24. září 2024
11:30 – 12:30
registrace a občerstvení
12:30 – 13:00
zahájení, uvítací slova

Úvodní přednáška

13:00 – 13:30
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. (PřF MU, Bioethics Consulting)
„Mravní integrita – úhelný kámen vědy“
13:30 – 13:40
diskuse

I. blok: Akademické svobody a jejich uplatnění v praxi
předsedající: prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR)

13:40 – 14:00
prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc. (Univerzita Cardiff)
„Svoboda není akademická: úvaha o společenské odpovědnosti vědeckého povolání“
14:00 – 14:20
prof. Ing. Michal Hocek, CSc., DSc. (ÚOCHB AV ČR)
„Svoboda bádání a vědecká excelence“
14:20 – 14:40
prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., DSc. (CERGE-EI, NHÚ AV ČR)
„Motivační dopady hodnocení vědy: příklady z EU a data z ČR“
14:40 – 15:00
diskuse a formulace závěrů
15:00 – 15:30
přestávka na kávu

II. blok: Jak se rodí vědec
předsedající: prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV ČR)

15:30 – 15:50
PhDr. Jiří Šafr, Ph.D. (SOÚ AV ČR)
„Vliv rodiny na profesní a vzdělanostní aspirace dětí“
15:50 – 16:10
prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF UK) „Nenechat vyhasnout zvědavost“
16:10 – 16:30
Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. (3. LF UK)
„Zakladatelé moderní biologie: Gregor Mendel, Charles Darwin… a trochu i Jennifer Doudna“
16:30 – 16:50
doc. PhDr. MUDr. Jan Payne, Ph.D. (1. LF UK)
„Věda na rozcestí“
16:50 – 17:10
diskuse a formulace závěrů
25. září 2024

III. blok: Vědec na výzkumném pracovišti. Limity vědecké etiky
předsedající: prof. PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D. (2. lékařská fakulta UK)

9:30 – 9:50
prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr. (FF UK)
„Etika, normativita a autoorganizace“
9:50 – 10:10
prof. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D.
"Zodpovědnost korespondujícího autora“
10:10 – 10:30
Ing. Vít Lédl, Ph.D. (ÚFP AV ČR, TOPTEC)
„Příklady (ne)dobré praxe při transferu znalostí z pohledu etiky“
10:30 – 10:50
diskuse a formulace závěrů
10:50 – 11:20
přestávka na kávu

IV. blok: Vědec ve veřejném prostoru
předsedající: prof. PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D. (2. lékařská fakulta UK)

11:20 – 11:40
Ing. Bc. Daniel Stach (ČT)
„Komunikace vědy: aby každý mohl rozumět“
11:40 – 12:00
Ing. Bc. Pavla Hubálková, Ph.D. (RUK)
„Komunikace vědy jako most mezi světem vědy a veřejností“
12:00 – 12:20
prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. (ÚMG AV ČR)
„Vědec jako angažovaný občan“
12:20 – 12:40
doc. Jakub Jirsa, Ph.D. (FF UK)
„Etika, etik a argument“
12:40 – 13:00
diskuse a formulace závěrů
13:00 – 14:00
oběd

V. blok: Nebezpečí vědeckých předsudků a nepoctivostí
předsedající: doc. Mirjam Friedová, Ph.D. (Filozofická fakulta UK)

14:00 – 14:20
doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. (FF UK)
„Mýty ve vědě“
14:20 – 14:40
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (PSÚ AV ČR) a Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (FF MU)
„Od pochybných praktik k neetickému chování“
14:40 – 15:00
prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. (ÚEB AV ČR)
„Obrana proti vědeckým předsudkům a nepoctivostem“
15:00 – 15:20
diskuse a formulace závěrů
15:20 – 15:50
přestávka na kávu

VI. blok: Dopady systémů hodnocení a financování na vědeckou práci
předsedající: doc. Mirjam Friedová, Ph.D. (Filozofická fakulta UK)

15:50 – 16:10
prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. (FF UPCE)
„Dopady metodiky hodnocení VaV v letech 2013–2022 na publikační strategie v humanitních vědách v ČR“
16:10 – 16:30
prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc. (ÚFE AV ČR)
„Hodnocení pracovišť Akademie věd ČR a jeho formativní role“
16:30 – 16:50
prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D. (PřF JČU)
„Od kafemlejnku k Metodice 17+ a dál: Cesta k ideálu hodnocení vědy?“
16:50 – 17:10
doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D. (SOÚ AV ČR)
„Budoucnost hodnocení vědy“
17:10 – 17:30
diskuse a formulace závěrů
26. září 2024

VII. blok: Spolupráce vědy s aplikační sférou. Kolize etických systémů
předsedající: prof. Ing. Josef Lazar, Dr. (Ústav přístrojové techniky AV ČR)

9:30 – 9:50
Ing. Ilona Müllerová, DrSc. (ÚPT AV ČR)
„Transfer znalostí a technologií v prostředí Akademie věd ČR“
9:50 – 10:10
Ing. Jiří Plešek, CSc. (ÚT AV ČR)
„Sdílení duševního vlastnictví výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou“
10:10 – 10:30
Mgr. Michal Beluský (CETAV)
„Etické aspekty podnikání s výsledky vědecké činnosti“
10:30 – 10:50
prof. Ing. Josef Lazar, Dr. (ÚPT AV ČR)
„Transfer znalostí a otázky duševního vlastnictví z širšího etického pohledu“
10:50 – 11:10
diskuse a formulace závěrů
11:10 – 11:40
přestávka na kávu

VIII. blok: Úskalí nových technologií
předsedající: prof. Ing. Josef Lazar, Dr. (Ústav přístrojové techniky AV ČR)

11:40 – 12:00
prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc. (ÚI AV ČR)
„Máme se bát/nebát umělé inteligence? (Nehodící se škrtněte.)“
12:00 – 12:20
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. (LF MU)
„Odkud brát poznatky o vývoji člověka?“
12:20 – 12:40
PhDr. David Černý, Ph.D. (ÚSP AV ČR, ÚI AV ČR)
„Existenční rizika moderní vědy a techniky“
12:40 – 13:00
diskuse a formulace závěrů
13:00 - 14:00
oběd

IX. blok: Důsledky neetického jednání vědců
předsedající: PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR)

14:00 – 14:20
PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D. (ÚSD AV ČR)
„Porušování etiky vědecké práce v perspektivě zkušeností z činnosti Komise pro etiku vědecké práce AV ČR“
14:20 – 14:40
prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, Ph.D., LL.M., MA (Trnavská univerzita)
„Dopady neetického postupu v spoločenských a humanitných vedách“
14:40 – 15:00
Mgr. Pavel Tomančák, Ph.D. (CEITEC, MPI-CBG)
„Proč se neetické jednání nevyplácí ani ve vědě“
15:00 – 15:20
JUDr. Ján Matejka, Ph.D. (ÚSP AV ČR)
„Význam a relevance etických kodexů z pohledu statutárních orgánů výzkumné organizace“
15:20 – 15:40
diskuse a formulace závěrů
15:40 – 16:00
přestávka na kávu

 

16:00 – 17:00
KULATÝ STŮL (moderuje Mgr. Matyáš Havrda, Ph.D., DSc., FLÚ AV ČR)
17:00 – 17:30
přednesení závěrů a závěrečné slovo
17:30 - 19:00
přátelské setkání