Zahlavi

Veřejná konzultace k rámcovému programu Horizont 2020

05. 01. 2017

Program Horizont 2020 je již 8. rámcovým programem pro výzkum a inovace. Rámcové programy jsou doposud nejvýznamnějším a nejstarším programem financování vědy na evropské úrovni. Mezi významné současné události v oblasti evropské vědy patří otevření veřejné konzultace k rámcovému programu Horizont 2020. Konzultace dává prostor vyjádřit se k jeho fungování, přičemž výsledky vyhodnotí expertní skupina a promítne je v podobě analýzy střednědobého hodnocení do návrhu příštího 9. rámcového programu.

Do střednědobého hodnocení je možné se na stránkách Evropské komise zapojit do 15. ledna 2017, a to vyplněním dotazníku

Programy fungují od 80. let a při řešení celoevropsky důležitých témat podporují především mezinárodní spolupráci, mobilitu výzkumných pracovníků a rozvoj výzkumných kapacit. Jednotlivá témata programů pokrývají veškeré vědní obory. Hlavním operačním nástrojem programů jsou výzvy k předkládání projektů. Velký důraz je kladen na inovace a podporu tzv. bottom-up přístupů při formulaci výzkumných témat. Výzkumné týmy se ucházejí o finanční podporu svých výzkumných aktivit, přičemž musí splňovat kritéria vytýčená Evropskou komisí. Výše celkového rozpočtu včetně programu EURATOM je přibližně 80 miliard eur. V České republice je do programu Horizont 2020 zapojeno přes 400 výzkumných týmů.

Program Horizont 2020 také prostřednictvím Evropské výzkumné rady (ERC) podporuje špičkový badatelský výzkum („frontier research“, tj. výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru), a to napříč všemi obory. ERC byla zřízena vroce 2007. Za pouhých deset let své existence se stala nejúspěšnějším komponentem rámcových programů EU a její granty jsou považovány za měřítko kvality vědy a výzkumu v jednotlivých zemích.

V současné době existují čtyři typy ERC grantů: ERC Starting, ERC Consolidator, ERC Advanced grant a Proof-of-Concept grant. V roce 2018 bude po několikaleté pauze opět zaveden pátý typ grantu, tzv. ERC Synergy grant.

V prosinci 2016 byly vyhlášeny výsledky výzvy pro podávání žádostí o ERC Consolidator granty 2016. ERC rozdělila granty v celkové hodnotě 605 milionů eur mezi 314 vědců. Z vědců z České republiky získal grant v kategorii ERC Consolidator Grants Life Sciences David Doležel z Biologického centra  AV ČR za projekt Fotoperiodické hodiny hmyzu. 

Technologické centrum AV ČR působí jako národní informační centrum pro evropský výzkum pro podporu výzkumu a inovací ze strany Evropské komise a připravuje strategické studie pro oblast řízení výzkumu, vývoje a inovací. Dále upozorňuje na dění a aktivity na poli vědy, výzkumu a inovací jak v České republice, tak v celé Evropské unii, na portálech www.tc.cz a www.h2020.cz a na twitterových účtech https://twitter.com/TC_AVCR a https://twitter.com/H2020_Czech. O aktivitách evropských institucí, které se věnují rozvoji společného Evropského výzkumného prostoru (European Research Area, ERA) informuje blíže stránka www.evropskyvyzkum.cz.

Připravil: Technologické centrum AV ČR
Foto: Technologické centrum AV ČR