VÝZKUMNÝ PROGRAM

PŘÍRODNÍ HROZBY


KOORDINÁTOR

RNDr. Josef Stemberk, CSc.

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.


CÍLE

  • hlubší a komplexní porozumění procesům v zemském nitru, na povrchu a v atmosféře i kosmickém prostoru vedoucím k rizikovým přírodním jevům
  • široce mezioborovým výzkumem hledat možnosti jejich předpovědi
  • výrazně omezit či zcela redukovat jejich negativní vliv na vývoj společnosti

Zúčastněná pracoviště AV ČR
Astronomický ústav
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Centrum výzkumu globální změny
Geofyzikální ústav
Geologický ústav
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Psychologický ústav
Ústav fyziky atmosféry
Ústav geoniky
Ústav pro hydrodynamiku
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Ústav informatiky
Ústav struktury a mechaniky hornin
Ústav státu a práva
Ústav termomechaniky
Ústav anorganické chemie


Spolupracující partneři
Arcadis CZ, a. s.
Český hydrometeorologický ústav Praha
Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO)
Chemcomex, a. s.
Strix Chomutov, a. s.
Česká geologická služba
Povodí Vltavy, s.p.
Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka
Želivská provozní, a.s.
české a zahraniční univerzity a další akademická pracoviště

Povrch Země je místem neustálého působení přírodních procesů vyvolávaných endogenními a exogenními silami. Jejich dynamika a interakce jsou zdrojem nebezpečných přírodních jevů, které v různém měřítku ohrožují lidskou společnost, případně mohou vést k její degradaci, až zániku. Některé z těchto jevů (zemětřesení, sesuvy, povodně, geomagnetické bouře) budí značnou mediální pozornost. Vedle nich však existuje řada dalších procesů a jevů, kterým není věnována taková publicita, nicméně ve svém důsledku mohou způsobit vážné problémy celé civilizaci nebo její podstatné části. Mezi tyto jevy patří například projevy sucha, degradace a eroze půdy nebo znečišťování vod a ovzduší.

V České republice, patřící mezi země s nižším výskytem přírodních katastrof, přesáhly přímé škody na majetku způsobené deseti nejničivějšími přírodními katastrofami za posledních 20 let hranici 113 miliard Kč. Zároveň při nich zahynulo 509 obyvatel a v různé míře bylo postiženo 1 620 000 lidí. Vyčíslením škod nepřímých, které mnohonásobně převyšují škody přímé, se doposud nikdo systematicky nezabýval.

Poznatky získávané postupně v jednotlivých vědních oblastech přitom naznačují, že studium řady těchto procesů a jevů přesahuje rámec ustálených vědních disciplín a vyvolává nutnost užšího propojení a spolupráce mezi jednotlivými vědními oblastmi od studia procesů v nitru Země přes výzkum utváření jejího povrchu až po studium vesmírných vlivů. Cílem programu je prostřednictvím hlubšího a komplexního výzkumu porozumět procesům vedoucím k rizikovým přírodním jevům a hledat možnosti jejich předpovědí, které by umožnily výrazně omezit jejich negativní vliv na vývoj společnosti.

 

Webová stránka programu Přírodní hrozby