Zahlavi

Právní odpovědnost a povinné očkování

20. 12. 2016

Téma povinného očkování vyvolává v posledních letech rozporuplné diskuse mezi jeho přesvědčenými zastánci a zarytými odpůrci. Objektivní názor na problematiku, jakým způsobem by mělo být povinné očkování právně ošetřeno a ukotveno, je tudíž především v gesci odborníků. O potřebě legislativních úprav, a to především v rovině odpovědnosti státu za negativní následky povinného očkování, diskutovali účastníci workshopu Právní odpovědnost a povinné očkování, který 7. prosince 2016 v budově Akademie věd na Národní třídě v Praze připravil Ústav státu a práva AV ČR ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví.

Setkání odborníků, jehož se mj. zúčastnil náměstek ministra zdravotnictví Radek Policar, se uskutečnilo pod hlavičkou jednoho z programů Strategie AV21 – jmenovitě „Efektivní veřejné politiky a současná společnost“. Jeho cílem je napomáhat nejen akademické, ale i laické veřejnosti v porozumění složité a dynamicky se rozvíjející společnosti v 21. století. Výsledky výzkumů, které se této problematiky týkají, se odpovídajícím způsobem komunikují s veřejností, jakož i s tvůrci veřejných politik. Poznatky poskytují nezávislou zpětnou vazbu a informace na podporu kvalitnějšího vládnutí v demokratické společnosti. Program přispívá rovněž k přípravě nastupujících generací společenskovědních výzkumníků, kteří se seznamují s českými a mezinárodními reáliemi i s moderními metodologickými přístupy a standardy vědecké práce.

O problematice povinného očkování hovoříme s organizátorem workshopu doc. Tomášem Doležalem z Ústavu státu a práva AV ČR.

Workshop se konal pod hlavičkou Strategie AV21, jmenovitě programu „Efektivní veřejné politiky a současná společnost“. Jak konkrétně se Ústav státu a práva AV ČR na jeho koncepci a realizaci podílí?

Ústav státu a práva AV ČR vede v rámci programu dva výzkumné okruhy Svoboda vůle a odpovědnost a Současná etika. V obou spolupracujeme s Filosofickým ústavem AV ČR, přičemž zkoumáme a popularizujeme současná témata na pomezí práva a etiky. Jelikož se v ÚSP na řešení těchto témat podílí zejména Kabinet zdravotnického práva a bioetiky, mnohá témata se vztahují k medicínským záležitostem. Intenzivně se zabýváme problematikou eutanazie, marné léčby, informovaného souhlasu a očkování. Další témata jsou obecnější – problematika trestu smrti nebo odpovědnosti za své jednání.   

 Jaké jsou nejpodstatnější výstupy workshopu?

Workshop znovu ukázal, že jsou nutné legislativní úpravy v oblasti povinného očkování – zejména v rovině odpovědnosti státu za negativní následky povinného očkování.

Je v této problematice česká legislativa ve shodě s právními normami Evropské unie, či se nějak liší?

V zásadě se dá říci, že legislativa je v různých evropských zemích rozdílná. Ne všude existuje povinné očkování. Obecně ale panuje na evropské úrovni shoda, že v situaci, kdy stát vyžaduje v určitých případech povinné očkování, měl by nést odpovědnost za případné negativní následky tohoto očkování.

Workshopu se mj. zúčastnil náměstek ministra zdravotnictví Radek Policar, který promluvil o věcném návrhu zákona o odškodňování újem vzniklých v důsledku povinného očkování. Jaká je jeho základní charakteristika?

Návrh zákona se diskutuje již delší dobu, ale zatím je ve stádiu počátečních příprav. Jde o parciální zákon, který by měl řešit pouze problematiku odpovědnosti státu za případné negativní následky tohoto očkování.

Jak podle vašeho názoru vnímá veřejnost problematiku povinného očkování?

Domnívám se, že veřejnost v obecné rovině povinné očkování akceptuje. Současně nelze pominout ojedinělé, byť sílící hlasy proti očkování. V takovém případě ale určitě chybí lepší edukace obyvatelstva o výhodách očkování.

Připravil: Luděk Svoboda, Odbor akademických médií SSČ AV ČR, v. v. i.
Foto: Stanislava Kyselová, AV ČR

161220_ockovani1

161220_ockovani1

161220_ockovani2

161220_ockovani2

161220_ockovani3

161220_ockovani3

161220_ockovani4

161220_ockovani4