Jiri-HanikaV roce 1966 vystudoval Fakultu organické technologie VŠCHT v Praze, obor Organická technologie. V roce 1972 ve stejném oboru obhájil kandidátskou disertační práci. V roce 1984 a 1990 se habilitoval na VŠCHT v Praze, v roce 1987 získal na základě disertační práce „Návrh a řízení reaktoru se zkrápěnou vrstvou katalyzátoru“ titul DrSc., v roce 1996 byl pak jmenován profesorem v oboru Organická technologie. Na VŠCHT Praha působil v letech 1985–1989 na pozici proděkana pro vědu, výzkum a zahraniční styky Fakulty chemické technologie, následně v období 1990–1991 pak zastával funkci děkana této fakulty. Na této fakultě postupně přednášel předměty „Technologické algoritmy“, „Speciální separační procesy“, „Vícefázové reaktory“ a „Farmaceutické inženýrství“. V letech 1993–2007 přednášel také předmět „Katalýza průmyslových organických syntéz“ na Univerzitě Pardubice. Od roku 2004 působí v Ústavu chemických procesů AV ČR v Oddělení separačních procesů, v období 2004 až 2012 byl ředitelem tohoto ústavu. V renomovaných mezinárodních časopisech publikoval cca 150 původních vědeckých prací především v oblasti chemického reaktorového inženýrství, heterogenní katalýzy, organické technologie a petrochemie. Je spoluautorem 28 patentů a jeho práce byly citovány více jak 300x (podle SCI). V současné době je členem vědeckých rad FCHT VŠCHT, FTOP VŠCHT, FCHI VŠCHT a FAI Univerzity T. Bati Zlín. Je členem redakčních rad odborných časopisů Chemické listy, Chemical Papers, Hemijska industrija, Chemical Industry, Chemical Engineering and Technology Quarterly. Za svoji odbornou činnost obdržel Medaili Ferdinanda Schulze FTOP VŠCHT, Pamětní medaili Slovenské společnosti chemické a Pamětní medaili rektora Univerzity Pardubice. Prof. Hanika dlouhodobě spolupracuje s průmyslovou sférou v ČR (především: petrochemie - UNIPETROL, a.s., VÚANCH, a.s., technologie lékových forem - ZENTIVA, a.s.). S řadou zahraničních institucí a firem spolupracoval na výzkumu řízení reaktorů se zkrápěnou vrstvou katalyzátoru (DSM Research Geleen, CNRS Nancy, CPERI Thessaloniki, University Halle-Wittenberg, TU Dresden, GHM Dortmund, Politecnico di Torino, Suzer ChemTech Winterthur, Akzo Nobel, Solvay Brussels, University of Waterloo,Bio/Chemtek CSIR Modderfontein, Institut Kataliza RAV Novosibirsk).

 
telefon:
+420 220 390 138
e-mail:
hanika@icpf.cas.cz