Jaké požadavky musí název splňovat?

Pojmenování má určitá pravidla. Navržené názvy mohou být jména věcí, lidí nebo míst s kulturní, geografickou či historickou hodnotou. Není nezbytné, aby se jména vázala k astronomii, hvězdné obloze či souhvězdí. Navrhují se dvě jména – jedno pro hvězdu, jedno pro planetu. Obě se však musí k sobě nějak vázat. Logická souvztažnost musí být krátce vysvětlena v odůvodnění (postačí věta či dvě). A musí umožňovat další logická pojmenování, například pokud bude objevena v systému další exoplaneta. (Odůvodnění může znít kupříkladu „řeky v Česku“, „fiktivní země v literatuře 20. století“ atp.)

Názvy by měly být:

  • Dlouhé 4 až 16 znaků (vč. mezer) v latince
  • Upřednostňují se jednoslovné názvy
  • Vyslovitelné
  • Neurážlivé
  • Nesmí být stejné nebo příliš podobné již existujícím astronomickým názvům (níže seznamy pro vaši kontrolu)

o   www.minorplanetcenter.net/db_search
o   http://cds.u-strasbg.fr/cgi-bin/Sesame
o   https://planetarynames.wr.usgs.gov/Page/Planets
o   www.iau.org./public/themes/naming_stars
o   http://nameexoworlds.iau.org/names

  • Dále jsou zakázány:

o   Názvy čistě nebo převážně komerční povahy
o   Jména osob či událostí známých převážně pro politické, vojenské či náboženské aktivity
o   Jména osob, které zemřely méně než před sto lety (1919), stejně jako jména žijících osob
o   Názvy organizací podílejících se na výběru jména
o   Jména domácích mazlíčků
o   Uměle vytvořená či zcela vymyšlená (neexistující) jména (ale např. jména fiktivních bytostí, literárních, filmových postav jsou přípustná)
o   Akronymy, zkratky
o   Jména obsahující číslovky nebo interpunkční znaménka (diakritika je ale povolena!)

  • Navrhovat se smí jen jména, která nejsou chráněna zákonem (obchodní značky apod.)

Ujednání

Zasláním návrhu autor souhlasí s použitím názvu Mezinárodní astronomickou unií bez nároku na honorář. Navrhovatel souhlasí s uvedením svého jména, obce, případně instituce (školy) pořadatelem (Akademie věd ČR) v souvislosti s informováním o projektu Pojmenuj exoplanetu.

Pravidla soutěže

Tato pravidla závazně upravují podmínky literární a výtvarné soutěže „Pojmenuj exoplanetu“ (dále jen „soutěž“).

 Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Národní 1009/3, 110 00 Praha 1, IČO: 60457856, DIČ: CZ60457856, zapsané v rejstříku veřejných výzkumných institucí pod spis. zn. č. 17113/2006-34/SSC (dále jen „organizátor“).

 Účast v soutěži a pravidla

Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby navštěvující jakoukoli ZŠ nebo SŠ v České republice, a to ve dvou kategoriích. 

Kategorie I.: výtvarná soutěž: Soutěžící musí v době konání soutěže namalovat/nakreslit/výtvarně zpracovat představu „české“ exoplanety a její hvězdy – výsledek naskenovat (případně kvalitně vyfotografovat) v rozlišení min. 3000 x 2000 pixelů a nahrát skrze formulář na http://www.avcr.cz/cs/pro-verejnost/pojmenuj-exoplanetu/soutez/

Kategorie II.: literární soutěž: Soutěžící musí v době konání soutěže napsat povídku v rozsahu maximálně 7 normostran (12 600 znaků včetně mezer), ve které se musí objevit jména libovolné z dvojice (hvězda-planeta) návrhů pojmenování „české“ exoplanety uvedené v hlasovacím formuláři na http://www.avcr.cz/cs/pro-verejnost/pojmenuj-exoplanetu/hlasovani/. Dále soutěžící musí povídku v době konání soutěže nahrát skrze formulář na http://www.avcr.cz/cs/pro-verejnost/pojmenuj-exoplanetu/soutez/

Ze soutěže budou vyřazeni soutěžící a všechny soutěžní příspěvky, které nesplňují podmínky těchto pravidel. Ze soutěže budou dále vyřazeny příspěvky obsahující vulgární, hanlivé, dehonestující ztvárnění planety nebo ty, které budou jakkoli odporovat cílům a účelu soutěže.

Soutěž se koná od 16. 10. 2019 do 31. 12. 2019 do 23:59 h.

