Zahlavi

Studie o publikačním výkonu

28. 12. 2016

Kvalitní struktura řízení, odpovídající financování a účinné veřejné politiky. Takové jsou předpoklady pro úspěšné rozvíjení systému výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) – významných faktorů při ekonomickém a sociokulturním rozvoji každé moderní společnosti. V České republice však mnoho pracovišť, která by realizovala analytické studie a poskytovala poznatky na podporu evidence-based policies („tvorbu politik založených na důkazech“), aniž by byla pod vlivem parciálních zájmů, nepůsobí. Jednu z výjimek představuje Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA), který český systém VaVaI zkoumá dlouhodobě prostřednictvím pokročilých empirických výzkumů.

Nezávislý think-tank Národohospodářského ústavu AV ČR (NHÚ) se v posledních letech zabývá především aplikovaným výzkumem, přičemž jeho aktivity posiluje rovněž Strategie AV21 – jmenovitě výzkumný program „Efektivní veřejné politiky a současná společnost“, který NHÚ koordinuje (doc. Daniel Münich). Dodejme, že se výzkumníci IDEA v současnosti věnují následujícím oblastem: reformě veřejných rozpočtů, daňové reformě, analýze penzijních systémů a jejich reformě, makropredikci vývoje české ekonomiky, vstupu ČR do eurozóny, trhu práce, reformě vzdělávání, zdravotnictví, zločinu a právu a rovněž hodnocení výzkumu a problematice bibliometrie.

K otázce hodnocení výzkumu a s ní souvisejícímu rozdělování institucionálních prostředků na vědu a výzkum v České republice připravil think-tank jen za poslední dva roky několik odborných studií, které se konkrétně zaměřují na porovnávání vědeckého publikačního výkonu jednotlivých vědních oborů.

V červnu 2016 vyšla publikace Národní srovnání vědeckého publikačního výkonu Akademie věd České republiky: kvantita vs. kvalita a spoluautorství  (Štěpán Jurajda, Stanislav Kozubek, Daniel Münich, Samuel Škoda), která analyzuje podíl AV ČR na časopiseckém publikačním výkonu České republiky zachyceném databází Web of Science. Srovnání zahrnuje nejen podíl na celkovém publikačním výkonu, ale rovněž podíl na špičkovém publikačním výkonu – tedy publikacích v renomovaných časopisech oborů na základě jejich ohlasu v akademickém světě. Srovnání za období let 2010–2014 ukazuje, že ve většině vědních oborů, v nichž vědecké týmy AV ČR působí, se Akademie věd podílí na publikování ve světově nejvýznamnějších časopisech databáze Web of Science výrazněji než zbývající badatelské instituce v České republice.

V návaznosti na tuto studii vyšla na sklonku roku bibliometrická publikace Daniela Münicha a Samuela Škody Světové srovnání českých a slovenských časopisů podle indikátorů Impact Factor (IF) a Article Influence Score (AIS), jež se zaměřuje na srovnání hodnot používaného citačního indexu vědeckých časopisů, tzv. Impact Factoru (IF), s méně známým, ovšem sofistikovanějším indexem Article Influence Score (AIS). Mezi relativními hodnotami IF a AIS existuje v rámci oborů pozitivní korelace, ale rozptyl je poměrně vysoký. Odlišnost hodnot IF a AIS způsobuje různá míra sebecitovanosti časopisů a rozdílný vědecký význam časopisů, z nichž jsou články citovány. Český publikační výkon ve významnějších časopisech má určitou tendenci koncentrovat se v časopisech s relativně nižším AIS než IF. Články rovněž inklinují k tomu, soustřeďovat se v nižším počtu zahraničních časopisů. V mnoha oborech se český publikační výkon koncentruje v českých a slovenských časopisech, z nichž většina má relativně nízký AIS i IF, přičemž se oba citační indexy několika českých časopisů nachází mimo ve světě přirozený rámec hodnot.

Souhrn vědeckých výstupů publikovaných v časopisech vedených v databázi Web of Science představila v květnu 2016 publikace Oborová publikační výkonnost pracovišť výzkumných organizací v České republice v letech 2009–2013 (Štěpán Jurajda, Stanislav Kozubek, Daniel Münich, Samuel Škoda). Jde o aktualizaci studie IDEA ze září 2015 (viz Oborová publikační výkonnost pracovišť výzkumných organizací v České republice v letech 2008–2012) pro období 2009–2013. Novinkou je využití alternativního citačního indexu IF: zatímco předchozí srovnání vycházela při rozlišení časopiseckých výstupů z indexu IF, aktualizovaná srovnání využívají index AIS, který váže citace podle jejich významu. Studie obsahuje odkaz na interaktivní tabulkys přehledy publikačních výstupů dle jednotlivých oborů nebo pracovišť.

Studie Mezinárodní srovnání kvality publikačního výkonu vědních oborů v České republice (Štěpán Jurajda, Stanislav Kozubek, Daniel Münich, Samuel Škoda) z prosince 2015 navazuje na oborová srovnání publikační výkonnosti českých výzkumných pracovišť. V této studii autoři porovnávali publikační výkon celých vědních oborů v České republice se zahraničím, přičemž využívali publikace v období 2010–2014 obsažené v databázi Web of Science. Studie mj. dokládá, že česká vědecká pracoviště pravidelně publikují v renomovaných světových časopisech v mnoha přírodovědných či lékařských oborech a také v matematice. Na čelných místech oborových žebříčků se mnohdy vyskytuje například Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze či ústavy AV ČR, které jsou zpravidla specifičtěji oborově zaměřeny než fakulty vysokých škol.

Připravil: Luděk Svoboda, Odbor akademických médií SSČ AV ČR, v. v. i.
Foto: Stanislava Kyselová, AV ČR