgr. Stanislav Martinát, Ph.D. (ÚGN)
       Environmetální geografie, problematika obnovitelných zdrojů energie
       tel.: +420 545 422 720, e-mail: martinat@geonika.cz
      • RNDr. Jan Munzar, CSc. (ÚGN)
       Historická meteorologie a klimatologie
       tel.: +420 545 422 727, e-mail: munzar@geonika.cz
      • doc. RNDr. Tomáš Navrátil, Ph.D. (GLÚ)
       geochemie a geologie životního prostředí, kontaminace rtutí
       tel.: 233 087 222, e-mail: navratilt@gli.cas.cz
      • RNDr. Tomáš Přikryl, Ph.D. (GLÚ)
       paleontologie obratlovců
       tel.: 233 087 287, e-mail: prikryl@gli.cas.cz
      • RNDr. Miloš René, CSc. (ÚSMH)
       geologie, petrologie a geochemie metamorfovaných hornin
       tel.: +420 266009228, e-mail: rene@irsm.cas.cz
      • prof. RNDr. Zbyněk Roček, DrSc. (GLÚ)
       paleontologie obratlovců
       tel.: 233 087 234, e-mail: rocek@gli.cas.cz
      • RNDr. Jan Rohovec, Ph.D. (GLÚ)
       chemická analýza přírodnin a horninových materiálů
       tel.: 233 087 258, e-mail: rohovec@gli.cas.cz
      • Mgr. Zuzana Roxerová, Ph.D. (GFÚ)
       strukturní geologie
       tel.: 420 267103074, email: kratinova@ig.cas.cz
      • Mgr. Jana Schweigstillová, Ph.D. (ÚSMH)
       analýza geologických materiálů, zvětrávání hornin
       tel.: +420 266009223, e-mail: jana@irsm.cas.cz
      • RNDr. Roman Skála, Ph.D. (GLÚ)
       rentgendifrakční analýza geologických materiálů
       tel.: 233 087 249, e-mail: skala@gli.cas.cz
      • Mgr. Martin Staněk, Ph.D. (GFÚ)
       reologie, fyzikální vlastnosit hornin
       tel.: 420 267103042, email: stanekm@ig.cas.cz
      • RNDr. Josef Stemberk, CSc. (ÚSMH)
       geodynamika, monitoring geodynamických procesů
       tel.: +420 266009318, e-mail: stemberk@irsm.cas.cz
      • Ing. Ivana Sýkorová, DrSc. (ÚSMH)
       organická petrologie a paleoekologie
       tel.: +420 266009280, e-mail: sykorova@irsm.cas.cz
      • doc. Ing. Jiří Ščučka, Ph.D. (ÚGN)
       struktura a fyzikální vlastnosti geomateriálů a stavebních hmot
       tel.: + 420 596 979 334, e-mail: jiri.scucka@ugn.cas.cz
      • RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D. (ÚSMH)
       tektonická geomorfologie, aktivní tektonika, paleoseismologie
       tel.: +420 732858163, e-mail: stepancikova@irsm.cas.cz
      • RNDr. Petr Štorch, DrSc. (GLÚ)
       paleontologie, stratigrafie
       tel.: 233 087 261, e-mail: storch@gli.cas.cz
      • RNDr. David Uličný, CSc.(GFÚ)
       sedimentologie, paleoklimatologie, vývoj Českého masívu
       tel.: 420 267103326, email: ulicny@ig.cas.cz
      • doc. RNDr. Jaromír Ulrych, DrSc. (GLÚ)
       mineralogie, geochemie a petrologie
       tel.: 233 087 204, e-mail: ulrych@gli.cas.cz
      • Doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc. (ÚGN)
       Environmetální a humánní geografie, problematika životního prostředí v urbánních a rurálních regionech
       tel.: +420 545 422 736, e-mail: vaishar@geonika.cz
      • prof. Ing. Zdeněk Vašíček, DrSc. (ÚGN)
       paleontologie bezobratlých, stratigrafie
       tel.: + 420 596 979 333, e-mail: zdenek.vasicek@ugn.cas.cz
      • Mgr. Prokop Závada, Ph.D. (GFÚ)
       strukturní geologie, vulkanologie
       tel.: 420 267 103 326, email: zavada@ig.cas.cz
      • RNDr. Anna Žigová, CSc. (GLÚ)
       pedologie
       tel.: 233 087 251, e-mail: zigova@gli.cas.cz

     • Meteorologie, klimatologie, fyzika atmosféry Země
      • RNDr. Vojtěch Bližňák, Ph.D. (ÚFA)
       radarová a družicová pozorování v meteorologii, studium konvektivních jevů
       tel.: +420 272 016 051, e-mail: bliznak@ufa.cas.cz
      • Josef Boška, CSc. (ÚFA)
       šíření signálu v ionosféře, předpovědi pro radiokomunikační systémy
       tel.: +420 272016065, e-mail: boska@ufa.cas.cz
      • Ing. Dalia Burešová, Ph.D. (ÚFA)
       kosmické počasí, dynamické vazby troposféra-ionosféra, ionosférická měření a modelování
       tel.: +420 272016044, e-mail: buresd@ufa.cas.cz
      • RNDr. Martin Dubrovský, CSc. (ÚFA)
       scénáře změny klimatu, klimatické modely
       Tel.: +420 495 263 759, e-mail: dub@ufa.cas.cz
      • doc. Ing. Ondřej Fišer, CSc. (ÚFA)
       vliv atmosféry (srážek, oblaků a plynů) na šíření radiového a optického signálu, radarová meteorologie
       tel.: +420 272016038, e-mail: ondrej@ufa.cas.cz
      • Ing. František Hruška (ÚFA)
       Družicové technologie, příjem družicových dat
       tel.: +420 267103305, e-mail: fhr@ufa.cas.cz
      • RNDr. Radan Huth, DrSc. (ÚFA)
       změny klimatu minulé, současné i budoucí, vlivy sluneční aktivity na klima
       Tel.: +420 272 016 046, e-mail: huth@ufa.cas.cz
      • Ing. Jaroslav Chum, Ph.D. (ÚFA)
       Šíření elektromagnetických a atmosférických vln v horní atmosféře a ionosféře
       Tel.: +420 267103301, e-mail: jachu@ufa.cas.cz
      • RNDr. Marek Kašpar, Ph.D. (ÚFA)
       meteorologické příčiny povětrnostních extrémů
       tel.: +420 272016024, e-mail: kaspar@ufa.cas.cz
      • Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D. (ÚFA)
       bleskové výboje a atmosférická elektřina
       tel.: +420 267 103 081, e-mail: iko@ufa.cas.cz
      • RNDr. Petra Koucká Knížová, Ph.D. (ÚFA)
       Fyzika ionosféry a vazeb atmosféra-ionosféra
       tel.: +420 272 016 067, e-mail: pkn@ufa.cas.cz
      • RNDr. Jan Kyselý, Ph.D. (ÚFA)
       statistické modelování v klimatologii, extrémní jevy
       Tel.: +420 272 016 068, e-mail: kysely@ufa.cas.cz
      • RNDr. Jan Laštovička, DrSc. (ÚFA)
       ozónová vrstva, vliv sluneční aktivity na atmosféru, ionosféra, klimatické změny v horní atmosféře a ionosféře
       tel.: +420 267103055, e-mail: jla@ufa.cas.cz
      • RNDr. Jan Munzar, CSc. (ÚGN)
       Historická meteorologie a klimatologie
       tel.: +420 545 422 727, e-mail: munzar@geonika.cz
      • RNDr. Miloslav Müller, Ph.D. (ÚFA)
       historické povětrnostní extrémy
       Tel.: +420 272016024, e-mail: muller@ufa.cas.cz
      • RNDr. Dagmar Novotná, CSc. (ÚFA)
       klimatologie, vlivy sluneční a geomagnetické aktivity na klima
       Tel.: +420 272 016 043, e-mail: nov@ufa.cas.cz
      • doc. RNDr. Daniela Řezáčová, CSc. (ÚFA)
       meteorologie, fyzika oblaků a srážek, mikrofyzika oblačných a srážkových částic, hydrometeorologie
       tel.: +420 272016039, e-mail: rez@ufa.cas.cz
      • RNDr. Pavel Sedlák, CSc. (ÚFA)
       mezní vrstva atmosféry
       tel.: +420 272016020, e-mail: sedlak@ufa.cas.cz
      • doc. RNDr. Zbyněk Sokol, CSc. (ÚFA)
       srážky, numerická předpověď počasí, numerické a statistické modely v meteorologii, vlečky chladících věží, silniční meteorologie
       tel.: +420 272016037, e-mail: sokol@ufa.cas.cz
      • Mag. Dr. rer. Nat. Taubenschuss Ulrich (ÚFA)
       magnetosférická fyzika, vlny v plazmatu, spektrální a polarizační analýza elektromagnetických vln
       tel.: +420 267 103 154, e-mail: ut@ufa.cas.cz
      • RNDr. Vladimír Truhlík, Ph.D. (ÚFA)
       Plazma v okolí Země, ionosférické modely
       tel.: +420 267103058, e-mail: vtr@ufa.cas.cz
      • RNDr. Petr Zacharov, Ph.D. (ÚFA)
       předpověď srážek, verifikace předpovědi, fyzika silných bouří, atmosférické jevy
       tel.: +420 272 026 051, e-mail: petas@ufa.cas.cz

     • Družicové technologie, hmotová spektrometrie
      • Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D. (ÚFA)
       družicové přístroje
       tel.: +420 267 103 081, e-mail: iko@ufa.cas.cz
      • doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr. (ÚFA)
       kosmické plazma, vlny a nestability v plazmatu, družicová měření, fyzika magnetosfér a ionosfér planet sluneční soustavy včetně Země
       Tel.: +420 267 103 083, e-mail: os@ufa.cas.cz
      • Ing. Jan Souček, Ph.D. (ÚFA)
       kosmické plazma, vlny a nestability v plazmatu, družicová měření, fyzika slunečního větru a magnetosfér planet sluneční soustavy
       Tel.: +420 267 103 052, e-mail: soucek@ufa.cas.cz
   • MATEMATIKA A INFORMATIKA
     • Matematika
      • Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc. (ÚGN)
       Numerické modelování
       tel.: +420 596979353, e-mail: blaheta@ugn.cas.cz
      • Ing. Petr Cintula, Ph.D. (ÚI)
       matematická logika
       tel.: + 420 266 053 241, e-mail: cintula@cs.cas.cz
      • prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. ()
       Funkcionální analýza, funkce komplexních proměnných
       tel.: +420 222 090 723, e-mail: englis@math.cas.cz
      • prof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc. ()
       Parciální diferenciální rovnice, dynamické systémy, matematická dynamika tekutin
       tel.: +420 222 090 737, e-mail: feireisl@math.cas.cz
      • RNDr. Dr. Jiří Janáček (FGÚ)
       analýza 3D obrazových dat
       tel.: 241062768, e-mail: janacek@biomed.cas.cz
      • RNDr. Pavel Krejčí, CSc. ()
       Matematické modelování fyzikálních procesů
       tel.: 222090760, e-mail: krejci@math.cas.cz
      • prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc. ()
       Numerická matematika a konstruktivní metody matematické analýzy
       tel.: 222090712, e-mail: krizek@math.cas.cz
      • RNDr. Lucie Kubínová, CSc. (FGÚ)
       stereologie, morfometrie, konfokální mikroskopie
       tel.: 241062314, e-mail: kubinova@biomed.cas.cz
      • doc. RNDr. Alexander Lomtatidze, DrSc. ()
       Kvalitativní teorie diferenciálních rovnic
       tel.: 222090797, e-mail: lomtatidze@math.cas.cz
      • prof. Ing. Ladislav Lukšan, DrSc. (ÚI)
       nelineární optimalizace a aproximace, podmíněné a nepodmíněné nelineární programování, nehladká analýza, numerická lineární algebra, řídké iterační řešiče
       tel.: + 420 266 053 260, e-mail: luksan@cs.cas.cz
      • RNDr. Martin Markl, DrSc. ()
       algebraická topologie, homologická algebra, matematická fyzika
       tel.: 222090752, e-mail: markl@math.cas.cz
      • prof. RNDr. Vladimír Müller, DrSc. ()
       Funkcionální analýza, teorie operátorů
       tel.: 222090788, e-mail: muller@math.cas.cz
      • RNDr. Šárka Nečasová, CSc. ()
       Matematické modelování proudění tekutin
       tel.: 222090738, e-mail: matus@math.cas.cz
      • prof. RNDr. Štefan Porubský, DrSc. (ÚI)
       algebra, teorie čísel
       tel.: + 420 266 052 691, e-mail: porubsky@cs.cas.cz
      • Mgr. Vojtěch Pravda, Ph.D. ()
       Matematická relativita, zobecněné teorie gravitace
       tel.: 222090706, e-mail: pravda@math.cas.cz
      • prof. RNDr. Pavel Pudlák, DrSc. ()
       Matematická logika a teorie složitosti
       tel.: 222090721, e-mail: pudlak@math.cas.cz
      • prof. RNDr. Jiří Rohn, DrSc. (ÚI)
       systémy lineárních rovnic s nepřesnými daty, intervalová aritmetika
       tel.: + 420 266 053 211, e-mail: rohn@cs.cas.cz
      • doc. Ing. Dr. Miroslav Rozložník ()
       numerická lineární algebra, iterační metody pro řešení rozsáhlých soustav lineárních rovnic, sedlobodové úlohy
       tel.: + 420 266 053 140, e-mail: miro@cs.cas.cz
      • doc. RNDr. Karel Segeth, CSc. ()
       Numerická a výpočtová matematika
       tel.: 222090790, e-mail: segeth@math.cas.cz
      • prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc. (ÚI)
       numerická lineární algebra, teorie krylovovských metod, numerická stabilita výpočetních metod
       tel.: + 420 266 053 290, e-mail: strakos@cs.cas.cz
      • Ing. Jakub Šístek, Ph.D. ()
       Výpočtová matematika, numerická řešení diferenciálních rovnic, high-performance computing (HPC)
       tel.: +420 222 090 710, e-mail: sistek@math.cas.cz
      • prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc. (ÚI)
       metody numerické lineární algebry, předpodmiňování, paralelní implementace, kombinatorické algoritmy
       tel.: + 420 266 053 251, e-mail: tuma@cs.cas.cz
      • doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D. ()
       Numerická matematika, metoda konečných prvků, aposteriorní odhady chyb
       tel.: +420 222 090 713, e-mail: vejchod@math.cas.cz
      • prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc. (ÚI)
       teoretická informatika
       tel.: + 420 266 053 520, e-mail: wieder@cs.cas.cz

     • Informatika a kybernetika
      • Ing. Lubomír Bakule, CSc. (ÚTIA)
       návrhy řízení rozsáhlých systémů
       tel.: 266052214, e-mail: bakule@utia.cas.cz
      • Mgr. Pavel Boček (ÚTIA)
       softwarové systémy pro podporu statistického zpracování dat
       tel.: 266052596, e-mail: bocek@utia.cas.cz
      • prof. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc. (ÚTIA)
       teorie řízení
       tel.: 266052020, e-mail: celikovs@utia.cas.cz
      • prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. (ÚTIA)
       počítačové zpracování obrazu, rozpoznávání, posuzování pravosti digitálních snímků
       tel.: 266052357, e-mail: flusser@utia.cas.cz
      • prof. Ing. Michal Haindl, DrSc. (ÚTIA)
       automatická klasifikace, syntéza textur
       tel.: 266052350, e-mail: haindl@utia.cas.cz
      • doc. Ing. RNDr. Martin Holeňa, CSc. (ÚI)
       získávání znalostí z dat
       tel.: + 420 266 052 921, e-mail: martin@cs.cas.cz
      • prof. Radim Jiroušek, DrSc. (ÚTIA)
       umělá inteligence, teorie expertních systémů a znalostního inženýrství
       tel.: 266052046, e-mail: radim@utia.cas.cz
      • Ing. Jiří Kadlec, CSc. (ÚTIA)
       rychlé a paralelní zpracování signálů
       tel.: 266052216, e-mail: kadlec@utia.cas.cz
      • Ing. Miroslav Kárný, DrSc. (ÚTIA)
       adaptivní a samoučící systémy
       tel.: 266052274, e-mail: school@utia.cas.cz
      • doc. Ing. Jiří Krejsa, Ph.D. (ÚT)
       mechatronika, robotika
       tel.: +420 541 142 885, e-mail: krejsa@fme.vutbr.cz
      • RNDr. Věra Kůrková, DrSc. (ÚI)
       aproximace funkcí, neuronové sítě
       tel.: + 420 266 053 231, e-mail: vera@cs.cas.cz
      • doc. RNDr. Petr Lánský, DrSc.(FGÚ)
       početní neurovědy
       tel.: 241062585, e-mail: lansky@biomed.cas.cz
      • Ing. František Matúš, CSc. (ÚTIA)
       pravděpodobnostní metody v umělé inteligenci
       tel.: 266052341, e-mail: matus@utia.cas.cz
      • doc. Ing. Jiří Outrata, DrSc. (ÚTIA)
       optimální řízení systémů
       tel.: 266052351, e-mail: outrata@utia.cas.cz
      • RNDr. Milan Paluš, DrSc. (ÚI)
       nelineární modelování, analýza časových řad
       tel.: + 420 266 053 430, e-mail: mp@cs.cas.cz
      • prof. Ing. Emil Pelikán, CSc. (ÚI)
       predikční metody, modelování komplexních systémů environmentální informatika
       tel.: + 420 266 053 670, e-mail: pelikan@cs.cas.cz
      • Dr. Dipl. Ing. Stefan Ratschan, Ph.D. (ÚI)
       verifikace vestavěných (embedded) systémů, řešení nelineárních úloh s omezeními
       tel.: + 420 266 052 085, e-mail: ratschan@cs.cas.cz
      • RNDr. Jan Seidler, CSc. (ÚTIA)
       stochastické systémy
       tel.: 266052041, e-mail: seidler@utia.cas.cz
      • doc. Ing. Václav Šebesta, DrSc. (ÚI)
       informatika, umělé neuronové sítě a jejich aplikace, architektury počítačů
       tel.: + 420 266 052 060, e-mail: vasek@cs.cas.cz
      • doc. RNDr. Jiří Šíma, DrSc. (ÚI)
       teoretická informatika, neuronové sítě
       tel.: + 420 266 053 030, e-mail: sima@cs.cas.cz
      • Ing. Julius Štuller, CSc. (ÚI)
       informační systémy, databázové technologie, technologie sémantického webu, ontologie, konceptuální modelování
       tel.: + 420 266 053 200, e-mail: stuller@cs.cas.cz
      • doc. Mgr. Zdeněk Valenta, M.Sc., Ph.D. (ÚI)
       analýza přežívání, lineární a zobecněné lineární modely, analýza dat z microarray experimentů, kvalita života
       tel.: + 420 266 052 094, e-mail: valenta@cs.cas.cz
      • prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc. (ÚTIA)
       ekonometrie
       tel.: 266052400, e-mail: vosvrda@utia.cas.cz
      • prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. (ÚI)
       lékařská a biomedicínská informatika, statistika
       tel.: + 420 266 053 097, e-mail: zvarova@cs.cas.cz

     • Počítačové sítě
      • RNDr. Jiří Chudoba, Ph.D. (FZÚ)
       Rozsáhlé distribuované výpočty, přenosy a zpracování velkých objemů dat
       tel.: +420 266 052 445, e-mail: chudoba@fzu.cz
   • CHEMIE
     • Vývoj nových sloučenin a materiálů se specifickými funkcemi
      • Ing. Petr Beier, Ph.D. (ÚOCHB)
       organická syntéza, organofluorová chemie, asymetrická syntéza, reakční mechanismy, biokatalýza
       tel.: 220 183 209, e-mail: petr.beier@uochb.cas.cz
      • Evžen Bouřa, Ph.D. (ÚOCHB)
       strukturní biologie membrán vazebných proteinů, strukturní biologie virových proteinových komplexů
       tel.: 220 183 465, e-mail: evzen.boura@uochb.cas.cz
      • Ing. Jiří Brus, Dr. (ÚMCH)
       analýza struktury organických látek, NMR spektroskopie
       e-mail: brus@imc.cas.cz
      • Hana Cahová, Ph.D. (ÚOCHB)
       RNA modifikace, MS analýza nukleových kyselin, chemická biologie ENA
       tel.: 220 183 124, e-mail: hana.cahova@uochb.cas.cz
      • doc. Ing. Jiří Čejka, DrSc. (ÚFCH JH)
       zeolity a molekulová síta
       Tel.: 266053795, e-mail: jiri.cejka@jh-inst.cas.cz
      • Ing. Zbyněk Černý, CSc. (ÚACH)
       materiálová chemie
       tel.: 266173110; e-mail: cerny@iic.cas.cz
      • Doc. Ing. Jan Čermák, CSc. (ÚCHP)
       katalýza komplexy přechodných kovů, organokovové sloučeniny
       tel.: 220 390 356; e-mail: cermak@icpf.cas.cz
      • Ing. Miroslava Dušková–Smrčková, Dr. (ÚMCH)
       polymerní sítě, gely a síťovací procesy
       e-mail: m.duskova@imc.cas.cz
      • RNDr. Bohumír Grüner, CSc. (ÚACH)
       biologicky aktivní boranové klastry a extrakční činidla pro radionuklidy
       tel.: 266173120; e-mail: gruner@iic.cas.cz
      • Ing. Libor Havlíček, CSc. (ÚEB)
       nové deriváty rostlinných hormonů
       tel.: 241 062 485; e-mail: lihavlic@biomed.cas.cz
      • Ing. Jiří Horský, CSc. (ÚMCH)
       molekulární parametry makromolekulárních látek
       e-mail: horsky@imc.cas.cz
      • Mgr. David Hradil, Ph.D. (ÚACH)
       materiálový výzkum výtvarných děl
       tel.: 266172187; e-mail: hradil@iic.cas.cz
      • Ing. Karel Jeřábek, CSc. (ÚCHP)
       funkcionální polymery
       tel.: 220 390 332; e-mail: jerabek@icpf.cas.cz
      • Ing. Květuše Jirátová, CSc. (ÚCHP)
       heterogenní katalyzátory
       tel.: 220 390 295; e-mail: jiratova@icpf.cas.cz
      • RNDr. Ing. Martin Kalbáč, Ph.D. (ÚFCH JH)
       Uhlíkové nanostruktury a jejich studium spektroelektrochemií, Ramanovou spektroskopií
       Tel.: 266 083 804; e-mail: martin.kalbac@jh-inst.cas.cz
      • Mgr. Luděk Kaluža, Ph.D. (ÚCHP)
       synteza a aktivita nosičových katalyzátorů
       tel.: 220 390 270; e-mail: kaluza@icpf.cas.cz
      • prof. RNDr. Ladislav Kavan, CSc. (ÚFCH JH)
       uhlíkaté nanomateriály, solární články (TiO2), Li-ion baterie, Ramanova spektroskopie
       Tel.: 266 053 975, e-mail: ladislav.kavan@jh-inst.cas.cz
      • Jan Konvalinka, Ph.D. (ÚOCHB)
       Rekombinantní DNA a klonování, enzymologie
       tel.: 220 183 218, email: jan.konvalinka@uochb.cas.cz
      • Ing. Jiří Kotek, Dr. (ÚMCH)
       fyzika a mechanické chování polymerů
       e-mail: kotek@imc.cas.cz
      • prof. Martin Kotora, Ph.D. (ÚOCHB)
       Organická syntéza, katalýza, enantioselektivní reakce, organokovová chemie, přírodní látky
       tel.: 220 183 147, email: martin.kotora@uochb.cas.cz
      • Tomáš Kraus, Ph.D. (ÚOCHB)
       principy přípravy organických sloučenin a syntéza tzv. funkčních molekul s vlastnostmi využitelnými pro přípravu nanomateriálů či materiálů pro molekulární elektroniku a samoskladbu
       tel.: 220 183 372, e-mail: 
       tomas.kraus@uochb.cas.cz
      • Ing. Kamil Lang, CSc. (ÚACH)
       hybridní materiály s baktericidními a virocidními povrchy
       tel.: 266 172 193; e-mail: lang@iic.cas.cz
      • Josef Lazar, Ph.D. (ÚOCHB)
       optická mikroskopie, geneticky kodované sondy buněčných procesů, neurovědy
       tel.: 220 183 115, email: josef.lazar@uochb.cas.cz
      • Lenka Maletínská, Ph.D. (ÚOCHB)
       farmakologie a fyziologie peptidů regulujících příjem potravy
       tel.: 220 183 567, email: lenka.maletinska@uochb.cas.cz
      • Michael Mareš, Ph.D. (ÚOCHB)
       proteolýza, proteolytické enzymy a jejich inhibitory
       tel.: 220 183 358, email: michael.mares@uochb.cas.cz
      • RNDr. Libor Matějka, DSc. (ÚMCH)
       polymerní kompozity a nanostrukturované materiály
       e-mail: matejka@imc.cas.cz
      • prof. Josef Michl, Ph.D. (ÚOCHB)
       organická syntéza
       tel.: 220 183 119, e-mail: michl@colorado.edu
      • Ing. Jiří Rathouský, CSc. (ÚFCH JH)
       Fotokatalytické nanomateriály v ochraně památek a pro čištění životního prostředí.
