Zahlavi

Zpráva EASAC upozorňuje na rizika intenzivního využívání půdy

28. 09. 2018

Půda patří k věcem, které obvykle považujeme za něco samozřejmého, o čem ani nepřemýšlíme. Její dlouhodobé intenzivní využívání ovšem může mít řadu nepříjemných následků, varuje čerstvá zpráva Expertní rady evropských akademií (EASAC). Podle ní je nejvyšší čas, aby politici začali brát tato rizika v potaz.

Půdy mají klíčovou roli a zásadní význam v regulaci klimatu, zajištění potravin i krmiv pro hospodářská zvířata a pro biodiverzitu. EASAC však tvrdí, že politici EU jim zatím nevěnovali náležitou pozornost. Ve zprávě nazvané „Opportunities for soil sustainability in Europe“ (Možnosti setrvalého využívání půd v Evropě) je proto vybízí, aby se zasadili o náležitou ochranu evropských půd a zajistili jejich dlouhodobě udržitelné využívání.

Nedostatečná podpora ze strany členských států EU vedla Evropskou komisi v roce 2014 ke stažení návrhu na směrnici o půdách, a Evropa tak stále nemá náležitý legislativní základ pro ochranu půd. Ve svém aktuálním vystoupení sice Elisabeth Köstingerová z rakouského předsednictví EU upozornila na význam této ochrany, stále však chybí jednotný postup členských zemí.

Nová zpráva EASAC, na které se podíleli vědci z AV ČR – prof. Ing. Miloslav Šimek,  CSc. (BC), doc. Mgr. Lenka Lisá, Ph.D. (GLÚ), doc. RNDr. Pavel Cudlín, CSc. (ÚVGZ) či RNDr. Anna Žigová, CSc. (GLÚ) –, zahrnuje všechny klíčové otázky související s využíváním půd: biodiverzitu, biopaliva, klimatickou změnu, odlesňování, trvalé ubývání půdy a Společnou zemědělskou politiku.

Biodiverzita

Zpráva upozorňuje, že zatímco nadzemní biodiverzita je chráněna pomocí „Habitat Directive Natura 2000“ a dalších iniciativ, organismy rostoucí a žijící nad zemí jsou závislé na biodiverzitě pod zemí. Půdy jsou extrémně bohaté na život – v jediné hrstce žijí tisíce různých druhů! –, a aktivity na ochranu biodiverzity by se tedy měly týkat i biodiverzity půdy.

Biopaliva

Výroba biopaliv představuje riziko, pokud je založena na plodinách, při jejichž pěstování je zvýšená možnost půdní eroze (např. kukuřice). Naopak ochrana půdy může být zvýšena využíváním správných plodin. Opatření pro podporu výroby biopaliv musejí brát zřetel na ochranu půdy.

Klimatická změna

EASAC podporuje iniciativu s cílem zvýšit obsah uhlíku v půdě, současná situace je přitom přesně opačná. „Ubývá půdního organického uhlíku, což zvyšuje nebezpečí globálního oteplování, ztráty půdní úrodnosti, poškození struktury a vodní jímavosti. Evropská unie si nemůže dovolit toto ignorovat,“ zdůrazňuje profesor Michael Norton, ředitel EASAC pro otázky životního prostředí.

Odlesňování a trvalé ubývání půdy

Zpráva vyjadřuje obavu, že odlesňování mimo EU je vyvoláno trvalým úbytkem zemědělské půdy kvůli pokračující zástavbě půdy a pokrývání nepropustnými materiály, jako je asfalt. To následně zvyšuje potřebu zemědělského importu, vedoucího k odlesňování v zemích, které vyvážejí zemědělské produkty do EU. Je třeba, aby se obytná výstavba, dopravní infrastruktura a těžba surovin plánovaly tak, aby se nesnižovala kapacita půdy produkovat potraviny a zabezpečovat ostatní služby v ekosystému.

Společná zemědělská politika

Krátkodobé tlaky na maximalizaci zemědělské výroby jsou v rozporu s principy dlouhodobého setrvalého využívání půdy. Tyto principy se musejí stát součástí aktualizované Společné zemědělské politiky. EASAC zdůrazňuje potřebu odborného poradenství v managementu půdy prostřednictvím nezávislých expertů; to bude prospěšné jak pro zemědělce, tak pro celou společnost. Zdůrazňuje dále, že EU, národní orgány i místní politická reprezentace mají vytvářet lepší společenské prostředí a podporovat výchovu a vzdělávání zaměřené na ochranu a setrvalé využívání půdy.

Profesor Wim der Putten z Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences dodává: „Půdy poskytují rostlinám nejen potřebné živiny, vodu a kyslík, ale také snižují riziko záplav, čistí vodu, obsahují množství uhlíku a podporují biodiverzitu ekosystémů, která potlačuje patogeny a poskytuje potenciál pro nová antibiotika. Půdy nejsou obnovitelné, přinejmenším ne v časovém měřítku lidského života.“

 

O EASAC

EASAC je tvořen zástupci národních akademií věd členských států Evropské unie, Norska a Švýcarska a slouží jako poradní orgán politickým činitelům EU. Představuje těleso, díky kterému je evropská věda slyšet. Úkolem těchto zástupců národních akademií je poskytovat nezávislé, expertní a na důkazech založené poradenství k vědeckým aspektům evropských politik všem, kteří vytvářejí nebo mají vliv na politiku institucí Evropské unie.

Kompletní zpráva „Opportunities for soil sustainability in Europe“ je k dispozici na webu EASAC zde.

 

Související články:

Homeopatie: škodí, nebo pomáhá? (zpráva EASAC)

Negativní emisní technologie nevyváží úsilí vynaložené na zmírnění změn klimatu (zpráva EASAC)

Proočkovanost klesá a přibývá výskytu spalniček (zpráva EASAC)

 

Připravil: Mgr. Milan Pohl, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR, na základě tiskové zprávy EASAC v překladu prof. Ing. Miloslava Šimka, CSc., z Biologického centra AV ČR
Foto: iStock