Výherce a výhry

Po skončení soutěže vybere porota na základě originálnosti soutěžních příspěvků 10 výherců z každé kategorie, kteří získají po jedné z deseti cen: 

Tematický balíček od Akademie věd ČR plný vědy a vlastnoručně podepsanou fotografii ex-kapitánem Mezinárodní vesmírné stanice Andrewem Feustelem. 

Nejoriginálnější dílo v kategorii I.: výtvarná soutěž bude navíc publikováno v oficiálním popularizačním magazínu Akademie věd ČR AΩ / Věda pro každého. Nejoriginálnější dílo v kategorii II.: literární soutěž bude navíc publikováno v oficiálním popularizačním magazínu Akademie věd ČR AΩ / Věda pro každého

Výsledky soutěže vyhlásí organizátor na webu www.pojmenujexoplanetu.cz v průběhu února. Výhry budou rozeslány do 2 týdnů od vyhlášení výsledků soutěže. Předáním výhry výherci jsou splněny veškeré závazky organizátora vůči výherci stanovené těmito pravidly. Nárok na výhru nevzniká v případě, že nebudou dodrženy nebo budou porušeny podmínky, pravidla soutěže. 

Organizátor nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírá vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora než uvedená v těchto pravidlech.

Účastník soutěže nese veškeré náklady, které mu vzniknou v souvislosti s účastí v soutěži (zejména náklady na vlastní internetové připojení a výtvarný materiál). Soutěžící bere na vědomí, že není možné požadovat nebo se domáhat uhrazení nákladů spojených s účastí v soutěži od organizátora.

Právní ustanovení

Účastník soutěže přihlášením svého díla (příspěvek do literární či výtvarné soutěže) zároveň čestně prohlašuje, že je autorem přihlašovaného díla a že je tedy oprávněn s tímto autorským dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon), plně nakládat a udělit pořadateli soutěže souhlas s jeho užitím v rozsahu odpovídajícím účelu, obsahu a cílům soutěže, zejména k propagaci vědy a výzkumu a Akademie věd a jejích pracovišť. Příspěvek nesmí porušovat autorská a osobnostní práva třetích osob. Soutěžící přihlášením díla do soutěže uděluje pořadateli zároveň nevýhradní souhlas (licenci) k bezplatnému užití díla, a to všemi známými způsoby, v tuzemsku i zahraničí, bez omezení množství, po celou dobu trvání autorských majetkových práv ke svému dílu. Pořadatel je zejména na základě tohoto souhlasu oprávněn dílo zveřejnit a sdělovat jej veřejnosti v nehmotné podobě ve smyslu ustanovení § 18 a násl. autorského zákona, včetně zpřístupňování díla takovým způsobem, že kdokoli k němu může mít přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (ustanovení § 18 odst. 2 autorského zákona), jakož i rozmnožováním díla k tomu účelu v neomezeném rozsahu jeho vydáním, tzn. rozšiřováním ve smyslu ustanovení § 14 autorského zákona v  periodické či neperiodické publikaci, a to v jakémkoli rozsahu (nákladu), jakož i rozmnožováním ve smyslu ustanovení § 13 autorského zákona v neomezeném rozsahu za účelem takového vydání (rozšiřování) a dílo vystavovat. Pořadatel je oprávněn udělit licenci k užití díla bez dalšího ve stejném rozsahu i třetím osobám. Soutěžící přihlášením díla potvrzuje, že souhlasí bez výhrad s podmínkami uvedenými v těchto pravidlech soutěže.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Cílem tohoto dokumentu je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) poskytnout Vám informace o zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů.

Osobní údaje, v rozsahu uvedeném na přihlašovacím formuláři do soutěže, jsou poskytovány za účelem účasti ve výtvarné soutěži pořádané Střediskem společných činností AV ČR, v. v. i., Národní 1009/3, Praha 1 (dále jen správce osobních údajů). Zasláním díla do soutěže souhlasí soutěžící se zpracováním osobních údajů, které nebudou předány třetí osobě a slouží pouze pro účely soutěže.

Zpracované osobní údaje v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s organizováním soutěže, jsou následující: jméno, příjmení, věk, kontaktní údaje školy, kterou autor navštěvuje, e-mail. Poskytnuté osobní údaje pro výše uvedený účel jsou uchovávány po dobu maximálně 10 let a nebudou dále předávány třetím stranám ani do třetích zemí. V případě poskytnutí osobních údajů můžete kdykoliv uplatňovat svá práva, požadovat přístup k Vašim údajům. Máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte právo požadovat výmaz osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů. Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. Poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Soutěžící bere přihlášením svého díla na vědomí, že jména všech výherců soutěže budou zveřejněna.

