VÝZKUMNÝ PROGRAM

PREKLINICKÉ TESTOVÁNÍ POTENCIÁLNÍCH LÉČIV


KOORDINÁTOR

MUDr. Jan Kopecký, DrSc.

Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.


CÍLE

  • Koordinovat spolupráci mezi ústavy AV ČR při vývoji kandidátních léčiv a jejich komplexním preklinickém testování
  • Posílit synergii využití zdrojů pro základní a aplikovaný výzkum a zlevnit vývoj léčiv
  • Usnadnit uvádění do praxe kandidátních léčiv vznikajících v ústavech AV ČR
  • Posílit spolupráci mezi akademickým sektorem a komerčními subjekty
  • Zvýšit obecné povědomí o významu práce akademických pracovišť

Zúčastněná pracoviště AV ČR
Fyziologický ústav (FGÚ) AV ČR
Ústav molekulární genetiky (ÚMG) AV ČR, České centrum pro fenogenomiku (CCP)
Biotechnologický ústav (BTÚ) AV ČR
Ústav živočišné fyziologie a genetiky (ÚŽFG) AV ČR, Centrum Pigmod
Tato pracoviště tvoří Centrum pro preklinické testování (CPT).
Více informací: www.prekliniky.cz

Výhledově:
Výhledově se počítá se zapojením dalších relevantních týmů ústavů AV ČR, které mohou poskytnout potřebné know-how a servis pro další typy
preklinických testů (např. oblast testování radiofarmak, využití zobrazovacích metod in vivo, oblast neurobiologie a imunologie, oblast farmakologických testů na xenograftech, testy genotoxicity, apod.).


Spolupracující partneři
Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM)
Pharmakl, spol. s r. o., a další subjekty z komerční sféry

Preklinické testování kandidátních látek na zvířatech v režimu správné laboratorní praxe (SLP) je nezbytnou součástí vývoje nových léčiv. Bez těchto testů na zvířatech nelze přistoupit ke klinickým testům na pacientech. V rámci AV ČR existují profesionálně vybavená pracoviště s kvalitními pracovníky, která logickým zapojením do navrhovaného programu dokáží zajistit efektivní a komplexní testování nových kandidátních léčiv (a to i v SLP režimu). Program tak výrazně napomůže komercionalizaci výsledků základního výzkumu, a také v jednáních se zadavateli navazujících klinických studií. Zároveň se posílí možnost ucházet se i o zakázky z komerčního sektoru s budoucími příjmy z případných licencí a patentů. Program bude využívat kapacitu přístrojového vybavení pro základní výzkum a přinese tak další zdroje financování. Celý záměr realizace preklinického testování léčiv na pracovištích AV ČR vhodně zapadá do Strategie AV21, protože usnadní transfer výsledků základního výzkumu slibných terapeutických látek do komerční sféry a do klinické praxe. FGÚ zajistí funkci hlavního testovacího zařízení (provádění testů na malých laboratorních zvířatech) certifikovaného SÚKL (SLP certifikát).
 
Ostatní zapojené ústavy budou fungovat jako testovací místa, která budou mít v oblasti své odbornosti zaveden systém SLP (s výjimkou BTÚ, kde to není nutné). FGÚ bude celý program koordinovat a ve spolupráci s ostatními třemi ústavy zajistí rozvoj a činnost Programu preklinického testování do budoucna. V koordinaci s ostatními ústavy bude FGÚ bude provádět obchodní a marketingovou činnost.

 

Webová stránka programu Preklinické testování potenciálních léčiv

 

Témata

Syntézy chemických látek s potenciálem využití pro humánní terapii, zajištění certifikace syntetizovaných látek a vývoj příslušných aplikačních forem
Řešitel: Lukáš Werner (BTÚ)
Zúčastněné pracoviště: BTÚ

Studie toxicity včetně toxikokinetických studií slibných chemických látek na modelových zvířatech (myš, potkan, morče, králík, miniprase)
Řešitel: Světlana Žufanová (FGÚ), Štefan Juhás (ÚŽFG )
Zúčastněná pracoviště: FGÚ a ÚŽFG
Spolupracující partneři: Pharmakl, další subjekty z komerční sféry

Bioanalytické, hematologické a biochemické testování vzorků odebraných testovaným zvířatům při toxikologických studiích
Řešitel: Světlana Žufanová (FGÚ), Karel Chalupský (ÚMG)
Zúčastněná pracoviště: FGÚ a ÚMG
Spolupracující partneři: Pharmakl, další subjekty z komerční sféry

Vývoj a validace bioanalytických metod pro různé testovací systémy
Řešitel: Karel Chalupský (ÚMG), Tomáš Čajka (FGÚ)
Zúčastněné pracoviště: ÚMG, FGÚ
Spolupracující partneři: subjekty z komerční sféry
Pozn.: dočasně řešeno s komerční organizací (Pharmakl) na smluvní bázi

Histopatologické testování/vyšetření tkání zvířat ze studií
Řešitel: Šárka Suchanová (ÚMG)
Zúčastněné pracoviště: ÚMG

 

-->