Zahlavi

Kam se ubírá rozvoj mechaniky?

08. 06. 2018

Záměrem konference ENGINEERING MECHANICS 2018 je získat přehled současného stavu rozvoje mechaniky tuhých a deformovatelných těles, mechaniky tekutin a termodynamiky – a to zejména ve vztahu k projektům, které se řeší v České republice a na spolupracujících univerzitách po celém světě.

Mezinárodní konference ENGINEERING MECHANICS se koná každý rok v polovině května a představuje hlavní událost v oboru v České republice. Vědecký program a organizaci zajišťuje vždy některá ze tří pořádajících institucí: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, Ústav termomechaniky AV ČR nebo Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky VUT Brno. Letos se pořadatelství ve dnech 14. až 17. května 2018 ujalo první jmenované pracoviště. Konference je rovněž aktivitou České společnosti pro mechaniku a The International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science. Významná je i pravidelná spoluúčast Žďárských strojíren.Konference získala svůj výraz již před léty a dosáhla úrovně srovnatelné s podobnými akcemi, které se pravidelně konají v zahraničí (GAMM v Německu, ASCE-EM či ASME-EM v USA). Zároveň je ukázkou dobře fungující spolupráce mezi Akademií věd ČR, vysokými školami, aplikovaným výzkumem a průmyslovými podniky. Pod názvem ENGINEERING MECHANICS se letos uskutečnil již 24. ročník. Tradice setkávání odborníků z průmyslu a akademické sféry však sahá až na přelom sedmdesátých a osmdesátých let minulého století. Akce se tradičně koná ve Svratce nedaleko Žďáru nad Sázavou.

Zájem účastníků je vysoký a organizátorům umožnuje přísný výběr příspěvků, který se opírá o dvojí recenzi textů. Oponenty jsou čeští i zahraniční odborníci. Letos se konference zúčastnilo 254 odborníků ze všech oblastí mechaniky z pěti evropských zemí. Příspěvky se publikují formou čtyřstránkových příspěvků v tištěném sborníku a jako Open Access sborník na webu konference. Letos je publikováno 242 příspěvků. Podrobnější informace naleznete na http://www.engmech.cz/.

Mezi účastníky jsou zastoupeni jak vědci a doktorandi ze základního výzkumu, tak i inženýři z praxe. Konference se tradičně účastní všechny věkové kategorie, zejména však mladí lidé včetně studentů/doktorandů. Letos dokonce tvořili téměř polovinu účastníků. Děje se tak v důsledku snahy organizátorů umožnit mladým lidem získávat zkušenosti a návyky, které posléze využijí na velkých konferencích v zahraničí.Základní tematické okruhy letošního ročníku byly: aeroelasticita a hydroelasticita; biomechanika; diagnostické a identifikační metody; kinematika; lomová mechanika; mechanika deformovatelného prostředí; mechanika tekutin; mechatronika; nelineární dynamika a stabilita pohybu; spolehlivost konstrukcí; technologie výroby; termodynamika.

Zahajovací plenární zasedání tvoří vždy 2–3 úvodní přednášky, na nichž nejvýznačnější čeští a zahraniční odborníci prezentují „State of the Art“ některých speciálních oblastí. Letos je pronesly autoři z Ústavu termomechaniky AV ČR a Českého vysokého učení technického v Praze (D. Gabriel, J. Kopačka, J. Masák, J. Plešek, R. Kolman: Development, assessment and verification of finite element procedures for contact problems; J. L. Vítek: Advanced concrete structures). Zatímco první přednáška se věnovala obecným tématům vývoje metod numerického řešení kontaktních úloh, druhá představila přehled betonových mostních staveb, které tvoří výrazné mezníky v oboru.Následně se konalo jednání ve čtyřech paralelních sekcích během čtyř dnů. Příspěvky přihlášené jako Postery soutěžily o cenu generálního ředitele společnosti ŽĎAS. O vítězi rozhodla smíšená komise odborníků akademické a průmyslové sféry. První cenu získal příspěvek autorů z Vysokého učení technického v Brně – F. Šebek, P. Kubík, J. Petruška: Standard tensile test compared to the small punch test of aluminium alloy, který se zabýval problémem podobností ve výsledcích tahových testů a tzv. malým penetračním testem pro hliníkové slitiny.

Většina sekcí během minulých let získala interdisciplinární charakter. Spoluautoři mnoha článků jsou odborníci z jiných oblastí než mechanika. Mnozí z nich se konference účastní s cílem získat zpětně inspiraci pro práci ve svém původním oboru. Mechanika tak opět potvrzuje svou úlohu místa zrodu mnoha vědeckých směrů, které později pronikly do matematiky, fyziky a dalších oblastí. Pro odborníky je konference hlavním národním setkáním. Sborník často citují české i zahraniční časopisy. Konference byla iniciátorem mnoha mezinárodních projektů, citována je v několika referátových časopisech, její sborník žádá pravidelně několik zahraničních odborných knihoven.

Připravili: Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR, ve spolupráci s Jiřím Náprstkem, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR
Foto: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR