Zahlavi

AV ČR prošla náročným hodnocením své výzkumné činnosti

02. 05. 2016

Akademie věd ČR ukončila hodnocení výzkumné a odborné činnosti svých 54 pracovišť za léta 2010–2014. Šlo o dosud nejpodrobnější hodnocení nejen v samotné AV ČR, ale v celé České republice. Bylo založené na v ČR dosud nepoužité metodě, která spočívala v posuzování odborné činnosti vědeckých týmů zahraničními odborníky v rámci jednotlivých oborů a ve vztahu k aktuální mezinárodní úrovni daného oboru. Práci českých akademiků hodnotilo přes 1400 expertů, kteří pocházeli z 50 zemí, nejčastěji z Německa, Spojených států a Francie. Základním cílem celého projektu bylo získání podrobných fundovaných informací nejen pro strategické řízení AV ČR jako celku, ale i pro řízení jednotlivých výzkumných pracovišť.

 

„Závěry hodnocení poskytují nezávislou zpětnou vazbu, jak si ústavy a jejich týmy stojí v mezinárodním srovnání. Zásadním rozdílem oproti v současnosti platné oficiální metodice je v AV ČR důsledné použití informovaného peer review, které přináší obecnější rozměr a poskytuje informace nejen o již dosažených výsledcích, ale i o perspektivě a záměrech do budoucna,“ uvedla předsedkyně Koordinační rady hodnocení prof. Eva Zažímalová, členka Akademické rady AV ČR. Hodnocení mělo dvě na sebe navazující fáze, odděleně byla hodnocena dvě infrastrukturní pracoviště. Základní jednotkou hodnocení výzkumných pracovišť (ústavů) byl vědecký tým, jichž bylo do hodnocení přihlášeno celkem 377 z 52 ústavů.

 

Hodnotitelé, v převážné většině zahraniční, posuzovali v první fázi z hlediska kvality celkem 5594 výstupů (zejména článků v odborných impaktovaných časopisech, monografií a patentů), které předložily vědecké týmy z ústavů AV ČR. Tyto předložené výstupy představují přibližně čtvrtinu vědecké produkce ústavů AV ČR za hodnocené období. Omezení počtu hodnocených výstupů, vycházející z počtu vědeckých pracovníků a doktorandů v týmech, bylo vynuceno požadavkem na zajištění dostatečného počtu kvalitních zahraničních hodnotitelů tak, aby každou práci posuzovali nejméně dva hodnotitelé.

 

V první fázi bylo 16,5 % výstupů klasifikováno jako „world-leading“, tedy na zcela špičkové světové úrovni, a téměř 42 % výstupů bylo hodnoceno stupněm „internationally excellent“. Zhruba 35 % badatelských výstupů bylo klasifikováno jako práce na běžné mezinárodní úrovni, 6 % jako práce na národní úrovni a do posledního stupně spadlo 0,4 % výstupů. Toto zařazení neznamenalo automaticky nejhorší úroveň – v mnoha případech tam byly zařazeny výstupy, které hodnotitelé nepovažovali za výstupy v nejužším slova smyslu vědecké. Předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš to považuje za velmi dobrý výsledek. „Šestnáct procent špičkových výstupů vůbec není málo. Jsou to špičky srovnatelné s nejlepší světovou kategorií. Kdyby tito nejlepší vědci působili v USA, Cambridge nebo Oxfordu, možná by měli k Nobelově ceně daleko blíž než z České republiky,“ hodnotí výsledky prof. Drahoš.

 

Ve druhé fázi hodnotilo 13 oborových komisí ústavy AV ČR a jejich týmy ze šesti hledisek: kvality výstupů a výsledků, jejich společenského dopadu, postavení v mezinárodním a národním kontextu, zapojení studentů do výzkumu, udržitelnosti a perspektivy, a záměrů výzkumné činnosti pro další období. Výsledkem této fáze, která zahrnovala osobní návštěvu komisí na všech hodnocených pracovištích a diskusi s vedením příslušných vědeckých týmů, jsou závěrečné zprávy. V nich komise slovním komentářem podrobně zhodnotily týmy ze všech výše uvedených hledisek. Součástí výsledků hodnocení je i vyjádření ředitele příslušného ústavu k závěrečným zprávám komisí.

 

Hodnocení dvou infrastrukturních pracovišť – Střediska společných činností AV ČR a Knihovny AV ČR – bylo provedeno podle zvlášť stanovené metodiky. Hodnoticí komise s mezinárodním zastoupením hodnotily podle čtyř hledisek pracoviště jako celek a v každém z nich pět organizačních jednotek. Z pětistupňové škály komise ve svých závěrečných zprávách využily pouze první dva stupně, tj. vynikající nebo velmi dobré.

 

Dokumenty z hodnocení jsou přístupné široké veřejnosti na internetových stránkách AV ČR.

 

Výběr toho nejlepšího z Akademie (Lidové noviny, 7. 5. 2016)

 

Foto: Viktor Černoch (OMK), Stanislava Kyselová (AB)