doc. Mgr. Jiří Pittner, Dr. rer. nat., DSc.

Jiří Pittner absolvoval obor Fyzikální chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy Doktorát v tomtéž oboru získal na Humboldtově Univerzitě v Berlíně v roce 1996. Od roku 1997 pracuje na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. V roce 2013 získal titul DSc., a v roce 2015 se habilitoval jako docent na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Je školitelem řady studentů (8 úspěšných absolventů PhD studia a v současnosti 3 doktorandi). Členem Grémia AV ČR pro vědecký titul doktor věd (DSc.) je od roku 2021.

Vědecká skupina doc. Pittnera se zabývá vývojem, programovou implementací a aplikacemi metod teoretické chemie, zejména metodami pro studium elektronové struktury silně korelovaných molekulárních systémů a metodami neadiabatické molekulové dynamiky. J. Pittner je autorem více než 100 publikací v recenzovaných časopisech, které byly citovány >3000× bez autocitací a jeho h-index dosáhl hodnoty 36.
 
telefon:
+420 266 052 015
e-mail:
jiri.pittner@jh-inst.cas.cz