Zahlavi

Cena Z. P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku

03. 05. 2017

Česká společnost pro mechaniku udělila stejnojmennou cenu, jež je spojena s finanční odměnou 1200 dolarů, Ing. Jiřímu Náprstkovi, DrSc. Jiří Náprstek je vůdčí osobností v oboru racionální mechaniky, zvláště v oblastech nelineární, stochastické a počítačové mechaniky. Svými pracemi obohatil postupy pro analýzu a kritické posuzování spolehlivosti a stability konstrukcí.

Jiří Náprstek je recenzentem a členem redakčních rad zahraničních a domácích časopisů, členem hodnotitelských a grantových komisí, výborů a komisí mezinárodních organizací a domácích i zahraničních univerzit. Je autorem či spoluautorem stovek příspěvků v časopisech a na konferencích. Jen za posledních deset let publikoval 21 příspěvků v impaktovaných časopisech a 10 v časopisech ostatních. Byl řešitelem desítek grantových projektů.

Jeho teoretický výzkum se zaměřuje na sledování jevů lokální a globální dynamické stability, bifurkačních, přechodových a postkritických jevů na soustavách s obecně neholonomními vazbami, schopnými přijímat energii vlivem interakcí s vnějším prostředím. Zkoumají se soustavy autoparametrické, samobuzené a stochastické. Využívají se jevy stochastické rezonance. Zvláštní pozornost se věnuje numerickým metodám a jejich paralelizované počítačové implementaci na superpočítačových platformách.

Teoretické závěry Jiřího Náprstka přispěly k vypracování metod vedoucích ke zvyšování spolehlivosti, životnosti a provozuschopnosti konstrukcí podrobených význačným dynamickým účinkům původu přírodního i technologického, a vedly k praktickým doporučením pro navrhování pasivních a aktivních antivibračních zařízení, ochraně proti účinkům vibrací a využití vibrací pro biomedicínské stimulace.

Cena se uděluje každoročně, její statut naleznete na webových stránkách České společnosti pro mechaniku.

Připravil: Odbor akademických médií SSČ AV ČR