       Tel.: 266 053 945, e-mail: jiri.rathousky@jh-inst.cas.cz
      • RNDr. František Rypáček, CSc. (ÚMCH)
       biomateriály, biodegradovatelné a bioanalogické polymery
       e-mail: rypacek@imc.cas.cz
      • Ing. Zdena Sedláková, CSc. (ÚMCH)
       chemická syntéza makromolekulárních látek
       e-mail: sedlakova@imc.cas.cz
      • doc. Ing. Zdeněk Sobalík, CSc. (ÚFCH JH)
       Nanostrukturní materiály pro katalytické procesy
       Tel.: 266083646; e-mail: zdenek.sobalik@jh-inst.cas.cz
      • RNDr. Ivo Starý, CSc. (ÚOCHB)
       organická syntéza, funkční molekuly, molekulové stroje
       tel.: 220 183 315, e-mail: Ivo.Stary@uochb.cas.cz
      • Ing. Jan Storch, Ph.D. (ÚCHP)
       chemie helicenů, iontové kapaliny
       tel.: 220 390 272, e-mail: storchj@icpf.cas.cz
      • Ing. Olga Šolcová, DSc. (ÚCHP)
       vývoj nových organizovaných nanomateriálů včetně charakteristik
       tel.: 220 390 279, e-mail: solcova@icpf.cas.cz
      • Mgr. Václav Štengl, Ph.D. (ÚACH)
       nanomateriály na bázi oxidů a chalkogenidů kovů a grafenu
       tel.: 266172202; e-mail: stengl@iic.cas.cz
      • RNDr. Petr Štěpánek, DrSc. (ÚMCH)
       struktura a dynamika polymerů
       e-mail: stepan@imc.cas.cz
      • Ing. Bohumil Štíbr, DrSc. (ÚACH)
       chemie boranů, metallaboranů a heteroboranů
       tel.: 266173106; e-mail: stibr@iic.cas.cz
      • Ing. Jan Šubrt, CSc. (ÚACH)
       oxidické nanomateriály
       tel.: 266172117; e-mail: subrt@iic.cas.cz
      • Mgr. Filip Teplý, Ph.D. (ÚOCHB)
       organická syntéza, syntéza pro přípravu nanomateriálů či jiných "high-tech" materiálů, stereochemie
       tel.: 220 183 412, e-mail: Filip.Teply@uochb.cas.cz
      • prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc. (ÚMCH)
       polymerní systémy pro farmaceutické využití
       e-mail: ulbrich@imc.cas.cz
      • prof. RNDr. Zdeněk Wimmer, DrSc. (ÚEB)
       Supramolekulárni chemie, přírodní látky, medicinální chemie
       tel.: 241 062 457, e-mail: wimmer@ueb.cas.cz, wimmer@biomed.cas.cz

     • Chemické a elektrochemické zdroje elektrické energie
      • RNDr. Věra Cimrová, CSc. (ÚMCH)
       polymerní fotonika
       e-mail: cimrova@imc.cas.cz
      • Ing. Petr Krtil, CSc. (ÚFCH JH)
       elektrochemické zdroje proudu
       Tel.: 266 053 795, e-mail: petr.krtil@jh-inst.cas.cz
      • RNDr. Jiří Pfleger, CSc. (ÚMCH)
       optoelektronické jevy a materiály
       e-mail: pfleger@imc.cas.cz
      • RNDr. Zbyněk Pientka, CSc. (ÚMCH)
       membránové technologie pro energetiku
       e-mail: pientka@imc.cas.cz
      • prof. RNDr. Zdeněk Samec, DrSc. (ÚFCH JH)
       elektrokatalýza a elektrochemické zdroje proudu
       Tel.: 266 053 795, e-mail: zdenek.samec@jh-inst.cas.cz
      • RNDr. Jaroslav Stejskal, CSc. (ÚMCH)
       elektro-vodivé polymery
       e-mail: stejskal@imc.cas.cz

     • Lékařská a farmaceutická chemie
      • prof. Michal Hocek, Ph.D., DSc (ÚOCHB)
       design a syntéza modifikovaných derivátů a analogů nukleobází, nukleosidů, nukleotidů a nukleových kyselin a jejich aplikace v nejrůznějších oblastech biomedicinálních věd
       tel.: 220 183 324, e-mail: hocek@uochb.cas.cz
      • RNDr. Tomáš Etrych, Ph.D. (ÚMCH)
       polymery pro biomedicinální a biotechnologické aplikace
       e-mail: etrych@imc.cas.cz
      • Mgr. Martin Hrubý, Ph.D. (ÚMCH)
       polymery pro diagnostiku a terapii
       e-mail: hruby@imc.cas.cz
      • Zlatko Janeba, Ph.D. (ÚOCHB)
       medicinální chemie biologicky aktivní analogy složek nukleových kyselin, SAR
       tel.: 220 183 143, e-mail: janeba@uochb.cas.cz
      • RNDr. Jiří Jiráček, CSc. (ÚOCHB)
       inhibitory metaloenzymů; insulin; peptidové a proteinové hormony a jejich syntéza a biologická charakterizace
       tel.: 220 183 441, e-mail: jiri.jiracek@uochb.cas.cz
      • Marcela Krečmerová, Ph.D. (ÚOCHB)
       analogy nukleosidů a nukleotidů pro biomedicínské aplikace
       tel.: 220 183 475, e-mail: Marcela.Krecmerova@uochb.cas.cz
      • prof. Ing. Vladimír Křen, DrSc. (MBÚ)
       natural compounds, biotransformation
       tel.: 296 442 2510, e-mail: kren@biomed.cas.cz
      • Radim Nencka, Ph.D. (ÚOCHB)
       nové inhibitory thymidinfosforylázy, syntéza nových biologicky aktivních pyrimidinových derivátů, karbocyklická analoga nukleosidů
       tel.: 220 183 323, e-mail: Radim.Nencka@uochb.cas.cz
      • Dominik Rejman, Ph.D. (ÚOCHB)
       Nová generace antibakteriálních látek. Inhibitory enzymů metabolické dráhy nukleosidů a nukleotidů, tzv. salvage pathway.
       tel.: 220 183 371, email: dominik.rejman@uochb.cas.cz
      • RNDr. František Rypáček, CSc. (ÚMCH)
       biolékařské a farmaceutické polymery
       e-mail: rypacek@imc.cas.cz
      • Ing. Ivan Rosenberg, CSc. (ÚOCHB)
       Syntéza a biologické vlastnosti fosfonátových analogů nukleotidů a oligonukleotidů. Inhibitory enzymů metabolické dráhy nukleosidů a nukleotidů, tzv. salvage pathway. Antisensní oligonukleotidy spojené s mechanismem RNasy H a siiRNA. Fosfonátové 2'-5'oligoadenyláty, efektory RNase L.
       tel.: 220 183 381, e-mail: Ivan.Rosenberg@uochb.cas.cz
      • prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc. (ÚMCH)
       biolékařské a farmaceutické polymery
       e-mail: ulbrich@imc.cas.cz
      • Milan Vrábel, Ph.D. (ÚOCHB)
       bioortogonální chemie, click chemie, bioorganická chemie
       tel.: 220 183 317, email: milan.vrabel@uochb.cas.cz

     • Přírodní látky
      • RNDr. Václav Čeřovský, CSc. (ÚOCHB)
       chemie hmyzích a rostlinných materiálů
       tel.: 220 183 378, e-mail: vaclav.cerovsky@uochb.cas.cz
      • prof. Ing. Vladimír Havlíček, Dr. (MBÚ)
       charakterizace molekulární struktury látek, analytická chemie
       tel.: 296 442 786, e-mail: vlhavlic@biomed.cas.cz
      • doc. Ullrich Jahn, Ph.D. (ÚOCHB)
       biologické vlastnosti syntetizovaných přírodních látek , příprava jejich analog
       tel.: 220 183 219, e-mail: jahn@uochb.cas.cz
      • prof. Ing. Vladimír Křen, DrSc. (MBÚ)
       přírodní látky, biotransformace
       tel.: 296 442 2510, e-mail: kren@biomed.cas.cz
      • doc. RNDr. Irena Valterová, Ph.D. (ÚOCHB)
       chemie rostlinných materiálů, určování skupiny látek pomocí nichž komunikuje hmyz, stanovení značkovacích feromonů, sexuální feromony aj., s následných využitím v praxi při hubení škůdců
       tel.: 220 183 298, e-mail: Irena.Valterova@uochb.cas.cz
      • prof. RNDr. Zdeněk Wimmer, DrSc. (ÚEB)
       fytosteroly
       tel.: 241 062 457, e-mail: wimmer@ueb.cas.cz, wimmer@biomed.cas.cz

     • Chemické separace a analýzy (užitelné i v ochraně životního prostředí, lékařství a soudním lékařství)
      • RNDr. Snejana Bakardjieva, Ph.D. (ÚACH)
       SEM a TEM analýza pevných látek
       tel.: 266 173 144; e-mail: snejana@iic.cas.cz
      • RNDr. Dr. Petr Bezdička (ÚACH)
       rentgenostrukturní analýzy pevných látek
       tel.: 266 173 112; e-mail: petrb@iic.cas.cz
      • Ing. Janette Bobáĺová, CSc. (ÚIACH)
       rostlinná proteomika, analýza biomolekul
       e-mail: bobalova@iach.cz
      • RNDr. Miloš Buděšínský, Ph.D. (ÚOCHB)
       NMR spektroskopie, struktura a konformační analýza organických sloučenin (peptidy a proteiny, nukleotidy, sacharidy, terpenoidy, alkaloidy), molekulární modelování, teoretické výpočty NMR parametrů
       tel.: 220 183 497, e-mail: Milos.Budesinsky@uochb.cas.cz
      • RNDr. Josef Cvačka, Ph.D. (ÚOCHB)
       hmotnostní spektrometrie, analýza lipidů a přírodních látek.
       tel.: 220 183 303, e-mail: Josef.Cvacka@uochb.cas.cz
      • prof. RNDr. Jiří Dědina, CSc., DSc. (ÚIACH)
       stopová prvková a speciační analýza, atomová absorpční a fluorescenční spektrometrie
       e-mail: dedina@biomed.cas.cz
      • doc. RNDr. Tomáš Elbert, CSc. (ÚOCHB)
       syntézy biologicky aktivních sloučenin značených radioisotopy a jejich aplikace v přírodních vědách
       tel.: 220 183 395, e-mail: Tomas.Elbert@uochb.cas.cz
      • RNDr. Radek Fajgar, CSc. (ÚCHP)
       laserová chemie, prvková analýza
       tel.: 220 390 306, e-mail: fajgar@icpf.cas.cz
      • Ing. František Foret, CSc. (ÚIACH)
       Kapilární separace, spojení s hmotnostní spektrometrií, mikrofluidika a nanotechnologie v instrumentaci analytické chemie.
       e-mail: foret@iach.cz
      • Mgr. Martina Havelcová, Ph.D. (ÚSMH)
       chemická analýza geologických materiálů
       tel.: +420 266 009 283, e-mail: havelcova@irsm.cas.cz
      • prof. Ing. Vladimír Havlíček, Dr. (MBÚ)
       charakterizace molekulární struktury látek, analytická chemie
       tel.: 296 442 786, e-mail: vlhavlic@biomed.cas.cz
      • Ing. Aleš Heyberger, CSc. (ÚCHP)
       separační procesy kapalinovou extrakcí, včetně zařízení
       tel.: 220 390 236, e-mail: heyberger@icpf.cas.cz
      • doc. Martin Hof, Dr.rer.nat. (ÚFCH JH)
       speciální chemická analýza v ochraně životního prostředí
       Tel.: 266 053 264, e-mail: martin.hof@jh-inst.cas.cz
      • Ing. Daniel Horák, CSc. (ÚMCH)
       polymerní částice, sorbenty a diagnostika
       e-mail: horak@imc.cas.cz
      • Ing. Marie Horká, CSc. (ÚIACH)
       separace, detekce a identifikace mikroorganismů a jiných buněk ve spojení elektromigračními technikami
       e-mail: horka@iach.cz
      • Ing. Jiří Horský, CSc. (ÚMCH)
       molekulární parametry makromolekulárních látek
       e-mail: horsky@imc.cas.cz
      • RNDr. Václav Kašička, Ph.D. (ÚOCHB)
       Elektromigrační metody (elektroforéza, izotachoforéza, izoelektrická fokusace, elektroforéza, elektrokinetická chromatografie, elektrochromatografie) a jejich využití pro analýzu, purifikaci a fyzikálně-chemickou a biochemickou charakterizaci (bio)molekul.
       tel.: 220 183 239, e-mail: Vaclav.Kasicka@uochb.cas.cz
      • RNDr. Jan Kratzer, Ph.D. (UIACH)
       stopová analýza prvků (zejména kovů) v environmentálních vzorcích, speciační analýza prvků, prekoncentrce ultrastopových koncentrací kovů pro metody atomové spektrometrie, miniaturní plazmové výboje pro atomovou spektrometrii
       e-mail: jkratzer@biomed.cas.cz
      • RNDr. Pavel Kubáň, Ph.D., DSc. (UIACH)
       memberánové extrakce, elektromigrační separační metody
       e-mail: kuban@iach.cz
      • Mgr. Stanislava Matějková (ÚOCHB)
       Elementární analýza - stanovení C, H, N a dalších prvků pomocí klasických metod, ED-XRF, ICP-OES a ETV-ICP-OES (stopová, mikro i makroanalýza)
       tel.: 220 183 118, email: stanislava.matejkova@uochb.cas.cz
      • prof. Ing. Ivan Mikšík, DrSc. (FGÚ)
       nové analytické metody, kapilární elektroforéza, chromatografie, fyziologie a chemie pojivových tkání, proteomika, hmotnostní spektrometrie
       tel.: 241062534, e-mail: miksik@biomed.cas.cz
      • RNDr. Pavel Mikuška, CSc. (UIACH)
       průtokové metody analýzy v kapalné fázi, analýza atmosférických aerosolů
       e-mail: mikuska@iach.cz
      • Mgr. Tomáš Matoušek, Ph.D (ÚIACH)
       stopová prvková a speciační analýza, atomová absorpční spektrometrie a hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem
       e-mail: matousek@biomed.cas.cz
      • Ing. Pavel Moravec, CSc. (ÚCHP)
       Generování nanočástic v plynné fázi a vyhodnocování jejich charakterizace
       tel.: +420 220 390 245, e-mail: moravec@icpf.cas.cz
      • RNDr. Stanislav Musil, Ph.D. (ÚIACH)
       atomová absorpční a fluorescenční spektrometrie, hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem, speciační analýza, příprava a použití radioaktivních indikátorů
       e-mail:stanomusil@biomed.cz
      • Ing. Eva Plevová, Ph.D. (ÚGN)
       termická analýza geomateriálů
       tel.: + 420 596 979 332, e-mail: eva.plevova@ugn.cas.cz
      • Ing. Miroslav Punčochář, DSc. (ÚCHP)
       analýza spalovacích procesů a ochrana životního prostředí
       tel.: 220 390 286, e-mail: puncochar@icpf.cas.cz
      • doc. RNDr. Michal Roth, CSc. (ÚIACH)
       separační metody využívající stlačené tekutiny
       e-mail: roth@iach.cz
      • Ing. Marie Sajfrtová, Ph.D. (ÚCHP)
       superkritická extrakce
       tel.: 220 390 202, e-mail: sajfrtova@icpf.cas.cz
      • Ing. Jan Sýkora, Ph.D. (ÚCHP)
       NMR spektroskopie, strukturní analýza organokřemičitých látek
       tel.: 220 390 307, e-mail: sykora@icpf.cas.cz
      • doc. RNDr. Karel Šlais, DrSc. (ÚIACH)
       mikrokolonová kapalinová chromatografie a elektroforetické fokusace
       e-mail: slais@iach.cz
      • prof. RNDr. Patrik Španěl Dr.rer.nat. (ÚFCH JH)
       Hmotnostní spektrometrie, hmotnostní spektrometrie vybraných iontů v proudové trubici (SIFT-MS) a analýza dechu
       tel.: 266 053 084; e-mail: patrik.spanel@jh-inst.cas.cz
      • prof. Ing. Jan Tříska, CSc. (ÚVGZ)
       Analýza látek ve složkách ŽP ve stopových a ultrastopových koncentracích, metabolomika rostlin
       email: triska.j@czechglobe.cz
      • Ing. Petr Uchytil, CSc. (ÚCHP)
       membránová separace
       tel.: 220 390 268, e-mail: uchytil@icpf.cas.cz
      • Ing. Lenka Vaculíková, Ph.D. (ÚGN)
       infračervená a Ramanova spektroskopie
       tel.: + 420 596 979 335, e-mail: lenka.vaculikova@ugn.cas.cz
      • Ing. Zbyněk Večeřa, CSc. (ÚIACH)
       in vivo interakce nanočástic s živými organismy
       e-mail: vecera@iach.cz
      • Ing. Dr. Vladimír Ždímal (ÚCHP)
       Aerosoly: vznik, přeměny a vlastnosti v přírodě i v laboratoři
       e-mail: zdimal@icpf.cas.cz

     • Vývoj nových chemických procesů
      • doc. Petr Bouř, Ph.D. (ÚOCHB)
       ab initio a kombinované QM/MM modelování systémů, rozptyl světla na molekulách a jejich elektromagnetické vlastnosti, struktura a dynamika flexibilních molekul, metodický vývoj molekulárních spektroskopických technik, (NMR, vibrační spektroskopie, Raman, elektronový cirkulární dichroismus)
       tel.: 220183348, 739002224, e-mail: Petr.Bour@uochb.cas.cz
      • Dr. Ing. Vladimír Církva (ÚCHP)
       fotochemie, mikrovlnné procesy
       tel.: 220 390 132, e-mail: cirkva@icpf.cas.cz
      • prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. (ÚCHP)
       hydrodynamika a řízení vícefázových chemických reaktorů
       tel.: 224 229 610, e-mail: drahos@icpf.cas.cz
      • RNDr. Vladislav Dřínek, CSc. (ÚCHP)
       laserově iniciované chemické procesy
       tel.: 220 390 304, e-mail: drinek@icpf.cas.cz
      • prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc. (ÚCHP)
       katalytické reaktory a procesy
       tel.: 220 390 138, e-mail: hanika@icpf.cas.cz
      • Ing. Pavel Izák, Ph.D. (ÚCHP)
       membránové procesy
       tel.: 220 390 204, e-mail: izak@icpf.cas.cz
      • RNDr. Jaromír Jirkovský, CSc. (ÚFCH JH)
       Fotokatalýza
       tel.: 266053737, e-mail: jaromir.jirkovsky@jh-inst.cas.cz
      • Ing. Vladimír Jiřičný, CSc. (ÚCHP)
       tel.: 220 390 238, e-mail: jiricny@icpf.cas.cz
       elektrochemické reaktory a procesy
      • Ing. Jiří Křišťál , Ph.D. (ÚCHP)
       mikroreaktorové inženýrství a technologie
       tel.: 220 390 237, e-mail: kristal@icpf.cas.cz
      • Ing. Jiří Sobek, Ph.D. (ÚCHP)
       mikrovlnné reaktory a procesy
       tel.: 220 390 334, e-mail: sobek@icpf.cas.cz
      • Ing. Petr Stavárek, Ph.D. (ÚCHP)
       intensifikace chemických procesů, procesní inženýrství
       tel.: 220 390 237, e-mail: stavarek@icpf.cas.cz
      • Ing. Jiří Vejražka, Ph.D. (ÚCHP)
       modelování a popis vícefázových soustav
       tel.: 220 390 250, e-mail: vejrazka@icpf.cas.cz
   • Výpočetní chemie
    • Mgr. Roman Čurík, Ph.D. (ÚFCH JH)
     Interakce elektronů s molekulami; rozptyl elektronů a vibrační excitace
     Tel.: 266053256, e-mail: roman.curik@jh-inst.cas.cz
    • RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. (ÚOCHB)
     kvantová a výpočetní chemie, struktura a dynamika molekulových a biomolekulových systémů, relativistické efekty v organických systémech, excitované stavy
     tel.: 220183292, 731153771, e-mail: zdenek.havlas@uochb.cas.cz
    • prof. Pavel Hobza (ÚOCHB)
     kvantová a výpočetní chemie, struktura a dynamika molekul, molekulových klastrů a biomolekul,nekovalentní interakce, vodíková vazba, nepravá vodíková vazba, halogenová vazba
     tel.: 220410311, 731447859, e-mail: Pavel.Hobza@uochb.cas.cz
    • prof. Mgr. Pavel Jungwirth, CSc. (ÚOCHB)
     molekulové simulace iontů na vodných rozhraních včetně interakcí iontů s bílkovinami a membránami; chemie vodných aerosolů, struktura a dynamika solvatovaných elektronů
     tel.: 220410314, e-mail: Pavel.Jungwirth@uochb.cas.cz
    • Mgr. Jiří Pittner, Dr. rer.nat, DSc. (ÚFCH JH)
     Molekulární dynamika; multireferrenční coupled-clusters (CC) metody
     Tel.: 266053256, e-mail: jiri.pittner@jh-inst.cas.cz
    • Mgr. Lubomír Rulíšek, CSc. (ÚOCHB)
     aplikace kvantové chemie a molekulárních simulací na předpovědi struktury reaktivity a vlastností organickcýh molekul a biomolekul
     tel.: 220183263, 731447872, e-mail: Lubomir.Rulisek@uochb.cas.cz

 

   • BIOLOGICKÉ A LÉKAŘSKÉ VĚDY
    • Kardiovaskulární systém, vysoký krevní tlak
     • prof. RNDr. František Kolář, CSc. (FGÚ)
      ischemické poškození srdce, protektivní mechanismy
      tel.: 241062559, e-mail: kolar@biomed.cas.cz
     • Ing. Pavel Jurák, CSc. (ÚPT)
      hemodynamické cirkulace, srdeční selhání, mechanika srdce
      tel.: 541 514 312, e-mail: jurak@isibrno.cz
     • RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc. (FGÚ)
      vliv metabolických faktorů na patogenezi hypertenze
      tel.: 241062410, e-mail: kunes@biomed.cas.cz
     • prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc. (FGÚ)
      vývojová kardiologie
      tel.: 241062553, e-mail: ostadal@biomed.cas.cz
     • prof. RNDr. Jiří Pácha, DrSc. (FGÚ)
      iontový transport v epitelech, biochemie a fyziologie kortikosteroidních hormonů
      tel.: 241062440, e-mail: pacha@biomed.cas.cz
     • RNDr. Gabriela Pavlínková, Ph.D. (BTÚ)
      embryopatie ve vztahu k vývoji srdce
      Tel.: 241 063 415, e-mail: gabriela.pavlinkova@img.cas.cz
     • Ing. Michal Pravenec, DrSc. (FGÚ)
      genetika hypertenze
      tel.: 241062297, e-mail: pravenec@biomed.cas.cz
     • prof. doc. MUDr. David Sedmera, DSc. (FGÚ)
      vývoj srdce a převodního systému, patogeneze vrozených vad
      tel.: 241062561, e-mail: dsedmera@biomed.cas.cz
     • MUDr. Josef Zicha, CSc. (FGÚ)
      vliv vasoaktivních faktorů na udržování krevního tlaku a patognezi hypertenze
      tel.: 241062438, e-mail: zicha@biomed.cas.cz
    • Onemocnění mozku
     • MUDr. Vladimír Doležal, DrSc. (FGÚ)
      přenos signálu mezi nervovými buňkami a možnosti jeho ovlivnění
      tel.: 241062287, e-mail: dolezal@biomed.cas.cz
     • doc. RNDr. Alexandr Chvátal, DrSc. (ÚEM)
      buněčná neuropatofyziologie
      tel.: 241 062 670, e-mail: chvatel@biomed.cas.cz
     • prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. (FGÚ)
      biologické rytmy a jejich vliv na lidská onemocnění
      tel.: 241062528, e-mail: illner@biomed.cas.cz
     • Jan Jakubík, Ph.D. (FGÚ)
      přenos signálu mezi nervovými buňkami a možnosti jeho ovlivnění
      tel.: 241062620, e-mail: jakubik@biomed.cas.cz
     • Ing. Pavel Jurák, CSc. (ÚPT)
      lokalizace epilepsie, zpracování signálů z vnořených elektrod v mozku
      tel.: 541 514 312, e-mail: jurak@isibrno.cz
     • RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D. (ÚEM)
      onemocnění mozku a míchy - buněčná terapie
      tel.: 241 062 828, e-mail: jendel@biomed.cas.cz
     • doc. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D. (FGÚ)
      epilepsie, neuronální sítě, neurofyziologie, číslicové zpracování EEG
      tel.: 241062739, e-mail: jiruskap@biomed.cas.cz; jiruskapremysl@gmail.com
     • RNDr. Štěpán Kubík, Ph.D. (FGÚ)
      molekulárně-biologické zobrazování, neurofyziologie, animální modely
      tel.: 241062576, e-mail: kubik@biomed.cas.cz
     • doc. PharmDr. Hana Kubová, DrSc. (FGÚ)
      vývojová epileptologie, důsledky časného poškození mozku
      tel.: 241062565, e-mail: kubova@epilepsy.biomed.cas.cz
     • doc. MUDr. Vladislav Mareš, DrSc. (FGÚ)
      vývoj buněk v nervovém systému
      tel.: 241063741, e-mail: maresv@biomed.cas.cz
     • prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc. (FGÚ)
      epileptické děje v mozku a možnosti jejich farmakologického ovlivnění
      tel.: 241062549, e-mail: maresp@epilepsy.biomed.cas.cz
     • doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. (FGÚ)
      epilepsie, mozková ischémie, číslicové zpracování a další využití biosignálů
      tel.: 241062813, e-mail: jotahal@epilepsy.biomed.cas.cz
