Zahlavi

Martin Hrubý obhájil disertaci a získal titul doktor věd

18. 01. 2017

Disertaci na téma „Od polymerních chemoterapeutik k polymerním radiofarmakům“ obhájil na podzim r. 2016 dr. Martin Hrubý z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. Práci představil před komisí Makromolekulární chemie a získal vědecký titul doktor chemických věd“. Disertace se věnuje syntéze a studiu fyzikálně-chemických a biologických vlastností polymerních nosičů léčiv.

Ve své práci se dr. Hrubý zaměřil především na použití medicínsky významných radionuklidů jako aktivních složek polymerních nosičových systémů a přenositelnost zkušeností s „drug delivery“ systémy pro cílenou dopravu a řízené uvolňování klasických chemoterapeutik do této nové oblasti.

Micelární samouspořádané systémy umožňují efektivní akumulaci v pevných nádorech EPR („Enhanced Permeation and Retention“) efektem při zachování vyloučitelnosti systému z organismu. Samouspořádání do micel změnou teploty podstatně zjednodušuje přípravu micel na prosté ohřátí na teplotu lidského těla. Studované systémy byly testovány jako radioteranostika (tj. kombinují diagnostické a terapeutické přístupy, takže umožňují terapii při současném sledování osudu systému v organismu). Tyto polymery polyakrylamidového a poly(2-oxazolinového) typu lze dále efektivně využít i pro lokální radioterapii nádoru prostaty.

Vícenásobně směrované systémy jsou založeny na cílené dopravě Augerových zářičů do jádra nádorových buněk. Augerovy elektrony emitované při rozpadu některých radionuklidů mají extrémně vysokou biologickou účinnost, ale velmi krátký dosah ve tkáni. Podstatou systému je interkalátor označený Augerovým zářičem, který je navázán hydrolyticky labilní spojkou na polymerní nosič. Polymerní nosič zabezpečuje akumulaci systému v tkáni pevného nádoru, kde dojde poklesem pH k rozštěpení spojky a uvolnění radioznačeného interkalátoru v interkalačně aktivní formě, který pak dopraví radionuklid do DNA cílové buňky. Tento přístup umožňuje efektivní ničení nádorových buněk při malé radiační zátěži zdravé tkáně díky krátkému dosahu Augerových elektronů (které jsou biologicky účinné, pouze pokud je zářič v těsné blízkosti nebo interkalován do DNA). Doprovodné gamma záření má mnohem menší biologickou účinnost, ale umožňuje sledování systému v organismu (teranostika).

Polymerní částice s vysoce selektivními selektivními chelátory mědi lze využít jako potravinový doplněk zabraňující vstřebávání mědi z potravy, což je klíčové pro udržovací terapii Wilsonovy choroby. Díky nevstřebatelnosti polymeru z trávicího traktu by tak tato terapie neměla mít silné vedlejší účinky, typické pro dnešní terapii. Omezení příjmu mědi z potravy bylo úspěšně ověřeno na potkaním modelu pomocí radionuklidu mědi.

Dr. Martin Hrubý publikoval řadu vědeckých prací a vedle své odborné činnosti se aktivně věnuje popularizaci chemie zejména mezi středoškolskými studenty a učiteli.

Připravil: Odbor akademických médií SSČ AV ČR (z podkladů dr. Martina Hrubého)
Foto: Archiv ÚMCH AV ČR

Více informací k vědeckému titulu naleznete zde.