VÝZKUMNÝ PROGRAM

VIROLOGIE A ANTIVIROVÁ TERAPIE


KOORDINÁTOR

prof. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D.

Koordinační pracoviště: Biologické centrum AVČR, v.v.i.


CÍLE

  • multidisciplinární výzkum zaměřený na lidské, živočišné i rostlinné viry, jimi způsobovaná onemocnění a interakce s hostitelskou buňkou 
  • výzkum nových antivirových strategií a příprava modelů pro virologii
  • vývoj technologií pro rychlou a citlivou detekci virových patogenů
  • efektivní transfer poznatků do praxe včetně vývoje nových vakcín, imunoterapeutik a antivirotik 
  • integrace, synergie a podpora vědeckých týmu v oboru virologie
  • popularizace výsledků výzkumu a virologie jako celku směrem k odborné i laické veřejnosti

 


Zúčastněná pracoviště AV ČR:
Biologické centrum
Ústav molekulární genetiky
Ústav organické chemie a biochemie
Fyzikální ústav


Spolupracující partneři
Středoevropský technologický institut (CEITEC) – Masarykova univerzita v Brně
Výzkumný ústav veterinárního lékařství v Brně, v. v. i.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
české a zahraniční univerzity a další akademická pracoviště

Virologie je jednou ze základních biologických disciplín, jejíž význam dlouhodobě narůstá. Neustále se objevují nové viry, které jsou významné nejen z hlediska medicínského, ale i veterinárního a zemědělského. Z nedávné doby lze zmínit epidemie horečky Ebola, onemocnění způsobené virem Zika, SARS či aktuálně COVID-19. Emergence nových virů a změny v chování klasických virových patogenů jsou potencovány probíhající globalizací a klimatickou změnou. Výzkum virů a virových nákaz je však v České republice realizován jen na několika málo pracovištích a má tedy značně fragmentární charakter, i když jednotlivé týmy dosáhly pozoruhodných úspěchů a jsou viditelné i v celosvětovém měřítku. Cílem programu je tak podporovat stávající virologický výzkum a směrovat jej k aktuálním výzvám. Stejný důraz by měl být kladen na integraci stávajících virologických týmů za účelem synergie a podpory spolupráce, sdílení materiálu a metodického a technologického zázemí jednotlivých zúčastněných pracovišť. V neposlední řadě chceme posílit možnosti efektivního transferu získaných poznatků do praxe.

Předmětem výzkumu programu bude studium virů (lidských, živočišných i rostlinných) a virových nákaz z pohledu strukturní a molekulární virologie, se zvláštním zřetelem na mechanismy replikace virových částic v hostitelské buňce. Program bude zaměřen i na studium patogeneze virových infekcí včetně imunitní a imunopatologické odpovědi hostitele s využitím animálních modelů. Součástí programu bude i problematika hledání nových přístupů pro prevenci a terapii virových nákaz vycházející z nejmodernějších přístupů vakcinologie a medicinální chemie. Pozornost bude věnována též vývoji nových biočipových technologií pro rychlou diagnostiku virových nákaz. V tomto ohledu lze spatřovat široký aplikační potenciál programu v oblasti vývoje a testování nových diagnostických přístupů, vakcín, imunoterapeutik a antivirotik. 

Webová stránka programu Virologie a antivirová terapie

-->