     • MUDr. Jiří Paleček, CSc. (FGÚ)
      mechanizmy vzniku bolestivých stavů a možnosti jejich léčby
      tel.: 241062664, e-mail: palecek@biomed.cas.cz
     • RNDr. Tomáš Soukup CSc. (FGÚ)
      diferenciace a regenerace kosterního svalu
      tel.: 241062544, e-mail: tomas.soukup@fgu.cas.cz
     • doc. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D. (FGÚ)
      kognitivní vědy, neurofarmakologie, neurogeneze, animální modely
      tel.: 241062538, e-mail: stuchlik@biomed.cas.cz
     • PharmDr. Alena Sumová, CSc. (FGÚ)
      ovlivnění biologických rytmů
      tel.: 241062528, e-mail: sumova@biomed.cas.cz
     • prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. (ÚEM)
      onemocnění mozku (zejména sluchového systému) a bioetika
      tel.: 241 062 700, e-mail: syka@biomed.cas.cz
     • prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. (ÚEM)
      neurofyziologie, onemocnění mozku a míchy
      tel.: 241 062 230, e-mail: sykova@biomed.cas.cz
     • RNDr. Karel Valeš, Ph.D. (FGÚ)
      neurofarmakologie, neuroprotektivita, animální modely, preklinický vývoj
      tel.: 241062713, e-mail: vales@biomed.cas.cz
     • MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc. (mladší) (FGÚ)
      komunikace mezi nervovými buňkami, mechanismy přenosu signálů
      tel.: 241062450, e-mail: vyklicky@biomed.cas.cz
     • prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc. (FGÚ)
      přenos signálů mezi nervovými buňkami
      tel.: 241062532, e-mail: vyskocil@biomed.cas.cz
    • Transplantace
     • RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D. (ÚEM)
      transplantace kmenových buněk - buněčná terapie
      tel.: 241 062 828, e-mail: jendel@biomed.cas.cz
     • Pharm.Dr. Šárka Kubinová, Ph.D. (ÚEM)
      transplantace kmenových buněk - buněčná terapie
      tel.: 241 062 635, e-mail: sarka.k@biomed.cas.cz
     • prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. (ÚEM)
      transplantace kmenových buněk - buněčná terapie
      tel.: 241 062 230, e-mail: sykova@biomed.cas.cz
    • Bioenergetika a obezita
     • MUDr. Josef Houštěk, DrSc. (FGÚ)
      vrozené metabolické poruchy a možnosti jejich léčby
      tel.: 241062434, e-mail: houstek@fgu.cas.cz
     • RNDr. Pavel Flachs, Ph.D. (FGÚ)
      metabolismus tukové tkáně, omega 3 polynenasycené mastné kyseliny
      tel.: 296443707, e-mail: flachs@biomed.cas.cz
     • RNDr. Petr Ježek, DrSc. (FGÚ)
      molekulární mechanismy přenosu energie
      tel.: 241062760, e-mail: jezek@biomed.cas.cz
     • MUDr. Jan Kopecký, DrSc. (FGÚ)
      metabolismus tukové tkáně včetně mechanismů vzniku obezity
      tel.: 241062554, e-mail: kopecky@biomed.cas.cz
     • RNDr. Ondřej Kuda, Ph.D. (FGÚ)
      metabolismus tukové tkáně, lipidomika
      tel.: 296443707, e-mail: kuda@biomed.cas.cz
     • RNDr. Tomáš Mráček, Ph.D. (FGÚ)
      mitochondriální fyziologie a produkce reaktivních forem kyslíku
      tel.: 241063727, e-mail: mracek@fgu.cas.cz
     • Mgr. Petr Pecina, Ph.D. (FGÚ)
      energetický metabolismus buněk
      tel.: 241063722, e-mail: petr.pecina@fgu.cas.cz
     • MUDr. Miroslav Peterka, CSc. (ÚEM)
      teratologie a experimentální embryologie
      tel.: 241 062 604, e-mail: peterka@biomed.cas.cz
     • MUDr. Martin Rossmeisl, Ph.D. (FGÚ)
      metabolismus tukové tkáně včetně mechanismů vzniku obezity a inzulínové rezistence
      tel.: 296443706, e-mail: rossmeis@biomed.cas.cz
     • doc. RNDr. Petr Svoboda, DrSc. (FGÚ)
      opioidy a jejich receptory, trimerní G proteiny
      tel.: 241062478, e-mail: svobodap@biomed.cas.cz
    • Nádorové bujení
     • prof. MUDr. Jiří Bartek, DrSc. (ÚMG)
      biologie nádorových buněk, nádorová přeměna
      tel.: 241063151, e-mail: jiri.bartek@img.cas.cz
     • RNDr. Michal Dvořák, CSc. (ÚMG)
      biologie nádorových buněk
      tel.: 241063390, e-mail: michal.dvorak@img.cas.cz
     • RNDr. Jiří Hejnar, CSc. (ÚMG)
      biologie nádorových buněk
      tel.: 241063443, e-mail: jiri.hejnar@img.cas.cz
     • RNDr. Vratislav Horák, CSc. (ÚŽFG)
      experimentální onkologie, maligní melanom
      tel.: +420 315 639 587, e-mail: horakv@iapg.cas.cz
     • RNDr. Vladimír Kořínek, CSc. (ÚMG)
      biologie nádorových buněk
      tel.: 241063146, e-mail: vladimir.korinek@img.cas.cz
     • prof. Ing. Jiří Neužil, CSc. (BTÚ)
      výzkum nových protirakovinných látek
      Tel.: 241 062 637, e-mail: jiri.neuzil@img.cas.cz
     • RNDr. Milan Reiniš, CSc. (ÚMG)
      nádorová imunologie
      tel.: 241063461, e-mail: milan.reinis@img.cas.cz
     • prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. (MBÚ)
      nádorová onemocnění
      tel.: 296 442 267, e-mail: rihova@biomed.cas.cz
     • prof. RNDr. Jan Svoboda, DrSc. (ÚMG)
      molekulární genetika a virologie se zaměřením na nádorovou transformaci buněk
      tel.: 241063289, e-mail: jan.svoboda@img.cas.cz
     • prof. Ing. Miroslav Strnad, DSc. (ÚEB)
      protinádorové látky odvozené od rostlinných hormonů
      tel.: 585 634 850, e-mail: miroslav.strnad@upol.cz
    • Molekulární genetika, genomika, lidský genom
     • doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc. (BFÚ)
      struktura chromatinu, molekulární cytologie a cytometrie
      tel.: 541 517 501, e-mail: reditel@ibp.cz
     • doc. RNDr. Antonín Lojek, CSc. (BFÚ)
      reaktivní metabolity kyslíku a dusíku v nespecifické imunitě
      tel.: 541 517 160, e-mail: alojek@ibp.cz
     • Mgr. Jan Pačes, Ph.D. (ÚMG)
      genomika, bioinformatika
      tel.: 241063446, e-mail: jan.paces@img.cas.cz
     • prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. (ÚMG)
      molekulární genetika, klonování a genetické manipulace
      tel.: 241063541, e-mail: vaclav.paces@img.cas.cz
     • prof. Ing. Antonín Stratil, DrSc. (ÚŽFG)
      molekulární genetika hospodářských zvířat
      tel.: +420 315 639 531, e-mail: stratil@iapg.cas.cz
     • doc. Petr Svoboda, Ph.D. (ÚMG)
      molekulární genetika, epigenetika
      tel.: 241063147, e-mail: petr.svoboda@img.cas.cz
     • RNDr. Čestmír Vlček, CSc. (ÚMG)
      genomika
      tel.: 241063207, e-mail: cestmir.vlcek@img.cas.cz
     • doc. RNDr. Michaela Vorlíčková, DrSc. (BFÚ)
      konformační vlastnosti nukleových kyselin
      tel.: 541 517 188, e-mail: mifi@ibp.cz
    • Genetika, imunologie
     • Mgr. Tomáš Brdička, Ph.D. (ÚMG)
      molekulární imunologie
      tel.: 241062589, e-mail: tomas.brdicka@img.cas.cz
     • RNDr. Petr Dráber, DrSc. (ÚMG)
      molekulární mechanismy imunoreceptorové signalizace
      tel.: 241062468, e-mail: petr.draber@img.cas.cz
     • RNDr. Dominik Filipp, CSc. (ÚMG)
      molekulární imunologie
      tel.: 241063158, e-mail: dominik.filipp@img.cas.cz
     • prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. (ÚMG)
      imunologie
      tel.: 241062465, e-mail: vaclav.horejsi@img.cas.cz
     • doc. Marie Lipoldová, CSc. (ÚMG)
      geneticky ovlivněná odolnost k infekčním chorobám a alergiím (komplexní choroby s imunologickou složkou)
      tel.: 241063243, e-mail: marie.lipoldova@img.cas.cz
     • prof. RNDr. Jaroslav Spížek, DrSc. (MBÚ)
      genetika a fyziologie mikroorganismů
      tel.: 296 442 212, e-mail: spizek@biomed.cas.cz
     • prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. (MBÚ)
      imunitní systém a genetické regulace produkce protilátek
      tel.: 296 442 267, e-mail: rihova@biomed.cas.cz
     • prof. MUDr. Helena Tlaskalová, DrSc. (MBÚ)
      autoimunitní onemocnění a jejich léčba, alergická onemocnění
      tel.: 296 442 363, e-mail: tlaskalo@biomed.cas.cz
    • Molekulární a buněčná onkologie
     • prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc. (BFÚ)
      interakce nukleových kyselin s látkami biologického významu
      tel.: 541 517 148, e-mail: brabec@ibp.cz
     • doc. RNDr. Jiří Fajkus, CSc. (BFÚ)
      struktura chromatinu a chromozomálních domén
      tel.: 541 517 199, e-mail: fajkus@ibp.cz
     • doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc. (BFÚ)
      nádorové supresory a molekulární mechanismy jejich působení
      tel.: 541 517 197, e-mail: fojta@ibp.cz
     • prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc. (BFÚ)
      cytokinetika, buněčná onkologie
      tel.: 541 517 182, e-mail: kozubik@ibp.cz
    • Kmenové buňky, regenerace tkání a orgánů
     • MUDr. Taras Ardan, Ph.D. (ÚŽFG)
      regenerace rohovky a sítnice
      tel.: +420 315 639 564, e-mail: ardan@iapg.cas.cz
     • RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D. (ÚEM)
      kmenové buňky a buněčná terapie
      tel.: 241 062 828, e-mail: jendel@biomed.cas.cz
     • Mgr. Jiří Klíma, CSc. (ÚŽFG)
      buněčná regenerace a plasticita
      tel.: +420 315 639 563, e-mail: klima@iapg.cas.cz
     • prof. MVDr. Ivan Míšek, DrSc. (ÚŽFG)
      embryologie živočichů, vývoj tkání a orgánů
      tel.: +420 532 290 137, e-mail: misek@iach.cz
     • prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc. (ÚŽFG)
      buněčná regenerace a plasticita, neurodegenerativní nemoci
      tel.: +420 315 639 560, e-mail: motlik@iapg.cas.cz
     • prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. (ÚEM)
      kmenové buňky a buněčná terapie
      tel.: 241 062 230, e-mail: sykova@biomed.cas.cz
    • Kvalita a bezpečnost potravin
    • Virologie
     • RNDr. Jiří Hejnar, CSc. (ÚMG)
      biologie retrovirů
      tel.: 241063443, e-mail: jiri.hejnar@img.cas.cz
     • prof. RNDr. Jan Svoboda, DrSc. (ÚMG)
      biologie retrovirů
      tel.: 241063289, e-mail: jan.svoboda@img.cas.cz
    • Neurofyziologie
     • Ing. Miroslava Anděrová, CSc. (ÚEM)
      iontové kanály, gliové buňky
      tel.: 241 062 050, e-mail: anderova@biomed.cas.cz
     • doc. MUDr. Jaroslav Blahoš, PhD (ÚMG)
      biologie neuropřenašečů a jejich receptorů
      tel.: 241063121, e-mail: jaroslav.blahos@img.cas.cz
     • doc. RNDr. Alexandr Chvátal, DrSc. (ÚEM)
      buněčná neurofyziologie
      tel.: 241 062 670, e-mail: chvatal@biomed.cas.cz
     • RNDr. Štěpán Kubík, Ph.D. (FGÚ)
      molekulárně-biologické zobrazování, neurofyziologie, animální modely
      tel.: 241062576, e-mail: kubik@biomed.cas.cz
     • doc. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D. (FGÚ)
      kognitivní vědy, neurofarmakologie, neurogeneze, animální modely
      tel.: 241062538, e-mail: stuchlik@biomed.cas.cz
     • prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. (ÚEM)
      fyziologie sluchové dráhy
      tel.: 241 062 230, e-mail: syka@biomed.cas.cz
     • RNDr. Karel Valeš, Ph.D. (FGÚ)
      neurofarmakologie, neuroprotektivita, animální modely, preklinický vývoj
      tel.: 241062713, e-mail: vales@biomed.cas.cz
     • RNDr. Hana Zemková, CSc. (FGÚ)
      elektrická excitabilita a sekrece v neuroendokrinních buňkách
      tel.: 241062574, e-mail: zemkova@biomed.cas.cz
     • prof. RNDr. Jiří Wilhelm, Ph.D. (FGÚ)
      biochemie volných radikálů
      tel.: 241062533, e-mail: wilhelm@biomed.cas.cz
    • Vývojová biologie
     • prof. MUDr. Jiří Forejt, DrSc. (ÚMG)
      molekulární mechanismy vzniku pohlavních buněk, oplodnění a sterility
      tel.: 241062257, e-mail: jiri.forejt@img.cas.cz
     • RNDr. Vladimír Kořínek, CSc. (ÚMG)
      molekulární mechanismy vývoje obratlovců
      tel.: 241063146, e-mail: vladimir.korinek@img.cas.cz
     • RNDr. Zbyněk Kozmik, CSc. (ÚMG)
      molekulární mechanismy vývoje obratlovců
      tel.: 241062110, e-mail: zbynek.kozmik@img.cas.cz
     • Ing. Michal Kubelka, CSc. (ÚŽFG)
      molekulární mechanismy zrání a vývoje savčích gamet
      tel.: +420 315 639 591, e-mail: kubelka@iapg.cas.cz
    • Strukturní biologie
     • RNDr. Cyril Bařinka Ph.D. (BTÚ)
      inženýrství vazebných proteinů; strukturní biologie (rentgenostrukturní analýzy) a vztahy mezi strukturou a funkcí medicínsky relevantních proteinů)
      Tel.: 296 443 615, e-mail: cyril.barinka@img.cas.cz
     • Ing. Jan Dohnálek, Ph.D. (BTÚ)
      Tel.: 296 809 205, e-mail: jan.dohnalek@img.cas.cz
     • Ing. Vladislav Krzyžánek, Ph.D. (ÚPT)
      kvantitativní měření buněk a virů v elektronovém mikroskopu
      tel.: 541 514 301, e-mail: vlk@isibrno.cz
     • Mgr. Pavlína Řezáčová (Maloy), Ph.D. (ÚMG)
      struktura proteinů
      tel.: 220183144, e-mail: pavlina.rezacova@img.cas.cz
     • Ing. Bohdan Schneider, DSc, CSc. (BTÚ)
      inženýrství vazebných proteinů; strukturní biologie (rentgenostrukturní analýzy) a vztahy mezi strukturou a funkcí medicínsky relevantních proteinů)
      Tel.: 241 063 624, e-mail: bohdan.schneider@img.cas.cz
    • Buněčná biologie
     • RNDr. Ladislav Anděra, CSc. (ÚMG)
      mechanismy programované buněčné smrti (apoptosa)
      tel.: 241062471, e-mail: ladislav.andera@img.cas.cz
     • MVDr. Martin Anger, CSc. (ÚŽFG)
      mikroskopie živých buněk, regulace buněčného cyklu
      tel.: +420 533 331 111, e-mail: anger@iapg.cas.cz
     • doc. RNDr. Pavel Dráber, CSc. (ÚMG)
      biologie cytoskeletu, moderní mikroskopické metody
      tel.: 241062632, e-mail: pavel.draber@img.cas.cz
     • prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc. (ÚMG)
      biologie buněčného jádra, moderní mikroskopické metody
      tel.: 241062219, e-mail: pavel.hozak@img.cas.cz
     • doc. David Staněk, Ph.D. (ÚMG)
      biologie ribonukleových kyselin
      tel.: 241063118, e-mail: david.stanek@img.cas.cz
     • RNDr. Petr Šolc, Ph.D. (ÚŽFG)
      buněčný cyklus, meióza, mikroskopie živých buněk, analýza obrazu
      tel.: +420 315 639 561, e-mail: solc@iapg.cas.cz
    • Laboratorní zvířata
     • Ing. Jiří Plachý, CSc. (ÚMG)
      biologie laboratorních zvířat (zvláště kuřat)
      tel.: 241063442, e-mail: jiri.plachy@img.cas.cz
    • NOVÉ BIOTECHNOLOGIE
     • Buněčné a genové manipulace pro přípravu nových účinných látek
      • RNDr. Karel Angelis, CSc. (ÚEB)
       reparace DNA, heterologní proteiny v rostlinách
       tel.: 224 322 603, e-mail: angelis@ueb.cas.cz
      • RNDr. Noemi Čeřovská, CSc. (ÚEB)
       heterologní proteiny v rostlinách
       tel.: 225 106 819, e-mail: cerovska@ueb.cas.cz
      • RNDr. Miroslav Flieger, CSc. (MBÚ)
       genetika a fyziologie mikroorganismů a analytická chemie
       tel.: 296 442 319, e-mail: flieger@biomed.cas.cz
      • Pharm.Dr. Šárka Kubinová, Ph.D. (ÚEM)
       kmenové buňky, nanomateriály
       tel.: 241 062 635, e-mail: sarka.k@biomed.cas.cz
      • RNDr. Pavel Kyslík, CSc. (MBÚ)
       biotransformace antibiotik
       tel.: 296 442 777, e-mail: kyslik@biomed.cas.cz
      • RNDr. Tomáš Moravec, Ph.D. (ÚEB)
       heterologní proteiny v rostlinách
       tel.: 225 106 822, e-mail: moravec@ueb.cas.cz
      • doc. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D. (FGÚ)
       regulační signální proteiny, strukturní biologie proteinových komplexů
       tel.: 241062191, e-mail: obsil@biomed.cas.cz
      • RNDr. Veronika Obšilová, Ph.D. (FGÚ)
       regulační signální proteiny, strukturní biologie proteinových komplexů
       tel.: 241062191, e-mail: obsilova@biomed.cas.cz
      • Mgr. Pavlína Řezáčová (Maloy), Ph.D. (ÚMG)
       biotechnologie proteinů a protilátek
       tel.: 220183144, e-mail: pavlina.rezacova@img.cas.cz
      • prof. RNDr. Jaroslav Spížek, DrSc. (MBÚ)
       biotechnologie, genetika a fyziologie organizmů
       tel.: 296 442 212, e-mail: spizek@biomed.cas.cz
      • RNDr. Hana Sychrová, DrSc. (FGÚ)
       buněčné transportní systémy, osmotolerance, kvasinky jako model pro studium transportních pochodů
       tel.: 241062556, e-mail: sychrova@biomed.cas.cz
      • RNDr. Tomáš Vaněk, CSc. (ÚEB)
       protinádorové látky rostlinného původu
       tel.: 225 106 832, vanek@ueb.cas.cz
     • Regulace oplodnění
      • Dr. Joerg Bohlen, Ph.D. (ÚŽFG)
       ochranářská biologie a taxonomie ryb
       tel.: +420 315 639 559, e-mail: bohlen@iapg.cas.cz
      • RNDr. David Honys, Ph.D. (ÚEB)
       biologie pylu
       tel.: 225 106 450, honys@ueb.cas.cz
      • RNDr. Jiří Kaňka, DrSc. (ÚŽFG)
       Exprese genů v průběhu embryonálního vývoje savců
       tel.: +420 315 639 551, e-mail: kanka@iapg.cas.cz
      • RNDr. Petr Kotlík, Ph.D. (ÚŽFG)
       ochranářská genetika
       tel.: +420 315 639 545, e-mail: kotlik@iapg.cas.cz
      • doc. RNDr. Jana Pěknicová, CSc. (BTÚ)
       reprodukční biologie (inseminace, oplození ve zkumavce)
       Tel.: 241 063 613, 241 062 642, e-mail: jana.peknicova@img.cas.cz
      • MVDr. Radek Procházka, CSc. (ÚŽFG)
       molekulární mechanizmy regulace zrání oocytů savců
       tel.: +420 315 639 550, e-mail: prochazka@iapg.cas.cz
      • prof. Ing. Petr Ráb, DrSc. (ÚŽFG)
       ochranářská genetika a biologie ryb
       tel.: +420 315 639 546, e-mail: rab@iapg.cas.cz
     • Klonování, transgenní zvířata
      • doc. MUDr. Jiří Forejt, DrSc. (ÚMG)
       genové manipulace savců - transgenní organismy, klonování savců
       tel.: 241062257, e-mail: jiri.forejt@img.cas.cz
      • RNDr. Zbyněk Kozmik, CSc. (ÚMG)
       genové manipulace savců - transgenní organismy
       tel.: 241062110, e-mail: zbynek.kozmik@img.cas.cz
      • prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc. (ÚŽFG)
       embryologie, proces oplození a raná stádia embryí savců včetně člověka
       tel.: +420 315 639 560, e-mail: motlik@iapg.cas.cz
      • doc. Radislav Sedláček, PhD (ÚMG)
       genové manipulace savců - transgenní organismy, klonování savců
       tel.: 241063198, e-mail: radislav.sedlacek@img.cas.cz
     • Šlechtění rostlin a transgenní rostliny
      • doc. RNDr. Jindřich Bříza , CSc. (BC/ÚMBR)
       geneticky modifikované rostliny, GMO
       tel.: +420 387 775 505, e-mail: briza@umbr.cas.cz
      • doc. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. (ÚEB)
       molekulární biologie rostlin, funkční genomika
       tel.: 585 238 703, dolezel@ueb.cas.cz
      • RNDr. Aleš Kovařík, CSc. (BFÚ)
       epigenetika, molekulární biologie rostlin
       tel.: 541 517 178, e-mail: kovarik@ibp.cz
      • RNDr. Oldřich Navrátil, CSc. (ÚEB)
       molekulární genetika rostlin, transgenoze rostlin, GMO
       tel.: 225 106 822, navratil@ueb.cas.cz
      • Ing. Jaroslav Tupý, DrSc. (ÚEB)
       genetika a šlechtění, ovocnářství a tropické zemědělství
      • prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc. (BFÚ)
       genetika a šlechtění rostlin, vývojová genetika
       tel.: 541 517 204, e-mail: vyskot@ibp.cz
     • Ochrana rostlin a diagnostika karanténních chorob rostlin
      • Ing. Lenka Burketová, CSc. (ÚEB)
       patofyziologie rostlin
       tel.: +420 225 106 815, e-mail: burketova@ueb.cas.cz
      • RNDr. Noemi Čeřovská, CSc. (ÚEB)
       rostlinná virologie
       tel.: +420 225 106 819, e-mail: cerovska@ueb.cas.cz
      • RNDr. Tomáš Moravec, Ph.D. (ÚEB)
       rostlinná virologie
       tel.: +420 225 106 822, e-mail: moravec@ueb.cas.cz
      • prof. Ing. Josef Špak, DrSc. (BC/ÚMBR)
       diagnostika karanténních chorob rostlin, mezinárodní fytosanitární opatření
       tel.: +420 387 775 546, e-mail: spak@umbr.cas.cz
     • Biotechnologie pro zemědělství
      • doc. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.(ÚEB)
       molekulární biologie rostlin, funkční genomika
       tel.: +420 585 238 703, e-mail: dolezel@ueb.cas.cz
      • Ing. Václav Krištůfek, CSc. (BC/ÚPB)
       metabolity půdních mikroorganismů s pesticidními a antibiotickými vlastnostmi
       tel.: +420 387 775 752, +420 387 775 781, e-mail: kristuf@upb.cas.cz
      • RNDr. Jan Martinec, CSc.(ÚEB)
       molekulární biologie rostlin, signální systémy u rostlin
       tel.: +420 225 106 416, e-mail: martinec@ueb.cas.cz
      • Ing. Václav Motyka, CSc.(ÚEB)
       fyziologie a biochemie rostlin, růstové regulátory rostlin
       tel.: +420 225 106 437, e-mail: vmotyka@ueb.cas.cz
      • doc. RNDr. Václav Pižl, CSc. (BC/ÚPB)
       vermikompostování a vermikultury
       tel.: +420 387 775 750, e-mail: pizl@upb.cas.cz
      • prof. Ing. Miroslav Strnad, DSc.(ÚEB)
       regenerace buněčného dělení u rostlin
       tel.: +420 585 634 850, e-mail: miroslav.strnad@upol.cz
      • RNDr. Helena Štorchová, CSc.(ÚEB)
       genetika a genomika rostlin, molekulární biologie rostlin
       tel.: +420 225 106 828, e-mail: storchova@ueb.cas.cz
      • RNDr. Radomíra Vaňková, CSc. (ÚEB)
       fyziologie a biochemie rostlin, růstové regulátory rostlin
       tel.: +420 225 106 427, e-mail: vankova@ueb.cas.cz
      • RNDr. Naďa Wilhelmová, CSc. (ÚEB)
       fyziologie a biochemie stresu
       tel.: +420 225 106 814, e-mail: wilhelmova@ueb.cas.cz
      • prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. (ÚEB)
       1. Buněčná biologie (vývoj rostlinné buňky, růstové regulátory rostlin)
       2. Biotechnologie pro zemědělství (fyziologie a biochemie rostlin)
       tel.: 225 106 429, e-mail: zazimalova@ueb.cas.cz
      • RNDr. Viktor Žárský, CSc.(ÚEB)
       buněčná biologie rostlin
       tel.: +420 225 106 457, e-mail: zarsky@ueb.cas.cz
     • Biomateriály a tkáňové inženýrství
      • doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc. (FGÚ)
       interakce buňka-materiál, bioarteficiální náhrady cév, chlopní, kostí, kůže, inovace cévních a kloubních protéz
       tel.: 241063743, e-mail: lucy@biomed.cas.cz
      • RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D. (ÚEM)
       kmenové buňky, nanomateriály, tkáňové inženýrství
       tel.: +420 241 062 230, e-mail: jendel@biomed.cas.cz
      • Pharm. Dr. Šárka Kubinová, Ph.D. (ÚEM)
       kmenové buňky, nanomateriály, tkáňové inženýrství
       tel.: 241 062 731, e-mail: sarka.k@biomed.cas.cz
      • prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. (ÚEM)
       kmenové buňky, nanomateriály, tkáňové inženýrství
       tel.: 241 062 230, e-mail: sykova@biomed.cas.cz
     • Vyhledávání (screening) nových biologicky aktivních látek (potenciální léčiva)
      • RNDr. Petr Bartůněk, CSc. (ÚMG)
       "chemická genetika", systematický automatizovaný screening
       tel.: 241063117, e-mail: petr.bartunek@img.cas.cz
    • EKOLOGIE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
     • Ekologie
      • doc. RNDr. Pavel Cudlín, CSc. (ÚVGZ)
       ekologie lesa v krajině
       tel.: 287 775 614, e-mail: cudlin.p@czechglobe.cz
      • prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. ()
       obecná a teoretická ekologie, ekologie rostlinných společenstev, matematické modely
       tel.: +420 271015231, e-mail: herben@site.cas.cz
      • prof. RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc. (ÚT)
       modelování atmosférické mezní vrstvy
       tel.: +420 266 053 273, e-mail: janour@it.cas.cz
      • RNDr. Klára Jurčáková, Ph.D. (ÚT)
       modelování atmosférické mezní vrstvy, šíření znečištění
       tel.: +420 266 053 009, e-mail: jurcakova@it.cas.cz
      • Doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (ÚGN)
       Krajinná ekologie, geoekologie
       tel.: +420 545422735, e-mail: kolejka@geonika.cz
      • prof. Ing. Jan Kučera, CSc. (ÚJF)
       radioanalytické metody v ekologii
       tel.: 212 241 671, e-mail: kucera@ujf.cas.cz
      • RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. (ÚH)
       Úprava vody, hydrochemie, koagulace, flokulace, adsorpce, organické látky ve vodách
       Tel.: + 420 233109268, e-mail: pivo@ih.cas.cz
      • Ing. Radek Pivokonský, Ph.D. (ÚH)
       Reologické vlastnosti nenewtonských kapalin (zejména polymerních materiálů), modelování nenewtonských kapalin pomocí konstitutivních rovnic
       Tel.: + 420 233109215, e-mail: pivokonsky@ih.cas.cz
      • RNDr. Tomáš Vaněk, CSc. (ÚEB)
       fytoremediace, čištění odpadních vod
       tel.: 225 106 832, vanek@ueb.cas.cz
      • doc. Mgr. Ing. František Zemek (ÚVGZ)
       hodnocení krajiny metodami dálkového průzkumu a geografických informačních systémů
       tel.: 511 192 247, zemek.f@czechglobe.cz
     • Biodiverzita a její ochrana, národní parky
      • Dr. Jöerg Bohlen Ph.D. (ÚŽFG)
       ochranářská biologie a taxonomie ryb
       tel.: +420 315 639 559, e-mail: bohlen@iapg.cas.cz
      • doc. Mgr.et. Mgr. Josef Bryja, Ph.D. (ÚBO)
       ochranářská genetika, biodiverzita na genetické úrovni
       tel.: 560 590 601, bryja@brno.cas.cz
      • Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D. (BC/ENTÚ)
       biologie, ekologie a ochrana saproxylického hmyzu; lesní ekosystémy
       tel.: +420 387 775 221, e-mail: cizek@entu.cas.cz
      • doc. RNDr. Ivan Gelbič, CSc. (BC/ENTÚ)
       taxonomie, biodiverzita a ekologie krvesajícího hmyzu
       tel.:. +420 387 775 263, e-mail: gelbic@entu.cas.cz
      • doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D. (BC/ENTÚ)
       biologie, ekologie a ochrana motýlů
       tel.: +420 387 775 312, e-mail: konva@entu.cas.cz
      • RNDr. Petr Kotlík, Ph.D. (ÚŽFG)
       ochranářská genetika
       tel.: +420 315 639 545, e-mail: kotlik@iapg.cas.cz
      • prof. RNDr. František Krahulec, CSc. ()
       biodiverzita , ekologie terestrické vegetace, horská vegetace, luční ekosystémy
       tel.: + 420 271015283, e-mail: frantisek.krahulec@ibot.cas.cz
      • doc. Ing. Jan Krekule, DrSc. (ÚEB)
       fyziologie rostlin
      • Mgr. Natália Martínková, Ph.D.(ÚBO)
       fylogeografie, genetika patogenů
       tel.: 560 590 605, martinkova@ivb.cz
      • prof. Ing. Petr Ráb, DrSc. (ÚŽFG)
       ochranářská genetika a biologie ryb
       tel.: +420 315 639 546, e-mail: rab@iapg.cas.cz
      • prof. RNDr. Tomáš Soldán, DrSc. (BC/ENTÚ)
       taxonomie, biodiverzita a ekologie vodního hmyzu
       tel.: +420 387 775 262, e-mail: soldan@entu.cas.cz
      • doc. Ing. Karel Spitzer, CSc. (BC/ENTÚ)
       taxonomie a biodiverzita motýlů, ekologie mokřadních ekosystémů
       tel.: +420 387 775 352, e-mail: spitzer@entu.cas.cz
      • RNDr. Martin Vágner, CSc. (ÚEB)
       somatická embryogeneze, kryoprezervace
       tel.: 225 106 453, vagner@ueb.cas.cz
      • prof. RNDr. Jan Zima, DrSc. (ÚBO)
       cytogenetika a populační genetika volně žijících savců
       tel.: 543 42 553, jzima@brno.cas.cz
   • Lesní ekosystémy
    • Mgr. MgA. Radim Hédl, Ph.D. ()
     ekologie lesních společenstev
     tel.: +420 541 126 219, e-mail: Radim.Hedl@ibot.cas.cz
   • Luční ekosystémy a jejich obhospodařování, suchozemská vegetace
   • Mikrobiologie
   • RNDr. Kateřina Fliegerová, CSc. (ÚŽFG)
    anaerobní houby, proteomika, genetika a genomika
    tel.: +420 267 090 504, e-mail: fliegerova@iapg.cas.cz
   • Ing. Jan Kopečný, DrSc. (ÚŽFG)
    Anaerobní bakterie, proteomika, genetika a genomika
    tel.: +420 267 090 502, e-mail: kopecnyj@iapg.cas.cz
   • MVDr. Jiří Šimůnek, CSc. (ÚŽFG)
    mikroflóra trávicího traktu, proteomika
    tel.: +420 267 090 509, e-mail: simunek@iapg.cas.cz
    • Biologie organismů a ekologie
     • doc. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D. (ÚBO)
      biologie a ekologie ptáků
      tel.: 560 590 614, albrecht@ivb.cz
     • RNDr. Petr Doležal, Ph.D. (BC/ENTÚ)
      biologie a ekologie hmyzích škůdců lesních porostů
      tel.: +420 387 775 204, e-mail: dolezal@entu.cas.cz
     • doc. MVDr. Iva Dyková, DrSc. ()
      histopatologie infekčních nákaz ryb parazitickými prvoky
     • RNDr. Ivan Fiala, Ph.D. (BC/PAÚ)
      molekulární fylogenetika myxosporidií a protist cizopasících u ryb
      tel.: +420 387 775 450, e-mail: fiala@paru.cas.cz
     • Ing. Jan Havelka, CSc. (BC/ENTÚ)
      mšice v agroekosystémech a problematika biologického boje s nimi
      tel.: +420 387 775 342, e-mail: jhav@entu.cas.cz
     • doc. Ing. Marcel Honza, Ph.D. (ÚBO)
      biologie a ekologie ptáků
      tel.: 543 422 554, honza@brno.cas.cz
     • prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc. (ÚBO)
      ekologie patogenů volně žijících zvířat
      tel.: 519 352 961, zhubalek@brno.cas.cz
     • RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D. (ÚŽFG)
      molekulární ekologie a ochranářská genetika obratlovců
      tel.: +420 315 639 543, e-mail: choleva@iapg.cas.cz
     • Mgr. Karek Janko, Ph.D. (ÚŽFG)
      makroekologie, evoluce rozmnožovacích systémů u živočichů a polární ekologie
      tel.: +420 315 639 558, e-mail: janko@iapg.cas.cz
     • Mgr. Miloslav Jirků, Ph.D. (BC/PAÚ)
      diverzita, životní cykly a diagnostika parazitů obojživelníků
      tel.: +420 387 775 474, e-mail: miloslav.jirku@seznam.cz
     • Aneta Kostadinova, Ph.D. (BC/PAÚ)
      diverzita, životní cykly a ekologie helmintů
      tel.: +420 387 775 486, e-mail: aneta.kostadinova@uv.es
     • RNDr. Petr Kotlík, Ph.D. (ÚŽFG)
      molekulární ekologie (molecular ekology), odpověď na klimatické změny
      tel.: +420 315 639 545, e-mail: kotlik@iapg.cas.cz
     • prof. RNDr. Petr Koubek, CSc. (ÚBO)
      biologie lovné zvěře
      tel.: 543 422 548, koubek@brno.cas.cz
     • RNDr. Roman Kuchta, Ph.D. (BC/PAÚ)
      diverzita a taxonomie helmintů
      tel.: +420 387 775 488, e-mail: krtek@paru.cas.cz
     • doc. Ing. Martin Kváč, Ph.D. (BC/PAÚ)
      diverzita, životní cykly a diagnostika parazitických protist
      tel.: +420 387 775 419, e-mail: kvac@paru.cas.cz
     • Ing. Jakub Mrázek, Ph.D. (ÚŽFG)
      mikrobiální diverzita
      tel.: +420 267 090 506, e-mail: mrazek@iapg.cas.cz
     • doc. Zuzana Münzbergová, Ph.D. ()
      dynamika rostlinných populací v krajině, vzácné druhy
      tel.: +420 271015456, e-mail:zuzmun@natur.cuni.cz
     • prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc. (BC/ENTÚ)
      ekologie a ochrana přírody v tropech rozvojových zemí
      tel.: +420 387 775 362, e-mail: novotny@entu.cas.cz
     • prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc. ()
      biologické invaze
      tel.: +420 271015266, e-mail: petr.pysek@ibot.cas.cz
     • doc. Mgr. Martin Reichard, Ph.D. (ÚBO)
      behaviorální ekologie ryb
      tel.: 543 422 522, reichard@ivb.cz
     • prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc. (BC/PAÚ)
      diverzita, taxonomie a životní cykly helmintů
      tel.: +420 387 775 431, e-mail: tscholz@paru.cas.cz
     • Mgr. Jan Zukal, Ph.D. (ÚBO)
      biologie netopýrů
      tel.: 543 422 544, zukal@ivb.cz
    • Bioindikace
     • Mgr. Jiří Doležal, Ph.D. ()
      využití údajů o šířkách letokruhů pro přesné datování a rekonstrukce klimatu
      tel.: +420 384721156-58, e-mail: dolezal@butbn.cas.cz
     • Ing. Pavel Jurajda, Ph.D. (ÚBO)
      využití ryb pro stanovení kvality prostředí
      tel.: 543 422 523, jurajda@brno.cas.cz
     • Prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. (ÚVGZ)
      typy přírodních stanovišť (biotipy) a soustava Natura 2000 podle směrnice 92/43/EEC
      tel.: 387 775 611, kindlmann@czechglobe.cz
     • RNDr. Jiří Liška, CSc. ()
      indikace znečištění ovzduší pomocí lišejníků
      tel.: +420 271015274, e-mail: jiri.liska@ibot.cas.cz
     • RNDr. Jaromír Lukavský, CSc. ()
      využití řas k indikaci a testování přítomnosti různých látek ve vodách
      tel.: +420 384721156-58, e-mail: lukavsky@butbn.cas.cz
     • doc. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. ()
      problematika vzniku a toxicity vodních květů v podmínkách hypertrofních vod
      tel.: +420 530506741, e-mail: marsalek@sinice.cz
     • RNDr. Tomáš Vaněk, CSc. (ÚEB)
      fytoremediace, čištění odpadních vod
      tel.: 225 106 832, vanek@ueb.cas.cz
    • Čistota vody, ekologie vodních systémů
     • doc. Ing. Josef Elster, CSc. ()
      ekologie řas a cyanobakterií v extrémně chladném prostředí
      tel.: +420 384721156-58, e-mail: jelster@butbn.cas.cz
     • doc. RNDr. Josef Hejzlar, CSc. (BC/HBÚ)
      hydrochemie, antropogenní ovlivnění vodních ekosystémů, eutrofizace, acidifikace
      tel.: +420 387 775 876, e-mail: hejzlar@hbu.cas.cz
     • Ing. Pavel Jurajda, Ph.D. (ÚBO)
      využití ryb pro stanovení kvality prostředí
      tel.: 543 422 523, jurajda@brno.cas.cz
     • prof. Ing. Jiří Kopáček, Ph.D. (BC/HBÚ)
      hydrochemie, acidifikace, koloběhy živin v povodí jezer a údolních nádrží
      tel.: +420 387 775 878, e-mail: jkopacek@hbu.cas.cz
     • prof. RNDr. Jan Kubečka, CSc. (BC/HBÚ)
      rybí společenstva v řekách a údolních nádržích, kvantitativní metody odhadů
      tel.: +420 387 775 891, e-mail: kubecka@hbu.cas.cz
     • doc. RNDr. Josef Matěna, CSc. (BC/HBÚ)
      hodnocení kvality vody a biotické interakce ve vodních ekosystémech
      tel.: +420 387 775 840, e-mail: matena@hbu.cas.cz
     • prof. RNDr. Tomáš Soldán, DrSc. (BC/ENTÚ)
      bioindikace založená na biodiverzitě a ekologii vodního hmyzu
      tel.: +420 387 775 262, e-mail: soldan@entu.cas.cz
     • RNDr. Viera Straškrabová, DrSc. (BC/HBÚ)
      mikrobiální ekologie vody, samočištění a eutrofizace ve vodních ekosystémech
      tel.: +420 387 775 819, e-mail: verastr@hbu.cas.cz
     • RNDr. Petr Znachor, Ph.D. (BC/HBÚ)
      fytoplankton, vodní květy
      tel.: +420 387 775 850, e-mail: znachy@hbu.cas.cz
    • Ekologicky přijatelné metody hubení hmyzích škůdců, integrovaná ochrana rostlin v zemědělství a lesnictví
     • doc. RNDr. Ivan Gelbič, CSc. (BC/ENTÚ)
      vliv biologicky aktivních kátek na vývoj a rozmnožování hmyzu
      tel.: +420 387 775 263, e-mail: gelbic@entu.cas.cz
     • prof. RNDr. František Sehnal, CSc. (BC/ENTÚ)
      vliv geneticky modifikovaných rostlin na necílové organismy
      tel.: +420 387 775 056, e-mail: sehnal@bc.cas.cz
    • Biologické účinky záření
     • MUDr. Michal Hofer, CSc. (BFÚ)
      radiační hematologie, farmakologická radioprotekce
      tel.: 541 517 171, e-mail: hofer@ibp.cz
    • Hodnocení rizikových faktorů životního prostředí
     • RNDr. Jiří Gabriel, DrSc. (MBÚ)
      využití mikroorganismů při monitorování stavu životního prostředí
      tel.: 296 442 231, gabriel@biomed.cas.cz
     • MUDr. Radim Šrám, DrSc. (ÚEM)
      vliv negativních faktorů životního prostředí na lidský organismus
      tel.: 241 062 785, sram@biomed.cas.cz
     • Ing. Jan Topinka, CSc. (ÚEM)
      vliv negativních faktorů životního prostředí na lidský organismus
      tel.: 241 062 675, jtopinka@biomed.cas.cz
    • Globální změny a životní prostředí
     • RNDr. Elhottová Dana, Dr. (BC/ÚPB)
      půdní mikroorganismy, výskyt a šíření rezistence k antibiotikům v půdě
      tel.: +420 387 775 764, e-mail: danael@upb.cas.cz
     • RNDr. Aleš Farda, Ph.D. (ÚVGZ)
      scénáře vývoje klimatu, klimatické modely
      tel.: 387 775 613, farda.a@czechglobe.cz
     • prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc. (BC/ÚPB)
      rekultivace a oživení půd v ekosystémech vzniklých těžbou v uhelných revírech
      tel.: +420 387 775 769, e-mail: frouz@natur.cuni.cz, frouz@upb.cas.cz
     • Mgr. Lumír Gvoždík, Ph.D. (ÚBO)
      termální biologie ektotermních organismů
      tel.: 568 422 763, gvozdik@brno.cas.cz
     • doc. Ing. Dalibor Janouš, CSc. (ÚVGZ)
      změny produkce lesních dřevin v závislosti na změnách prostředí
      tel.: 511 192 266, janous.d@czechglobe.cz
     • prof. RNDr. Ing. Michal Marek, DrSc. (ÚVGZ)
      vliv globálních změn klimatu na lesy
      tel.: 511 192 269, marek.mv@czechglobe.cz
     • doc. RNDr. Václav Pižl, CSc. (BC/ÚPB)
      půdní makrofauna, metody ekotoxikologie a biomonitoringu
      tel.: +420 387 775 750 +420 387 775 746, e-mail: pizl@upb.cas.cz
     • prof. RNDr. Josef Rusek, DrSc. (BC/ÚPB)
      půdní mesofauna, antropogenní vlivy na půdu
      tel.: +420 387 775 747 +420 387 775 763, e-mail: rusek@upb.cas.cz
     • prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc. (BC/ÚPB)
      vztah půdního ekosystému ke globálním změnám atmosféry
      tel.: +420 387 775 051, e-mail: simek@bc.cas.cz
     • MUDr. Radim Šrám, DrSc. (ÚEM)
      vliv negativních faktorů životního prostředí na lidský organismus
      tel.: 241 062 596, sram@biomed.cas.cz
     • RNDr. Karel Tajovský, CSc. (BC)
      půdní makrofauna, antropogenní a globální vlivy na půdu a životní prostředí
      tel.: +420 387 775 761, e-mail: tajov@upb.cas.cz
     • Ing. Jan Topinka, CSc. (ÚEM)
      vliv negativních faktorů životního prostředí na lidský organismus
      tel.: 241 062 675, jtopinka@biomed.cas.cz
    • Biodegradace odpadu
     • Ing. Jan Kopečný, DrSc. (ÚŽFG)
      anaerobní biodegradace odpadů
      tel.: +420 267 090 502, e-mail: kopecnyj@iapg.cas.cz
    • Chemické procesy a technologie pro ochranu životního prostředí
     • Ing. Václav Gruber, CSc. (ÚCHP)
      recyklace kovů
      tel.: +420 220 390 249, e-mail: gruber@icpf.cas.cz
     • prof. Ing. František Kaštánek, DrSc. (ÚCHP)
      biodegradace toxických látek, biorafinace
      tel.: +420 226 390 275, e-mail: kastanek@icf.cas.cz
     • Ing. Zdeněk Kruliš, CSc. (ÚMCH)
      recyklace plastů a polymerních materiálů
      e-mail: krulis@imc.cas.cz
     • Ing. Jan Schauer, CSc. (ÚMCH)
      membránové separační procesy pro biotechnologie a životní prostředí
      e-mail: schauer@imc.cas.cz
     • Ing. Zdeněk Sobalík, CSc. (ÚFCH JH)
      odstraňování škodlivin z plynné fáze
      tel.: +420 266 083 646, e-mail: zdenek.sobalik@jh-inst.cas.cz
     • Ing. Michal Šyc, Ph.D. (ÚCHP)
      energetické využití odpadů a čištění spalin
      tel.: +420 220 390 261, e-mail: syc@icpf.cas.cz
     • Ing. Blanka Wichterlová, CSc. (ÚFCH JH)
      procesy pro likvidaci škodlivých průmyslových a automobilových exhalátů
      tel.: +420 266 053 595, e-mail: blanka.wichterlova@jh-inst.cas.cz
    • Ekologické zátěže
     • prof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc. (ÚH)
      Mechanika kapalin a disperzních soustav, reologie suspenzí, sedimentace, potrubní doprava a manipulace s odpady, vodní hospodářství
      Tel.: + 420 233109219, e-mail: vlasak@ih.cas.cz
    • Alternativní zdroje energie
     • RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (FZÚ)
      Optické a fotoelektrické vlastnosti pevných látek, fotovoltaika
      tel.: +420 220 318 501, e-mail: fejfar@fzu.cz
     • Mgr. David Hanslian (ÚFA)
      větrná energetika
      tel.: +420 272016023, e-mail: hanslian@ufa.cas.cz
     • Ing. Michael Pohořelý, Ph.D. (ÚCHP)
      zplyňování a pyrolýza
      tel.: +420 220 390 261, e-mail: pohorely@icpf.cas.cz
     • RNDr. Jan Stöckel, CSc. (ÚFP)
      jaderná fúze
      tel.: +420 266 053 944, e-mail: stockel@ipp.cas.cz
    • Přírodní nebezpečí
     • Doc. RNDr. Karel Kirchner, CSc. (ÚGN)
      Svahové procesy, sesuvy, geomorfologické mapování
      tel.: +420 545422730, e-mail: kirchner@geonika.cz
     • Mgr. Pavel Roštínský, Ph.D. (ÚGN)
      Svahové procesy, tektonická geomorfologie
      tel.: +420 545422726, e-mail: rostinsky@geonika.cz
   • HUMANITNÍ A SPOLEČENSKÉ VĚDY
    • Archeologie, etnologie
     • PhDr. Karel Altman, CSc. ()
      urbánní etnologie, historie národopisu, komunikace a socializace, každodennost
      tel.: +420 532 290 271, e-mail: karel.altman@iach.cz
     • PhDr. František Bahenský ()
      etnohistorie východní Evropy (země bývalého SSSR), etnokartografie, lidová architektura, dějiny oboru, postkomunistická transformace
      tel.: +420 222 828 604, e-mail: bahensky@hotmail.com
     • PhDr. Ivana Boháčová (ARÚ)
      problematika geneze lokalit s komplikovanou stratigrafií a jejich výzkum, hmotná kultura raného středověku
      tel.: 257 014 350, e-mail: bohacova@arup.cas.cz
     • PhDr. Stanislav Brouček, CSc. ()
      migrace, dějiny českého vystěhovalectví, Vietnamci v ČR
      tel.: +420 222 828 608, e-mail: broucek@eu.cas.cz
     • Mgr. Luděk Brož, MPhil., Ph.D. ()
      náboženství, příbuzenství, sebevraždy, sociální mobilita, sibirologie, střední Asie, střední a západní Evropa
      tel.: +420 222 828 607, e-mail: Ludek.Broz@fhs.cuni.cz
     • Mgr. Helena Březinová (ARÚ)
      technologie textilní výroby a její doklady ve středověku
      tel.: 266 009 450, e-mail: brezinova@arup.cas.cz
     • Dr. hab. Hana Červinková, Ph.D. ()
      angažovaná antropologie, antropologie pro veřejnost, antropologie vzdělávání, postsocialistická transformace, stát, gender
      tel.: +420 222 828 606, e-mail: hana@post.pl
     • Mgr. Alžběta Danielisová, Ph.D. (ARÚ)
      paleoekonomie doby železné, problematika centrálních sídel, struktura osídlení, hospodářské zázemí, GIS, sociální simulace v archeologii
      tel.: 257 014 407, e-mail: danielisova@arup.cas.cz
     • PhDr. Miroslav Dobeš, Ph.D. (ARÚ)
      zaměření na celé období pozdní doby kamenné
      tel.: 257 014 374, e-mail: dobes@arup.cas.cz
     • PhDr. Jiří Doležel (ARÚB)
      dějiny osídlení vrcholného středověku, montánní archeologie
      Tel.: 541 514 116, e-mail: dolezel@iabrno.cz
     • PhDr. Dagmar Dreslerová, Ph.D. (ARÚ)
      krajinná archeologie, aluviální archeologie, paleoklima, GIS, starší doba železná
      tel.: 257 014 354, e-mail: dreslerova@arup.cas.cz
     • Mgr. Viktor Černý, Ph.D. (ARÚ)
      historická antropologie a biologická antropologie pravěku. Morfologie a molekulárně biologické jevy u lidských populací. Pohlavní dimorfismus extrapelvických znaků pravěkých a středověkých populací, strukturální podobnosti a fylogenetické vazby mitochondriálních DNA sekvencí a interpretace genetických vzdáleností.
