vondracek

Prof. Vondráček absolvoval v roce 1993 obor biologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po absolvování postgraduálního studia na PřF MU, zaměřeného na dopady ischemie na imunitní systém (obor fyziologie a vývojová biologie živočichů), v roce 1997 nastoupil na Biofyzikální ústav AV ČR, kde, s výjimkou krátkodobých zahraničních pobytů, působí dodnes. Od roku 2006 zde vede pracovní skupinu Buněčné a molekulární toxikologie a v roce 2016 se stal vedoucím Oddělení cytokinetiky na Biofyzikálním ústavu AV ČR v Brně. V roce 2011 se habilitoval pro obor fyziologie živočichů na PřF MU, a v roce 2017 byl jmenován profesorem v tomto oboru. V současnosti přednáší čtyři semestrální kurzy na PřF MU a dva semestrální kurzy na PřF Univerzity Palackého v Olomouci; vedle podílu na vedení řady dalších kurzů byl (je) školitelem 8 doktorandů a vedoucím řady bakalářských a diplomových prací.

Ve své práci se zaměřuje na studium buněčných a molekulárních mechanismů podílejících se na toxickém působení environmentálních polutantů, především v oblasti karcinogeneze, endokrinní disrupce a mezibuněčné signalizace. Byl řešitelem nebo spoluřešitelem více než 10 výzkumných projektů GA ČR a AV ČR, a aktivně se podílel na řešení 4 mezinárodních projektů 5., 6. a 7. rámcového programu EU, zaměřených na problematiku významných perzistentních organických polutantů. Publikoval více než 90 článků a kapitol ve vědeckých časopisech a odborných knihách. Jeho práce byly dosud citovány více než 2000 x (h-index: 28).

Je členem redakčních rad tří mezinárodních vědeckých časopisů, členem řady vědeckých společností a v současnosti se aktivně podílí na práci Federation of European Toxicologists & European Societies of Toxicology (EUROTOX) jako člen programového výboru a předsedající odborné sekce Karcinogeneze. Od roku 2011 působí v odborných panelech GA ČR v rámci komise OK5 – zemědělské a biologicko-environmentální vědy. Od roku 2012 je členem Rady Biofyzikálního ústavu AV ČR. Členem Akademického sněmu AV ČR je od roku 2014.

 
telefon:
tel: +420 541 517 166
    e-mail:
vondracek@ibp.cz