VÝZKUMNÝ PROGRAM

FORMY A FUNKCE KOMUNIKACE


KOORDINÁTOR

Mgr. Alice Koubová, Ph.D.

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.


CÍLE

  • analyzovat formy, nástroje a rizika veřejné komunikace
  • zkoumat roli komunikace a sociální interakce ve vývoji osobnosti
  • ukázat historické podoby a proměny komunikace
  • navrhnout nové způsoby formální analýzy a modelování komunikace
  • analyzovat možnosti a funkce mezioborové komunikace a dialogu mezi vědou a společností
  • zkoumat komunikativní potenciál umění

Zúčastněná pracoviště AV ČR
Filosofický ústav
Psychologický ústav
Historický ústav
Ústav pro soudobé dějiny
Sociologický ústav
Orientální ústav
Ústav státu a práva
Ústav pro jazyk český
Ústav dějin umění
Ústav pro českou literaturu
Ústav informatiky
Masarykův ústav a Archiv
Etnologický ústav
Fyzikální ústav
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
Knihovna AV ČR


Spolupracující partneři
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR
Zastupitelstvo hl. m. Prahy
Asociace pracovníků
pedagogicko-psychologických poraden
Státní zdravotní ústav
Česká televize
Český rozhlas
Národní archiv ČR
Národní knihovna ČR
Národní muzeum
Parlament ČR
vláda ČR
Národní galerie v Praze
Moravská galerie v Brně
Národní filmový archiv
české a zahraniční univerzity a další akademická pracoviště

Program se zaměřuje na zkoumání sociálních, kulturních a psychologických funkcí komunikace, na podmínky porozumění mezi jednotlivci i sociálními skupinami a na zdroje komunikačních selhání. Předmětem výzkumu bude vývoj forem komunikace a jejich role ve vytváření, udržování a narušování společenských struktur, úloha komunikace v utváření osobnosti a její podíl na vzniku osobnostních poruch, možnosti formální analýzy a modelování procesů, v nichž dochází k porozumění jazykovým promluvám a k osvojování jazyka, povaha komunikace mezi vědeckými disciplínami i mezi vědou a společností, komunikativní funkce umění a společenské podmínky jejího naplnění. Každé z šesti výzkumných témat je koncipováno jako báze pro badatelskou spolupráci zástupců různých disciplín a akademických pracovišť. Plánovanými výstupy jsou kolektivní monografie, monotematická čísla odborných časopisů, mezioborové (zpravidla mezinárodní) konference aj.

Vzhledem ke klíčové roli komunikace ve všech sférách společenského života lze očekávat, že výsledky výzkumu najdou relevantní společenské uplatnění a že jich budou moci (mimo jiné) využít: a) instituce regulující (potenciálně konfliktní) vztahy společenských skupin, včetně těch, jejichž účast na společenském dialogu je z různých důvodů limitována; b) instituce působící ve sféře výchovy a vzdělávání; c) instituce odpovědné za řízení vědeckého výzkumu, za vytváření podmínek pro jeho rozvoj a pro společenské uplatnění jeho výsledků; d) instituce odpovědné za realizaci kulturní politiky státu a za vytváření podmínek pro uplatnění umění ve veřejném životě.

 

Webová stránka projektu Formy a funkce komunikace