netukaProf. Netuka je absolvent oboru aplikovaná matematika na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy (MFF UK). V roce 1985 mu byla udělena vědecká hodnost DrSc. V roce 1986 byl jmenován profesorem. Je mezinárodně uznávaným odborníkem v matematické analýze, předním představitelem pražské školy teorie potenciálu a autorem významných prací z tohoto oboru. Věnuje se aktivně historii matematiky.

Od roku 1969 pedagogicky působí na MFF UK, v letech 1993–1999 byl zástupcem děkana a proděkanem pro vědeckou činnost a zahraniční styky, ve funkci děkana působil v období 1999–2005. V letech 2006–2012 byl ředitelem Matematického ústavu Univerzity Karlovy.

Pracoval v Grantové agentuře ČR (2008–2014 byl místopředsedou, 2014–2016 předsedou), zastupoval ČR v European Science Foundation a Science Europe.

V září 2016 byl jmenován členem Rady Národního akreditačního úřadu. Je členem Vědecké rady Univerzity Karlovy a Vědecké rady Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci.

Uskutečnil celou řadu zahraničních pobytů, delší pobyty absolvoval ve Francii, Německu, Nizozemsku, Švédsku, USA a Velké Británii. Aktivně se zúčastnil mnoha desítek prestižních konferencí v oboru, často jako zvaný řečník. Je členem korespondentem Bavorské akademie věd. Obdržel následující ocenění: Rytíř řádu Akademických palem (Francie), Čestný kříž za vědu a umění 1. Třídy (Rakousko), Stříbrná pamětní medaile Univerzity Karlovy, Zlatá pamětní medaile Univerzity Karlovy, Čestná oborová medaile B. Bolzana za zásluhy v matematických vědách AV ČR.

Dlouhodobě spolupracuje s Akademií věd ČR. Byl členem Akademického sněmu AV ČR (2002–2014), členem Rady Ústavu teorie informace a automatizace (2007–2011) a Rady Matematického ústavu AV ČR (od r. 2007). Pracoval v komisích pro hodnocení výsledků výzkumné činnosti pracovišť AV ČR (1999–2001 a 2003–2012).

V letech 1996–2001 byl členem prezidia České komise pro udělování vědeckých hodností, působil a působí jako člen stálé komise pro obhajoby doktorských disertačních prací v oboru matematická analýza (1991–1998 a od 2003 dosud). Od roku 2003 je členem Grémia AV ČR pro vědecký titul „doktor věd“, do března 2017 zastával funkci místopředsedy.


 
telefon:
tel: +420 951 553 202
    e-mail:
netuka@karlin.mff.cuni.cz
scicounc@kav.cas.cz