VÝZKUMNÝ PROGRAM

VODA PRO ŽIVOT


KOORDINÁTOR

doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D.

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.


CÍLE

  • propojení výzkumu a praxe ve vodním hospodářství
  • osvěta důležitosti šetrného nakládání s vodními zdroji
  • vyvíjení nových technologií úpravy a čištění vod reagujících na aktuální typy znečištění (organické látky, mikropolutanty)
  • objasnění principů vzniku, šíření ale i odbourávání znečištění v přirozených ekosystémech
  • studium procesů ovlivňujících retenci vody v krajině
  • hledání příčin bouřek a přívalových dešťů a možností eliminace jejich dopadů

Zúčastněná pracoviště AV ČR:
Biologické centrum
Geologický ústav
Mikrobiologický ústav
Sociologický ústav
Ústav chemických procesů
Ústav fyziky atmosféry
Ústav informatiky
Ústav pro hydrodynamiku
Ústav pro výzkum globální změny
Ústav státu a práva
Ústav teorie informace a automatizace


Partneři
Centrum pro otázky životního prostředí UK v Praze
Přírodovědecká fakulta UK v Praze
Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč a. s.
VaK Havlíčkův Brod, a. s.
Vodárna Plzeň, a. s.
Vodohospodářská akciová společnost, a. s.
Želivská provozní a. s.
Čevak, a. s.
School of Chemical Engineering, The University of New South Wales (Sydney, Austrálie)
Istituto Italiano di Idrobiologia (Pallanza, Itálie)

Motto:

Ubývá míst kam chodívala pro vodu
starodávná milá
kde laně tišily žízeň kde žila rosnička
a poutníci skláněli se nad hladinou
aby se napili z dlaní

Voda si na to vzpomíná
voda je krásná
voda má
voda má rozpuštěné vlasy
chraňte tu vodu
nedejte aby osleplo prastaré zrcadlo hvězd

Úryvek z básně Jana Skácela „Modlitba za vodu“


Voda je základním předpokladem existence života, podstatným činitelem životního prostředí, jedním z klíčových přírodních zdrojů a nenahraditelnou surovinou ve většině hospodářských odvětví. Nevhodné zásahy do koloběhu či kvality vody mohou způsobit řetězce závažných následků, které v extrémních případech mohou končit i nenávratnou ztrátou některých vodních zdrojů. Ty jsou v současné době vystaveny velkému tlaku, a to díky postupující klimatické změně, nevhodnému hospodaření v krajině nebo narůstající chemizaci životního prostředí. V důsledku čehož je velmi nepravděpodobné, že jejich vydatnost a kvalita zůstane bez nutných opatření zachována i pro budoucí generace. Z těchto důvodů je velmi důležitý interdisciplinární, koordinovaný a vědeckými poznatky podpořený přístup k nakládání s vodními zdroji. Ochrana vodních zdrojů musí být obzvláště ve specifických podmínkách České republiky prvořadým společenským zájmem.

Webová stránka projektu

Témata:

Člověk a voda
Řešitel: RNDr. Lenka Pivokonská, Ph.D. (UH)

Technologie úpravy a čištění vod
Řešitel: doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. (UH)

Kvalita vodních zdrojů
Řešitel: prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. (MBU)

Voda v krajině
Řešitel: RNDr. Václav Šípek, Ph.D. (UH)

Nebezpečná voda
Řešitel: doc. RNDr. Zbyněk Sokol, CSc. (UFA)

 

-->