VÝZKUMNÝ PROGRAM

EFEKTIVNÍ VEŘEJNÉ POLITIKY A SOUČASNÁ SPOLEČNOST


KOORDINÁTOR

doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.

CERGE-EI


CÍLE

 • zkoumat faktory a problémy socio-ekonomické, normativní a filozofické povahy, které dynamicky ovlivňují veřejné politiky
 • přinášet vhled do kauzality společenských fenoménů a procesů
 • srozumitelně prezentovat výsledky a vědecké poznatky širší veřejnosti
 • participovat na veřejných diskusích, obohacovat je o nezávislé a kritické vhledy

Zúčastněná pracoviště AV ČR
Etnologický ústav
Filosofický ústav
Národohospodářský ústav
Sociologický ústav
Ústav pro soudobé dějiny
Ústav státu a práva


Spolupracující partneři
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
a úřady práce
Česká správa sociálního zabezpečení
Důchodová komise
Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR
Česká školní inspekce
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Ministerstvo zahraničí ČR
Technologická agentura ČR
Poradní orgány při Úřadu vlády
Veřejný ochránce práv
Svaz měst a obcí
Českomoravská komora odborových svazů
Hospodářská komora
Svaz průmyslu a obchodu
Evropská komise
Rozvojová banka Rady Evropy
OECD
Mezinárodní měnový fond
české a zahraniční univerzity a další akademická pracoviště

Cílem programu je napomáhat nejen akademické, ale i širší veřejnosti v porozumění složité a dynamicky se rozvíjející společnosti v 21. století. Interdisciplinární výzkumy hledají odpovědi na otázky zásadního významu pro fungování současné společnosti a veřejných politik jako například: Do jaké míry daně a dávky pokřivují ekonomické chování a způsobují neefektivnosti? Posunují poznatky současné fyziky, evolučních teorií a neurověd hranice naší lidské svobody a jak? Jaké jsou postoje lidí k morálce, právu a etice a jak tyto ovlivňují jejich chování? Změnila koncepce svobodné vůle smysl a účel odpovědnosti v civilním a v trestním právu a smysl a účel trestání? Jak velká je šedá ekonomika a jak moc brzdí korupce podnikání? Jaká jsou pro a proti veřejné podpory vlastnické a nájemní formy bydlení? Dokáže sociální a bytová politika reagovat na lokální a globální krize? Jaké formy mají výnosy ze vzdělání, jak jsou vysoké a jak vzdělanost ovlivňuje zaměstnanost, dlouhodobý ekonomický a sociální rozvoj? Jaké dopady má minimální mzda? Jaké jsou hrozby a příležitosti příchozí a odchozí migrace? Jaké sociální a ekonomické fenomény přináší demografické stárnutí společnosti a jak s nimi ladí veřejné politiky? Které síly drží heterogenní společnosti pohromadě a které je rozdělují?

Součástí programu je silný akcent na veřejné politiky v řadě oblastí. Výsledky výzkumů jsou proto adekvátními způsoby komunikovány i směrem k veřejnosti a tvůrcům veřejných politik. Poznatky poskytují nezávislou zpětnou vazbu a informace na podporu kvalitnějšího vládnutí v demokratické společnosti. Program přispívá i k přípravě nastupujících generací společenskovědních výzkumníků, kteří se seznamují jak s českými a mezinárodními reáliemi, tak s moderními metodologickými přístupy a standardy vědecké práce. 

 

Informace o aktuálních výsledcích a akcích programu najdete na stránkách zapojených pracovišť AV ČR: Národohospodářský ústav AV ČR | Ústav státu a práva AV ČR | Filosofický ústav AV ČR | Sociologický ústav AV ČR | Etnologický ústav AV ČR

 

  

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU

 • Zkoumáme problémy současné společnosti ve vztahu k veřejným politikám.
 • Analyzujeme kauzality společenských fenoménů.
 • Šíříme vědecké poznatky směrem k veřejnosti a tvůrcům veřejných politik.
 • Dáváme zpětnou vazbu na podporu kvalitnějšího vládnutí v demokratické společnosti.
 • Účastníme se veřejných diskusí, obohacujeme je o nezávislé a kritické vhledy.
 • Zkoumané fenomény zasazujeme do mezinárodního rámce.
 • Zapojujeme do aplikovaných výzkumů nastupující generace vědců.

Výzkumná témata programu jsou, na rozdíl od základního výzkumu zapojených pracovišť, volena s ohledem na jejich aktuální společenskou relevantnost. Výzkumné poznatky získané moderními metodami, využíváním bohatých datových zdrojů a díky spolupráci s veřejnou správou a soukromým sektorem, jsou sdíleny jak s tvůrci veřejných politik státní správy a EU, tak s odbornou i širokou občanskou společností. Posledně uvedené považujeme za klíčový předpoklad uplatnění vědeckých poznatků v praxi a běžném životě země. Poznatky využívají nejen zákonodárci a tvůrci veřejných politik státní správy, ale také občanská společnost. Veřejné semináře, konference a workshopy ke zpracovaným analýzám otevírají veřejné diskuse na společensky relevantní témata a přispívají k hledání řešení společenských problémů.