Zahlavi

23. Město jako laboratoř změny; stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život

VÝZKUMNÝ PROGRAM

MĚSTO JAKO LABORATOŘ ZMĚNY; STAVBY, KULTURNÍ DĚDICTVÍ A PROSTŘEDÍ PRO BEZPEČNÝ A HODNOTNÝ ŽIVOT


KOORDINÁTORKA

PhDr. Adéla Gjuričová, Ph.D.

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.


CÍLE

  • mezioborový výzkum měst a jejich sociálních, kulturních i ekologických proměn a výzev
  • vývoj inovativních metod diagnostiky materiálů, konstrukcí a životnosti staveb
  • vznik národního uzlu evropské infrastruktury pro výzkum a ochranu kulturního dědictví
  • aplikace technologie Medipix CERN v oblasti diagnostiky památek a uměleckých děl
  • vytvoření společného pracoviště AV a univerzitního sektoru zaměřeného na urbánní studia

Zúčastněná pracoviště AV ČR:
Archeologický ústav, Brno
Archeologický ústav, Praha
Etnologický ústav
Filozofický ústav
Historický ústav
Sociologický ústav
Ústav anorganické chemie
Ústav dějin umění
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
Ústav fyziky atmosféry
Ústav informatiky
Ústav jaderné fyziky
Ústav pro českou literaturu
Ústav pro hydrodynamiku
Ústav pro soudobé dějiny
Ústav přístrojové techniky
Ústav struktury a mechaniky hornin
Ústav teoretické a aplikované mechaniky
Ústav teorie informace a automatizace
Ústav výzkumu globální změny


Spolupracující partneři
Univerzita Palackého Olomouc
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Fakulta architektury ČVUT

Města dnes obklopují většinu obyvatel světa, dominují mu ekonomicky i svou spotřebou přírodních zdrojů. Jsou centry politického rozhodování a aktivismu i místem uplatňování technologických inovací. Bezpečný a kvalitní život je přitom podmíněn odolností a dlouhodobou udržitelností staveb a prostředí, které člověk vytvořil, buduje a bude dotvářet. Program se proto zaměřuje na sídelní stránku lidské existence, a to z hlediska jejích technických i kulturních a sociálních aspektů.

V první části nahlížíme na města jako na prostředí, v němž lze sledovat a zkoumat jak nejzávažnější výzvy a hrozby současnosti, tak i jejich kořeny a historii jejich proměn a reakcí na ně na prostorově vymezeném a přitom historicky utvářeném území. V této „laboratoři změn“ lze město zkoumat jako dynamický prostor migrací, měnících se hranic a komunikačních sítí, jako intelektuální a politický projekt, jako mocenské území, jako prostor mentální a kulturní a konečně jako místo pro život jeho obyvatel.

Druhá část pohlíží na lidská sídla z jiné perspektivy. Za centrální atribut lidského konání a života považuje stavitelství a architekturu. To již od počátku ovlivňuje a spoluvytváří ekosystém člověka, determinuje jeho ochranu a změny a vytváří neopakovatelné kulturně historické zásahy. Výzkum materiálů, konstrukcí a technologií patří k nejdynamičtějším oborům současné vědy, přičemž ambicí programu je jednotlivé obory spojovat a na základě diagnostiky, monitoringu a modelování jejich chování vyvíjet nové metody a postupy jak pro nové stavby, tak i pro konzervaci a restaurování památek.

Obě sekce propojuje zájem o perspektivy lidských sídel tváří v tvář výzvám klimatických změn, a to ve smyslu sociálních a historicky utvářených struktur i ve smyslu technických parametrů a odolnosti staveb. Výsledkem projektů propojujících přístupy technických, přírodních a společenských věd má být výzkum, jenž není omezenýmentálními horizonty jednotlivých oborů a produkuje sdělení relevantní pro veřejnost a využitelná v komerční sféře i ve sféře veřejného rozhodování.

Webová stránka projektu