VÝZKUMNÝ PROGRAM

SPOLEČNOST V POHYBU A VEŘEJNÉ POLITIKY


KOORDINÁTOR

doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.

Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.


CÍLE

  • Pomáhat akademické i širší veřejnosti porozumět složité a dynamicky se rozvíjející společnosti
  • Poskytovat české společnosti vědecky rigorózní, ideologicky a politicky nezávislou odbornou zpětnou vazbu
  • Prostřednictvím výsledků výzkumu usilovat o přesah do oblastí veřejných politik
  • Přisívat ke zkvalitňování vládnutí a života v demokratické společnosti
  • Usilovat o praktická uplatňování poznatků základního výzkumu
  • Vyvolávat veřejné debaty na důležitá témata
  • Zvýšit obecné povědomí o významu práce akademických pracovišť

Zúčastněná pracoviště AV ČR:
Etnologický ústav
Filosofický ústav
Národohospodářský ústav
Sociologický ústav
Ústav informatiky
Ústav státu a práva


Spolupracující partneři
Amnesty International ČR
CERGE Univerzity Karlovy
CNN Prima News
Česká lékařská komora
Česká národní banka
Česká spořitelna, a. s.
Česká správa sociálního zabezpečení
Česká televize
Českomoravská komora odborových svazů
Český rozhlas
Český statistický úřad
Důchodová komise
EDUin
Evropská komise v České republice
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
Joint Research Center Evropské komise, Sevilla
Ministerstvo financí
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo vnitra
Multikulturní centrum Praha
OECD
Online encyklopedie migrace
Parlament České republiky
Poradní orgány při Úřadu vlády
Sdružení pro integraci a migraci
Senát Parlamentu České republiky
Svaz měst a obcí
Trexima
Učitel naživo
Úřady práce ČR
Ústav evropské etnologie FF Masarykovy univerzity
a další

V programu se věnujeme sociálně-ekonomickým fenoménům především z oblastí školství a vzdělávání, trhu práce, daní a dávek, chudoby a nerovností, demografického stárnutí, veřejných financí a behaviorálních aspektů. I díky zapojení dalších pracovišť jsou do výzkumů a šíření výsledků uplatněny poznatky a přístupy souvisejících oborů, jako je sociologie a psychologie, ale také právo, etika a operační výzkum, včetně hodnocení dopadů regulace veřejných politik. Velmi aktuální témata přinesla pandemie covid-19, kterým je věnována velká pozornost s cílem rozšířit poznání a pomoci zmírnit dopady očekávané ekonomické krize na českou společnost. Do iniciativy se zapojila řada vědců napříč vědeckými disciplínami, ústavy Akademie věd a univerzit z Česka i zahraničí.

Velkou oblast výzkumu představuje etika a odpovědnost. Díky moderním technologiím jsou tradiční prvky osobní odpovědnosti vystavovány dalším zkouškám. V tradiční etické nauce bývá odpovědnost spojována s člověkem, který odpovídá za své jednání, případně nese následky způsobené svým jednáním. Již 20. století ale nastolilo otázku toho, zda subjektem odpovědnosti nemůže být v jistém smyslu také zvíře, a hranice se v moderní době rozšiřuje i mimo živé organismy, na nové technologické autonomní systémy. Vývoj vědy a techniky totiž nutně předkládá možnost rozšíření konceptu odpovědné osoby – samostatně odpovědní by tak mohli být i roboti, resp. i jiné autonomní přístroje. Program zkoumá i zcela nový typ odpovědnosti – odpovědnost člověka za životní prostředí a budoucí generace.

Významným tématem, kterému se věnujeme, je vývoj na trhu s bydlením a trendům zhoršující se dostupnosti bydlení mladých lidí v hlavních urbánních centrech České republiky. Ve spolupráci s bankovním sektorem detailně zkoumáme dostupná cenová data, dosavadní vývoj cen bydlení a detekujeme rozdíly v tomto vývoji mezi různými zdroji dat. Na základě těchto analýz jsou kalkulovány dopady vývoje trhu bydlení na dostupnost bydlení u mladé generace, kteří aktuálně nedostupnosti bydlení čelí nejvíce. Cílem je mimo jiné navrhovat a vyhodnocovat různé varianty regulačních opatření.

Moderní společnost výrazně ovlivňuje mobilita a migrace. Bezprecedentní pohyby lidí, myšlenek a zdrojů ovlivňují všechny aspekty života společností, včetně státní suverenity nebo vnímaní identity. Mobilita a migrace narušuje dominanci národní identity a občanství ve prospěch identit transnacionálních a hybridních. Zároveň přispívá k nárůstu xenofobie a populismu, protože evokuje zánik zavedeného pořádku a ohrožení. V programu zkoumáme fenomény, jako jsou vztah mezi mobilitou a státní, resp. nadnárodní regulací; vymezování hranic a vytváření odlišností; formování pořádku a street-level bureaucracy; transformace národních identit a občanství; každodennost a subjektivita aktérů migrace.

Webová stránka projektu

Zprávy

-->