VÝZKUMNÝ PROGRAM

POTRAVINY PRO BUDOUCNOST


KOORDINÁTOR

prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.


Program si klade za cíl přispět k zajištění dostatku kvalitních potravin a zdravé výživy. Dosáhne toho urychlením přenosu výsledků základního výzkumu do praxe, poskytováním relevantních informací politické reprezentaci, státní správě a široké veřejnosti a také podporou spolupráce mezi ústavy AV ČR. Jádro programu tvoří deset souvisejících a navzájem se doplňujících výzkumných témat.

Hlavní cíle programu

 • Využití nových poznatků o struktuře a funkci dědičné informace rostlin, izolace důležitých genů a vývoj metod pro šlechtění pomocí nástrojů molekulární biologie a genomiky. Provozování Aplikační laboratoře pro zemědělský výzkum.
 • Vytváření a zavádění nových postupů pro modifikaci dědičné informace rostlin a mikroorganismů a metod, které umožní tvorbu organismů s pozměněnými znaky. Založení Aplikační laboratoře biotechnologie rostlin.
 • Problematika úbytku organické hmoty v zemědělských půdách, pokles diverzity v zemědělských půdách a vliv látek s antibiotickým účinkem na půdu a potravní řetězec.
 • Hodnocení dopadů změny klimatu na zemědělské plodiny s důrazem na produkci potravin pro efektivní zacílení adaptačních opatření.
 • Izolace nových kmenů mikrořas, rozvoj metod modifikace dědičné informace řas a metod zvýšení řasové produkce. Provozování Aplikační laboratoře řasových biotechnologií.
 • Problematika netradičních plodin (rostlinných materiálů) pro přípravu bezlepkových potravin, objasňování mechanismů působení stravy na složení a funkci mikrobiomu.
 • Využití fyzikálně-chemických metod s cílem získat produkty ze zbytkové biomasy pro přípravu potravinových doplňků, hnojiv a biodegradovatelných obalů.
 • Využití znalostí výzkumu živočišné výroby pro produkci kvalitních potravin a ovlivnění složení střevní mikrobioty živočichů.
 • Zkoumání cest lokálních potravin od produkce ke spotřebě, případová studie vybraného regionu. Spolupráce s domácími i zahraničními odborníky.
 • Výzkumy veřejného mínění na téma plýtvání potravinami a získávání cenných dat, která v ČR k této problematice neexistují. Zkoumání příčin plýtvání potravinami a globálních souvislostí.

Zúčastněná pracoviště AV ČR

 • Biofyzikální ústav AV ČR
 • Biologické centrum AV ČR
 • Mikrobiologický ústav AV ČR
 • Sociologický ústav AV ČR
 • Ústav experimentální botaniky AV ČR
 • Ústav geoniky AV ČR
 • Ústav chemických procesů AV ČR
 • Ústav výzkumu globální změny AV ČR
 • Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR

Hlavní spolupracující pracoviště a partneři mimo AV ČR

 • Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s. r. o., Praha
 • Moravoseed CZ a.s., Mikulov
 • Mezinárodní ústav pro tropické zemědělství, Nigérie, Tanzanie, Uganda
 • Interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání Univerzity Palackého v Olomouci
 • NA MYSLI, z. ú., Praha
 • Mendelova univerzita v Brně
 • Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity v Brně
 • Chmelařský institut, Žatec
 • Kompostárna Jarošovice
 • Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha
 • Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha
 • Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno
 • Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research, Německo
 • Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
 • Jihočeský vědeckotechnický park, České Budějovice
 • ALGAMO s.r.o., Praha
 • Phycom, Veenendaal, Nizozemsko
 • University of Applied Science of Upper Austria, Wels, Rakousko
 • Potravinářská komora ČR, Praha
 • III. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
 • Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
 • Sdružení celiaků ČR, Praha
 • Perník s.r.o., Těchlovice
 • Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Průhonice
 • Rabbit, a.s., Trhový Štěpánov
 • VAPO spol., s.r.o., Podbořany 
 • Milcom a.s., Praha
 • Masarykova univerzita v Brně
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Univerzita ve Florencii, Itálie
 • Zachraň jídlo, z. s., Praha

Program Potraviny pro budoucnost si klade za cíl přispět na národní úrovni k zajištění dostatku kvalitních potravin a na globální úrovni využití potenciálu české vědy pro pomoc zemím třetího světa. Reaguje tak na jednu z nejdůležitějších výzev současnosti, kterou je zabezpečení potravin pro stále rostoucí světovou populaci.

Zvýšení zemědělské produkce za ekologicky udržitelných podmínek a bez poškozování životního prostředí bude vyžadovat vyšlechtění nových typů plodin odolných vůči chorobám a škůdcům, dávajících vyšší výnos za změněných klimatických podmínek a bez negativního dopadu na výživovou kvalitu. Efektivitu šlechtění bude možné zvýšit využitím metod molekulární biologie a genomiky, které dokáží identifikovat rostliny nesoucí žádaný gen v raném stádiu růstu a nebude tak nutné čekat na drahé a časově náročné polní pokusy.

Intenzivní zemědělská výroba má za následek zhoršování stavu zemědělské půdy a její degradaci. Pokud nemá být produkce ohrožena, je nutné urychleně analyzovat současný stav a navrhnout potřebná opatření. Dalším z kroků nezbytných pro zajištění dostatku potravin je omezení ztrát v celém řetězci od produkce přes distribuci až po spotřebitele a obecně šetření potravinami. Důležitou úlohu může sehrát také individuální produkce zemědělských plodin samotnými spotřebiteli. Pokud jde o potraviny živočišného původu, díky molekulárním metodám je možné získávat hospodářská zvířata s novými vlastnostmi. U některých již bylo dosaženo zlepšené ochrany před závažnými nemocemi a stresem a celkově vyšší odolnosti.

Pro rostoucí část populace, která negativně reaguje na některé složky tradiční stravy, např. na některé zásobní proteiny obilovin, je důležité najít alternativní plodiny a stimulovat jejich využití při výrobě cenově dostupných alternativních potravin. Zvyšující se množství informací ukazuje na významnou roli střevní mikrobioty, která přímo souvisí se zdravotním stavem jedince, včetně psychiky. Na stav mikrobioty má přímý vliv vhodná strava, kterou je možné ovlivnit také probiotiky a prebiotiky jako doplňky potravy.

Kromě tradičních zemědělských plodin, které budou i nadále hlavním zdrojem energie a potřebných živin, má velký potenciál využití mikrořas. Jejich výhodou je, že je lze snadno pěstovat a získávat z nich velkou škálu zdraví prospěšných látek pro zajištění plnohodnotné výživy.

Se zemědělskou velkovýrobou a průmyslovou produkcí potravin souvisí i nakládání s nevyužitou biomasou. Ta často obsahuje velké množství cenných látek a přitom je bez užitku odvážena na skládky či spalována. Alternativou je využití chemických či fyzikálních metod, které umožní izolovat cenné látky pro podporu zdravé výživy a výrobu potravinových doplňků. Tento směr bude důležitou součástí systému ekologicky udržitelného zemědělství a produkce potravin.

Program klade velký důraz na přímé propojení s praxí a uplatnění nejnovějších vědeckých poznatků v aplikační sféře. Stěžejní aktivitou je proto provozování aplikačních laboratoří, konkrétně Aplikační laboratoře pro zemědělský výzkum v Olomouci a Aplikační laboratoře řasových biotechnologií v Třeboni. Jedním z důležitých cílů je otevření Aplikační laboratoře biotechnologie rostlin v Brně.

Webová stránka programu Potraviny pro budoucnost

 

 

-->