VÝZKUMNÝ PROGRAM

ROZMANITOST ŽIVOTA A ZDRAVÍ EKOSYSTÉMŮ


KOORDINÁTOR

prof. Ing. Josef Špak, DrSc.

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.


CÍLE

  • pochopení procesů vytváření biologické rozmanitosti a vzniku nových druhů
  • poznání struktury a dynamiky biodiverzity ekosystémů
  • identifikace klíčových mechanismů koevoluce a vzájemných vztahů druhů
  • poznání dynamiky šíření invazních a nepůvodních druhů
  • pochopení podstaty stresových odpovědí, jež zabezpečují přežití organizmů
  • poznání mobility a akumulace environmentálně významných stopových prvků
  • analýza dnešní struktury krajiny a jejího ovlivňování člověkem

Zúčastněná pracoviště AV ČR
Biologické centrum
Botanický ústav
Geologický ústav
Mikrobiologický ústav
Sociologický ústav
Ústav biologie obratlovců
Ústav státu a práva
Ústav živočišné fyziologie a genetiky


Spolupracující partneři
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR; Biopreparáty, spol. s r. o.; Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy; Centrum pro teoretická studia UK a AV ČR; Envisan-GEM, a.s., Rudolfov; Ekovermes, s.r.o.; Eurovia CS, a.s.; Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita; Hydro-Kov, s.r.o.; Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita; Lesy ČR, státní podnik, Hradec Králové; Magistrát města Olomouce; Magistrát města Plzně; Metrostav a.s.; Městský úřad Tábor; Ministerstvo životního prostředí České republiky; Palivový kombinát Ústí n. Labem, s.p., Všebořice; Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové; Povodí Moravy, státní podnik, Brno; Povodí Odry, státní podnik, Ostrava; Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov; Povodí Vltavy, státní podnik, České Budějovice; Pöyry Environment, a.s., Brno; Propher, s.r.o., Březová u Zlína, Slušovice; Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita; Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita; Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova; Rybnikářství Pohořelice; Sokolovská uhelná, a.s.; Správa Krkonošského národního parku; Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava; Správa Národního parku České Švýcarsko; Správa Národního parku Podyjí; Vitens Evides International, Netherlands; Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Zachování kvalitního životního prostředí představuje jednu ze závažných výzev, kterým čelí současná společnost. Již dnes se v některých oblastech velmi negativně projevuje nedostatek nebo pokles kvality hlavních složek ekosystémů, jako jsou půda nebo voda. Přitom pouze zdravé ekosystémy mohou být základem dobrého fungování společnosti a jsou podmínkou pro její rozvoj. Narušování přirozené rozmanitosti života – biologické diverzity – a oslabování základních funkcí ekosystémů silně zvyšují rizika existence lidské společnosti a jejího blahobytu.

Program se zabývá nepostradatelnou rolí biodiverzity na úrovni molekul, genů, druhů, společenstev a ekosystémů. Jeho náplní je i lepší poznání a pochopení mechanismů klíčových biogeochemických cyklů a toků látek a energie mezi složkami ekosystému. Náplní je také poznání koevoluce a vzájemných vztahů druhů, ekologie invazních druhů včetně vlivu na původní ekosystémy, hodnocení genetické diferenciace v populacích a poznání procesů vzniku nových druhů. Hierarchické členění biodiverzity vytváří mimořádně vhodné příležitosti k mezioborové spolupráci.

Metodicky program propojuje biologické, ekologické, geologické i společenské disciplíny s ambicí přinést originální a komplexní poznatky o biodiverzitě a jejím významu pro lidskou společnost na pozadí abiotických složek prostředí, jakož i poznatky o struktuře a funkcích suchozemských i vodních ekosystémů. Získané výsledky se uplatní v trvale udržitelných systémech ochrany rostlin, v zemědělství, lesnictví, rybářství a dalších oborech využívajících přírodní ekosystémy. Výstupem budou též teoretické a praktické přístupy k péči o životní prostředí, moderní východiska ochrany přírody a krajiny i další doporučení sledující účelné a udržitelné využívání přírodních zdrojů lidskou společností, v důsledku zajišťující kvalitní život. Významnou součástí programu bude komunikace s nejširší veřejností a výchova všech cílových skupin obyvatelstva.

 

Webová stránka programu Rozmanitost života a zdraví ekosystémů