VÝZKUMNÝ PROGRAM

PAMĚŤ V DIGITÁLNÍM VĚKU


KOORDINÁTOR

PhDr. Luboš Velek, Ph.D.

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.


CÍLE

  • výzkum individuální a kolektivní paměti
  • analýza kultury vzpomínání a „zapomínání“
  • sledování proměn tradičních hodnot a struktur společnosti
  • rozvíjení výzkumných infrastruktur k uchování a analyzování paměti
  • zpřístupňování historické paměti

Zúčastněná pracoviště AV ČR
Archeologický ústav, Brno
Archeologický ústav, Praha
Etnologický ústav
Filosofický ústav
Historický ústav
Knihovna AV ČR
Masarykův ústav a Archiv
Orientální ústav
Slovanský ústav
Sociologický ústav
Ústav dějin umění
Ústav pro českou literaturu
Ústav pro jazyk český
Ústav pro soudobé dějiny
Ústav státu a práva


Spolupracující partneři
Národní archiv ČR
Ministerstvo vnitra ČR – archivy
Česká televize
Český rozhlas
Národní muzeum
Národní galerie v Praze
Národní knihovna ČR
Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR
Ministerstvo kultury ČR
české a zahraniční univerzity a další akademická pracoviště

Lidská paměť, individuální i kolektivní, patří ke klíčovým vědeckým tématům humanitních, společenskovědných i přírodovědných oborů. Moderní věda se zde setkává s fenoménem, který láká nejen mnohovrstevnatostí, nýbrž i určitou tajemností. Výzkum paměti v celém oborovém spektru svého chápání a zkoumání pak patří mezi společensky závažná témata. Při jejím zkoumání lze v nebývalé míře uplatnit interdisciplinární metody a ústavy Akademie věd zde díky svému vědeckému potenciálu mohou vytvořit jedinečné badatelské ohnisko. Humanitní a společenskovědné obory se zabývají pamětí především jako kulturotvorným prvkem, který se odráží ve složitých a mnohdy traumatizujících dějinách dvacátého století a jejich reflexi.

Paměť sama o sobě je selektivní a subjektivní záležitostí. V kombinaci se zrychlenou dynamikou vývoje, proměnami společnosti i rodiny, stejně jako s novými technologickými možnostmi tyto stránky lidské paměti ještě silněji vynikají a přirozenou či cílenou cestou nově formují (a deformují) kulturu paměti, kulturu vzpomínání či cíleného „zapomínání“. K zaznamenání a analýze paměťových procesů zatím u nás chybí interdisciplinární platforma, která by se komplexně zabývala výzkumem individuální i kolektivní paměti a poskytovala tak prostor pro reflexi obecných otázek jejího fungování, utváření a zpětného přenosu do myšlení jedinců a společnosti. Výzkum paměti v jejích sociokulturních, psychologických či kognitivních podobách je ovšem jen jednou stranou této mince. Neméně důležitou jsou i otázky a problémy spojené se zaznamenáváním a zpřístupňováním paměti a paměťové kultury společnosti. S tímto cílem souvisí budování odpovídajících výzkumných infrastruktur. Výstupy budou monografie, studie v časopisech, vědecké konference, databáze, webová rozhraní, případně odborné metodiky a posudky. Využití se nabízí v oblasti: a) vývoje a výzkumu; b) výchovy a vzdělání (využití ve školství, muzejnictví a knihovnictví); c) médií (rozhlas, televize, film, nakladatelství zaměřená na naučnou literaturu) a kulturního průmyslu (poznávací turistika apod.); d) státní správy (poradenství a další spolupráce s resorty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva kultury).

 

Webová stránka programu Paměť v digitálním věku

 

-->