VÝZKUMNÝ PROGRAM

ODOLNÁ SPOLEČNOST PRO 21. STOLETÍ

POTENCIÁLY KRIZE A EFEKTIVNÍ TRANSFORMACE


KOORDINÁTORKA

doc. RNDr. Mgr. Alice Koubová Ph.D., Ph.D.

Koordinační pracoviště: Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.


CÍLE

  • studovat systémové předpoklady, zdroje a nástroje společenské odolnosti
  • studovat vztah mezi individuální a společenskou odolností
  • studovat vazby mezi individuem, společností a prostředím
  • podporovat komunikační, historickou a informační gramotnost
  • mediovat, posilovat a kultivovat kulturu společenské rozpravy nad aktuálními krizovými jevy, testovat její inovativní participativní formy a cesty k řešení
  • ustavovat a posilovat interdisciplinární a transdisciplinární výzkumnou spolupráci a občanskou vědu

Zúčastněná pracoviště AV ČR:
Filosofický ústav
Sociologický ústav
Ústav pro jazyk český
Historický ústav
Etnologický ústav
Ústav pro českou literaturu
Masarykův ústav a Archiv
Ústav dějin umění
Psychologický ústav
Archeologický ústav
Ústav pro soudobé dějiny


Spolupracující partneři
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo kultury
Kanadské velvyslanectví v Praze
Gymnázium Jana Nerudy, Praha 1
Gymnázium Thomase Manna, Praha 9
Národní archiv
Národní knihovna ČR
Národní muzeum
Muzeum města Ústí nad Labem
Muzeum umění Olomouc
Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Krajská vědecká knihovna Liberec
Městská knihovna Praha
Galerie Plato Ostrava
Národní divadlo Praha
CED Brno
Studio ALTA Praha
ScArt
Prostor 39

české a zahraniční univerzity a další akademická pracoviště

Cílem programu je zkoumat a prakticky ověřovat systémové předpoklady, zdroje a nástroje společenské odolnosti vůči krizím různé povahy, především pak těm, kterým česká společnost v současnosti čelí nebo může čelit ve 21. století. S ohledem na historické i aktuální společenské události program studuje obecnější předpoklady individuální i společenské odolnosti vůči nečekaným událostem. Svou vlastní činností program zprostředkovává a kultivuje společenskou rozpravu nad aktuálními krizovými jevy a testuje její inovativní formy. Společnou kulturu program chápe jako klíčový rámec pro sdílení faktů, poznatků, etických principů a životních stylů tak, že se tato fakta, poznatky, principy a styly stanou součástí fungující společenské infrastruktury (veřejné instituce, kulturní organizace, vzdělávání, média). Program podporuje vytváření platforem, které umožní cirkulaci poznání napříč tradičně vymezenými vědeckými obory a společenskými oblastmi. Jeho ambicí je zahrnout aktivity nejen interdisciplinární, ale také transdisciplinární povahy – tedy takové, které vycházejí ze spolupráce akademických (společenskovědních a přírodovědných) a mimoakademických institucí.

Výzkumný program je organizován do čtyř tematických pilířů:

  1. Od individua k instituci: psychosomatické zdraví, důvěra, péče 
  2. Participativní vědění v nejistém světě: expertiza, politika a veřejnost
  3. Komunikace v situacích krize: média, literatura, hudba a výtvarné umění ve veřejném prostoru
  4. Historické a transkulturní modely: identifikace, reprezentace a prožívání krizí v minulosti 

Webová stránka programu Odolná společnost pro 21. století. Potenciály krize a efektivní transformace.

-->