      tel.: 257 014 304, e-mail: cerny@arup.cas.cz
     • Mgr. Michal Ernée (ARÚ)
      historie a archeologie regionu a města Český Krumlov, historické technologie, metodika přípravy, provádění a vyhodnocování terénního archeologického výzkumu
      tel.: 257 014 346, e-mail: ernee@arup.cas.cz
     • PhDr. Jan Frolík, CSc. (ARÚ)
      výzkum Pražského hradu, výzkum městských jader, teorie terénního výzkumu a jeho dokumentace
      tel.: 224 373 271, e-mail: frolik@arup.cas.cz
     • PhDr. Věra Frolcová, CSc. ()
      výroční obyčeje, zvykosloví
      tel.: +420 532 290 272, e-mail: vera.frolcova@iach.cz
     • Mgr. Marek Hladík, Ph.D. (ARÚB)
      archeologie raně středověkých center, sídelní a krajinná archeologie, počítačová podpora v archeologii
      Tel.: 518 121 423, e-mail: hladik@arub.cz
     • PhDr. Markéta Holubová, Ph.D. ()
      etnologie, lidová duchovní kultura, poutnictví, kramářské tisky, jezuitský řád
      tel.: +420 222 828 603, e-mail: holubova@eu.cas.cz
     • Ing. Jiří Hošek, Ph.D. (ARÚ)
      posuzování kvality a rekonstrukce výroby kovových archeologických artefaktů pomocí metalografických metod, archeometalurgie
      tel.: 266 009 391, e-mail: hosek@arup.cas.cz
     • doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc. (ARÚ)
      mladší a pozdní doba bronzová, archeometalurgie mědi a bronzu, sídelní archeologie
      tel.: 257 014 331, e-mail: jiran@arup.cas.cz
     • PhDr. Jiří Juchelka, Ph.D. (ARÚB)
      mladší a pozdní doba bronzová a halštatské období na území českého Slezska
      Tel.: 553 821 602, e-mail: juchelka@arub.cz
     • PhDr. Luboš Kafka ()
      lidové umění
      tel.: +420 222 828 603, e-mail: kafka@eu.cas.cz
     • Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D. (ARÚB)
      archeologie doby římské, archeologie římského barbarika, archeologická prospekce
      Tel.: 519 517 107, e-mail: komoroczy@iabrno.cz
     • doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc. (ARÚB)
      archeologie raného a vrcholného středověku, středověké fortifikace, středověká materiální kultura, militaria
      Tel.: 541 514 102, e-mail: kouril@arub.cz
     • Matěj Kratochvíl, Ph.D. ()
      etnomuzikologie, historické zvukové záznamy lidové hudby, současné podoby lidové hudby, problematika mimoevropských hudebních kultur
      tel.: +420 222 828 508, e-mail: kratochvil@eu.cas.cz
     • RNDr. Roman Křivánek (ARÚ)
      geofyzika v archeologii, průzkum a ochrana archeologických památek, historická kartografie, rekonstrukce krajiny
      tel.: 257 014 333, e-mail: krivanek@arup.cas.cz
     • PhDr. Martin Kuna, CSc. (ARÚ)
      archeologická teorie a metoda, sídelní a krajinná archeologie, povrchový průzkum, databáze archeologických nalezišť, GIS, doba bronzová
      tel.: 257 014 387, e-mail: kuna@arup.cas.cz
     • Mgr. Petr Květina, Ph.D., (ARÚ)
      mikroprostorová analýza neolitických sídlišť prostřednictvím GIS a problematika formativních procesů archeologického materiálu
      tel.: 257 014 363, e-mail: kvetina@arup.cas.cz
     • Mgr. René Kyselý (ARÚ)
      archeozoologie, osteologie
      tel.: 257 014 307, 257 014 303, e-mail: kysely@arup.cas.cz
     • MUDr. Jakub Likovský (ARÚ)
      paleopatologie
      tel.: 257 014 312, e-mail: likovsky@arup.cas.cz
     • Mgr. Petr Limburský, Ph.D., (ARÚ)
      specializace na období od konce eneolitu po dobu bronzovou a interpretaci přírodovědných analýz v archeologii
      tel.: 257 014 365, e-mail: limbursky@arup.cas.cz
     • Mgr. Jan Mařík, Ph.D., (ARÚ)
      raný středověk – hradiště a hmotná kultura, GIS
      tel.: 257 014 329, e-mail: marik@arup.cas.cz
     • Mgr. Jana Maříková-Kubková, Ph.D. (ARÚ)
      pozdně antická a raně středověká sakrální architektura
      tel.: 224 373 350, e-mail: marikova@arup.cas.cz
     • Mgr. Marian Mazuch, Ph.D. (ARÚB)
      archeologie raně středověkých center, sídelní a krajinná archeologie
      Tel.: 518 121 422, e-mail: mazuch@arub.cz
     • PhDr. Petr Meduna (ARÚ)
      středověká krajina a sídla
      tel.: 257 014 323, e-mail: meduna@arup.cas.cz
     • Mgr. Jana Nosková, Ph.D. ()
      imigranti, orální historie, etnologie města
      tel.: +420 532 290 265, e-mail: jana.noskova@iach.cz
     • Mgr. Martin Novák, Ph.D. (ARÚB)
      evropský a světový paleolit, struktura paleolitických sídlišť
      Tel.: 519 517 637, e-mail: novak@arub.cz
     • RNDr. Miriam Nývltová-Fišáková, Ph.D. (ARÚB)
      paleontologie, zooarcheologie
      Tel.: 541 514 118, e-mail: nyvltova@iabrno.cz
     • PhDr. Jaroslav Otčenášek, Ph.D. ()
      slovesná folkloristika, kroatistika
      tel.: +420 234 612 611, e-mail: jotcenasek@yahoo.com
     • Mgr. Michal Pavlásek, Ph.D. ()
      Jihovýchodní Evropa, Češi v zahraničí
      tel.: +420 532 290 272, e-mail: michal.pavlasek@iach.cz
     • PhDr. Ivan Pavlů, DrSc. (ARÚ)
      mladší doba kamenná, sídelní archeologie, geoarcheologie
      tel.: 257 014 358, e-mail: pavlu@arup.cas.cz
     • doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc. ()
      tradiční zvyky a obyčeje v české společnosti
      tel.: +420 222 828 604, e-mail: petranova@eu.cas.cz
     • PhDr. Lumír Poláček, CSc. (ARÚB)
      archeologie raného středověku a raně středověkých center, přírodní prostředí
      Tel.: 518 121 420, 541 514 121, e-mail: polacek@arub.cz
     • PhDr. Jana Pospíšilová, Ph.D. ()
      slovesná folkloristika, dětský folklor
      tel.: +420 532 290 265, e-mail: jana.pospisilova@iach.cz
     • PhDr. Rudolf Procházka, CSc. (ARÚB)
      archeologie raně středověkých center, středověkých měst, fortifikací a sakrální architektury, hmotná kultura středověku
      Tel.: 777 239 051, e-mail: rprochazka@archaiabrno.cz
     • PhDr. Naďa Profantová, CSc. (ARÚ)
      starší a střední doba hradištní, společenská elita, styky s Avary
      tel.: 257 014 317, e-mail: profantova@arup.cas.cz
     • Mgr. Jaroslav Řídký, Ph.D., (ARÚ)
      období neolitu, zaměření zejména na období kultury s vypíchanou keramikou a na kamennou industrii
      tel.: 257 014 343, e-mail: ridky@arup.cas.cz
     • doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc. (ARÚ)
      doba laténská a starší doba římská, sídelní archeologie, studium pravěké keramiky
      tel.: 257 014 356, e-mail: salac@arup.cas.cz
     • prof. PhDr. Petr Sommer, DSc., CSc. (ARÚ)
      archeologie středověku, církevní archeologie, duchovní kultura středověku a její odraz v archeologických pramenech
      tel.: 257 014 360, e-mail: sommer@arup.cas.cz
     • doc. Mgr. Daniela Stavělová, CSc. ()
      tradiční lidová píseň, hudba a tanec v české kultuře
      tel.: +420 234 612 507, mail: stavelova@eu.cas.cz
     • prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc. (ARÚB)
      evropský a světový paleolit, paleolitické umění, paleoetnologie
      Tel.: 519 517 637, 541 514 101, e-mail: jsvoboda@sci.muni.cz
     • PhDr. Kateřina Tomková (ARÚ)
      raný středověk, přemyslovské hradisko Levý Hradec
      tel.: 224 373 350, e-mail: tomkova@arup.cas.cz
     • PhDr. Marta Toncrová ()
      tradiční lidová píseň, hudba a tanec v české kultuře
      tel.: +420 532 290 273, e-mail: marta.toncrova@iach.cz
     • PhDr. Jiří Traxler ()
      etnomuzikologie, folkloristika se zaměřením na oblast písňových žánrů na pomezí lidovosti, městský folklor a nejstarší prameny českých lidových písní
      tel.: +420 222 828 508, e-mail: Jiri.Traxler@seznam.cz
     • doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc. ()
      česká lidová kultura
      tel.: +420 220 303 923, e-mail: tyllner@eu.cas.cz
     • doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. ()
      migrace, Češi v zahraničí, menšiny, Romové, etnologie města, etnologie Evropy
      tel.: +420 222 828 504, e-mail: uherek@eu.cas.cz
     • Mgr. Ladislav Varadzin, Ph.D., (ARÚ)
      středověká archeologie s důrazem na raný středověk
      tel.: 257 014 316, e-mail: varadzin@arup.cas.cz
     • doc. PhDr. Slavomil Vencl, CSc. (ARÚ)
      prehistorická archeologie
      tel.: 257 014 305, e-mail: vencl@arup.cas.cz
     • PhDr. Natalie Venclová, DrSc. (ARÚ)
      doba železná, pravěké sídlištní, industriální a rituální aktivity, prostorová archeologie
      tel.: 257 014 342, e-mail: venclova@arup.cas.cz
     • PhDr. Lubomír Šebela, CSc. (ARÚB)
      kultury středoevropského eneolitu, eneolitické kamenné industrie
      Tel.: 541 514 122, e-mail: sebela@arub.cz
     • Ondrej Šedo, Ph.D. (ARÚB)
      archeologická detekce kovů a letecká prospekce
      Tel.: 739 901 752, e-mail: ondrej.sedo@post.cz
     • Ing. Petr Škrdla, Ph.D. (ARÚB)
      evropský a světový paleolit, počátky mladého paleolitu, prospekce paleolitických sídlišť
      Tel.: 519 517 132, e-mail: skrdla@arub.cz
     • PhDr. Radka Šumberová (ARÚ)
      sídelní archeologie, problematika zpracování velkých keramických souborů
      tel.: 327 511 730, e-mail: sumberova@arup.cas.cz
     • PhDr. Lucie Uhlíková, Ph.D. ()
      etnomuzikologie, folklor, folklorismus, etnokulturní tradice, etnické stereotypy v lidové kultuře
      tel.: +420 532 290 273, e-mail: uhlikova@seznam.cz
     • PhDr. Zdeněk Vejvoda, Ph.D. ()
      etnomuzikologie, etnochoreologie, zkoumání lidové instrumentální hudby v Čechách a dudácké hudební a taneční kultury jihozápadních Čech.
      tel.: +420 222 828 506, e-mail: vejvoda@eu.cas.cz
     • PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D. ()
      historická etnologie
      tel.: +420 222 828 602, e-mail: jiri.woitsch@post.cz
    • Ekonomie
     • PhDr. Michal Bauer, Ph.D. (NHÚ)
      rozvojová ekonomie, experimentální ekonomie, behaviorální ekonomie, mikrofinance, efekt války na sociální chování, diskriminace menšin
      tel.: +420 224 005 130, e-mail: michal.bauer@cerge-ei.cz
     • Alena Bičáková, Ph.D. (NHÚ)
      ekonomie práce, spotřebitelské úvěry a portfolia domácnosti, aplikovaná mikroekonometrie
      tel.: +420 224 005 200, e-mail: alena.bicakova@cerge-ei.cz
     • Radim Boháček, Ph.D. (NHÚ)
      všeobecný rovnovážný model s heterogenními hráči, optimální fiskální a monetární vládní politika, dynamická makroekonomická teorie
      tel.: +420 224 005 194, e-mail: radim.bohacek@cerge-ei.cz
     • doc. Libor Dušek, Ph.D. (NHÚ)
      právo a ekonomie, ekonomie kriminality, daňová politika
      tel.: +420 224 005 146, e-mail: libor.dusek@cerge-ei.cz
     • Patrick Gaulé, Ph.D. (NHÚ)
      aplikovaná mikroekonomie, ekonomie inovací, migrace vysoce kvalifikovaných lidí
      tel.: +420 224 005 191, e-mail: patrick.gaule@cerge-ei.cz
     • prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. (NHÚ)
      aplikovaná ekonometrie, aplikovaná finanční ekonomie a ekonometrie, bankovnictví, veřejné finance a statistika
      tel.: +420 224 005 119, e-mail: jan.hanousek@cerge-ei.cz
     • PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. (NHÚ)
      behaviorální ekonomie, experimentální ekonomie, ekonomie rozvoje
      tel.: +420-224 005 136, e-mail: Julie.Chytilova@cerge-ei.cz
     • Byeongju Jeong, Ph.D. (NHÚ)
      ekonomický růst a rozvoj, makroekonomie trhu práce, mezinárodní makroekonomie
      tel.: +420 224 005 233, e-mail: byeongju.jeong@cerge-ei.cz
     • prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. (NHÚ)
      aplikovaná mikroekonomie, ekonometrie, ekonomie práce, ekonomická transformace
      tel.: +420 224 005 139, e-mail: stepan.jurajda@cerge-ei.cz
     • Peter Katuščák, Ph.D. (NHÚ)
      experimentální ekonomie, behaviorální ekonomie, ekonomie veřejných financí
      tel.: +420 224 005 188, e-mail: peter.katuscak@cerge-ei.cz
     • doc. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc. (NHÚ)
      makroekonomická teorie, monetární ekonomie, růst a hospodářský cyklus, model s heterogenními hráči, početní metody v makroekonomii
      tel.: +420 224 005 186, e-mail: michal.kejak@cerge-ei.cz
     • doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. (NHÚ)
      aplikovaná ekonometrie, aplikovaná mikroekonomie, ekonomická transformace, chování podniku, environmentální ekonomie
      e-mail: lubomir.lizal@cerge-ei.cz
     • doc. PhDr. Jitka Malečková, CSc. (NHÚ)
      turecké a osmanské dějiny (19. a 20. století), nacionalismus, terorismus, gender, dějiny střední a východní Evropy
      tel.: +420 224 005 227, e-mail: jitka.maleckova@cerge-ei.cz
     • RNDr. Filip Matějka, Ph.D. (NHÚ)
      makroekonomie, ekonomie informace (hlavně teorie racionální nepozornosti), behaviorální ekonomie
      tel.: +420 224 005 154, e-mail: filip.matejka@cerge-ei.cz
     • Fabio Michelucci Ph.D. (NHÚ)
      ekonomická teorie, průmyslové organizace, návrh ekonomického uspořádání, aukční teorie a experimentální ekonomie
      tel.: +420 224 005 117, e-mail: fabio.michelucci@cerge-ei.cz
     • Nikolas Mittag, Ph.D. (NHÚ)
      aplikovaná ekonometrie, mikroekonomie, veřejná ekonomie, hodnocení program
      tel.: +420 224 005 128, e-mail: nikolas.mittag@cerge-ei.cz
     • doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D. (NHÚ)
      ekonomie práce, (nezaměstnanost, nabídka práce, politika trhu práce, lidský kapitál, sociální programy), ekonomie školství a vzdělávání (veřejné školství versus školství soukromé, kvalita vzdělávání, efektivita a rovnost, selektivnost), bibliometrie
      tel.: +420 224 005 175, e-mail: daniel.munich@cerge-ei.cz
     • prof. Andreas Ortmann, Ph.D. (NHÚ)
      teorie organizace odvětví, finanční trhy, teorie her, experimentální ekonomie, veřejné finance, historie ekonomického myšlení, podnikové finance, behavioralní ekonomie
      e-mail: andreas.ortmann@cerge-ei.cz
     • Michal Pakoš Ph.D. (NHÚ)
      empirická makroekonomie, oceňování finančních aktiv
      tel.: +420 224 005 121, e-mail: michal.pakos@cerge-ei.cz
     • Ondřej Rydval, Ph.D. (NHÚ)
      experimentální a behaviorální ekonomie, experimentální metodologie a kognitivní vědy
      tel.: +420 224 005 132, e-mail: ondrej.rydval@cerge-ei.cz
     • Mgr. Ing. Vilém Semerák, Ph.D. (NHÚ)
      mezinárodní obchod, ekonomické reformy a rozvojová ekonomika (se specializací na Čínu), dopady měnové integrace, makroekonomické prognózování
      tel.: +420 224 005 199, e-mail: vilem.semerak@cerge-ei.cz
     • Sergey Slobodyan, Ph.D. (NHÚ)
      DSGE modely, adaptivní učení, měnová politika, růstové modely
      tel.: +420 224 005 211, e-mail: sergey.slobodyan@cerge-ei.cz
     • Michael L. Smith, Ph.D. (NHÚ)
      vzdělávání a nerovnosti ve vzdělání, sociální rozvrstvení, lobbing, financování stran, demokratická vláda, mezidisciplinární přístup k sociálním vědám
      tel.: +420-224 005 113, e-mail:michael.smith@cerge-ei.cz
     • Ing. Martin Srholec, Ph.D. (NHÚ)
      ekonomie inovací, mezinárodní podnikání, regionální ekonomie, ekonomie rozvoje
      tel.: +420 224 005 155, e-mail: martin.srholec@cerge-ei.cz
     • Mgr. Jakub Steiner, Ph.D. (NHÚ)
      ekonomická teorie a teorie her
      tel.: +420 224 005 182, e-mail: jakub.steiner@cerge-ei.cz
     • prof. Jan Švejnar, Ph.D. (NHÚ)
      ekonomická transformace, výkonnost podniku, analýza trhu práce
      e-mail: jan.svejnar@cerge-ei.cz
     • Jiří Trešl, Ph.D. (NHÚ)
      empirické finance, korporátní finance, aplikované investice
      tel.: +420-224 005 206, email: jiri.tresl@cerge-ei.cz
     • PhDr. Jan Zápal, Ph.D. (NHÚ)
      politická ekonomie, ekonomické teorie, modely dynamického vyjednávání, efekt status quo a jeho význam pro kontext skupinových rozhodnutí, rozhodování v monetárních výborech
      tel.: +420-224 005 107, email: jan.zapal@cerge-ei.cz
     • Doc. Ing. Petr Zemčík, Ph.D. (NHÚ)
      ekonomie financí, ekonometrie, ekonomika nemovitostí
      e-mail: petr.zemcik@cerge-ei.cz
     • doc. Krešimir Žigić, Ph.D. (NHÚ)
      mezinárodní obchod, teorie průmyslové organizace, aplikovaná mikroekonomie
      tel.: +420 224 005 245, e-mail: kresimir.zigic@cerge-ei.cz
    • Filozofie
     • PhDr. Michal Ajvaz (FLÚ)
      filozofie 20. století (fenomenologie a poststrukturalismus)
      tel.: 221 183 536, e-mail: michalajvaz@seznam.cz
     • PhDr. Pavel Baran, CSc. (FLÚ)
      sociální a politická filozofie
      tel.: 221 183 201, e-mail: pavel_baran@flu.cas.cz
     • PhDr. Josef Bartoň, Th.D. (FLÚ)
      biblistika, grecistika
      tel.: 220 181 608, e-mail: barton@ktf.cuni.cz
     • prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc. (FLÚ)
      Masaryk, ideologické a politické otázky v evropském i domácím kontextu, Patočka a H. Arendtová
      tel.: 221 183 353, e-mail: mbednar@site.cas.cz
     • PhDr. Jiří Beneš (FLÚ)
      dílo J. A. Komenského, dějiny vzdělanosti raného novověku
      tel.: 221 183 565, e-mail: benes@ics.cas.cz
     • Mgr. Jan Bierhanzl, Ph.D. (FLÚ)
      současná francouzská filosofie, Lévinas
      tel.: 221 183 316, e-mail: jan.bierhanzl@gmail.com
     • Pavel Blažek, Dr. Phil. (FLÚ)
      praktická filozofie ve středověku, dějiny manželství
      tel.: 221183572, e-mail: Pavel.Blazek@gmail.com
     • Mgr. Kryštof Boháček, Ph.D. (FLÚ)
      antická filozofie, rétorika, sofisté, Aristoteles, Platón
      tel.: 734 378 247, e-mail: krystof.bohacek@gmail.com
     • Mgr. Karel Císař, Ph.D. (FLÚ)
      filozofie umění, estetika
      tel.: 221 183 242, e-mail: cisar@flu.cas.cz
     • doc. Jakub Čapek, Ph.D. (FLÚ)
      německá a francouzská filosofie 20. století, fenomenologie
      tel.: 221 183 358, e-mail.: jakub.capek@ff.cuni.cz
     • Mgr. Jan A. Dus, Th.D. (FLÚ)
      raná křesťanská literatura
      tel.: 221 988 413, e-mail: jadus@etf.cuni.cz
     • Mgr. Petr Dvořák, Ph.D. (FLÚ)
      filozofie 16. a 17. století, druhá scholastika, starší dějiny logiky, analytická filozofie náboženství
      tel.: 221183574, e-mail: peterdvorak99@gmail.com
     • RNDr. Adolf Filáček, CSc. (FLÚ)
      vědní politika EU v oblasti sociálních věd a humanitních oborů
      tel.: 221 183 347, e-mail: filacek@kav.cas.cz
     • Mgr. Josef Fulka, Ph.D. (FLÚ)
      Foucault, současná francouzská filozofie
      tel.: 221 183 358, e-mail: josef.fulka@gmail.com
     • Anne Gléonec, Ph.D. (FLÚ)
      fenomenologie, politická filosofie
      tel.: 234 612 318, e-mail: gleonecanne@yahoo.fr
     • Mgr. Petr Glombíček, Ph.D. (FLÚ)
      filozofie 17. a 18. století, analytická filozofie (zvláště Wittgenstein)
      tel.: 221 183 580, e-mail: glomb@flu.cas.cz
     • PhDr. Vlastimil Hála, CSc. (FLÚ)
      Bolzano, Brentano a jeho škola (Meinong), Kantova ontologie, N. Hartmann, problematika axiologie a etiky
      tel.: 221 183 326, e-mail: halav@site.cas.cz
     • Mgr. Michael Hauser, Ph.D. (FLÚ)
      Adorno, Žižek, neomarxismus
      tel.: 234 612 318, e-mail: hauser@flu.cas.cz
     • PhDr. Vladimír Havlík, CSc. (FLÚ)
      filozofie vědy
      tel.: 221 183 328, e-mail: havlik@flu.cas.cz
     • Mgr. Daniel Heider, Ph.D. (FLÚ)
      filozofie 16. a 17. století, druhá scholastika
      tel.: 602628584, e-mail: Daniel.Heider@seznam.cz
     • Mgr. Miroslav Hanke, Ph.D. (FLÚ)
      filozofie 15. a 16. století, scholastická logika, sémantické paradoxy
      tel.: 234 612 330, e-mail: ebedu@centrum.cz
     • doc. James Hill, Ph.D. (FLÚ)
