Zahlavi

Evropské akademie věd zdůrazňují principy excelence a spravedlnosti

22. 10. 2019

Evropské akademie věd sdružené v nezávislé asociaci ALLEA požadují při implementaci programu Horizon Europe důraz na uplatňování principů excelence, spravedlnosti a otevřenosti.

ALLEA, Evropská federace akademií přírodních a humanitních věd, v nedávném stanovisku předloženém Evropské komisi volá po silném a dobře financovaném rámcovém programu, který bude zohledňovat principy excelence, spravedlnosti a otevřenosti. Stanovisko obsahuje konkrétní návrhy na implementaci těchto principů v rámci připravovaného Strategického plánu Evropské komise k programu Horizon Europe. 

Jako součást veřejných konzultací k příštímu rámcovému programu EU pro výzkum a inovace Horizon Europe vydala asociace ALLEA vlastní stanovisko nazvané Delivering Horizon Europe. Stanovisko bylo připraveno členy pracovní skupiny ALLEA ustavené speciálně k tomuto programu a odvolává se na Strategický plán Evropské komise pro implementaci programu pro výzkum a inovace Horizon Europe a také na nedávné diskuse během akce Research and Innovations Days. ALLEA v prohlášení zdůrazňuje své priority a předkládá konkrétní návrhy na úpravy výše zmíněného rámcového programu.

Konkrétní návrhy 

Aby bylo možno dosáhnout lepších podmínek pro výzkum a inovace v rámci EU v následujících desetiletích a také pro úspěšnou pozici evropského výzkumu v globální konkurenci, je podle ALLEA zásadní věnovat při implementaci programu Horizon Europe pozornost níže uvedeným bodům: 

· Zaměřit se na financování excelentního výzkumu, který je inovativní a představuje tzv. „blue sky thinking“ (nezatížené a otevřené uvažování), a to prostřednictvím úspěšných nástrojů typu European Research Council. 

· Zintenzivnit mobilitní programy typu Marie Sklodowska-Curie Actions nebo ERASMUS. 

· Zajistit spravedlivou a rovnoměrnou distribuci financí v různých klastrech druhého pilíře programu Horizon Europe, který nese název „Global Challenges and Industrial Competitiveness“. 

· Rozšířit chápání pojmu inovace. Nechápat tento pojem striktně technokraticky ve smyslu technologických inovací, ale nahlížet na něj interdisciplinárně a docenit roli společenských a humanitních věd v této oblasti.

· Zřídit mechanismus pro nezávislé a kritické vyhodnocování tzv. Misí v rámci programu Horizon Europe. 

· Pokračovat v tzv. institucionálních partnerstvích z programu Horizon 2020. 

· Zajistit, aby byl program Horizon Europe „otevřený světu“ a umožňoval širokou participaci přidružených zemí.

Celé stanovisko je ke stažení zde.

 

ALLEA (All European Academies) 

ALLEA – Evropská federace akademií přírodních a humanitních věd – byla založena v roce 1994 a aktuálně sdružuje přes 50 akademií věd z více než 40 zemí. ALLEA vystupuje jménem svých členů na evropské i mezinárodní půdě, prosazuje vnímání vědy jako služby pro dobro celé společnosti a zprostředkovává mezinárodní vědeckou spolupráci napříč disciplínami i přes hranice států. Ve spolupráci se svými členy se ALLEA snaží o zlepšení mezinárodních podmínek pro vědu, poskytuje vědecké poradenství, které se opírá o ty nejlepší, nezávislé a interdisciplinární vědecké poznatky, a usiluje o posílení role vědy ve společnosti. 

ALLEA pracovní skupina k programu Horizon Europe 

Toto prohlášení bylo připraveno pracovní skupinou ALLEA k programu Horizon Europe. Prostřednictvím této pracovní skupiny ALLEA tlumočí názory evropských akademií věd na přípravu zmíněného rámcového programu, včetně otázek jeho financování a související legislativy. Cílem pracovní skupiny je zejména zajistit, aby evropské programy financující vědu byly připravovány s ohledem na zájmy vědecké komunity a zahrnovaly názory a vstupy z celého spektra vědních disciplín. 

Připravila: Klára Šámalová, Odbor mezinárodní spolupráce Akademie věd ČR ve spolupráci s Odborem mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: ALLEA