Práva a povinnosti organizátora soutěže

Organizátor je kdykoli v průběhu soutěže oprávněn změnit pravidla i podmínky soutěže, výhry a dobu trvání soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli celou soutěž zrušit. Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok.

 Odesláním příspěvku do soutěže účastník souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů (e-mailová adresa, jméno, příjmení a adresa) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, pro marketingové účely. 

 Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly.

 

Informace o zpracování osobních údajů

Vážení uživatelé, dovolujeme si Vás v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) prostřednictvím tohoto dokumentu informovat o zpracování Vašich osobních údajů v naší organizaci.

1. Kdo je správcem Vašich údajů? Správcem Vašich osobních údajů je Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., IČO 60457856, se sídlem Národní 3, Praha 1, PSČ 117 20, tel.: +420 221 403 111, e-mail: ssc@ssc.cas.cz

2. Jak můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů? Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete se svými žádostmi, dotazy či připomínkami kontaktovat na adrese Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Útvar kontroly a řízení rizik – Pověřenec, Národní 3, Praha 1, PSČ 117 20, nebo na e-mailové adrese poverenec@ssc.cas.cz.

3. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a proč? I. Vaše osobní údaje – jméno, příjmení, e-mail, instituce – zpracováváme pro účely projektu „Pojmenuj exoplanetu“, proto, abychom věděli, kdo který návrh názvu přihlásil. Rovněž je nutné Vaše osobní údaje zpracovávat proto, abyste byli informováni o případné nominaci či vítězství Vašeho návrhu, nebo v případě, že bychom Vás potřebovali kontaktovat za účelem upřesnění návrhu. Tyto osobní údaje budeme zpracovávat pouze do konce roku 2019. II, a to na základě právního titulu splnění smlouvy dle článku 6 odst.1 písm. b) Nařízení Vaše osobní údaje – jméno a příjmení budeme zpracovávat pro novinářské a reportážní účely proto, abychom o projektu mohli informovat rovněž veřejně na našich webových stránkách www.pojmenujexoplanetu.cz, resp. www.avcr.cz a facebookových a instagramových profilech Akademie věd ČR. Toto zpracování Vašich osobních údajů pro novinářské a reportážní účely provádíme na právním základě našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Oprávněným zájmem je v tomto případě poskytování informací veřejnosti o naší činnosti zpravodajským způsobem. Tyto osobní údaje budeme takto zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění uvedeného účelu, nejdéle však po dobu 10 let.

III. V případě, že  zaškrtnete políčko„Chci dostávat informace od AV ČR do e-mailu.“ budeme zpracovávat Vaše údaje (jméno, příjmení, e-mail) za účelem zasílání informací o činnosti AV ČR v elektronické podobě do odvolání (odhlášení se). Tyto údaje budeme zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Naším oprávněným zájmem je v tomto případě možnost šířit sdělení týkající se novinek z oblasti vědy a výzkumu a činnosti AV ČR.

Zpracování osobních údajů založené na našem oprávněném zájmu nevyžaduje Váš souhlas, proti tomuto zpracování však máte právo kdykoliv zdarma podat námitku.

4. Kdo je příjemcem Vaších osobních údajů? Vaše osobní údaje předáváme pouze v nezbytném rozsahu též těmto kategoriím příjemců: - oprávněným zaměstnancům správce; - našim smluvním partnerům, v případě, že se vedle nás podílí na zpracování Vašich osobních údajů (tj. zpracovatelům), jako například osobám zajišťujícím technickou podporu, servis nebo provoz našich počítačových systémů, programů, sítí a webových stránek, poskytovatelům datových úložišť, - veřejnosti, v případě zveřejnění jména a příjmení autorů nominovaných návrhů.

5. Odkud Vaše osobní údaje získáváme? Vaše osobní údaje získáváme z registračních polí webových stránek www.pojmenujexoplanetu.cz, resp. www.avcr.cz. Nejedná se o veřejně dostupný zdroj.

6. Jaká jsou Vaše práva? Máte právo: - Vyžádat si od správce potvrzení o zpracování svých osobních údajů, a pokud jsou zpracovávány, máte právo na přístup k těmto údajům; - Na opravu neaktuálních či neúplných údajů; - Na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování; Dále máte právo: - Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, e-mail: posta@uoou.cz; - Na přenositelnost svých údajů.