      filozofie 17. a 18. století (zvláště Locke), analytická filozofie
      tel.: 221 183 334, e-mail: james.hill@volny.cz
     • PhDr. Marek Hrubec, Ph.D. (FLÚ)
      morální, sociální a politická filozofie
      tel.: 221 183 349, e-mail: marek.hrubec@gmail.com
     • Mgr. Juraj Hvorecký, Ph.D. (FLÚ)
      filozofie mysli, kognitivní věda
      tel.: 221 183 242, e-mail: hvorecky@flu.cas.cz
     • PhDr. Tomáš Hříbek, Ph.D. (FLÚ)
      filozofie mysli, filozofie umění
      tel.: 221 183 328, e-mail: tomas_hribek@hotmail.com
     • Ing. PhDr. Jiří Chotaš, Ph.D. (FLÚ)
      filozofie 17. a 18. století (zvláště Hobbes a Kant), politická filozofie
      tel.: 221 183 334, e-mail: jchotas@flu.cas.cz
     • Ing. Ivan Chvatík, Dr.h.c. (FLÚ)
      fenomenologie, archiv a edice díla J. Patočky
      tel.: 221 183 531, e-mail: chvatik@cts.cuni.cz
     • Mgr. Hynek Janoušek (FLÚ)
      Husserlova fenomenologie, Brentano a jeho škola, intencionalita vědomí
      tel.: 234 612 316, e-mail: hynek.janousek@atlas.cz
     • Dr. phil. Mgr. Jindřich Karásek, Dr. (FLÚ)
      německý idealismus (zvláště Kant a Hegel), metafyzika
      tel.: 221 183 334, e-mail: jindrich.karasek@ff.cuni.cz
     • PhDr. Petr Kitzler, Ph.D., (FLÚ)
      raně křesťanská literatura, latinská patristika a hagiografie
      tel.: 234 612 323, e-mail: kitzler@ics.cas.cz
     • Mgr. Tomáš Koblížek (FLÚ)
      estetika, literární teorie
      tel.: 221 183 242, e-mail: tomas.koblizek@gmail.com
     • Mgr. Petr Kouba, Ph.D. (FLÚ)
      Heidegger, fenomenologická psychologie, politická filosofie
      tel.: 221 183 326, e-mail: petrkouba@cts.cuni.cz
     • prof. PhDr. Pavel Kouba (FLÚ)
      fenomenologie, hermeneutika, archiv a edice díla J. Patočky
      tel.: 221 183 534, e-mail: koubap@cts.cuni.cz
     • Mgr. Alice Koubová, Ph.D. (FLÚ)
      postfenomenologie, performativní filosofie
      tel.: 221 183 326, e-mail: alicekoubova@seznam.cz
     • prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc. (FLÚ)
      filozofie jazyka a teorie poznání
      tel.: 221 183 242, e-mail: kotatko@flu.cas.cz
     • Mgr. Jan Kuneš, Ph.D. (FLÚ)
      německý idealismus (zvláště Kant) a jeho reflexe v současné filozofii (Dieter Henrich)
      tel.: 221 183 334, e-mail: kunes@flu.cas.cz
     • prof. PhDr. Ladislav Kvasz, Dr. (FLÚ)
      filozofie vědy, teorie poznání
      tel.: 221 183 242, e-mail: kvasz@fmph.uniba.sk
     • PhDr. Jiří Loudín, CSc. (FLÚ)
      filozofie techniky a inovační procesy
      tel.: 221 183 346, e-mail: jloudin@flu.cas.cz
     • PhDr. Petr Machleidt, Ph.D. (FLÚ)
      koncepce a metody hodnocení dopadů využívání technologií
      tel.: 221 183 345, e-mail: machleidt@post.cz
     • RNDr. Ondrej Majer, CSc. (FLÚ)
      teorie her, vícehodnotové logiky, epistemické logiky
      tel.: 221 183 354, e-mail: majer@flu.cas.cz
     • Mgr. Tomáš Marvan, Ph.D. (FLÚ)
      filozofie 17. a 18. století (zvláště Descartes), analytická filozofie jazyka a mysli
      tel.: 221 183 580, e-mail: marvan@flu.cas.cz
     • prof. PhDr. Pavel Materna, CSc. (FLÚ)
      logika, pojmová analýza
      tel.: 221 183 322, e-mail: maternapavel@seznam.cz
     • Mgr. Vladimír Mikeš, Ph.D. (FLÚ)
      antická filozofie
      tel.: 221 183 330, e-mail: vladimirmikes@gmail.com
     • Mgr. Martin Nitsche, Ph.D. (FLÚ)
      Heidegger, topologie
      tel.: 234 612 539, e-mail: nitsche.martin@gmail.com
     • Karel Novotný, Ph.D., prom. fil., M.A. (FLÚ)
      fenomenologie a současná filozofie francouzská a německá
      tel.: 234 612 316, e-mail: novotnyk@flu.cas.cz
     • Mgr. Václav Němec, Ph.D. (FLÚ)
      antická a středověká filozofie
      tel.: 221 183 330, e-mail: vaclavnemec@hotmail.com
     • Mgr. Jan Palkoska, Ph.D. (FLÚ)
      filozofie 17. a 18. století (zvláště Leibniz), současná analytická epistemologie
      tel.: 221 183 334, e-mail: jan.palkoska@seznam.cz
     • PhDr. Zuzana Parusniková, CSc. (FLÚ)
      dějiny filozofie, teorie poznání
      tel.: 221 183 353, e-mail: parusnikova@volny.cz
     • PhDr. Miroslav Pauza, CSc. (FLÚ)
      Masaryk, Ehrenfels, Brentano a jeho škola, Husserl, Heidegger, česká filozofie 19. a 20. století jako celek
      tel.: 221 183 313, e-mail: pauza.flu@email.cz
     • doc. PhDr. Jiří Pechar (FLÚ)
      fenomenologie a současná filozofie francouzská a německá
      tel.: 221 183 324, e-mail: pechar545@seznam.cz
     • prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. (FLÚ)
      logika, formální sémantika, analytická filozofie
      tel.: 221 183 321, e-mail: jarda.peregrin@gmail.com
     • Mgr. Martin Pokorný, Ph.D. (FLÚ)
      filosofie jazyka, estetika, literární teorie
      tel.: 221 183 595, e-mail: mpokorny@site.cas.cz
     • Mgr. Vít Pokorný (FLÚ)
      teorie vědomí, kognitivní a teoretická antropologie
      tel.: 724574192, e-mail: pitvok@email.cz
     • Mgr. Martin Ritter, Ph.D. (FLÚ)
      Benjamin, Patočka, fenomenologie
      tel.: 221 183 539, e-mail: ritter@cts.cuni.cz
     • Robin Rollinger, Ph.D. (FLÚ)
      Brentano a jeho škola
      tel.: 234 612 318, e-mail: robinrollinger@yahoo.com
     • PhDr. Věra Schifferová, CSc. (FLÚ)
      filozofické aspekty komeniologie, Komenský v díle Jana Patočky
      tel.: 221 183 340, e-mail: schifferova@flu.cas.cz
     • PhDr. Vladimír Svoboda, CSc. (FLÚ)
      deontická logika, filosofie logiky
      tel.: 221 183 321, e-mail: svoboda@site.cas.cz
     • doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (FLÚ)
      antická filozofie, filozofie umění
      tel.: 221 183 242, e-mail: karel.thein@ff.cuni.cz
     • PhDr. Václav Tomek, CSc. (FLÚ)
      český a evropský anarchismus, filozofie a poezie přelomu 19. a 20. století (Hlaváček, Karásek ad.)
      tel.: 221 183 312, e-mail: vtomek@flu.cas.cz
     • Mgr. Petr Urban, Ph.D. (FLÚ)
      fenomenologie a etika
      tel.: 221 183 316, e-mail.: petr_u@yahoo.com
     • PhDr. Josef Velek, CSc. (FLÚ)
      politická a morální filozofie
      tel.: 221 183 349, e-mail: josef.velek@seznam.cz
     • Mgr. Tomáš Vítek, Ph.D. (FLÚ)
      nejstarší antická filozofie
      tel.: 221 183 330, e-mail: tomas.vitek7@gmail.com
     • PhDr. Marta Vlasáková, Ph.D. (FLÚ)
      dějiny logiky, Bernard Bolzano
      tel.: 221 183 321, e-mail: marta.vlasakova@flu.cas.cz
     • PhDr. Vlastimil Zátka, CSc. (FLÚ)
      Kant a kantovství, důraz na estetiku; problematika teorie poznání v evropské filozofii 19. a 20. století
      tel.: 221 183 318, e-mail: vlazatka@flu.cas.cz
     • PhDr. Josef Zumr, CSc. (FLÚ)
      česká filozofie a estetika 19. a 20. století, Herbart a jeho stoupenci, strukturalismus, česká literatura, Klíma, Hrabal
      tel.: 221 183 595, e-mail: zumrj@site.cas.cz
     • Mgr. Jiří Žůrek, Th.D. (FLÚ)
      systematická teologie a dogmatika, dějiny liturgie
      tel.: 234 612 314, e-mail: zurek@ics.cas.cz
    • Historie
     • PhDr. Marie Bahenská, Ph.D. (MÚA)
      dějiny ženského hnutí, ženských spolků a dívčích škol v českých zemích
      tel.: 286 010 118, e-mail: bahenska@mua.cas.cz
     • Mgr. Kateřina Bobková-Valentová, Ph.D. ()
      církevní a náboženské dějiny 17. a 18. století, zejména historie jezuitského řádu
      tel.: 286 882 121, linka 236, e-mail: valentova@hiu.cas.cz
     • PhDr. Pavel Brodský, CSc. et DSc. (MÚA)
      kodikologie; dějiny knižní malby (iluminované rukopisy), zejména české
      tel.: 234 612 217, e-mail: brodsky@mua.cas.cz
     • Mgr. Pavlína Cermanová, Ph.D. (FLÚ)
      apokalyptika ve středověku
      e-mail: P.Cermanova@seznam.cz
     • PhDr. Pavel Cibulka, CSc. ()
      české dějiny 2. poloviny 19. století se specializací na problematiku Moravy
      tel.: 532 290 506, e-mail: cibulka@brno.avcr.cz
     • Mgr. Jaroslav Cuhra, Ph.D. (ÚSD)
      křesťané a církve v československém komunistickém režimu; odpor a soudní represe v Československu 1948-1989
      tel.: 257 286 368, e-mail: cuhra@usd.cas.cz
     • PhDr. Jindřich Dejmek, CSc., DSc. ()
      dějiny první republiky a mezinárodní vztahy včetně druhé poloviny 20. století
      tel.: 286 882 121, linka 244, e-mail: dejmek@hiu.cas.cz
     • PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. (FLÚ, )
      církevní dějiny vrcholného a pozdního středověku, soužití židů a křesťanů ve středověku, digital humanities
      tel.: 286 882 121, 221 183 245, e-mail: dolezal@hiu.cas.cz, dolezal@flu.cas.cz
     • doc. Mgr. Vratislav Doubek, dr. (MÚA)
      politologie, dějiny 19. a první poloviny 20. století
      tel.: 234 612 205, e-mail: vdoubek@post.cz
     • PhDr. Dana Dvořáčková, Ph.D. ()
      panovnický dvůr ve středověku a dvorská kultura, dějiny 13. století
      tel.: 286 882 121, linka 247, e-mail: dvorackova@hiu.cas.cz
     • Mgr. Dušan Foltýn (FLÚ)
      dějiny a hmotná kultura církevních řádů
      tel.: 221 183 245, e-mail: foltyn@flu.cas.cz
     • PhDr. Martin Franc, Ph.D. (MÚA)
      dějiny Akademie věd ČR a jejích předchůdců ve 20. století (dějiny jednotlivých ústavů, význačné osobnosti z řad vědců); životní styl po roce 1945 a vědní politika v 50. a 60. letech 20. století; dějiny výživy
      tel.: 286 010 123, e-mail: franc@mua.cas.cz
     • doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D. ()
      dějiny Polska a česko-polské vztahy ve 20. století, polská menšina v Československu
      tel.: 532 290 509, e-mail: friedl@hiu.cas.cz
     • Mgr. Josef Förster, Ph.D. (FLÚ)
      latinská literatura raného novověku, náboženské řády
      tel.: 234 612 317, e-mail: forster@ics.cas.cz
     • PhDr. Adéla Gjuričová, Ph.D. (ÚSD)
      dějiny parlamentarismu
      tel.: 224 311 159, e-mail: gjuricova@usd.cas.cz
     • PhDr. Dagmar Hájková, Ph.D. (MÚA)
      T. G. Masaryk a Edvard Beneš: život, dílo, komemorace; Masarykova rodina a její členové; české dějiny první poloviny 20. století
      tel.: 234 612 415, e-mail: hajkova@mua.cas.cz
     • PhDr. Lubomíra Havlíková, CSc. (SLÚ)
      středověké dějiny jihoslovanských zemí
      tel.: 224 800 265, e-mail: havlikova@slu.cas.cz
     • doc. PhDr. Ladislav Hladký, CSc.. ()
      dějiny zemí bývalé Jugoslávie, 19. století
      tel.: 532 290 503, e-mail: hladky@brno.avcr.cz
     • prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. ()
      dějiny 19. století, specializace dějiny dopravy
      tel.: 286 882 121, linka 243, e-mail: hlavacka@hiu.cas.cz
     • doc. PhDr. Martin Holý, Ph.D. ()
      vzdělanostní a intelektuální dějiny 16. a 17. století; dějiny raně novověké šlechty
      tel.: 286 892 533 nebo 286 882 121, linka 307, e-mail: holy@hiu.cas.cz
     • PhDr. Marta Hradilová (MÚA)
      soupis a studium rukopisů na území České republiky a bohemikálních rukopisů v zahraničí
      tel.: 234 612 215, e-mail: hradilova@mua.cas.cz
     • PhDr. Jiří Hrbek, Ph.D. ()
      barokní Habsburkové; dějiny politického myšlení; dějiny raně novověké šlechty
      tel.: 286 882 121, linka 236, e-mail: hrbek@hiu.cas.cz
     • PhDr. Eva Irmanová, CSc. ()
      dějiny Maďarska 19. a 20. století v kontextu střední Evropy; česko-slovensko-maďarské vztahy
      tel.: 286 882 121, linka 248, e-mail: irmanova@hiu.cas.cz
     • PhDr. Milena Josefovičová, Ph.D. (MÚA)
      dějiny německé vzdělanosti v českých zemích ve 20. století, zejména německé Vysoké školy technické v Praze
      tel.: 286 010 115, e-mail: josefovi@mua.cas.cz
     • Mgr. Jiří Just, Th.D. ()
      dějiny Jednoty bratrské
      tel.: 221 183 311, e-mail: g.iustus@etf.cuni.cz
     • doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. (FLÚ)
      starověké dějiny a epigrafika
      tel.: 234 612 329, e-mail: kepartova@seznam.cz
     • PhDr. Petr Kitzler, Ph.D., (FLÚ)
      raně křesťanská literatura, latinská patristika a hagiografie
      tel.: 234 612 323, e-mail: kitzler@ics.cas.cz
     • prof. PhDr. Jan Klápště, CSc., (FLÚ)
      archeologie středověku, dějiny raně středověké Evropy
      tel.: 221 183 245, e-mail: klapste@arup.cas.cz
     • prof. PhDr. Jiří Kocián, CSc. (ÚSD)
      české a čs. dějiny po roce 1945; politický systém a politické stranictví
      tel.: 257 286 348, kocian@usd.cas.cz
     • PhDr. Helena Kokešová, Ph.D. (MÚA)
      archivní fondy T. G. Masaryka a E. Beneše
      tel.: 286 010 117, e-mail: kokesova@mua.cas.cz
     • PhDr. Stanislav Kokoška (ÚSD)
      čs. dějiny 1938-1945; dějiny zpravodajských služeb
      tel.: 257 286 373, kokoska@usd.cas.cz
     • PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (MÚA)
      dějiny vědy ve 20. století; rakouské dějiny 20. století
      tel.: 234 612 221, e-mail: konrad@mua.cas.cz
     • PhDr. Antonín Kostlán, CSc. (ÚSD)
      dějiny vědy (novověk, 20. století)
      tel.: 221 990 622, kostlan@usd.cas.cz
     • doc. PhDr. Pavel Krafl, Dr. ()
      dějiny církevní organizace v Čechách a na Moravě ve středověku, dějiny středověkého církevního práva v Čechách a na Moravě, středověké synody, řeholní kanovníci sv. Augustina
      tel.: 532 890 504, e-mail: krafl@brno.avcr.cz
     • Mgr. Jan Kremer (FLÚ)
      monasteriologie, reformní řádová hnutí 11. až 13. století
      tel.: 221 183 245, e-mail: jenarpg@centrum.cz
     • Dr. Phil. Rudolf Kučera, Ph.D. (MÚA)
      kulturní a sociální aspekty středoevropských dějin 1848-1948
      tel.: 777 232 711, e-mail: kucera@mua.cas.cz
     • PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. (MÚA)
      dějiny Němců a vědeckých institucí v českých zemích
      tel.: 286 010 115, e-mail: kunstat@mua.cas.cz
     • PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D. ()
      sociální dějiny období nacionálního socialismu, mezinárodní vztahy ve střední Evropě po druhé světové válce
      tel.: 286 882 121, linka 248, e-mail: kyncl@hiu.cas.cz
     • PhDr. Jana Malínská, Ph.D. (MÚA)
      dějiny ženského hnutí v českých zemích; bibliografie Masarykových textů a textů o TGM
      tel.: 234 612 221, e-mail: malinska@mua.cas.cz 
     • RNDr. Jiří Martínek, Ph.D. ()
      biograficko-lexikální výzkum, dějiny přírodních věd a cestovatelství, Biografický slovník českých zemí
      tel.: 286 882 121, linka 234, e-mail: martinek@hiu.cas.cz
     • Mgr. Pavlína Mašková (FLÚ)
      Christianizace a její odraz v archeologických pramenech
      tel.: 221 183 245, e-mail: pavlina.maskova@seznam.cz
     • doc. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. ()
      církevní dějiny raného novověku, , období baroka, rekatolizace
      tel.: 286 882 121, linka 236, e-mail: mikulec@hiu.cas.cz
     • Mgr. Jiří Militký, Ph.D.(FLÚ)
      numismatika
      tel.: 221 183 245, e-mail: militky.jiri@seznam.cz
     • PhDr. Martin Musílek (FLÚ)
      středověká města, dějiny husitství a drobné šlechty v husitské revoluci
      tel.: 221 183 245, e-mail: musilek@flu.cas.cz
     • Doc. PhDr. Martin Nejedlý, Dr. (FLÚ)
      středověká literární díla jako historický pramen, historická antropologie
      tel.: 221 183 245, e-mail: martin.nejedly@ff.cuni.cz
     • doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc. ()
      dějiny první republiky, československý domácí a zahraniční odboj za druhé světové války, dějiny československé válečné diplomacie
      tel.: 286 892 530 nebo 286 882 121, linka 250, e-mail: nemecek@hiu.cas.cz
     • Mgr. Martin Nodl, Ph.D. (FLÚ)
      sociální dějiny a problematika mentality a každodenního života pozdního středověku, dějiny dějepisectví
      tel.: 221 183 245, e-mail: nodl@seznam.cz
     • PhDr. Helena Nosková, CSc. (ÚSD)
      národnostní, etnické menšiny a nedominantní skupiny obyvatelstva Československa a ČR z pohledu novodobé historie a etnologie
      tel.: 257 286 349, noskova@usd.cas.cz
     • Mgr. Robert Novotný Ph.D. (FLÚ)
      sociální a hospodářské dějiny pozdního středověku
      tel.: 221 183 245, e-mail: novotny@flu.cas.cz
     • PhDr. Doubravka Olšáková, Ph.D. (ÚSD)
      dějiny vědy (19. A 20. Století)
      tel.: 221 990 627, olsakova@usd.cas.cz
     • PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D. ()
      české a francouzské osvícenství, česko–francouzské vztahy
      tel.: 286 882 121, linka 236, e-mail: grecenkova@hiu.cas.cz
     • prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc.. ()
      Habsburská monarchie v raném novověku, Rožmberkové
      tel.: 286 882 121, linka 318, e-mail: panek@hiu.cas.cz
     • PhDr. Michal Pehr, Ph.D. (MÚA)
      vztah první Československé republiky ke katolické církvi a ke Svatému stolci (1918-1938); problematika katolických a křesťansko-demokratických stran; Třetí republika – Československo v letech 1945-1948 (politický systém, politické strany, volby); problematika katolických a křesťansko-demokratických stran
      tel.: 234 612 219, e-mail: pehr@mua.cas.cz
     • doc. PhDr. Magdalena Pokorná, CSc. ()
      české kulturní dějiny 19. a 20. století, dějiny vědeckých institucí, významné osobnosti
      tel.: 286 882 121, linka 245, e-mail: pokorna@hiu.cas.cz
     • prof. PhDr. Svatava Raková, CSc. ()
      dějiny britských kolonií v Americe, dějiny USA 18. a 19. století
      tel.: 286 882 121, linka 249, e-mail: rakova@hiu.cas.cz
     • prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. (MÚA)
      slovenské dějiny; dějiny česko-slovenských vztahů od počátku 20. století do rozpadu Československa (1992)
      tel.: 234 612 205, e-mail: rychlik@email.cz
     • prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. ()
      historická geografie, dějiny měst, dějiny kartografie
      tel.: 286 890 189 nebo 286 882 121, linka 251, e-mail: semotanova@hiu.cas.cz
     • prof. PhDr. Petr Sommer, DSc. (FLÚ)
      archeologie středověku, církevní archeologie, duchovní kultura středověku
      tel.: 221 183 245, e-mail: sommer@flu.cas.cz
     • Mgr. Pavel Soukup, Ph.D. (FLÚ)
      kulturní a duchovní dějiny vrcholného a pozdního středověku; zbožnost, kazatelství; svatá válka, rytířství; dějiny dějepisectví
      tel.: 221 183 245, e-mail: soukup@flu.cas.cz
     • prof. PhDr. Pavel Spunar, CSc. (FLÚ)
      kulturní dějiny českého středověku, zejména středověké knižní kultury, paleografie, kodikologie
      tel.: 234 612 321, e-mail: spunar@ics.cas.cz
     • Mgr. Tomáš Sterneck, Ph.D. ()
      dějiny raně novověkých měst; dějiny nižší šlechty; ediční teorie a praxe
      tel.: 387 775 070, e-mail: sterneck@volny.cz
     • PhDr. Lucie Storchová, Ph.D. (FLÚ)
      renesanční humanismus, novověká cestopisná literatura
      tel.: 221 183 311, e-mail: storchova_lucie@yahoo.com
     • PhDr. Jiří Suk, Ph.D. (ÚSD)
      československé dějiny 1968-1989; dějiny československé a české transformace po roce 1989
      tel.: 257 286 368, suk@usd.cas.cz
     • PhDr. Martin Svatoš, CSc. (FLÚ)
      latinská kultura raně novověkých Čech, zejména kulturní aktivity náboženských řádů
      tel.: 234 612 313, e-mail: svatos@ics.cas.cz
     • doc. PhDr. Jaroslav Šebek, Ph.D. ()
      politické a sociální dějiny první republiky, církevní dějiny 19. a 20. století
      tel.: 286 882 121, linka 242, e-mail: sebek@hiu.cas.cz
     • PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D. (FLÚ)
      hospodářské a sociální dějiny 19. a 20. století se zaměřením na problematiku měst
      tel.: 221 183 201, e-mail: sevecek@flu.cas.cz
     • PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D., DSc. ()
      šlechta pozdním středověku, historická topografie, dějiny měst ve středověku
      tel.: 283 882 138 nebo 286 882 121, linka 260, e-mail: simunek@hiu.cas.cz
     • prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. (FLÚ)
      obecná historie pozdního středověku; humanismus, renesance a reformace ve střední Evropě; dějiny středověkých univerzit, středověká ikonologie a ikonografie, pozdněstředověké doktríny a mentality
      tel.: 221 183 245, e-mail: smahel@flu.cas.cz
     • PhDr. Josef Tomeš, Ph.D. (MÚA)
      teorie a praxe encyklopedické tvorby; česká biografická encyklopedistika
      tel.: 234 612 221, e-mail: tomes@mua.cas.cz
     • PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D. (ÚSD)
      české a čs. dějiny po roce 1945; dějiny středovýchodní Evropy; dějiny studené války
      tel.: 257 286 362, tuma@usd.cas.cz
     • PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D. (FLÚ)
      komeniologie, dějiny vzdělanosti raného novověku
      tel.: 221 183 311, e-mail: urbanek@site.cas.cz
     • prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. (ÚSD)
      dějiny tzv. normalizace; orální historie
      tel.: 257 286 357, vanek@usd.cas.cz
     • PhDr. Vladimír Vavřínek, CSc., Dr. h. c. (SLÚ)
      byzantologie
      Tel.: 224 800 261, e-mail: vavrinek@slu.cas.cz
     • PhDr. Luboš Velek, Ph.D. (MÚA)
      český a rakouský parlamentarismus a jeho instituce; české a rakouské dějiny 19. a první poloviny 20. století; česko-německé vztahy v 19. a 20. století
      tel.: 286 010 112; 234 612 205, e-mail: velek.lubos@volny.cz
     • doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. ()
      dějiny slavistiky, dějiny 19. století
      tel.: 532 290 502, e-mail: vlcek@brno.avcr.cz
     • PhDr. Emil Voráček, DrSc. ()
      problematika stalinismu a česko-sovětské vztahy
      tel.: 286 882 121, linka 248, e-mail: voracek@hiu.cas.cz
     • doc. PhDr. Pavla Vošahlíková, DrSc. ()
      české dějiny 19. století a proces modernizace
      tel.: 286 882 121, linka 235, e-mail: vosahlikova@hiu.cas.cz
     • PhDr. Jana Zachová, CSc. (FLÚ)
      edice středověkých pramenů diplomatických i literárních; historická sémantika
      tel.: 221 183 245, e-mail: zachova@flu.cas.cz
     • PhDr. Jan Zelenka, Ph.D. ()
      dějiny raného a vrcholného středověku, lenní vztahy, počátky šlechty a fenomén dvorské kultury
      tel.: 286 882 121, linka 246, e-mail: zelenka@hiu.cas.cz
     • doc. PhDr. Zlatica Zudová-Lešková, CSc. ()
      politické dějiny Slovenska, česko-slovenské vztahy ve 20. století, rezistence Židů v souvislostech holocaustu, československý odboj a vojenské dějiny 1939-1945
      tel.: 286 882 121, linka 244, e-mail: zudova@hiu.cas.cz
     • prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. (FLÚ, )
      výzkum přemyslovského období v kontextu evropských dějin; studium vzniku a počátků měst
      tel.: 286 882 121, linka 246,
      221 183 245, e-mail: zemlicka@hiu.cas.cz
     • Mgr. Václav Žůrek (FLÚ)
      kulturní dějiny středověké Evropy, panovnické rituály
      tel.: 221 183 245, e-mail: venazurek@seznam.cz
    • Informační systémy a databáze historických a ekonomických dat
     • Mgr. Zdeňka Chmelařová (KNAV)
      knihovní systémy, databáze vědeckých výsledků ASEP
      tel.: 221403478, e-mail: chmelarova@knav.cz
     • Mgr. Tomáš Havelka, Ph.D. (FLÚ)
      digitalizace a zpřístupnění komeniologických elekronických zdrojů
      tel.: 221 183 338, e-mail: havelka@site.cas.cz
     • PhDr. Ivana Laiblová Kadlecová (KNAV)
      bibliometrie, scientometrie, elektronické informační zdroje
      tel.: 221403244, e-mail: kadlec@knav.cz
     • Ing. Jana Koudelková (NHÚ)
      speciální fondy a databáze v ekonomii
      tel.: 224 005 183, e-mail: library@cerge-ei.cz
     • Ing. Martin Lhoták (KNAV)
      digitalizace knihovních fondů, digitální knihovny a knihovní informační systémy
      tel.: 224240524, e-mail: lhotak@knav.cz
     • PhDr. Marie Makariusová ()
      biograficko-lexikální výzkum, Biografický slovník Českých zemí
      tel.: 286 882 121, linka 234, e-mail: makariusova@hiu.cas.cz
     • Mgr. Pavel Mika (KNAV)
      bibliometrie, scientometrie
      tel.: 221403388, e-mail: mika@knav.cz
     • PhDr. Tomáš Pavela (NHÚ)
      informační systémy
      tel.: 224 005 122, e-mail: library@cerge-ei.cz
     • Michal Pšenička (KNAV)
      digitalizace
      tel.: 286851955, e-mail: psenicka@knav.cz
     • PhDr. Václav Pumprla (FLÚ)
      bibliografie a zpracování historických knižních fondů, Biografický lexikon Českých zemí
      tel.: 234 612 313, e-mail: pumprla@ics.cas.cz
     • Mgr. Eliška Reitspiesová (NHÚ)
      bibliografie a citační analýza v ekonomii
      tel.: 224 005 138, e-mail: library@cerge-ei.cz
     • PhDr. Zuzana Rybářová (NHÚ)
      zpracování ekonomických knižních fondů
      tel.: 224 005 183, e-mail: library@cerge-ei.cz
     • Roman Soukup (FLÚ)
      problémy digitalizace obrazových dat
      tel.: 234 612 316, e-mail: rosou@email.cz
     • Mgr. Lucie Vasiljevová (NHÚ)
      akviziční systémy ekonomických knižních fondů a knihovnictví
      tel.: 224 005 122, e-mail: library@cerge-ei.cz
     • PhDr. Lenka Veselá, Ph.D. (KNAV)
      dějiny knih, knihtisku a knihoven, bibliografie historické bohemikální literatury
      tel.: 221403327, e-mail: vesela@knav.cz
     • Mgr. Jiří Žůrek, Th.D. (FLÚ)
      informační systémy kulturně-historických dat, textových a obrazových databází
      tel.: 234 612 314, e-mail: zurek@ics.cas.cz
    • Jazykověda a jazyková praxe
     • PhDr. Josef Bartoň, Th.D. (FLÚ)
      moderní český biblický překlad, dějiny české bible, český náboženský jazyk
      tel.: 220 181 608, e-mail: barton@ktf.cuni.cz
     • PhDr. Alena Černá, Ph.D. (ÚJČ)
      vývoj češtiny
      tel.: 225 391 452, e-mail: alenacerna@ujc.cas.cz
     • PhDr. Milan Harvalík, Ph.D. (ÚJČ)
      problematika vlastních jmen osobních a místních
      tel.: 225 391 466, e-mail: harvalik@ujc.cas.cz
     • prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc. (ÚJČ)
      stylistika a mluvená čeština
      tel.: 225 391 438, e-mail: hoffmannova@ujc.cas.cz
     • Mgr. Pavel Hons, Ph.D. ()
      tamilský jazyk a literatura; dalitská literatura; indická společnost
      tel.: 26605 3703, e-mail: hons@orient.cas.cz
     • PhDr. Helena Karlíková, CSc. (ÚJČ)
      etymologie
      tel.: 532 290 519, e-mail: helena.karlikova@iach.cz
     • doc. RNDr. Karel Oliva, Dr. (ÚJČ)
      počítačová lingvistika a její aplikace
      tel.: 225 391 403, e-mail: oliva@ujc.cas.cz
     • PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D. (ÚJČ)
      jazyková kultura, jazykové poradenství
      tel.: 225 391 426, e-mail: pravdova@ujc.cas.cz
     • PhDr. Zuzana Silagiová (FLÚ)
      latinský jazyk českého středověku, problémy latinské lexikografie
      tel.: 234 612 306, e-mail: silagiova@ics.cas.cz
     • PhDr. Martin Steiner (FLÚ)
      vydávání raně novověkých latinských textů, kritická edice J. A. Comenii Opera omnia
      tel.: 221 183 338, e-mail: msteiner@flu.cas.cz
     • PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D. ()
      dějiny Indie; indoárijské jazyky (sanskrt a hindí); hindská lexikografie
      tel.: 26605 3704, e-mail: strnad@orient.cas.cz
     • Mgr. Hana Šedinová, Ph.D. (FLÚ)
      středověká latinská lexikografie a terminologie přírodních věd
      tel.: 234 612 325, e-mail: sedinova@ics.cas.cz
     • PhDr. Josef Šimandl Ph.D. (ÚJČ)
      tvarosloví češtiny
      tel.: 225 391 431, e-mail: simandl@ujc.cas.cz
     • PhDr. Milena Šipková, CSc. (ÚJČ)
      dialektologie
      tel.: 532 290 295, e-mail: sipkova@iach.cz
     • doc. PhDr. František Štícha, CSc. (ÚJČ)
      syntax češtiny
      tel.: 225 391 430, e-mail: sticha@ujc.cas.cz
     • PhDr. Hana Třísková ()
      fonetika a fonologie moderní čínštiny
      tel.: 266 052 412, e-mail: triskova@orient.cas.cz
    • Literární věda
     • PhDr. Dalibor Dobiáš, Ph.D. (ÚČL)
      česká literatura v 19. století
      tel.: 222 828 140, e-mail: dobias@ucl.cas.cz
     • Mgr. Jiří Flaišman, Ph.D. (ÚČL)
      textologie a ediční praxe
      tel.: 222 828 112, e-mail: flaisman@ucl.cas.cz
     • PhDr. Robert Ibrahim, Ph.D. (ÚČL)
      teorie verše
      tel.: 220 828 150, e-mail: ibrahim@ucl.cas.cz
     • Ing. Pavel Janáček, Ph.D. (ÚČL)
      česká populární literatura 20. století
      tel.: 222 828 114, e-mail: janacek@ucl.cas.cz
     • prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. (ÚČL)
      česká literatura ve 20. století a v současnosti
      tel.: 222 828 151, e-mail: janousek@ucl.cas.cz
     • PhDr. Alice Jedličková, CSc. (ÚČL)
      teorie vyprávění a intermedialita
      tel.: 222 828 150, e-mail: jedlickova@ucl.cas.cz
     • Mgr. Pavel Kořínek (ÚČL)
      dějiny českého komiksu
      tel.: 222 828 144, e-mail: korinek@ucl.cas.cz
     • Mgr. Jan Matonoha, Ph.D. (ÚČL)
      genderová studia literatury
      tel.: 222 828 146, e-mail: matonoha@ucl.cas.cz
     • PhDr. Václav Petrbok, Ph.D. (ÚČL)
      česká a německojazyčná literatura 19. století
      tel.: 222 828 140, e-mail: petrbok@ucl.cas.cz
     • PhDr. Michal Přibáň, Ph.D. (ÚČL)
      česká exilová literatura
      tel.: 543 422 546, priban@ucl.cas.cz
     • PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D. (ÚČL)
      teorie literatury, dějiny literárněvědného strukturalismu
      tel.: 543 422 531, e-mail: sladek@ucl.cas.cz
     • Mgr. Daniel Soukup, Ph.D. (ÚČL)
      starší česká literatura
      tel.: 543 422 536, e-mail: soukup@ucl.cas.cz
     • PhDr. Petr Šámal, Ph.D. (ÚČL)
      česká literární kultura ve 20. století, cenzura
      tel.: 222 828 143, e-mail: samal@ucl.cas.cz
     • prof. PhDr. Jiří Trávníček, CSc. (ÚČL)
      výzkum čtenářů a čtení v České republice
      tel.: 543 422 537, e-mail: travnicek@ucl.cas.cz
     • Mag. Dr. Michael Woegerbauer (ÚČL)
      knižní kultura a literární cenzura v 18. a 19. století
      tel.: 222 828 144, e-mail: woegerbauer@ucl.cas.cz
    • Orientalistika
     • Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D. ()
      moderní a soudobé dějiny Blízkého východu; politický islám
      tel.: 26605 2488, e-mail: beranek@orient.cas.cz
     • Mgr. Jan Čuřík ()
      soudobý Blízký východ; politická ekonomie Blízkého východu
      e-mail: curik@orient.cas.cz
     • Mgr. Táňa Dluhošová, Ph.D. ()
      dějiny a kultura Taiwanu; taiwanská poválečná literatura
      tel.: 26605 2464, e-mail: dluhosova@orient.cas.cz
     • PhDr. Jan Filipský, CSc. ()
      politika jižní Asie; buddhismus; dějiny Srí Lanky (Cejlonu); hinduistická mytologie
      tel.: 26605 3729, email: filipsky@orient.cas.cz
     • PhDr. Jiří Holba, Ph.D. ()
      buddhismus; buddhistická filosofie
      tel.: 26605 2484, e-mail: holba@ff.cuni.cz
     • Mgr. Pavel Hons, Ph.D. ()
      tamilský jazyk a literatura; dalitská literatura; indická společnost
      tel.: 26605 3703, e-mail: hons@orient.cas.cz
     • Mgr. Jakub Hrubý, Ph.D. ()
      středověké dějiny Číny
      tel.: 26605 2372, e-mail: hruby@orient.cas.cz
     • Mgr. Ondřej Klimeš, Ph.D. ()
      politika a dějiny Xinjiangu; politika a dějiny moderní Číny
      tel.: 26605 231, e-mail: klimes@orient.cas.cz
     • PhDr. Vladimír Liščák, CSc. ()
      dějiny náboženství v Číně; Hedvábná cesta
      tel.: 26605 2412, e-mail: vliscak@orient.cas.cz
     • Mgr. Miroslav Melčák, Ph.D. ()
      sociální a urbánní dějiny islámského středověku
      tel.: 26605 2210, e-mail: melcak@orient.cas.cz
     • PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D. ()
      klasický islám; islámská mystika; kultura islámských zemí
      tel.: 26605 2210, email: ostransky@orient.cas.cz
     • PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D. ()
      politické dějiny jihovýchodní Asie; dějiny Indonésie; indonéština
      e-mail: petru@orient.cas.cz
     • PhDr. Jiří Prosecký, CSc. ()
      dějiny a kultury starověkého Předního východu; akkadská literatura
      tel.: 26605 3709, e-mail: prosecky@orient.cas.cz
     • Jarmila Ptáčková, Dr. phil. ()
      rozvojová politika Číny v tibetských oblastech, čínsko-tibetské vztahy
      tel.: 26605 2464, email: ptackova@orient.cas.cz
     • Dr. Clément Steuer ()
      systém politických stran v arabském světě
      tel.: 26605 2460, e-mail: steuer@orient.cas.cz
     • PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D. ()
      dějiny Indie; indoárijské jazyky (sanskrt a hindí); hindská lexikografie
      tel.: 26605 3704, e-mail: strnad@orient.cas.cz
     • Dr. Stefano Taglia ()
      historie pozdní Osmanské říše, nacionalismus a menšiny na Blízkém východě
      tel.: 26605 2460, email: taglia@orient.cas.cz
     • PhDr. Věra Veselá, Ph.D. ()
      politický islám ve střední Asii a Afghánistánu
      e-mail: vesela@orient.cas.cz
     • Mgr. Gabriela Özel Volfová ()
      zahraniční politika Turecka; vztahy Turecka a Evropské unie; postavení žen v islámu
      tel.: 26605 2460, e-mail: ozelvolfova@orient.cas.cz
     • Oliver Weingarten, M.A., Ph.D. ()
      klasická čínština; čínská literatura, myšlení a kultura
      tel.: 26605 3521, e-mail: weingarten@orient.cas.cz
     • PhDr. Jan Zouplna, Ph.D. ()
      moderní dějiny Židů; stát Izrael; sionismus; židovské politické myšlení
      tel.: 26605 3522, email: zouplna@orient.cas.cz
    • Právní vědy
     • doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc. (ÚSP)
      mezinárodní právo soukromé a veřejné, mezinárodní obchodní arbitráž, ochrana investic
      tel.: 221 990 741, e-mail: balas@ilaw.cas.cz
     • JUDr. Jan Bárta, CSc. (ÚSP)
      ústavní právo, správní právo, finanční právo
      tel.: 221 990 725, e-mail: barta@ilaw.cas.cz
     • doc. JUDr. Josef Blahož, DrSc. (ÚSP)
      ústavní právo, srovnávací právo
      tel.: 221 990 748, e-mail: blahoz@ilaw.cas.cz
     • JUDr. František Cvrček, CSc. (ÚSP)
      teorie práva, právní informatika
      tel.: 221 990 774, e-mail: cvrcek@ilaw.cas.cz
     • doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. (ÚSP)
      medicínské právo, odpovědnost za škodu
      tel.: 221 990 747, e-mail: dolezel@ilaw.cas.cz
     • prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš (ÚSP)
      občanské právo
      tel.: 221 990 711, e-mail: elias@ilaw.cas.cz
     • JUDr. Jiří Grospič, CSc. (ÚSP)
      správní právo, ústavní právo
      tel.: 221 990 762, e-mail: grospic@ilaw.cas.cz
     • JUDr. Miloslava Hálová (ÚSP)
      správní právo, dopravní právo
      tel.: 221 990 761, e-mail: halova@ilaw.cas.cz
     • JUDr. Pavel Hamerník, Ph.D. (ÚSP)
      právo EU, sportovní právo
      tel.: 221 990 743, e-mail: hamernik@ilaw.cas.cz
     • doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. (ÚSP)
      obchodní právo, insolvenční právo
      tel.: 221 990 743, e-mail: havel@ilaw.cas.cz
     • JUDr. Antonín Lojek, Ph.D. (ÚSP)
      právní dějiny
      tel.: 221 990 743, e-mail: lojek@ilaw.cas.cz
     • JUDr. Jan Malíř, Ph.D. (ÚSP)
      právo EU, mezinárodní právo veřejné
      tel.: 221 990 747, e-mail: malir@ilaw.cas.cz
     • JUDr. Ján Matejka, Ph.D. (ÚSP)
      právo duševního vlastnictví, občanské právo, ochrana osobních údajů
      tel.: 221 990 716, e-mail: matejka@ilaw.cas.cz
     • JUDr. Hana Müllerová, Ph.D. (ÚSP)
      právo životního prostředí, správní právo
      tel.: 221 990 744, e-mail: mullerova@ilaw.cas.cz
     • JUDr. František Novák, CSc. (ÚSP)
      teorie práva, právní informatika
      tel.: 221 990 770, e-mail: novak@ilaw.cas.cz
     • prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. (ÚSP)
      mezinárodní právo soukromé
      tel.: 221 990 763, e-mail: pauknerova@ilaw.cas.cz
     • JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D. (ÚSP)
      teorie práva, právní logika, filozofie práva
      tel.: 221 990 767, e-mail: sobek@ilaw.cas.cz
     • JUDr. Michal Šejvl, Ph.D. (ÚSP)
      teorie práva, filozofie práva, právo EU
      tel.: 221 990 767, e-mail: sejvl@ilaw.cas.cz
     • prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. (ÚSP)
      mezinárodní právo veřejné
      tel.: 221 990 763, e-mail: sturma@ilaw.cas.cz
    • Psychologie
     • doc. PhDr. František Baumgartner, CSc. (PSÚ)
      zvládání zátěže, emoční a sociální inteligence, interpersonální agrese
      tel.: 532290282, e-mail: baumgartner@psu.cas.cz
     • doc. PhDr. Marek Blatný, CSc. (PSÚ)
      psychologie osobnosti, osobní pohoda, celoživotní vývoj člověka
      tel.: 532290270, e-mail: blatny@psu.cas.cz
     • prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. (PSÚ)
      narativní psychologie, kvalitativní metodologie, psychologie agrese
      tel.: 532290259, e-mail: cermak@psu.cas.cz
     • Mgr. Sylvie Graf, Ph.D. (PSÚ)
      meziskupinový kontakt a postoje, sociální kognice
      tel.: 532290257, e-mail: sylvie.graf@psu.cas.cz
     • Doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. (PSÚ)
      psychologie osobnosti, diagnostika osobnosti, sociální kognice
      tel.: 532290258, e-mail: martina@psu.cas.cz
     • Doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D. (PSÚ)
      narativní psychologie, psychologie filmu
      tel.: 221403902, e-mail: vladimír.chrz@praha.psu.cas.cz
     • doc. Mgr. Pavlína Janošová, Ph.D. (PSÚ)
      školní šikana, gender identita, spiritualita a morální hodnoty
      tel.: 221403904, e-mail: pavlina.janosova@praha.psu.cas.cz
     • PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D. (PSÚ)
      vrstevnické vztahy ve škole, šikana, prosociální chování, psychosociální vývoj v adolescence
      tel.: 221403906, e-mail: kollerova@praha.psu.cas.cz
     • Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D. (PSÚ)
      kognitivní psychologie, zraková pozornost, oční pohyby
      tel.: 221403914, e-mail: jiri.lukavsky@praha.psu.cas.cz
     • PhDr. Veronika Anna Polišenská, Ph.D., MSc. (PSÚ)
      forenzní psychologie, psychologie osobnosti
      tel.: 221403908, e-mail: v.polisen@seznam.cz
     • PhDr. Filip Smolík, Ph.D. (PSÚ)
      kognitivní psychologie, psycholingvistika, osvojování jazyka
      tel.: 221403907, e-mail: smolik@praha.psu.cas.cz
     • Mgr. Veronika Sobotková, Ph.D. (PSÚ)
      psychologie zdraví, rizikové a protektivní faktory vývoje v adolescenci
      tel.: 532290284, e-mail: veronika@psu.cas.cz
     • Mgr. Radovan Šikl, Ph.D. (PSÚ)
      kognitivní psychologie, zrakové vnímání, senzorická deprivace
      tel.: 532290129, e-mail: sikl@psu.cas.cz
     • PhDr. Iva Šolcová, Ph.D. (PSÚ)
      psychologie zdraví, stres a odolnost, kosmická psychologie
      tel.: 221403900, e-mail: iva.solcova@praha.psu.cas.cz
     • Prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.(PSÚ)
      metodologie psychologických výzkumů, statistika, psychosémantika
      tel.: 532290120, e-mail: tour@psu.cas.cz
     • PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D. (PSÚ)
      historie psychologie
      tel.: 532290159, e-mail: vobo@psu.cas.cz
     • Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D. (PSÚ)
