Zahlavi

Vybrané výsledky činnosti Akademie v roce 2016–2017

06. 12. 2017

Akademie věd ČR vydala publikaci vybraných výsledků v oblasti vědeckých výzkumů, popularizace vědy, vydaných knih i dalších činností za rok 2016 a za část roku 2017. Po úvodním slovu předsedkyně Akademie věd ČR prof. Evy Zažímalové a ohlédnutím bývalého předsedy prof. Jiřího Drahoše seznamuje publikace slovem i obrazem s vědeckými výsledky i se současnými směry výzkumů na akademických pracovištích v oblasti neživých věd, věd o živé přírodě a chemických věd, jakož i z oborů humanitních a společenskovědních.

Elektronická verze s odkazy na primární zdroje obsahuje rovněž prolinky na příslušné publikované vědecké práce se jmény autorů a názvů projektů či studií. Publikace dále nastiňuje cíle nově otevřených i budovaných vědeckých center a infrastruktur i úkoly a záměry Strategie AV21, která multidisciplinaritou přesahuje rámec Akademie věd ČR. Představuje mezinárodní i regionální kooperaci této instituce, její spolupráci se subjekty veřejného života, všímá si Akademie věd ČR i jako partnera středních a vysokých škol. Pozornost věnuje i spojení vědy s praxí, transferu technologií a uvádí příklady aplikací výsledků výzkumu v průmyslu i běžném životě. Seznamuje i s vědci, kteří v roce 2016 získali za vynikající výsledky svého bádání vysoká ocenění jak Akademie věd, tak jiných institucí. Zmiňuje rovněž aktivity na podporu mladých vědců a rovných příležitostí, upozorňuje na různé společensky orientované akce i na aktivity v oblasti popularizace vědy a výzkumu.Publikace obsahuje i resumé jednotlivých kapitol v angličtině a na anglické verzi internetových stránek AV ČR je anglická verze umístěna samostatně.

Připravila: Jana Olivová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Pavlína Jáchimová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR