Zahlavi

Estonské předsednictví Rady EU

17. 07. 2017

Estonsko zahájilo 1. července 2017 historicky první předsednictví Rady EU. Motto „Jednota prostřednictvím rovnováhy“ vystihuje roli předsednictví v Radě EU, kdy je třeba kompromisy dosáhnout rovnováhu různých názorů, tradic a zájmů.

V programu předsednického Tria schváleného 23. června 2017 se Estonsko společně s Bulharskem a Rakouskem zavázaly, že během následujícího roku a půl se budou zabývat digitálními službami, energetickou unií a politikou v oblasti klimatu, činnostmi na podporu hospodářského růstu, jakož i sociálním rozměrem, vnitřní bezpečností, stabilní politikou sousedství a rozšiřováním. Podle Estonska musí být Evropa otevřena inovacím a podporovat férovou soutěž, aby firmy měly možnost vyvíjet inovativní výrobky a služby.

Priority v oblasti VaVaI
Priority Estonska vycházejí ze strategického programu Evropské rady a společných cílů, které členské státy společně s institucemi EU zformulovaly v Římské deklaraci při příležitosti 60. výročí podpisu Římských smluv. Estonsko si na následujících šest měsíců stanovilo čtyři následující: otevřenou a inovativní evropskou ekonomiku, bezpečnou a spolehlivou Evropu, digitální Evropu s volným pohybem dat a inkluzivní a udržitelnou Evropu. Jako země, která je známá pokročilou digitalizací, má nejambicióznější cíle právě v digitální agendě. Ambice odráží i logo předsednictví, v němž je ukrytý binární kód. Dokončení jednotného digitálního trhu EU přinese podle estonského premiéra Juriho Ratasa příjmy ve výši zhruba 400 miliard eur ročně a vytvoří statisíce nových pracovních míst.

V oblasti VaVaI se Estonsko musí vypořádat s četnými výzvami, a to především s propojením výsledků střednědobého hodnocení programu Horizont 2020 a přípravy budoucího rámcového programu v kontextu dalšího víceletého finančního rámce. Zveřejnění závěrů Rady ke střednědobému hodnocení programu H2020 se očekává ve druhé polovině roku 2017. V tomto ohledu definovalo Estonsko relevantní priority pro další směřování VaVaI. Půjde zejména o diskuzi o dopadu a hodnotě výzkumu, která by měla poskytnout odůvodnění investic, jakož i téma posílené koherence a otevřenosti evropských výzkumných a inovačních partnerství.

Za účelem maximalizace dopadu a vazeb mezi základním výzkumem, společností a inovacemi se 12. října 2017 v Tallinnu uskuteční jedna z nejvýznamnějších akcí předsednictví – konference European Research Excellence – Impact and Value for Society. V této souvislosti je rovněž otevřena veřejná konzultace Research and Innovation: How to get more impact?, jejíž výsledky představí zmíněná konference. Dále se plánuje prohloubit diskuzi o simplifikaci, a to jak struktury programů, financování projektů a auditu, tak uživatelského rozhraní.

V souladu se společným prohlášením EU-NATO z července 2016 bude důležitá i oblast kybernetické bezpečnosti. Během následujících šesti měsíců má Estonsko v plánu projednat mandát Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací (ENISA), opatření týkající se norem kybernetické bezpečnosti, certifikace a označování a též aktualizaci strategie kybernetické bezpečnosti. Estonsko podporuje i iniciativy Komise v oblasti obranného výzkumu, aby vznikly lepší příležitosti pro zapojení malých a středních podniků působících v tomto odvětví.

V oblasti vzdělávání jsou prioritami modernizace škol a univerzit, vydání doporučení Rady o sledování uplatnění absolventů (tzv. Graduate Tracking) a k Evropskému rámci kvality učňovského vzdělávání a revize on-line nástroje pro harmonizovaný model životopisu Europass. Ve druhé polovině listopadu Estonsko předpokládá zveřejnění závěrů Rady k aktualizované strategii o vysokoškolském vzdělávání.

Vybrané akce v oblasti VaVaI během estonského předsednictví:

22.–26. září 2017
Soutěž pro mladé vědce The EU Contest for Young Scientists (EUCYS) 2017

28. září 2017      
Digital Open Science: Solving the Societal and Sustainability Challenges of the 21stCentury

12. října 2017    
Konference o excelenci v oblasti výzkumu European Research Excellence – Impact and Value for Society – Tallinn

24.–25. října 2017        
Konference Manufuture 2017 – Tallinn

24.–26. října 2017        
Konference o přírodně založených řešeních Nature-based Solutions: From Innovation to Common-use – Tallinn

2.–3. listopadu 2017     
Seminář EU-NATO Cyber Defence – Tallinn

8.–10. listopadu 2017   
Konference Digital Transport Days

Podrobné informace o estonském předsednictví naleznete na https://www.eu2017.ee/programme.

Připravili: Divize vnějších vztahů SSČ a Denisa Fančová, CZELO – Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace v Bruselu, Technologické centrum AV ČR
Foto: Pixabay