      analýza diskurzu, neetické chování na pracovišti
      tel.: 221403909, e-mail: zabrodska@psu.cas.cz
    • Slavistika
     • PhDr. Emílie Bláhová, CSc. (SLÚ)
      slovanská diachronní lexikografie a lexikologie, staroslověnská textologie
      Tel.: 224 800 259, 260
     • PhDr. David Blažek Ph.D. (SLÚ)
      Slovinština
      Tel.: 224 800 277, e-mail: blazek@slu.cas.cz
     • PhDr. František Čajka, Ph.D. (SLÚ)
      českocírkevněslovanské písemnictví
      Tel.: 224 800 276, e-mail: cajka@slu.cas.cz
     • PhDr. Václav Čermák, Ph.D. (SLÚ)
      staroslověnské památky hlaholské i cyrilické (textologie, lexikografie)
      Tel.: 224 800 258, e-mail: cermakva@slu.cas.cz
     • PhDr. Marcel Černý, Ph.D. (SLÚ)
      dějiny literárněvědné slavistiky, edice archivních materiálů
      Tel.: 224 800 264, e-mail: cernymar@slu.cas.cz
     • PhDr. Ilona Janyšková, CSc. (ÚJČ)
      slovanská etymologie
      tel.: 532 290 518, ilona.janyskova@iach.cz
     • PhDr. Václav Konzal (SLÚ)
      českocírkevněslovanské písemnictví
      Tel.: 224 800 259, e-mail: konzal@slu.cas.cz
     • PhDr. Iveta Krejčířová (SLÚ)
      ruská lexikologie
      Tel.: 224 800 256, 274; e-mail: krejcirova@slu.cas.cz
     • Mgr. Božana Niševa, Ph.D. (SLÚ)
      bulharská lexikologie
      Tel.: 224 800 270, e-mail: niseva@slu.cas.cz
     • prom. fil. Nikolaj Savický, CSc. (SLÚ)
      slovanská komparativní lingvistika a lexikografie
      tel.: 224 800 256, e-mail: slavicky@slu.cas.cz
     • PhDr. Karolína Skwarska, Ph.D. (SLÚ)
      slovanská synchronní jazykověda
      Tel.: 224 800 275, e-mail: skwarska@slu.cas.cz
     • Mgr. Růžena Šišková (SLÚ)
      ukrajinský jazyk a ukrajinská dialektologie
      Tel.: 224 800 269, e-mail: siskova@slu.cas.cz
     • doc. PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D. (SLÚ)
      teorie slovanských literatur, slovanské literatury jako součást evropské kultury
      Tel.: 224 800 250, 251; e-mail: ulbrechtova@slu.cas.cz
    • Sociologie, politologie
     • Mgr. Josef Bernard, Ph.D. (SOÚ)
      oddělení: Lokální a regionální studia
      tel.: +420 210310227, e-mail: josef.bernard@soc.cas.cz
      Rozvoj venkovských sídel, migrace vědců
     • PhDr. Martin Buchtík (SOÚ)
      oddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění
      Výzkum veřejného mínění, metodologie výzkumu, sociologie internetu
      Tel.: 210310593, e-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz
     • Mgr. Naděžda Čadová (SOÚ)
      Výzkum veřejného mínění, sociologie práce
      Tel.: 210310585, e-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz
     • Mgr. et Mgr. Daniel Čermák (SOÚ)
      oddělení: Lokální a regionální studia
      Lokální a regionální elity, participace a partnerství ve veřejné správě, politická důvěra
      tel.: +420 210310227, e-mail: daniel.cermak@soc.cas.cz
     • Ing. Jan Červenka (SOÚ)
      oddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění
      tel.: +420 210310586, e-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz
      Průzkumy veřejného mínění – ekonomické otázky
     • Mgr. Radka Dudová, Ph.D. (SOÚ)
      oddělení: Gender & sociologie
      Proměny soukromého života, osamělé mateřství, otcovství po rozvodu, ženské tělo – interrupce, prostituce, péče o malé děti
      tel.: +420 210 310 352, e-mail: radka.dudova@soc.cas.cz
     • Mgr. Martin Ďurďovič, Ph.D. (SOÚ)
      oddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění
      Teorie rozumění, sociologie veřejného mínění, epistemologie sociálních a humanitních věd
      Tel.: 210310591, e-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz
     • PhDr. Petra Guasti, Ph.D. (SOÚ)
      oddělení: Sociologie politiky
      tel.: +420 221183237, e-mail: petra.guasti@soc.cas.cz
      Občanství a občanská společnost, moderní demokracie a její instituce na národní a evropské úrovni, participace žen v politice, korupce
     • Doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D. (SOÚ)
      oddělení: Hodnotové orientace ve společnosti
      tel.: +420 210 310 238, e-mail: Dana.Hamplova@soc.cas.cz
      zdraví a rodina, sňatečnost a nesezdané soužití, problematika náboženství
     • PhDr. Hana Hašková, Ph.D. (SOÚ)
      oddělení: Gender & sociologie
      tel.: +420 210 310 351, e-mail: hana.haskova@soc.cas.cz
      reprodukční plány, kombinování pracovního a soukromého života, bezdětnost, mateřství
     • Mgr. Jana Chaloupková, Ph.D. (SOÚ)
      oddělení: Hodnotové orientace ve společnosti
      tel.: +420 210 310 238, e-mail: Jana.Chaloupkova@soc.cas.cz
      Rodinné chování, životní dráha, postoje k rodině
     • Mgr. Johana Chylíková (SOÚ)
      oddělení: Sociologický datový archiv
      Metodologie kvantitativního výzkumu
      Tel.: 210310231, e-mail: johana.chylikova@soc.cas.cz
     • JUDr. Michal Illner (SOÚ)
      oddělení: Lokální a regionální studia
      tel.: +420 210310227, e-mail: michal.illner@soc.cas.cz
      Sociologie města, lokální a regionální politika
     • RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. (SOÚ)
      oddělení: Lokální a regionální studia
      tel.: +420 210310227, e-mail: tomas.kostelecky@soc.cas.cz
      Komparativní politika, suburbanizace, sociálně prostorové nerovnosti
     • Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D. (SOÚ)
      oddělení: Sociologický datový archiv
      tel.: +420 210310231, e-mail: jindrich.krejci@soc.cas.cz
      Zdroje a management sociálněvědních dat, kvalita dat, metody výzkumu veřejného mínění
     • PhDr. Alena Křížková, Ph.D. (SOÚ)
      oddělení: Gender & sociologie
      tel.: +420 210 310 352, e-mail: alena.krizkova@soc.cas.cz
      Gender a trh práce, rodinná politika, politika zaměstnanosti a gender, kombinace práce a rodiny, gender v organizacích, managementu a v podnikání, diskriminace a sexuální obtěžování
     • PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D. (SOÚ)
      oddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění
      tel.: +420 210310586, e-mail: daniel.kunstat@soc.cas.cz
      Teorie a výzkum veřejného mínění, průzkumy veřejného mínění – politické otázky
     • Mgr. Yana Leontiyeva, Ph.D. (SOÚ)
      oddělení: Sociologický datový archiv
      tel.: +420 210310231, e-mail: yana.leontiyeva@soc.cas.cz
      Mezinárodní migrace, integrace migrantů na trhu práce, občanská participace cizinců v ČR, remitence
     • PhDr. Lukáš Linek, Ph.D. (SOÚ)
      oddělení: Sociologie politiky
      tel.: +420 221183237, e-mail: lukas.linek@soc.cas.cz
      Politické strany, volby, voliči a volební chování
     • Mgr. Marcela Linková (SOÚ)
      oddělení: Gender & sociologie
      tel.: +420 222222322, e-mail: marcela.linkova@soc.cas.cz
      gender a věda, genderová sociologie organizací, vědecká profese a kariérní rozvoj, hodnocení vědy, vědní politika, genderový mainstreaming
     • Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. (SOÚ)
      oddělení: Socioekonomie bydlení
      tel.: +420 222221655, e-mail: martin.lux@soc.cas.cz
      Trh bydlení, postoje k bydlení, bytová politika, sociální bydlení, ekonomika bydlení
     • Pat Lyons, Ph.D. (SOÚ)
      oddělení: Sociologie politiky
      tel.: +420 221183237, e-mail: pat.lyons@soc.cas.cz
      Veřejné mínění, volební chování a politická participace, postoje vůči Evropské unii /li>
     • PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. (SOÚ)
      oddělení: Sociologie politiky
      tel.: +420 221183563, e-mail: zdenka.mansfeldova@soc.cas.cz
      Sociální dialog, odbory, politické a nepolitické formy reprezentace zájmů, parlament
     • PhDr. Hana Maříková, Ph.D. (SOÚ)
      oddělení: Gender & sociologie
      tel.: +420 210 310 351, e-mail: hana.marikova@soc.cas.cz
      Genderové aspekty otcovství, mateřství a rodičovství, formy partnerského a rodinného soužití, kombinace práce, rodinného a soukromého života, rodinná politika
     • PhDr. Martina Mysíková, Ph.D. (SOÚ)
      oddělení: Ekonomická sociologie
      Trh práce, nerovnost výdělků mužů a žen, měření blahobytu
      Tel.: 210310232, e-mail: martina.mysikova@soc.cas.cz
     • doc. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D. (SOÚ)
      oddělení: Ekonomická sociologie
      tel.: +420 210310223, e-mail: zdenek.nespor@soc.cas.cz
      Náboženství a současná společnost, sociologie náboženství
     • Mgr. Věra Patočková, M.A. (SOÚ)
      oddělení: Lokální a regionální studia
      tel.: +420 210310581, e-mail: Vera.Patockova@soc.cas.cz
      Veřejná správa na lokální úrovni
     • Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D. (SOÚ)
      oddělení: Hodnotové orientace ve společnosti
      tel.: +420 210 310 571, e-mail: Klara.Plecita@soc.cas.cz
      národní identita, postoje ke státu a institucím, politická participace
     • PhDr. Markéta Poláková, Ph.D.(SOÚ)
      oddělení: Lokální a regionální studia
      Sociální a institucionální podmíněnost rozvoje kultury, volební chování, gender a kultura
      Tel.: 210310581, e-mail: marketa.polakova@soc.cas.cz
     • PhDr. Natálie Simonová, Ph.D. (SOÚ)
      oddělení: Ekonomická sociologie
      tel.: +420 210 310 232, e-mail: natalie.simonova@soc.cas.cz
      Vzdělanostní politika
     • RNDr. Olga Sivková, Ph.D. (SOÚ)
      oddělení: Hodnotové orientace ve společnosti
      Vztah ekonomického a demografického vývoje, rodiny a domácnosti
      Tel.: 210 310 238, e-mail: olga.sivkova@soc.cas.cz
     • Michael Lee Smith, M.A., Ph.D. (SOÚ)
      oddělení: Ekonomická sociologie
      Tel.: 210 310 232, e-mail: michael.smith@soc.cas.cz
      Korupce, lokální demokracie
     • PhDr. Jana Stachová, Ph.D. (SOÚ)
      oddělení: Lokální a regionální studia
      tel.: +420 210310227, e-mail: jana.stachova@soc.cas.cz
      Občanská společnost, neziskový sektor, sociální kapitál
     • Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D. (SOÚ)
      oddělení: Gender & sociologie
      Tel.: 210 310 240,e-mail: tereza.stockelova@soc.cas.cz
      vědní politika, věda a společnost, expertiza a politika, znalostní společnost, environmentální hnutí, sociální protest
     • Ing. Petr Sunega (SOÚ)
      oddělení: Socioekonomie bydlení
      tel.: +420 210 310 225, e-mail: petr.sunega@soc.cas.cz
      Trh bydlení, cenové indexy, financování bydlení, adresný příspěvek na bydlení
     • PhDr. Jiří Šafr, Ph.D. (SOÚ)
      oddělení: Lokální a regionální studia
      tel.: +420 210 310 581, e-mail: Jiri.Safr@soc.cas.cz
      Sociální struktura, mobilita, sociální nerovnosti, sociální a kulturní kapitál
     • RNDr. Martin Šimon, Ph.D. (SOÚ)
      oddělení: Lokální a regionální studia
      Prostorové mobility, GIS v sociálních vědách, sociálně prostorové nerovnosti
      Tel.: 210310227, e-mail: martin.simon@soc.cas.cz
     • Mgr. Paulína Tabery (SOÚ)
      oddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění
      tel.: +420 210310588, e-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz
      Průzkumy veřejného mínění – sociální otázky, evropská integrace, média
     • doc. Milan Tuček, CSc. (SOÚ)
      oddělení: Studia sociální struktury
      tel.: +420 210310589, e-mail: Milan.Tucek@soc.cas.cz
      Sociální struktura, mobilita a sociální stratifikace
     • Mgr. Zuzana Uhde, Ph.D. (SOÚ)
      oddělení: Gender & sociologie
      tel.: +420 210 310 351, e-mail: zuzana.uhde@soc.cas.cz
      Feministická teorie, politické a sociální aspekty péče, ženy a globální chudoba
     • PhDr. Zdenka Vajdová (SOÚ)
      oddělení: Lokální a regionální studia
      tel.: +420 210310227, e-mail: zdenka.vajdova@soc.cas.cz
      Lokální společenství, lokální politika, sociální sítě
     • Mgr. Petr Vašát, Ph.D. (SOÚ)
      oddělení: Lokální a regionální studia
      Sociologie města, bezdomovectví, chudoba a marginalita
      Tel.: 210310227, e-mail: petr.vasat@soc.cas.cz
     • PhDr. Martin Vávra, Ph.D. (SOÚ)
      oddělení: Sociologický datový archiv
      tel.: +420 210310231, e-mail: martin.vavra@soc.cas.cz
      Empirický výzkum sociální soudržnosti a hodnot
     • doc. Ing. Jiří Večerník, CSc. (SOÚ)
      oddělení: Ekonomická sociologie
      tel.: +420 210310222, e-mail: jiri.vecernik@soc.cas.cz
      ekonomická nerovnost, diferenciace příjmů, přerozdělování, měření blahobytu
     • PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D. (SOÚ)
      oddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění
      tel.: +420 210310584, e-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz
      Teorie a výzkum veřejného mínění, metodologie průzkumů veřejného mínění
     • Mgr. Jana Vobecká, Ph.D. (SOÚ)
      oddělení: Lokální a regionální studia
      tel.: +420 210310581, e-mail: jana.vobecka@soc.cas.cz
      Demografická analýza, vnitřní migrace, venkovské osídlení
     • PhDr. Marta Vohlídalová (SOÚ)
      oddělení: Gender & sociologie
      tel.: +420 222222322, e-mail: marta.vohlidalova@soc.cas.cz
      postavení žen na trhu práce, kombinace pracovního a soukromého života, rodinná politika, sexuální obtěžování ve vzdělávání
     • Mgr. Kateřina Vojtíšková, Ph.D. (SOÚ)
      oddělení: Lokální a regionální studia
      sociální struktura, vzdělanostní nerovnosti, kulturní kapitál, kulturní politika
      Tel.: 210310581, e-mail: katerina.vojtiskova@soc.cas.cz
    • Vědy o umění
     • Prof. PhDr. Jan Bažant, CSc. (FLÚ)
      recepce antiky v českém výtvarném umění
      tel.: 234 612 311, e-mail: bazant@ics.cas.cz
     • PhDr. Jitka Bajgarová, CSc. ()
      hudební věda, dějiny českého a německého hudebního života v českých zemích v 19.-20. století
      tel.: +420 220 303 927, e-mail: bajgarova@imus.cas.cz
     • PhDr. Klára Benešovská, CSc. (ÚDU)
      umění středověku
      tel.: 221 183 715, e-mail: benesovska@udu.cas.cz
     • PhDr. Michaela Freemanová ()
      řádové a zámecké hudební sbírky, hudební život 17. - 1. poloviny 19. století, hudební školství, hudební teorie 18. století, italské a německé oratorium (opera) v českých zemích, Georg Friedrich Händel, Joseph Haydn a české země, čeští hudebníci v zahraničí (zvl. Anglie), organologie, vodoznaky notových papírů
      tel.: +420 224 282 357, e-mail: michaela.freemanova@volny.cz
     • Mgr. Jan Frei, Ph.D. (FLÚ)
      dějiny hudby
      tel.: 221 183 539, e-mail: frei@cts.cuni.cz
     • prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. ()
      bádání o díle Antonína Dvořáka
      tel.: +420 221619222; +420 220303920; +420 220303934
      e-mail: jarmila.gabrielova@ff.cuni.cz; gabrielova@imus.cas.cz
     • Mgr. Tomáš Havelka, Ph.D. (FLÚ)
      česká literatura raného novověku, elektronické zdroje
      tel.: 221 183 338, e-mail: havelka@site.cas.cz
     • prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc. (ÚDU)
      umění středověku a renesance, teorie památkové péče
      tel.: 221 183 504, e-mail: hlobil@udu.cas.cz
     • PhDr. Julie Jančárková, Ph.D. (SLÚ)
      dějiny ruského a jihoslovanského umění
      Tel.: 224 800 255, e-mail: jancarkova@slu.cas.cz
     • Mgr. Milada Jonášová, Ph.D. ()
      hudební věda, hudba 18. století, život a dílo W. A. Mozarta
      tel.: +420 220 303 930, e-mail: jonasova@imus.cas.cz
     • Mgr. Jan Kachlík, Ph.D. ()
      hudební věda, Antonín Dvořák
      tel.: +420 220 303 933, e-mail: kachlik@imus.cas.cz
     • Mgr. Václav Kapsa, Ph.D. ()
      hudební historie, hudba 18. století
      tel.: +420 220 303 931, e-mail: kapsa@imus.cas.cz; vaclav.kapsa@nkp.cz
     • Mgr. Tereza Kibicová, Ph.D. ()
      hudební historie – hudba 19. století
      tel.: +420 220303926, e-mail: kibicova@imus.cas.cz
     • Mgr. Tomáš Koblížek (FLÚ)
      estetika, literární teorie
      tel.: 221 183 242, e-mail: tomas.koblizek@gmail.com
     • Mgr. Pavel Kordík, Ph.D. ()
      hudební věda, hudba 20. století
      tel.: +420 220303932, e-mail: kordik@imus.cas.cz
     • PhDr. Markéta Klosová Ph.D. (FLÚ)
      latinská literatura pozdního středověku a raného novověku
      tel.: 221 183 321, e-mail: Marketa.Klosova@seznam.cz
     • doc. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc. (ÚDU)
      filozofické otázky urbanismu, dějin architektury a památkové péče
      tel.: 221 183 504, e-mail: kratochvíl@udu.cas.cz
     • Mgr. Markéta Kratochvílová, Ph.D. ()
      hudba 19. a 20. století, kritická edice děl Antonína Dvořáka, katalog skladeb Otakara Ostrčila, organologie
      tel.: +420 220 303 926, e-mail: kratochvilova@imus.cas.cz
     • PhDr. Kateřina Kubínová, Ph.D. (ÚDU)
      umění středověku
      tel.: 221 183 710, e-mail: kubinova@udu.cas.cz
     • prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc. (ÚDU)
      české a evropské umění 20. století
      tel.: 221 183 501, e-mail: lahoda@udu.cas.cz
     • PhDr. Martin Mádl, Ph.D. (ÚDU)
      barokní nástěnná malba a užité umění raného novověku
      tel.: 221 183 551, e-mail: madl@udu.cas.cz
     • PhDr. Jiří Matl (FLÚ)
      dějiny hudební kultury starších období, středolatinská lexikologie, latinská literatura středověku a raného novověku
      tel.: 234 612 322, e-mail: matl@ics.cas.cz
     • Mgr. Lucie Merhautová, Ph.D. (MÚA)
      dějiny české literatury 19. a první pol. 20. století; vztahy mezi českou a rakouskou literární modernou
      tel.: 234 612 205, e-mail: merhautova@mua.cas.cz
     • Mgr. Martin Pokorný, Ph.D. (FLÚ)
      filosofie jazyka, estetika, literární teorie
      tel.: 221 183 595, e-mail: mpokorny@site.cas.cz
     • PhDr. Jarmila Procházková, Ph.D. ()
      hudební život na Moravě v 19. a ve 20. století; život a dílo Leoše Janáčka s přesahem do etnomuzikologické a hudebně sociologické problematiky
      tel.: +420 220 303 922, e-mail: jarpro@seznam.cz
     • Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D. (FLÚ)
      antické drama, jeho recepce a inscenace
      tel.: 234 612 329, e-mail: sarkissian@ics.cas.cz
     • PhDr. Tomáš Slavický, Ph.D. ()
      hudební věda, hudba 17. a 18. století
      tel.: +420 220 303 925, e-mail: slavicky@imus.cas.cz
     • PhDr. Milada Studničková (ÚDU)
      umění středověku a renesance, iluminované rukopisy
      tel.: 221 183 710, e-mail: studnickova@udu.cas.cz
     • prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. (ÚDU)
      moderní a současná architektura
      tel.: 221 183 508, e-mail: svacha@udu.cas.cz
     • prof. PhDr. Ivan Vojtěch ()
      dějiny moderní hudby a hudební estetika
      tel.: +420 220 303 932, e-mail: vojtech@imus.cas.cz
     • Mgr. Petra Trnková, Ph.D. (ÚDU)
      fotografie
      tel.: 221 183 712, e-mail: trnkova@udu.cas.cz
     • PhDr. Štěpán Vácha, Ph.D. (ÚDU)
      barokní malířství
      tel.: 221 183 551, e-mail: vacha@udu.cas.cz
     • PhDr. Jana Vozková, Ph.D. ()
      repertoár liturgické hudby středověku a renesance v českých pramenech; hudba českých chrámových kůrů 18. - 19. století.
      tel.: +420 220303928, e-mail: vozkova@imus.cas.cz
     • PhDr. Tomáš Winter, Ph.D. (ÚDU)
      české a evropské umění 20. století
      tel.: 221 183 514, e-mail: winter@udu.cas.cz
     • Mgr. Jiří Žůrek, Th.D. (FLÚ)
      dějiny církevní hudby
      tel.: 234 612 314, e-mail: zurek@ics.cas.cz