Zahlavi

Patočkova asubjektivní fenomenologie a dějiny filosofie

29. 02. 2016

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., a Katedra filosofie a dějin filosofie FF UPJŠ v Košicích dne 23. 2. 2016 v Akademickém konferenčním centru v pražské Husově ulici společně představili řadu kolektivních monografií Patočka a grécka filozofia (M. Ješič, V. Leško a kol., Košice 2013), Patočka a novoveká filozofia (V. Leško, V. Schifferová, R. Stojka, P. Tholt a kol., Košice 2014) a Patočka a filozofia 20. storočia (V. Leško, R. Stojka a kol., Košice 2015), které doplňuje sborník z mezinárodní filosofické konference nazvané Patočka a dejiny filozofie (R. Stojka, M. Škára a kol., Košice 2015).

Tyto publikace, které se pokoušejí zachytit filosofický odkaz Jana Patočky co nejkomplexněji, ve vztahu ke klíčovým postavám a problémům dějin filosofie, jsou výsledkem grantového projektu APVV Patočkova asubjektivní fenomenologie a dějiny filosofie, který v roce 2013 získala Katedra filosofie a dějin filosofie košické Filosofické fakulty a do něhož byli zapojeni špičkoví znalci Patočkova díla z Prahy, Brna, Olomouce, Katovic, Vídně a Bratislavy.

patocka_2
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Úvodní slovo pronesl zástupce ředitele Filosofického ústavu AV ČR PhDr. Jiří Beneš. Prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc., vedoucí Katedry filosofie a dějin filosofie FF UPJŠ, pak prezentované publikace představil v širším kontextu patočkovského bádání košické Katedry filosofie a dějin filosofie, které bylo započato v r. 2007.

patocka_3

Upozornil, že monografie Patočka a novoveká filozofia získala za rok 2014 prémii slovenského Literárního fondu a že na stejné ocenění je navržena také monografie Patočka a filozofia 20. storočia. Na prezentaci dále vystoupil Ing. Ivan Chvatík, Dr.h.c., ředitel Archivu Jana Patočky, který hovořil o spolupráci mezi Archivem Jana Patočky a košickou Katedrou filosofie a dějin filosofie, která započala v roce 2009. Mgr. Róbert Stojka, Ph.D., zástupce vedoucího Katedry filosofie a dějin filosofie FF UPJŠ, informoval o průběhu práce v jednotlivých etapách řešení projektu, o spolupráci na jednotlivých kolektivních monografiích, organizaci mezinárodní konference Patočka a dejiny filozofie a také o výstavě s názvem Jan Patočka – život a dielo, která je jedním z hlavních výstupů grantového projektu. Jako poslední na prezentaci vystoupila PhDr. Věra Schifferová, CSc., vedoucí vědecká pracovnice Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., která se zaměřila především na souvislost Patočkových studií o Komenském s jeho filosofií dějin.

Věra Schifferová, Róbert Stojka